OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Prasa donosi
Wojna polsko-bolszewicka. Tematem odcinka jest wojna polsko-bolszewicka - m.in. przyczyny wybuchu wojny oraz rola ktor odegrali polscy kryptolodzy w zwyci stwie w Bitwie Warszawskiej
01:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Laweciarze. Natalia uczestniczy w st uczce. Na miejscu zjawia si kilka wozow pomocy drogowych. Mi dzy w a cicielami holownikow dochodzi do sprzeczki. Natalia sk ada wyja nienia policji. W tym czasie znika jej samochod. Okazuje si e nielegalnie zosta odholowany przez firm Gronowskiego. Za wykupienie samochodu z parkingu Natalia musi s ono zap aci . Zg asza spraw na policj . W warsztacie Gronowskiego dochodzi do podpalenia. W mie cie toczy si regularna bitwa mi dzy konkuruj cymi ze soba w a cicielami pomocy drogowych. Natalia z Noculem bierze udzia w prowokacji. Udaje e popsu si jej samochod na drodze. Wzywa patrol. Na miejscu pojawia si pomoc drogowa Balcera. M czyzna nie ma licencji. Pada podejrzenie e w rod policjantowjest przekupiony informator. OM 119 LAWECIARZESerial kryminalny obyczajowy
03:25

Ojciec Mateusz
Niebezpieczne zwi zki. Trwaj Dni Sandomierza po czone z rozmaitymi atrakcjami. Zorganizowany podczas imprezy konkurs kulinarny wygrywa Radek Str k w a ciciel nowej w oskiej restauracji w mie cie. Mo ejko spotyka przyjacio k z dawnych lat Renat . Zaprasza j na kolacj do domu. Nast pnego dnia kto zg asza na policj zawiadomienie o odkryciu zw ok w rzece. Z dokumentow znalezionych przyofierze wynika e to Radek Str k. Nocul przes uchuje dziewczyn Radka anet . Na jaw wychodzi k otnia mi dzy wspolnikami o pieni dze ktore znikn y z konta. aneta spotyka si z Mateuszem. Okazuje si e Radek pracowa wcze niej w Mediolanie u niejakiego Stasiaka. Wspomina mu o SMS - ach z pogro kami. Karolina sprawdza bilingi telefonu Radka. Zabezpiecza te jego komputer. Ustala e kto korzysta z telefonu denata. Wspo rz dne sygna u wskazuj na mieszkanie Mo ejki. 120 NIEBEZPIECZNE ZWI ZKISerial kryminalno - obyczajowy
04:10

W rytmie disco
Kombi. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
04:25

Barwy szcz cia
2576Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Micha Rolnicki Bartosz Gruchot El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Ewelina Serafin Magdalena ak Konrad SkolimowskiKornel przesy a S awce Jowicie oraz Patrykowi zaskakuj ce podarunki. Kasia zdradza Vincenzo sekret ktory po trz sieniu ziemi powierzy jej Francesco. Mimo prze ytej traumy i protestow Ksawerego i ukasza decyduje si na ponowny wyjazd do W och. Pragnie spe ni ostatni pro b zmar ego przyjaciela. Tymczasem Aldona i Borys martwi si e pod Borkami mog a powsta ferma futrzarska. Ta inwestycjamo e zaszkodzi ca ej okolicy. Spraw najbardziej oburzony jest wra liwy na cierpienie zwierz t Aleks
04:55

Przygody psa Cywila
W puszczy. Przed Cywilem pierwszy powa ny sprawdzian umiej tno ci nabytych podczas miesi cy szkole . Pies dostaje zadanie odnalezienia Gosi i Jacka - dwojki dzieci zaginionych w Puszczy Bia owieskiej. Cho las nie jest wdzi cznym terenem do poszukiwa i Cywil napotyka coraz nowe przeszkody udaje mu si wreszcie odnale zab kane dzieci. Serial przygodowy sensacyjny dla m odych widzow 25 min Polska 1968Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierAktorzy: Krzysztof Litwin Henryk B k Wojciech Pokora Wac aw Kowalski Teresa Lipowska Piotr Fronczewski El bieta Borkowska Jozef Bieracki i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Kra nik. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wenezuelscy kowboje -. Tym razem widzowie b d mogli zobaczy obrazki z ycia wenezuelskich kowbojow - ycie codzienne na rancho. Dowiedz si czym llaneros czyli wenezuelscy kowboje ro ni si od ameryka skiego pierwowzoru. Poznaj ich stroje zwyczaje i mentalno . Zobacz jak wygl da opieka nad byd em i znakowanie stada. Przyjrz si krajobrazowi - wenezuelskiej sawannie a Wojciech Cejrowski opowie o jej klimacie i porach roku
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Poland in Undiscovered
Moszna. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
11:30

Na sygnale
I e ci nie opuszcz. Zespo Wiktora probuje pomoc nieprzytomnemu rowerzy cie. Znalaz go przy drodze nastolatek Czarek ch opak z bidula. Wcze niej trafi a ju na niego doktor Reiter. Ch opak znow wpada w k opoty. Martyna i Piotrjad z kolei na wezwanie do wypadku ktoremu uleg o zawzi cie k oc ce si ma e stwo tu przed swoj rozpraw rozwodow . Drobna st uczka szybko zmienia si w prawdziwy dramat. Serial fabularyzowany
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Zosia chce wroci na studia podyplomowe ktore przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Gorski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjacio k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystow ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Soko akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytworni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy komediowy
13:05

Za marzenia
Bartek znow ma problemy w klubie gdy jedna z kelnerek Natalia niszczy przypadkiem drogi sprz t. Ch opak staje w obronie kole anki i bierze win na siebie a mened er od razu wybucha w ciek o ci . Soko probuje te pomoc Ance tak by pozosta a jednak w konkursie. Namawia Ing do rozmowyz Danielem producentem programu. Tymczasem Szymon prosi Ani by zast pi a jego charakteryzatork w teatrze w dniu premiery. Zosia poznaje przypadkiem Rafa a zbuntowanego nastolatka oraz ksi dza ktory stara si ch opakowi pomoc. Serial obyczajowy komediowy
14:00

Szansa na sukces. Opole 2022
Shakin Dudi. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek na wakacjach
Lunapark. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku zabawa w lunaparku.
15:30

Bolek i Lolek na wakacjach
Grzybobranie. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i lolek w roli grzybiarzy.
15:40

Wyprawa profesora G bki
Odkrycie. Po przespanej w namiocie nocy profesor G bka i jego towarzysze wyruszaj w dalsz drog . Samochod pod aj cy po pustynnych wertepach nagle staje. Okaza o si e zbiorniki paliwa s przedziurawione i wycieka paliwo. Smok Marcin z towarzyszem udaj si na poszukiwanie wody. Udaje im si znale paliwo naprawi samochod i ruszy w dalsz drog . Doje d aj do rezerwatu dinozaurow gdzie wita ich dyrektor Rufinus. Cz onkow wyprawy zdumiewaj ogromne stworzenia o pot nych ogonach i ma ych ruchliwych g owkach. Dyrektor Rufinus zaprasza wszystkich na kolacj
16:00

Zakochaj si w Polsce
Che m a. Che m a to idealne po czenie atmosfery miejskiej z natur . To zadbane budynki przypominaj ce o historii si gaj cej redniowiecza a dooko a jezioro pla e i przyroda - miejsce idealne cho by na weekendow wizyt
16:30

Na sygnale
I e ci nie opuszcz. Zespo Wiktora probuje pomoc nieprzytomnemu rowerzy cie. Znalaz go przy drodze nastolatek Czarek ch opak z bidula. Wcze niej trafi a ju na niego doktor Reiter. Ch opak znow wpada w k opoty. Martyna i Piotrjad z kolei na wezwanie do wypadku ktoremu uleg o zawzi cie k oc ce si ma e stwo tu przed swoj rozpraw rozwodow . Drobna st uczka szybko zmienia si w prawdziwy dramat. Serial fabularyzowany
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Zar czyny. Dowgird z Andrzejem dostaj si do lochow i uwalniaj porwanych delegatow lecz ich ucieczk dostrzegaj cz onkowie bandy. Rozpoczyna si po cig. Przybywa pomoc z Ann i Magd na czele
18:20

W rytmie disco
Izabela Trojanowska.
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Ratownicy
Grupa taternikow wspina si w gorach. W pewnej chwili jeden z nich odpada od ciany. Upadek na po k skaln powoduje obra enia kr gos upa. Konieczna jest akcja ratunkowa z u yciem helikoptera
21:10

Kabaret Letni Por
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Dziewczyny ze Lwowa
Nowa lokatorka. Denis zostaje zmuszony do zdradzenia gdzie ukry skrzypce profesora. Swiet ana ma w tpliwo ci czy powinna zamieszka u Piotra. Mecenas si ga po radykalne rodki by j przekona
23:20

Dziewczyny ze Lwowa
Przez o dek do ca ej reszty. Matylda szuka wspolniczki do otwarcia restauracji. Olia uwa a e to wspania a okazja dla Poliny. Matka Tomka przygotowa a kolacj dla rodzicow Olii. Dziewczyna nie wytrzymuje presji
Activate Live-Chat