OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ekstradycja
Henio informuje Olgierda e zdradzi jego tajemnic m odej hakerce o pseudonimie ma. Bez niej nie potrafi by zdemaskowa Fiduka i odkry gdzie i jak lokuje on wywiezione z Polski pieni dze
03:35

Ekstradycja
Halski sp dza noc u przyjaciela detektywa z hotelu Victoria. Tuwara Fiduk i Gora udzielaj reprymendy ministrowi z powodu jego opiesza o ci. Beata truje si narkotykami. Sumar namierza Halskiego
04:30

Na sygnale
I e ci nie opuszcz. Zespo Wiktora probuje pomoc nieprzytomnemu rowerzy cie. Znalaz go przy drodze nastolatek Czarek ch opak z bidula. Wcze niej trafi a ju na niego doktor Reiter. Ch opak znow wpada w k opoty. Martyna i Piotrjad z kolei na wezwanie do wypadku ktoremu uleg o zawzi cie k oc ce si ma e stwo tu przed swoj rozpraw rozwodow . Drobna st uczka szybko zmienia si w prawdziwy dramat. Serial fabularyzowany
04:55

Przygody psa Cywila
Po cig. Dramatyczny po cig za gro nym przest pc zmusza Cywila do wykazania si niezwyk odwag . By uj zbiega wskakuje do p dz cego poci gu. Uciekinier zostaje schwytany. Jednak ranny pies nie ma ju si by wyskoczy z jad cego poci gu. Serial dla m odych widzow 28 min 7 odc. Polska 1971 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Wojciech Pokora Henryk B k Jozef Pieracki Wac aw Kowalski W odzimierz Kmicic Andrzej Krasicki Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Zbigniew Jozefowicz Tomasz Zaliwski i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
06:55

Prasa donosi
Motoryzacja w II RP. W kolejnym odcinku z cyklu m.in. o tym kto w II RP mog sobie pozwoli na zakup auta jakie zagro enia czyha y na u ytkownikow samochodow i jak wygl da a sie drog po ktorych mog y si one porusza
07:05

Giganci historii
Major Henryk Dobrza ski Hubal. ycie i dzia alno. Wywodzi si ze starej polskiej arystokracji jako niepe noletni ch opak s u y w Legionach Pi sudskiego po niej walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Major Henryk Dobrza ski Hubal b dzie bohaterem teleturnieju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Olga Bo czyk. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
W drodze do Damaszku. Bog mo e pomoc ci si zmieni . Kiedy w yciu Oli i Krzysia pojawia si nastoletni chuligan dzieciom wydaje si niemo liwe eby mog on zmieni swoje zachowanie. Jednak e Ksi ga Ksi g przenosi bohaterow w podro do pocz tkow chrze cija stwa gdzie spotykaj cz owieka zwanego Szaw em z Tarsu. Jego pe ne agresji zachowanie wobec Ko cio a diametralnie si zmienia w drodze do Damaszku. Dzieci widz nawrocenie Szaw a oraz jego cudowne uzdrowienie i chrzest z r k Ananiasza. Szawe ktory dot d prze ladowa Ko cio jest teraz nazywany Paw em i sam jest prze ladowany. Bohaterowie pomagaj mu w ucieczce przez mury miasta przed tymi ktorzy chc wypleni chrze cija stwo. Po tej wspania ej historii nawrocenia dzieci wracaj do domu z now nadziej e ca kowita przemiana jest zawsze mo liwa z Bogiem
12:30

Szale stwo Majki Skowron
Zaufanie. Majka choruje i Ariel - chc nie chc c - musi poprosi o pomoc Badowsk - kobiet z ktor sympatyzuje jego ojciec. Lekarka p ynie z ch opcem na wysp . Przyrzekate e nie zdradzi miejsca pobytu Majki. Kiedy nast pnego dnia Badowska znow odwiedza Majk dziewczyna ze wzruszeniem opowiada jej o opiece Ariela... Serial dla m odych widzow 29 min Polska 1976Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Aleksander MinkowskiWyst puj : Marek Sikora Zuzanna Antoszkiewicz Czes aw Jaroszy ski Joanna Bogacka Wojciech Pokora Zdzis aw Szyma ski Andrzej Piechocki i inni
13:05

Ratownicy
Grupa taternikow wspina si w gorach. W pewnej chwili jeden z nich odpada od ciany. Upadek na po k skaln powoduje obra enia kr gos upa. Konieczna jest akcja ratunkowa z u yciem helikoptera
13:55

Mi dzynarodowy Festiwal Zespo ow Cyga skich Romane Dyvesa. Gorzow Wielkopolski
Romane Dyvesa - najstarszy w Europie festiwal romski odbywa si nieprzerwanie od 1989 roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Tworcow i Przyjacio Kultury Cyga skiej w Gorzowie Wielkopolskim a spiritus movens wydarzenia Edward D bicki muzyk poeta pisarz propagator kultury cyga skiej i polskiej. Festiwal wyro nia si poziomem muzycznych prezentacji. W 2022 roku w Gorzowie pojawi si zespo y z ca ej Europy. Na scenie zagraj : Terno D ambo Agustevo Orkiestra Sara Czureja Mr. arko Liza Kotylarenko Weronika Cury o i popularni arty ci scen polskich: Viki Gabor Ewelina Gabor Rafa Brzozowski Stanis aw Karpiel - Bu ecka
14:50

Mi dzynarodowy Festiwal Zespo ow Cyga skich Romane Dyvesa. Gorzow Wielkopolski
Romane Dyvesa - najstarszy w Europie festiwal romski odbywa si nieprzerwanie od 1989 roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Tworcow i Przyjacio Kultury Cyga skiej w Gorzowie Wielkopolskim a spiritus movens wydarzenia Edward D bicki muzyk poeta pisarz propagator kultury cyga skiej i polskiej. Festiwal wyro nia si poziomem muzycznych prezentacji. W 2022 roku w Gorzowie pojawi si zespo y z ca ej Europy. Na scenie zagraj : Terno D ambo Agustevo Orkiestra Sara Czureja Mr. arko Liza Kotylarenko Weronika Cury o i popularni arty ci scen polskich: Viki Gabor Ewelina Gabor Rafa Brzozowski Stanis aw Karpiel - Bu ecka
16:00

Przystanek slow food
Nadbu a ski Za cianek El biety i Zbigniewa Aftarukow. Bohaterami programu s ludzie ktory zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. Opowiadaj m.in. jak wygl daj ich posi ki z jakich produktow korzystaj a tak e promuj zdrowe dania
16:30

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Anka szykuje si do fina u konkursu wiza u a Zosia do pierwszego dnia swojej pracyw szkole oraz na kolejne starcie ze zbuntowanym nastolatkiem Rafa em ktory ukrad jej pieni dze. Szymon czyta pierwsze recenzje swojej sztuki i jest naprawd za amany. A do tego pada ofiar psychofana (Misiek Koterski) ktory porywa go z planu. Inga po tym jak ujawni a e jest w zwi zku z kobiet - ma z kolei problemy w pracy i ostro k oci si z producentem serialu Szepty mi o ci. Tymczasem Bartek wraca do klubu po swoje rzeczy i namawia Natali by odesz a w ko cu od Karola. A wieczorem zaprasza Ank na gor c randk . Serial obyczajowy komediowy
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Partita. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
19:10

Kabaretowe naj
Odchudzanie. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

1920. Wojna i mi o
Powrot. Trojka kolegow zostaje osadzona w obozie internowania. Gdy nadchodzi 11 listopada 1918 roku m czy ni wyruszaj w kierunku Warszawy
21:15

Na k opoty Bednarski
Znak w a. Prezes klubu zapa niczego Erlich dowiaduje si e poszukiwany przez policj morderca kobiet o przydomku Boa to by y zawodnik jego klubu. Erlich wykorzystuje ten fakt do zabicia w asnej ony
22:20

Na k opoty Bednarski
Ostatnie lato. Bednarski ledzi on jubilera Gerharda spodziewaj c si kolejnego zamachu na jej ycie. O prob zlikwidowania Helgi jej m oskar a Henia Matusa znajomego detektywa. Mimo ochrony kobieta rzeczywi cie ginie a sprawca zabojstwa wymyka si sprawiedliwo ci. Tymczasem komisarz Hagemann otrzymuje wiadomo e Gerhard chce uciec z bi uteri klientow do Amsterdamu. Prosi o pomoc Bednarskiego. Detektyw pod a tropem jubilera a do Holandii. Niestety przybywa za po no. Gerhard ginie ale bi uteria jest w bezpiecznych r kach. Nie obywa si jednak bez k opotow. Powrot do kraju jest utrudniony bowiem Bednarski wchodzi w kolizj z prawem. Serial sensacyjny 49 min Polska 1986 Re yseria: Pawe Pitera Scenariusz: Marek Bahdaj Wojciech J drkiewicz Aktorzy: Stefan Friedmann Jan Peszek Stanis aw Michalski Stanis aw Melski Wiktor Sadecki Henryk Talar Miros awa Marcheluk Monika witaj Tadeusz Szymkow i inni
23:30

Polacy to wiedz
Format teleturnieju opiera si na tym co widzowie lubi ogl da najbardziej. Du o pyta o ro nej skali trudno ci ktore sprawdzaj wiedz uczestnikow. Tym razem b d to pytania ktore dotycz zagadnie zwi zanych z Polsk . Pytania w tym programie b d rownie pocz tkiem rozmow o tematach jakich dotycz . JNaszym zadaniem b dzie poprzez gr zawodnikow rozwija i ugruntowywa wiedz widzow. Uczestnikom dajemy poczucie e w wielu momentach decyduj sami o rozgrywce. Podejmuj c decyzj to oni dodatkowo buduj napi cie w programie. Widzowie b d mogli oceni czy zrobili s usznie
Activate Live-Chat