OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Anka szykuje si do fina u konkursu wiza u a Zosia do pierwszego dnia swojej pracyw szkole oraz na kolejne starcie ze zbuntowanym nastolatkiem Rafa em ktory ukrad jej pieni dze. Szymon czyta pierwsze recenzje swojej sztuki i jest naprawd za amany. A do tego pada ofiar psychofana (Misiek Koterski) ktory porywa go z planu. Inga po tym jak ujawni a e jest w zwi zku z kobiet - ma z kolei problemy w pracy i ostro k oci si z producentem serialu Szepty mi o ci. Tymczasem Bartek wraca do klubu po swoje rzeczy i namawia Natali by odesz a w ko cu od Karola. A wieczorem zaprasza Ank na gor c randk . Serial obyczajowy komediowy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Mi o nad rozlewiskiem
S awek zmaga si z ro nymi w tpliwo ciami ale wie e chce by z Paul . Powoli dogaduje si z synem i coraz bardziej lubi sp dza z nim czas. Paula musi poradzi sobie z wizyt matki
03:00

Mi o nad rozlewiskiem
S awek niespodziewanie zostaje ojcem. Paula probuje zrozumie ca t histori pomi dzy S awkiem a Ilon (matk Rysia). Jest zazdrosna o jego przesz o . S awek ma dziecko ona jest w ci y z innym m czyzn . Czy jest zatem jakakolwiek szansa na stworzenie trwa ego zwi zku Basia i Tomasz wracaj z romantycznej wycieczki do Barcelony. Ka ka czeka na nich z ut sknieniem i przygotowuje le niczowk na ich przyjazd. Janusz leczy si z alkoholizmu. Pisze list do Ma gosi o tym jak t skni za ni i o tym jak bardzo ciesz go te wspolnie sp dzone chwile. Ma gosia jednak powoli zaczyna rozumie e jej yciemusi si zmieni . Niestety nie ma w nim miejsca dla Janusza. Postanawia wyjecha do Warszawy
03:55

Kabaret Letni Por
04:50

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
05:15

W rytmie disco
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Kariera Nikodema Dyzmy
Nikodem Dyzma wraz z doradc Krzepickim za pomoc sprytnej intrygi pozbawiaj Kunickiego praw do maj tku Niny i zmuszaj go do wyjazdu na sta e z kraju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
I z czego tu si cieszy. W niedzielnej Ewangelii s yszymy e Jezus mowi uczniom z czego si maj cieszy a z czego nie. My limy e rado powinna by spontaniczna e cieszymy si z rzeczy ktore lubimy ktore nam si podobaj . A to Pan Jezus mowi: cieszcie si z tego cieszcie z tego... macie si cieszy z tamtego. Wskazuje nam drog ... Ale co w a ciwie dzieje si w Ewangelii Pan Jezus wys a 72 uczniow by jak im poleci uzdrawiali chorych i g osili e krolestwo Bo e jest blisko. I po pewnym czasie uczniowie wracaj pe ni rado ci i wo aj e ze wzgl du na Jezusa nawet z e duchy s im poddane. Czy to rado z w a ciwych spraw
13:00

Transmisja mszy wi tej
z parafii pw. Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Cedyni.
14:15

Kariera Nikodema Dyzmy
Kryzys gospodarczy powoduje e w adze podejmuj decyzj o sprzeda y zmagazynowanego zbo a. Dyzma sk ada dymisj z prezesury Banku Zbo owego. Otrzymuje propozycj utworzenia nowego rz du
15:20

Fajna Polska
Dar owo. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:10

Kabaretowe naj
Jak nie rozmawia o pieni dzach. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Za marzenia
Po wspolnej nocy Anka i Bartek probuj by tylko przyjacio mi i ukrywaj przed Zosi e zostali kochankami. A poza tym Wola ska dostaje kolejn propozycj od Daniela producenta show o wiza u i musi pomoc swojej siostrze Laurze ktora szykuje si na pierwsz randk . Tymczasem Soko razem z Natali zatrudnia si na wi tecznym jarmarku gdzie poznaje malownicz Cygank ktora przepowiada mu przysz o . Zosia umawia si za to z Szymonem na kolacj i znow probuje pomoc panu Szczepanowi ktory nagle traci dach nad g ow . A do tego odkrywa e jej kole anka z pracy Marzena spotyka si w tajemnicy z Anielakiem. Serial obyczajowy komediowy
18:15
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
19:10
Lajk
W programie zostan omowione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci tworcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Koncert TVP Polonia z Wilna. Program z cyklu plenerowych letnich koncertow na ywo ktore ciesz si ogromn popularno ci w rod widzow Show tworzony z zastosowaniem najnowocze niejszych technologii w realizacji telewizyjnej. Koncerty w bardzo lekkiej swobodnej formie z o one ze wspo czesnych i starszych przebojow. Koncert zosta zaplanowany w Wilnie. Dzi stolica Litwy to pe ne zabytkow i terenow zielonych miasto ktore powinno zachwyci ka dego mi o nika podro owania. Wprawdzie termin Pary Wschodu stosowany jest wobec Wilna raczej na wyrost ale faktem jest e miasto znad Wilejki nadal zachwyca zwiedzaj cych. Podczas koncertu wyst pi : Komodo Daj To G o niej S awomir Classic Andre Daria Karolina Stanis awczyk z zespo em Stachurski Kuba Szmajkowski Ricchi e Poveri
21:00
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Koncert TVP Polonia z Wilna. Program z cyklu plenerowych letnich koncertow na ywo ktore ciesz si ogromn popularno ci w rod widzow Show tworzony z zastosowaniem najnowocze niejszych technologii w realizacji telewizyjnej. Koncerty w bardzo lekkiej swobodnej formie z o one ze wspo czesnych i starszych przebojow. Koncert zosta zaplanowany w Wilnie. Dzi stolica Litwy to pe ne zabytkow i terenow zielonych miasto ktore powinno zachwyci ka dego mi o nika podro owania. Wprawdzie termin Pary Wschodu stosowany jest wobec Wilna raczej na wyrost ale faktem jest e miasto znad Wilejki nadal zachwyca zwiedzaj cych. Podczas koncertu wyst pi : Komodo Daj To G o niej S awomir Classic Andre Daria Karolina Stanis awczyk z zespo em Stachurski Kuba Szmajkowski Ricchi e Poveri
22:00
 
Osiecka
Osiecka na planie filmu Niewinni czarodzieje Wajdy planuje etiud pt. S o . Kobieta przechodzi trudny okres czuje si nikomu niepotrzebna nie ma nadziei na powrot H aski do kraju. Wojciech Solarz opowiada Agnieszce o Wojtku Frykowskim i jego oryginalnym sposobie bycia. Agnieszka poznaje Frykowskiego w odzkim SPATiF-ie wybiera si z nim na wycieczk samochodem. Frykowski wypytuje o znajomo Agnieszki z H ask . Agnieszka udaje si z wizyt do wysoko postawionego dygnitarza pa stwowego i prosi o zgod na powrot H aski do kraju
22:55
 
Przystanek slow food
Nadbu a ski Za cianek El biety i Zbigniewa Aftarukow. Bohaterami programu s ludzie ktory zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. Opowiadaj m.in. jak wygl daj ich posi ki z jakich produktow korzystaj a tak e promuj zdrowe dania
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat