OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Po wspolnej nocy Anka i Bartek probuj by tylko przyjacio mi i ukrywaj przed Zosi e zostali kochankami. A poza tym Wola ska dostaje kolejn propozycj od Daniela producenta show o wiza u i musi pomoc swojej siostrze Laurze ktora szykuje si na pierwsz randk . Tymczasem Soko razem z Natali zatrudnia si na wi tecznym jarmarku gdzie poznaje malownicz Cygank ktora przepowiada mu przysz o . Zosia umawia si za to z Szymonem na kolacj i znow probuje pomoc panu Szczepanowi ktory nagle traci dach nad g ow . A do tego odkrywa e jej kole anka z pracy Marzena spotyka si w tajemnicy z Anielakiem. Serial obyczajowy komediowy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Nic miesznego
Adam Miauczy ski jest re yserem. Zosta nim w nadziei zdobycia s awy i bogactwa. Jednak mija ju czterdziestka a m odzie czym marzeniom wci daleko do realizacji
03:45

Program rozrywkowy
04:10

Fajna Polska
Dar owo. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
05:00

Zakochaj si w Polsce
Che m a. Che m a to idealne po czenie atmosfery miejskiej z natur . To zadbane budynki przypominaj ce o historii si gaj cej redniowiecza a dooko a jezioro pla e i przyroda - miejsce idealne cho by na weekendow wizyt
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

EkoKo cio
Ekologia to jedno z najwi kszych wyzwa wspo czesno ci. yjemy w czasach gdy w wyniku dzia alno ci cz owieka naszej planecie zagra a katastrofa klimatyczna a nadu ywanie zasobow Ziemi jest wszechobecne. Ochrona rodowiskajest zadaniem wszystkich rownie Ko cio ow. Ekoko cio to projekt ekologiczny Polskiej Rady Ekumenicznej do ktorego przy czy y si parafie Ko cio a Ewangelicko - Reformowanego. W reporta u opowiemy o dzia aniach ekologicznych podejmowanych w ramach tego projektu (np. fotowoltaika) o poszanowaniu stworzenia w perspektywie biblijnej i dokumentach Ko cio ow ewangelickich
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
2577Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Ewa Ratusi skaAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Krystyna Tkacz Marek Siudym Monika Dryl Gabriela Ziembicka Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Sta scy zaczynaj nowy rozdzia ycia tym razem ju oficjalnie jako rodzice Tadzia. W zwi zku Ireny i Tolka pojawia si kolejny zgrzyt a raczej g o ne chrapanie przez ktore zwi zek seniorow mo e lec w gruzach. Tymczasem Aleks b aga Aldon by interweniowa a w sprawie fermy norek pod Borkami i postanawia zainteresowa tematem rownie Umi sk . A Grzelakowa zwo uje w ko cu zebranie okolicznych mieszka cow
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

1920. Wojna i mi o
Powrot. Trojka kolegow zostaje osadzona w obozie internowania. Gdy nadchodzi 11 listopada 1918 roku m czy ni wyruszaj w kierunku Warszawy
13:05

Osiecka
Osiecka na planie filmu Niewinni czarodzieje Wajdy planuje etiud pt. S o . Kobieta przechodzi trudny okres czuje si nikomu niepotrzebna nie ma nadziei na powrot H aski do kraju. Wojciech Solarz opowiada Agnieszce o Wojtku Frykowskim i jego oryginalnym sposobie bycia. Agnieszka poznaje Frykowskiego w odzkim SPATiF-ie wybiera si z nim na wycieczk samochodem. Frykowski wypytuje o znajomo Agnieszki z H ask . Agnieszka udaje si z wizyt do wysoko postawionego dygnitarza pa stwowego i prosi o zgod na powrot H aski do kraju
14:10

ycie lasu. Bogactwo runa i podszytu
Film dokumentalny o przyrodzie Polski. Tym razem tematem jest las i jego dolne partie. Runo le nei podszyt s niezb dnym elementem ca ego lasu. W skomplikowanym ekosystemie le nym gdzie ka dy organizm - ro lina czy zwierz - s wa ne i niezast pione
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Bzy i zy. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Wieczor z Wiadomirkiem
Bracia Grimm. Zapraszamy na niezwyk y talk - show ktory specjalnie dla najm odszych widzow prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si rownie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ej czasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia niemieckich pisarzy i j zykoznawcow autorow znanych ba ni i opowie ci ludowych ktore przesz y do kanonu wiatowej literatury - braci Wilhelma i Jacoba Grimmow
15:45

Ale talent
Makaronowa girlanda. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00

Le niczowka
Hubert spotyka si na le nej polanie z Lidi ktora wr cza mu pieni dze. Hubert o wiadcza e to by a jego ostatnia robota. Lidia stara si przekona go do sta ej wspo pracy
16:30

Barwy szcz cia
2577Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Ewa Ratusi skaAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Krystyna Tkacz Marek Siudym Monika Dryl Gabriela Ziembicka Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Sta scy zaczynaj nowy rozdzia ycia tym razem ju oficjalnie jako rodzice Tadzia. W zwi zku Ireny i Tolka pojawia si kolejny zgrzyt a raczej g o ne chrapanie przez ktore zwi zek seniorow mo e lec w gruzach. Tymczasem Aleks b aga Aldon by interweniowa a w sprawie fermy norek pod Borkami i postanawia zainteresowa tematem rownie Umi sk . A Grzelakowa zwo uje w ko cu zebranie okolicznych mieszka cow
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Po cig. Porwany pu kownik Dowgird zostaje wtr cony do lochu w przygranicznym klasztorze. Rotmistrz Zaremba pragn c go odbi zostaje pojmany. Wachmistrz Kacper z towarzyszami rusza na odsiecz
18:20

Prasa donosi
Motoryzacja w II RP. W kolejnym odcinku z cyklu m.in. o tym kto w II RP mog sobie pozwoli na zakup auta jakie zagro enia czyha y na u ytkownikow samochodow i jak wygl da a sie drog po ktorych mog y si one porusza
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
19:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Z oty konwoj. Okazuje si e likwidacja Osma skiej by a b dem. Brodowicz przedstawia plan napadu na konwoj Fischera i Stocka. Krawiec daje W adkowi i Micha owi zgod na pomoc w uwolnieniu Marii
21:05

Czas honoru
Koniec i pocz tek. Jest maj 1945 roku. Losy rozdzielonych przez wojn bohaterow Janka W adka Bronka i Micha a krzy uj si ponownie za spraw pu kownika Wasilewskiego ideowego komunisty i wysokiego funkcjonariusza UB. Pewnego dnia pu kownik zostaje wezwany do Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego przed oblicze dyrektor Ady Lewi skiej. Ada zleca mu zadanie jak najszybszego uj cia wszystkich skoczkow angielskich przeszkolonych w czasie wojny w Anglii i zrzuconych do Polski
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Fajna Polska
Dar owo. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
23:30

Le niczowka
Hubert spotyka si na le nej polanie z Lidi ktora wr cza mu pieni dze. Hubert o wiadcza e to by a jego ostatnia robota. Lidia stara si przekona go do sta ej wspo pracy
Activate Live-Chat