OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Program rozrywkowy
03:30

Program rozrywkowy
04:25

Barwy szcz cia
2577Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Ewa Ratusi skaAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Krystyna Tkacz Marek Siudym Monika Dryl Gabriela Ziembicka Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Sta scy zaczynaj nowy rozdzia ycia tym razem ju oficjalnie jako rodzice Tadzia. W zwi zku Ireny i Tolka pojawia si kolejny zgrzyt a raczej g o ne chrapanie przez ktore zwi zek seniorow mo e lec w gruzach. Tymczasem Aleks b aga Aldon by interweniowa a w sprawie fermy norek pod Borkami i postanawia zainteresowa tematem rownie Umi sk . A Grzelakowa zwo uje w ko cu zebranie okolicznych mieszka cow
04:55

Przygody psa Cywila
Przez granic. Ranny Cywil doje d a poci giem niemal do granicy pa stwa. Tu odnajduje go przemytnik. Szybko odkrywa niecodzienne umiej tno ci psa i postanawia wykorzysta do swoich celow. Po odzyskaniu pe ni si Cywil staje si pos usznym narz dziem w r kach przest pcy. Jednak pewnego dnia dostrzega milicyjny mundur. Reaguje tak jak kiedy nauczy go sier ant Walczak. Serial dla m odych widzow 28 min Polska 1970 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Wac aw Kowalski Wojciech Pokora Henryk B k El bieta Borkowska Jozef Pieracki W odzimierz Kmicik Andrzej Krasicki Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Zbigniew Jozefowicz Tomasz Zaliwski i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Okrasa amie przepisy
Nowy polski kocio ek. Karol przygotuje trzy dania jednogarnkowe: przyrz dzone w kocio ku na ogniu skrzyde ka drobiowe g st zup rybn wzbogacon w dzonym pstr giem z bacza zapiekanego z fasolk szparagow
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30

Barwy szcz cia
2578Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Monika Dryl Martin Bogdan Julia Zieli ska El bieta Romanowska Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Umi ska zaczyna prac nad artyku em o fermie norek i spotyka si z Aro aktywist ktory walczy z hodowcami zwierz t futerkowych. Po rozmowie z dziennikark ch opak wspierany przez Luiz postanawia zorganizowa przed ferm pikiet . Kasia egna si z rodzin i wraca na Sycyli razem z Vincenzo. Po przylocie do W och oboje jad od razu do Rosy ony zmar ego Francesco by poinformowa j o nie lubnej corce m a. Bo ena i Bruno zmagaj si z kolejnymi urokami rodzicielstwa. Tymczasem w hotelu znow pojawia si Rafa
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru
Z oty konwoj. Okazuje si e likwidacja Osma skiej by a b dem. Brodowicz przedstawia plan napadu na konwoj Fischera i Stocka. Krawiec daje W adkowi i Micha owi zgod na pomoc w uwolnieniu Marii
13:05

Czas honoru
Koniec i pocz tek. Jest maj 1945 roku. Losy rozdzielonych przez wojn bohaterow Janka W adka Bronka i Micha a krzy uj si ponownie za spraw pu kownika Wasilewskiego ideowego komunisty i wysokiego funkcjonariusza UB. Pewnego dnia pu kownik zostaje wezwany do Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego przed oblicze dyrektor Ady Lewi skiej. Ada zleca mu zadanie jak najszybszego uj cia wszystkich skoczkow angielskich przeszkolonych w czasie wojny w Anglii i zrzuconych do Polski
14:05

Giganci historii
Historia polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945. Przez stulecia Polska mia a dost p do morza lecz nie mia a pomys u na skorzystanie z dobrodziejstwa. I wojna wiatowa u wiadomi a w adzom odradzaj cego si kraju konieczno budowy floty
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Zagadki zwierzogromadki
Gibony. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t pokazujemy dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci ktore zdobywamy bardzo przydaj si w doros ym yciu. Podkre lamy e warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Mowimy te dzieciom o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodzicow krewnych przyjacio rodze stwa. Pokazujemy e warto wspo pracowa z innymi. Bohaterem pierwszego odcinka jest ma y gibon o imieniu Yeti. Ma trzy lata. Ze mam i tat mieszka na wyspie w warszawskim zoo. Gibony to prawdziwi akrobaci. Yeti dopiero si uczy tej sztuki ale przy swojej mamie czuje si bezpiecznie. Gibony maj rownie du y talent do piewania
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Tylko spokojnie. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00

Le niczowka
Kinga przedstawia policjantom podinspektora Adama Szymczaka z CB ktory ma koordynowa akcj przeciwko gangowi z odziei samochodow. Mi dzy Szymczakiem a Nowackim dochodzi do spi cia. Anna poddaje si badaniom profilaktycznym w przychodni. Zostaje rozpoznana przez kilka osob. Jest tym za amana
16:30

Barwy szcz cia
2578Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Monika Dryl Martin Bogdan Julia Zieli ska El bieta Romanowska Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Umi ska zaczyna prac nad artyku em o fermie norek i spotyka si z Aro aktywist ktory walczy z hodowcami zwierz t futerkowych. Po rozmowie z dziennikark ch opak wspierany przez Luiz postanawia zorganizowa przed ferm pikiet . Kasia egna si z rodzin i wraca na Sycyli razem z Vincenzo. Po przylocie do W och oboje jad od razu do Rosy ony zmar ego Francesco by poinformowa j o nie lubnej corce m a. Bo ena i Bruno zmagaj si z kolejnymi urokami rodzicielstwa. Tymczasem w hotelu znow pojawia si Rafa
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakl ty dwor
Cie staro cica. Damazy przyje d a do wirowa rodowej siedziby przodkow szkolnego kolegi Juliusza. Intryguje go stary opuszczony dwor staro cica Miko aja strze ony przez Kosti Bulija
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Na z ej drodze. Mateusz odwiedza restauracj Beniamina i Heli Rubinrotow. Wychodz c z lokalu zauwa a kilku chuliganow ktorzy zn caj si nad Szymonem synem w a cicieli. Ksi dz staje w obronie napastowanego ch opaka. Tymczasem gangster Pawe Bienias opuszcza wi zienie. Nocul zauwa a po ar w restauracji. Spieszy Heli na pomoc ale traci przytomno . Bienias ratuje ich oboje. Szymon mowi policjantom e po ar to zemsta. Wkrotce Mietek dowiaduje si e znaleziono martwego Paw a. W jego telefonie komorkowym znaleziono SMS wys any do Szymona
21:10

Ojciec Mateusz
Wybuch. W Sandomierzu przed restauracj wybucha samochod pu apka. Nocul Mo ejko i Gibalski przes uchuj w a ciciela lokalu. Nowaczyk rzuca podejrzenie na by ego ochroniarza ktory mu grozi Romi skiego. Ochroniarz eksglina zaprzecza oskar eniom ale w jego gara u znajduj si liczne niewybuchy. Podczas ogl dzin Gibalski zatrzaskuje si w samochodzie pu apce. Pomoc mo e tylko Rysiek weteran misji pokojowych
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Program rozrywkowy
23:30

Le niczowka
Kinga przedstawia policjantom podinspektora Adama Szymczaka z CB ktory ma koordynowa akcj przeciwko gangowi z odziei samochodow. Mi dzy Szymczakiem a Nowackim dochodzi do spi cia. Anna poddaje si badaniom profilaktycznym w przychodni. Zostaje rozpoznana przez kilka osob. Jest tym za amana
Activate Live-Chat