OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ratownicy
Grupa taternikow wspina si w gorach. W pewnej chwili jeden z nich odpada od ciany. Upadek na po k skaln powoduje obra enia kr gos upa. Konieczna jest akcja ratunkowa z u yciem helikoptera
03:30
 
1920. Wojna i mi o
Powrot. Trojka kolegow zostaje osadzona w obozie internowania. Gdy nadchodzi 11 listopada 1918 roku m czy ni wyruszaj w kierunku Warszawy
04:25
 
Barwy szcz cia
2578Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Monika Dryl Martin Bogdan Julia Zieli ska El bieta Romanowska Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Umi ska zaczyna prac nad artyku em o fermie norek i spotyka si z Aro aktywist ktory walczy z hodowcami zwierz t futerkowych. Po rozmowie z dziennikark ch opak wspierany przez Luiz postanawia zorganizowa przed ferm pikiet . Kasia egna si z rodzin i wraca na Sycyli razem z Vincenzo. Po przylocie do W och oboje jad od razu do Rosy ony zmar ego Francesco by poinformowa j o nie lubnej corce m a. Bo ena i Bruno zmagaj si z kolejnymi urokami rodzicielstwa. Tymczasem w hotelu znow pojawia si Rafa
04:55
 
Przygody psa Cywila
Zbiegowie. Podczas konwoju z furgonu milicyjnego ucieka dwoch gro nych przest pcow. Rozpocz ta natychmiast ob awa nie przynosi po danych efektow zbiegowie bowiem ukryli si w lesie. Jedyny ratunek w helikopterach i psach. W czasie ob awy w a nie Cywil wpada na w a ciwy trop. Jednak uciekinierom nie brakuje sprytu. Klucz zmieniaj rodki lokomocji. Poza tym maj bro ktor potrafi si sprawnie pos ugiwa . Wreszcie Cywilowi udaje si zlokalizowa ich w bunkrze po o onym na piaszczystej polanie. Zarowno psa jak i sier anta Walczaka czeka decyduj ca proba. Serial dla m odych widzow 24 min Polska 1970 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Tomasz Zaliwski Bo ena Walter Ryszard Bacciarelli Wies awa Niemyska Stanis aw Wolski Stanis aw Tym Krzysztof wi tochowski Zdzis aw Kielecki i inni
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Reporta
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
2579Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz KestranekAro obserwuje ferm norek i planuje kolejny atak. A gdy zaczyna si zadyma do aktywisty do czaj Luiza i Aleks. Kasia wyznaje w ko cu Rosie prawd o zdradzie jej zmar ego m a i spotyka si te z jego cork Silvi . Stan K pskiego gwa townie si pogarsza. Biznesmen znow trafia do szpitala. Iwona postanawia jeszcze raz porozmawia z synem ukochanego - Wiktorem
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Na z ej drodze. Mateusz odwiedza restauracj Beniamina i Heli Rubinrotow. Wychodz c z lokalu zauwa a kilku chuliganow ktorzy zn caj si nad Szymonem synem w a cicieli. Ksi dz staje w obronie napastowanego ch opaka. Tymczasem gangster Pawe Bienias opuszcza wi zienie. Nocul zauwa a po ar w restauracji. Spieszy Heli na pomoc ale traci przytomno . Bienias ratuje ich oboje. Szymon mowi policjantom e po ar to zemsta. Wkrotce Mietek dowiaduje si e znaleziono martwego Paw a. W jego telefonie komorkowym znaleziono SMS wys any do Szymona
13:05
 
Ojciec Mateusz
Wybuch. W Sandomierzu przed restauracj wybucha samochod pu apka. Nocul Mo ejko i Gibalski przes uchuj w a ciciela lokalu. Nowaczyk rzuca podejrzenie na by ego ochroniarza ktory mu grozi Romi skiego. Ochroniarz eksglina zaprzecza oskar eniom ale w jego gara u znajduj si liczne niewybuchy. Podczas ogl dzin Gibalski zatrzaskuje si w samochodzie pu apce. Pomoc mo e tylko Rysiek weteran misji pokojowych
14:00
 
Tak blisko... tak daleko..
Opowie Szewacha Weissa - polskiego yda polityka dyplomaty i dziennikarza - o trudnych relacjach mi dzy Polakami i ydami po II wojnie wiatowej. Tytu filmu zosta zaczerpni ty z wypowiedzi profesora Szewacha Weissa
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Rodzina Treflikow
Dziki zachod. Treflik chcia by spotka Indian. Ptaszek marzy o odwiedzeniu stron z ktorych pochodzi. Wujcio zabiera ich na pustyni . Napotkani Indianie i kowboj Centaur odbiegaj od wyobra e Treflika. Bohater nie jest zawiedziony bo u wiadamia sobie e nadal ma o czym marzy
15:25
 
Wiking Tappi
W obronie przez nie yc. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjacio rownie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol ktory mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Spotkania z morskimi o wiami. 8-letnia Nela ktora od trzech lat podro uje i zwiedza kontynenty zabiera widzow na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:00
 
Le niczowka
Mondrasiukowie decyduj si na powa n rozmow . Jacek sp dza noc na kanapie w salonie. Ewa i Krzysiek s za amani strat korea skiego kontrahenta. Wracaj do projektu ktory zaproponowa Robert
16:30
 
Barwy szcz cia
2579Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz KestranekAro obserwuje ferm norek i planuje kolejny atak. A gdy zaczyna si zadyma do aktywisty do czaj Luiza i Aleks. Kasia wyznaje w ko cu Rosie prawd o zdradzie jej zmar ego m a i spotyka si te z jego cork Silvi . Stan K pskiego gwa townie si pogarsza. Biznesmen znow trafia do szpitala. Iwona postanawia jeszcze raz porozmawia z synem ukochanego - Wiktorem
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakl ty dwor
Marzyciel i awanturnik. Damazy Czorgut odwiedza przyjaciela Juliusza wirskiego. Obaj chc rozwi za tajemnic zakl tego dworu w ktorym wieczorami wida wiat o i ludzkie sylwetki
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia wraca do Warszawy. Probuje na nowo odnale si w dawnej rzeczywisto ci. Szuka pracy jednak nikt z dawnych przyjacio nie mo e jej pomoc. Jedynym ratunkiem staje si Majka przez ktor kiedy straci a prac w agencji reklamowej. Babcia Romana wyje d a i zostawia dla S awka list w ktorym pisze do niego e gdybysi zdecydowa by prawdziwym ojcem dla Rysia to ona nie ma nic przeciw temu. TymczasemPaula ma w tpliwo ci co do niego i dalszch relacjami mi dzy nimi. S awek z kolei jest zazdrosny o jej znajomo z Orestem ktory ostatnio poprosi j o pozowanie do jednej z figur do o tarza. Kuba zaczyna swoj wieszakowy interes. Dostaje zaproszenie na spotkanie od jednego z klientow. Nie kryje swego zachwytu a Marysia jest z niego dumna. Serial obyczajowy
21:10
 
Mi o nad rozlewiskiem
S awek postanawia zaopiekowa si Rysiem. M czyzna o wiadcza si Pauli. Ro a chce sprowadzi Macieja z powrotem do parafii. Wraz z chorem szykuje niespodziank . Nadchodzi dzie lubu Marysi i Kuby
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Program rozrywkowy
23:30
 
Le niczowka
Mondrasiukowie decyduj si na powa n rozmow . Jacek sp dza noc na kanapie w salonie. Ewa i Krzysiek s za amani strat korea skiego kontrahenta. Wracaj do projektu ktory zaproponowa Robert
Activate Live-Chat