OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Glina
W baga niku samochodu sier anta Grzelaka znaleziono zw oki tramwajarza St pnia. Policjant utrzymuje e nie zna ofiary a pojazd skradziono kilka dni wcze niej. ona tak e go nie rozpoznaje
03:30

Glina
Przes uchiwany przez Gajewskiego kapitan St pie przyznaje si do zamordowania brata. Wyja nienia kapitana co do okoliczno ci pope nienia zabojstwa znacznie jednak odbiegaj od wynikow uzyskanych podczas sekcji zw ok. Niejasne s rownie okoliczno ci kradzie y broni o co St pie jest podejrzany. Dociekliwy Gajewski nie daje za wygran . Jego upor przynosi wkrotce efekty. Skradziona bro zostaje odnaleziona w domu sier anta Grzelaka. Przyparty do muru kapitan St pie wreszcie zaczyna mowi prawd . Kiedy Jerzy i Artur Bana odwo go do aresztu dochodzi do tragedii. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak i inni
04:30

Na sygnale
Zagadka. Ekipa doktora Vicka odpowiada na wezwanie zwi zane z awantur domow . Ratownicy probuj pomoc parze sk oconych staruszkow. Britney zostaje zaatakowana przez kilku miejscowych obuzow. Za oga doktora Gory musi uratowa m czyzn ktory mia wypadek na ulicy. Pacjent jest pod wp ywem alkoholu
04:55

Znak or a
Pier cie 1309-1312. Sulis aw wychowuje Gniewka na swoim dworze. Na wie o buncie niemieckiego mieszcza stwa w Krakowie rycerz spieszy z pomoc okietkowi zostawiaj c swego podopiecznego w siedzibie starosty wielkopolskiego. Ch opak jednak ucieka i samotnie w druje do Krakowa. Dochodzi do pierwszego spotkania Gniewka z Hanyszem. Zdrajca w przebraniu mnicha zamordowa wys annika dworu - archidiakona by zdoby pier cie ze znakiem najwy szej w adzy ko cielnej. Gniewko odstrasza Hanysza i znajduje przy p aszczu zamordowanego zapink z takim samym znakiem. Serial historyczno - przygodowy 29 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
06:55

Prasa donosi
Proces Gorgonowej. W tym odcinku serii Prasa donosi jeden z najg o niejszych procesow dwudziestolecia mi dzywojennego - proces Gorgonowej. Do tej pory budzi on zainteresowanie historykow i dziennikarzy
07:05

Giganci historii
Wazowie. Szwedzka dynastia na polskim tronie. Wazami czuli si w Szwecji w Polsce panowali jako bezpo redni spadkobiercy Jagiellonow. Tak my leli oni sami tak te postrzegali ich owcze ni Polacy. Ich panowanie w Polsce trwa o blisko sto lat i by to wiek nieustaj cych wojen z Rosj Turcj i ze Szwecj . Przynios y one Rzeczpospolitej wielkie sukcesy. Za czasow krola Zygmunta III Polska osi gn a swoj najwi kszy obszar. Ale jednocze nie polityka zagraniczna Wazow doprowadzi a do skrajnego wyczerpania i dalej do rozbiorow - co zreszt przewidzia ostatni przedstawiciel dynastii w Polsce Jan II Kazimierz. Panowanie Wazow to jednocze nie niespotykany dot d rozkwit kultury w Polsce. Wazowie. Szwedzka dynastia na polskim tronie to temat tego odcinka teleturnieju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
Narodziny Jana Chrzciciela. Ma y Karolek ktorym chwilowo opiekuje si mama Krzysia jest dla Oli prawdziwym utrapieniem. Nie ma do niego ani serca ani cierpliwo ci. Nie rozumie e ka de nawet to niegrzeczne dziecko jest darem od Boga yj cym cudem. Ksi ga ksi g przenosi trojk dzieci i robota w histori El biety i Zachariasza w momencie gdy Gabriel objawia Zachariaszowi e zostanie ojcem. Pobyt z brzemienn El biet spotkanie z Maryj odwiedzaj c krewn oraz obserwacja ich postaw daj Oli nowe oczy i nowe serce. Przy okazji dzieci dowiaduj si jakie by o pokrewie stwo mi dzy Jezusem i Janem a tak e maj okazj us ysze Magnificat z ust Maryi
12:35

Panna z mokr g ow
Grunt to rodzinka. 13-letnia bohaterka Irenka Borowska tytu owa panna z mokr g ow wiedzie ywot radosny i beztroski. Jednak nad cichym spokojnym domem pa stwa Borowskich zaczynaj si zbiera ciemne chmury
13:05

Ratownicy
Oliwier organizuje wycieczk na Kazalnic . Id z nim To ka Eliszka i Honza. Podczas wspinaczki zaskakuje ich burza. Honza spada w przepa poci gaj c za sob Oliwiera
14:00

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
W oc awek -.
15:05

Kabaret Letni Por
16:00

Przystanek slow food
Chrzani wszystko czyli ukochany korze Polakow. Magazyn o niezwyk ych ludziach ocalaj cych tradycyjne produkty i potrawy ktorzy poznali prawdziwy smak ycia gdy zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. To tak e opowie o wyj tkowych zak tkach regionalnej Polski do ktorych warto dotrze by pozna pi kn (po)woln Polsk i prawdziwy smak ycia. W tym odcinku poka emy najlepsze i prowadzone naturalnie uprawy chrzanu na po udniu wojewodztwa odzkiego. Chyba w adnym innym kraju nie spo ywa si tyle chrzanu ile w Polsce. Naszym bohaterem b dzie Micha Cie la ktory naturalnie bez chemicznego wybielania przygotowuje swoj chrzan - dodatkowo nie pasteryzuje rownie swojego produktu. Kulinarnie przyrz dzimy zapomnian ju niestety klasyk : sztuk mi sa w sosie chrzanowym oraz s ynn zup chrzanowk . Naszym kulinarnym guru b dzie w tym odcinku ukasz Federowicz z Warszawy z restauracji Stary Dom ktora po dzi dzie serwuje w a nie te dania
16:30

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonu. odc. 4Trojka przyjacio przenosi si do nowego mieszkania i znow wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o ktore nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znow ciera si z Karolem - szefem Euforii ktory zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem ktorym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Jozka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Probuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw probuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Jozef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowodca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomoc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Jozef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
21:10

Miasto 44
Eine Gruppe junger Polen setzt sich gegen die deutsche Besatzung zur Wehr und wird Teil des Kampfes um Warschau In der besetzten polnischen Hauptstadt verliert der junge Stefan (Jozef Paw owski) seinen Job und schliesst sich dem Widerstand an. Vor den Toren der Stadt ruecken bereits die russischen Truppen vor die Chance fuer einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat