OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonu. odc. 4Trojka przyjacio przenosi si do nowego mieszkania i znow wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o ktore nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znow ciera si z Karolem - szefem Euforii ktory zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem ktorym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

ycie nad rozlewiskiem
Nad rozlewisko przyje d a Jozef Strata (Zdzis aw Wardejn) przyjaciel Basi sprzed lat. Tomasz chocia bardzo si przed tym broni staje si zazdrosny. Sprawa pojawienia si Jozefa interesuje tak e Ma gosi ktora chce wiedzie co wydarzy o si w przesz o ci. Czy Andrzej wiedzia e Basia zostawi a dla niego cork W zwi zku z ods oni ciem rze by Matki Boskiej w ko ciele sk ada wizyt biskup. Korzystaj c z zamieszania Ro a potajemnie chrzci Broni . Zwyci ski los w loterii Ro y trafia do Wro skiego. Szcz ciarz odbiera pieni dze ale o wygranej dowiaduj si z odzieje ktorzy organizuj napad. W amuj si do domu i kradn obraz za ktorym by y schowane pieni dze z wygranej. Z odziei zaskakuje w lesie Krzysztof ktory wzywa policj . Anna chce nadal pracowa w pensjonacie. Tymczasem Wro ski przekazuje ca kwot na rzez ko cio a. Basia przekazuje Jozefowi spisane wspomnienia. Zamierza wyda ksi k . Serial obyczajowy
03:00

ycie nad rozlewiskiem
Marysia ni o Krzysztofie Jaworskim ktory coraz bardziej j intryguje. Zauwa aj to Ma gosia i Basia. Marysia ukradkiem czyta wspomnienia Basi i a uje e jej ycie nie jest tak fascynuj ce. Po niej Ma gosia ma pretensje do matki e opowiada Marysi o intymnych sprawach. Ma gosia nadal nosi w sercu al do matki e j zostawi a. Postanawia si z tym upora . Jedzie do Warszawy w poszukiwaniu Andrzeja dawnej sympatii matki. Chce go zapyta czy wiedzia e w imi mi o ci do niego Basia porzuci a swoj dwuletni cork . Okazuje si e Andrzej jest chory porusza si na wozku inwalidzkim i nie ma z nim adnego kontaktu. Pomi dzy Elwir a rze biarzem Orestem rownie zaczyna rodzi si mi o . Elwira poddaje si temu uczuciu. Tymczasem Ro a rozpoznaje twarz Elwiry w obliczu Matki Boskiej Pasymskiej. W Warszawie Ma gosia idzie do ulubionej kawiarni Konrada. Spotyka go i opowiada mu mu o swojej wizycie u Andrzeja. Serial obyczajowy
03:55

Kabaret Letni Por
04:50

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Tygrysy Europy
Nowa nauczycielka. Szef ka e Jackowi odebra ze szko y now nauczycielk j zyka polskiego i historii. Przypadek zrz dza e jest ni Monika. Jacek chc c zaimponowa dziewczynie wiadomie sprawia wra enie e zarowno luksusowa limuzyna jak i posiad o s jego w asno ci . Ju pierwsze spotkanie nauczycielki z dzie mi Nowaka napawa j lekkim przera eniem. Pociechy biznesmena nie maj poj cia o ortografii lepiej znaj dzieje Stanow Zjednoczonych ni Polski. Zniech cona Monika chce zrezygnowa z intratnych korepetycji lecz Jacek odwodzi j od tego zamiaru. Przyznaje si te e jest tylko kierowc Nowaka. NOWA NAUCZYCIELKASerial komediowy 50 min Polska 1999Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Micha OgorekZdj cia: Wojciech RaweckiMuzyka: Andrzej Korzy ski Aktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski PiotrFronczewski Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski Jerzy Gruza HannaStankowna Ewa Sa acka Beata cibak - Englert Agnieszka Pilaszewska Wojciech Skibi ski i inni
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Najbezpieczniejsze spichlerze. S yszeli my e modlitwa nie jest sposobem za atwiania swoich spraw z Bogiem. Jezus uczy uczniow zale no ci od Ojca ktor nazywamy zaufaniem. Modlitwa nie ma nam da b ogiego i bezpiecznego poczucia e jeste my samowystarczalni autonomiczni. Przypomina to pro b Marty sprzed dwoch tygodni. Pan Jezus nie przyszed jednak eby przytakiwa naszym pomys om ocenom pragnieniom je li nie s zgodne z wol Ojca. Opowiada wi c przypowie o bogatym rolniku ktoremu pewnego roku niesamowicie obrodzi o pole. Jest oczywi cie bardzo zadowolony i zaczyna snu plany co do swojej przysz o ci: co kupi co zbuduje. I nie ma w tym nic z ego. Tekst po cichu podpowiada jednak co wa nego: ten cz owiek bardzo cz sto u ywa okre lenia moje: zbiory spichlerze zbo e dobra.
13:00

Transmisja mszy wi tej z parafii pw. Zwiastowania Naj wi tszej Maryi Panny w Zamo ciu
14:15

Tygrysy Europy
Decyzje. Monika waha si czy przyj intratn posad u Nowakow. Wreszcie pod wp ywem nieodpowiedzialnego zachowania matki szastaj cej pieni dzmi zgadza si na korepetycje by ratowa finanse rodziny
15:10

Fajna Polska
Pojezierze Augustowskie. W kolejnym odcinku naszej zimowej w drowki Przemek Toczek z Agnieszk Kap on odwiedz Pojezierze Augustowskie
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Mur. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki ktorym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczor z pi kn Dorot
18:15

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Osiecka
Piosenka Osieckiej o wydarzeniach grudniowych Czerwone maki na Entej ulicy wywo uje gniewn reakcj Jozefa Kempy. Grozi on zamkni ciem STS-u. Agnieszka wspo pracuje z Maryl Rodowicz i Katarzyn Gaertner. Festiwale w Opolu w latach 1971 i 1972 nie przynosz Osieckiej znacz cych sukcesow. Agnieszka dowiaduje si e jest w ci y. Mimo to stara si aktywnie uczestniczy w yciu artystycznym. Wraz Danielem planuje wybudowanie domu. Jest zirytowana e znajomi nie pytaj o jej tworczo a jedynie o samopoczucie. Rodzi cork Agat
21:00

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
om a -.
21:50

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
om a -.
22:50

Przystanek slow food
Chrzani wszystko czyli ukochany korze Polakow. Magazyn o niezwyk ych ludziach ocalaj cych tradycyjne produkty i potrawy ktorzy poznali prawdziwy smak ycia gdy zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. To tak e opowie o wyj tkowych zak tkach regionalnej Polski do ktorych warto dotrze by pozna pi kn (po)woln Polsk i prawdziwy smak ycia. W tym odcinku poka emy najlepsze i prowadzone naturalnie uprawy chrzanu na po udniu wojewodztwa odzkiego. Chyba w adnym innym kraju nie spo ywa si tyle chrzanu ile w Polsce. Naszym bohaterem b dzie Micha Cie la ktory naturalnie bez chemicznego wybielania przygotowuje swoj chrzan - dodatkowo nie pasteryzuje rownie swojego produktu. Kulinarnie przyrz dzimy zapomnian ju niestety klasyk : sztuk mi sa w sosie chrzanowym oraz s ynn zup chrzanowk . Naszym kulinarnym guru b dzie w tym odcinku ukasz Federowicz z Warszawy z restauracji Stary Dom ktora po dzi dzie serwuje w a nie te dania
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat