OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki ktorym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczor z pi kn Dorot
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Godzina W
Film przedstawia wydarzenia dnia prze omowego dla dziejow Warszawy - 1 sierpnia 1944 roku. Niemcy powoli wycofuj si z miasta. Ca e podziemie czeka na rozkaz rozpocz cia powstania
03:30

Program rozrywkowy
03:35

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Najmocniejsze kobiece g osy polskiej muzyki rozrywkowej. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
04:10

Fajna Polska
Pojezierze Augustowskie. W kolejnym odcinku naszej zimowej w drowki Przemek Toczek z Agnieszk Kap on odwiedz Pojezierze Augustowskie
05:00

Zakochaj si w Polsce
Magurski Park Krajobrazowy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Jeste my z wami
Wojna w Ukrainie sprawi a e pomoc dla naszych braci ze Wschodu sta a si priorytetem nie tylko dla wi kszo ci dzia aj cych w naszym kraju organizacji pomocowych ale tak e dla poszczegolnych Ko cio ow. Ko cio Polskokatolicki od samego pocz tku swojego istnienia anga uje si w ro ne inicjatywy charytatywne. Po ataku Rosji na Ukrain wiele parafii polskokatolickich podj o dzia ania na rzecz wsparcia Ukrai cow. Jedn z parafii ktora zdecydowa a si pomaga naszym braciom ze Wschodu jest parafia pw. w. Barbary w Krzykawie - Ma ob dzu. Program o dzia alno ci charytatywnej i spo ecznej proboszcza parafii ks. Tadeusza Budacza. W reporta u wyst pi osoby zaanga owane w prowadzenie dzia a pomocowych na rzecz Ukrainy i Ukrai cow oraz osoby z tej pomocy korzystaj ce
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05

Powsta cy
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
2593Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Tomasz WojtczukAktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Martin Bogdan Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Marta Juras Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Stanis awa Celi ska ukasz wraca na ferm norek by doko czy ledztwo cho Kasia ostro si temu sprzeciwia. Po publikacji o nieprawid owo ciach w zak adzie rusza fala protestow i zawiadomie do odpowiednich s u b. W a ciciel firmy postanawia przeszuka pracownikow i znale donosiciela. Jozek nadal prowadzi cich wojn z te ciow i zatrudnia m od opiekunk do Julci. Zosia okazuje si nie tylko wietn niani ale te prawdziw fank futbolu. Bo ena jest coraz bardziej zm czona opiek nad synkiem ale wci nie chce zostawia Tadzia z nikim innym co niepokoi Bruna. Do ycia Sta skich wkracza niespodziewanie Ada biologiczna matka ch opca
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Jozka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Probuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw probuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Jozef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowodca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomoc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Jozef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
13:05

Osiecka
Piosenka Osieckiej o wydarzeniach grudniowych Czerwone maki na Entej ulicy wywo uje gniewn reakcj Jozefa Kempy. Grozi on zamkni ciem STS-u. Agnieszka wspo pracuje z Maryl Rodowicz i Katarzyn Gaertner. Festiwale w Opolu w latach 1971 i 1972 nie przynosz Osieckiej znacz cych sukcesow. Agnieszka dowiaduje si e jest w ci y. Mimo to stara si aktywnie uczestniczy w yciu artystycznym. Wraz Danielem planuje wybudowanie domu. Jest zirytowana e znajomi nie pytaj o jej tworczo a jedynie o samopoczucie. Rodzi cork Agat
13:55

Powsta cy
14:15

ycie lasu. Grzyby
Grzyby czyli przedstawiciele jednego z pi ciu krolestw wiata organizmow ywych odgrywaj niezwykle istotn cz sto niezauwa aln lub niedocenian rol w funkcjonowaniu wszystkich ekosystemow w tym rownie ekosystemow le nych. Jest to tak e jedna z najbogatszych pod wzgl dem gatunkowym grup organizmow obecnych na kuli ziemskiej. Szacuje si e na naszej planecie mo e wyst powa nawet ponad 5 milionow gatunkow grzybow. Film dokumentalny
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:10

Powsta cy
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Mowa zwierz t. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Zwierzaki Czytaki
Pomoc kole e ska. Szymek wsta oko o po udnia. Micha nie jest z tego zadowolony bo to ju kolejny raz gdy szop po o y si spa bardzo po no. To nie jedyne zmartwienie tego dnia. Okazuje si bowiem e Pompek straci moc latania jak pszczo a. Pozosta e zwierzaki postanawiaj mu pomoc
15:50

Ale talent
Ro a z filtrow do kawy. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00

Le niczowka
378Hania martwi si e ju nic fascynuj cego nie zdarzy si w jej yciu. Te rozwa ania przerywa pojawienie si Krzy ka i Ewy. Para prosi o czasowe przygarni cie. W tym samym czasie Beatka znajduje w Borowikui w le niczowce niespodziewanych sojusznikow. Iga czuwa przy szpitalnym o ku nieprzytomnego Iwo a so tys rozlicza si z cz owiekiem ktorego wynaj do zdewastowania ruchomo ci i nieruchomo ci nale cych do mieszka cow Le niczowki. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2593Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Tomasz WojtczukAktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Martin Bogdan Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Marta Juras Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Stanis awa Celi ska ukasz wraca na ferm norek by doko czy ledztwo cho Kasia ostro si temu sprzeciwia. Po publikacji o nieprawid owo ciach w zak adzie rusza fala protestow i zawiadomie do odpowiednich s u b. W a ciciel firmy postanawia przeszuka pracownikow i znale donosiciela. Jozek nadal prowadzi cich wojn z te ciow i zatrudnia m od opiekunk do Julci. Zosia okazuje si nie tylko wietn niani ale te prawdziw fank futbolu. Bo ena jest coraz bardziej zm czona opiek nad synkiem ale wci nie chce zostawia Tadzia z nikim innym co niepokoi Bruna. Do ycia Sta skich wkracza niespodziewanie Ada biologiczna matka ch opca
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przy bice i kaptury
W cudzej skorze. Czarny i Jaksa przyje d aj do Malborka. Przybywa tam rownie poselstwo polskie z Arcybiskupem Miko ajem z Gniezna by da wstrzymania planowanego najazdu na mud
18:20

Powsta cy
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
19:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Powsta cy
20:30

Warszawiacy piewaj zakazane piosenki - koncert z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskieg
1 sierpnia w rocznic wybuchu Powstania mieszka cy Warszawy wspolnie z Chorem Warszawiakow i Orkiestr Warszawyza piewaj powsta cze pie ni by w ten sposob uczci pami Powsta cow. We wzruszaj cym koncercie znow zabrzmi pami tne utwory: Sanitariuszka Ma gorzatka Warszawianka Pa acyk Michla Warszawskie dzieci. Tematem przewodnim tego koncertu jest wojenna przyja uczucie ktore pozwala y przetrwa tamten czas i przetrwa o na ca e ycie. O swoich przyja niach opowiadaj uczestnicy tamtych wydarze a w ich opowie ci zostan wplecione archiwalne zdj cia pokazuj ce prywatno powsta cow. Koncert prowadzi Tomasz Wolny. Chorzystom i solistom towarzyszy orkiestra pod dyrekcj Jana Stok osy. Miejscem koncertu jest plac Pi sudskiego. Zapewnione t umaczenie migowe audiodeskrypcja oraz opcja napisow dla nies ysz cych. Wszystkie piosenki b d mia y wy wietlone s owa na emisji. Organizator: Muzeum Powstania Warszawskiego. Re yser - Boles aw Pawica
21:45

Powsta cy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Fajna Polska
Pojezierze Augustowskie. W kolejnym odcinku naszej zimowej w drowki Przemek Toczek z Agnieszk Kap on odwiedz Pojezierze Augustowskie
23:30

Le niczowka
378Hania martwi si e ju nic fascynuj cego nie zdarzy si w jej yciu. Te rozwa ania przerywa pojawienie si Krzy ka i Ewy. Para prosi o czasowe przygarni cie. W tym samym czasie Beatka znajduje w Borowikui w le niczowce niespodziewanych sojusznikow. Iga czuwa przy szpitalnym o ku nieprzytomnego Iwo a so tys rozlicza si z cz owiekiem ktorego wynaj do zdewastowania ruchomo ci i nieruchomo ci nale cych do mieszka cow Le niczowki. Telenowela
Activate Live-Chat