OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:35

Powsta cy
02:45

Warszawiacy piewaj zakazane piosenki - koncert z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskieg
1 sierpnia w rocznic wybuchu Powstania mieszka cy Warszawy wspolnie z Chorem Warszawiakow i Orkiestr Warszawyza piewaj powsta cze pie ni by w ten sposob uczci pami Powsta cow. We wzruszaj cym koncercie znow zabrzmi pami tne utwory: Sanitariuszka Ma gorzatka Warszawianka Pa acyk Michla Warszawskie dzieci. Tematem przewodnim tego koncertu jest wojenna przyja uczucie ktore pozwala y przetrwa tamten czas i przetrwa o na ca e ycie. O swoich przyja niach opowiadaj uczestnicy tamtych wydarze a w ich opowie ci zostan wplecione archiwalne zdj cia pokazuj ce prywatno powsta cow. Koncert prowadzi Tomasz Wolny. Chorzystom i solistom towarzyszy orkiestra pod dyrekcj Jana Stok osy. Miejscem koncertu jest plac Pi sudskiego. Zapewnione t umaczenie migowe audiodeskrypcja oraz opcja napisow dla nies ysz cych. Wszystkie piosenki b d mia y wy wietlone s owa na emisji. Organizator: Muzeum Powstania Warszawskiego. Re yser - Boles aw Pawica
04:00

Powsta cy
04:05

Muzeum polskiej piosenki
Sen o Warszawie -. W ka dym odcinku tworcy programu przedstawiaj histori jednego polskiego przeboju sprzed lat. Widzowie dowiedz si w jakich okoliczno ciach powsta a piosenka kto j stworzy i jak potoczy y si losy autora. Prawie ka dy przeboj ma swoj histori zwi zane z nim anegdoty i opowie ci. B dzie mowa rownie o rozterkach autorow i zabawnych sytuacjach
04:15

Powsta cy
04:25

Barwy szcz cia
2593Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Tomasz WojtczukAktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Martin Bogdan Hubert Wiatrowski El bieta Romanowska Marta Juras Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Stanis awa Celi ska ukasz wraca na ferm norek by doko czy ledztwo cho Kasia ostro si temu sprzeciwia. Po publikacji o nieprawid owo ciach w zak adzie rusza fala protestow i zawiadomie do odpowiednich s u b. W a ciciel firmy postanawia przeszuka pracownikow i znale donosiciela. Jozek nadal prowadzi cich wojn z te ciow i zatrudnia m od opiekunk do Julci. Zosia okazuje si nie tylko wietn niani ale te prawdziw fank futbolu. Bo ena jest coraz bardziej zm czona opiek nad synkiem ale wci nie chce zostawia Tadzia z nikim innym co niepokoi Bruna. Do ycia Sta skich wkracza niespodziewanie Ada biologiczna matka ch opca
04:50

Powsta cy
04:55

Znak or a
Nieza atwione rachunki. 1318. W Krakowie Hanysz uprowadza Gniewka i odbiera mu zapink . Tylko przypadek ratuje ch opca od mierci. Wtr cony do lochu szcz liwie wydostaje si na wolno kana em wodnym. NIEZA ATWIONE RACHUNKISerial historyczno - przygodowy 26 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Okrasa amie przepisy
Smak mi sa z ko ci. Dzi ki ko ci potrawa ma lepszy smak a mi so jest niezwykle soczyste. W odcinku Karol Okrasa doradzi jak przyrz dzi mi kkie i rozp ywaj ce si w ustach mi so
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30

Barwy szcz cia
2594Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Przemys aw JurekAktorzy: Micha Rolnicki Monika Dryl Katarzyna Glinka Oskar Stoczy ski Patryk Pniewski Marta Juras Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska ukasz udaje si wyrwa ochroniarzowi i uciec z fermy norek. Trafia prosto do Alicji i obecnej ju na miejscu policji. Dolecki zapowiada dziennikarzowi zemst . Jozek po ostatnich sprzeczkach probuje naprawi swoje relacje z Gabi i przy okazji zaprzyja nia si z Zosi opiekunk Julci. Przera ona Bo ena probuje uciec od Ady ktora szybko staje si agresywna i ciga Sta sk a do hotelu. Bruno wzywa w ko cu na miejsce policj . Karolina zaczyna podejrzewa e biologiczn matk Tadzia skierowa do Sta skich Rafa aby si zem ci na dawnym partnerze
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Godzina W
Film przedstawia wydarzenia dnia prze omowego dla dziejow Warszawy - 1 sierpnia 1944 roku. Niemcy powoli wycofuj si z miasta. Ca e podziemie czeka na rozkaz rozpocz cia powstania
14:05

Giganci historii
Krzysztof Kamil Baczy ski i jego pokolenie. W tym odcinku pytamy o Krzysztofa Kamila Baczy skiego i jego pokolenie. Nie czas a owa ro kiedy p on lasy pisa Juliusz S owacki. Nie mog przewidzie e nadejdzie wojna w ktorej tych ro stracimy tak wiele. W zasadzie kwiat polskiej m odzie y. Krzysztof Kamil Baczy ski jest jedn z symbolicznych postaci tego tragicznego pokolenia. Pokolenia tzw. Kolumbow ktorego wchodzenie w doros o przypad o na lata II wojny wiatowej. Najwa niejszy tworca okresu wojennego. Poeta uwa any za talent literacki na miar S owackiego. Zainspirowany tworczo ci przedwojennych poetow katastrofistow sam sta si poet Apokalipsy spe nionej. Baczy ski zgin w Powstaniu Warszawskim walcz c za woln stolic . Podobnie jak wielu jego rowie nikow. Nale ymy do narodu ktorego losem jest strzela do wroga brylantami - s owa historyka literatury Stanis awa Pigonia s mottem tego odcinka Gigantow historii
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Zagadki zwierzogromadki
Spaniele my liwskie. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci ktore zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mowi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodzicow krewnych przyjacio rodze stwa
15:30

Przyjaciele Misia i Margolci
Pu apka na z o nika. W drewnianym domku wielkie zamieszanie. S ycha krzyki i wrzaski. Margolcia zdenerwowa a si na Misia. Ten rozz o ci te u u. Bzyk rownie lata po pokoju podirytowany a Talentula biega zdezorientowana. Sk d ta z o Na szcz cie dziadek Eugeniusz jako jedyny zachowuje spokoj. Jedyne rozwi zanie tej trudnej sytuacji to szybkie odnalezienie z o nika ktory przyby z planety z o nikow i zara a wszystkich woko swoj z o ci . Ale gdzie on si schowa i jak go rozpozna Zabawki ruszaj na poszukiwania i przygotowanie pu apki na z o nika. Ca ej akcji zza krzakow przygl daj si mrowki
16:00

Le niczowka
379Do rodzinnego domu wraca Pola! Przedstawia Kasi swoje pomys y na najbli sz przysz o i ma do niej ogromn pro b . Jacek przypadkowo spotyka Damiana. M czyzna deklaruje e chce si zmieni i by dla Klaudii m em na ktorego zas uguje. Mondrasiuk postanawia da mu szans . Artur nadal probuje wymiga si od pomocy Edytce w przygotowaniu do kolejnych kursow. Posuwa si nawet do nieprzemy lanegok amstwa. Wkrotce Kurek dowiaduje si o zdradzie Krawczyka. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2594Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Przemys aw JurekAktorzy: Micha Rolnicki Monika Dryl Katarzyna Glinka Oskar Stoczy ski Patryk Pniewski Marta Juras Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska ukasz udaje si wyrwa ochroniarzowi i uciec z fermy norek. Trafia prosto do Alicji i obecnej ju na miejscu policji. Dolecki zapowiada dziennikarzowi zemst . Jozek po ostatnich sprzeczkach probuje naprawi swoje relacje z Gabi i przy okazji zaprzyja nia si z Zosi opiekunk Julci. Przera ona Bo ena probuje uciec od Ady ktora szybko staje si agresywna i ciga Sta sk a do hotelu. Bruno wzywa w ko cu na miejsce policj . Karolina zaczyna podejrzewa e biologiczn matk Tadzia skierowa do Sta skich Rafa aby si zem ci na dawnym partnerze
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przy bice i kaptury
Zemsta boga Kurho. Czarny uwalnia Un . Szcz liwie udaje im si uj przed pogoni Vogelwedera. W czasie podro y do Polski zaczyna rodzi si mi dzy nimi mi o . Benko - jako Jawnuta z Niemierzy - przebywa nadal na zamku w Barcinach. Kiedy w Malborku pojawia si prawdziwy Jawnuta ktory uciek Litwinom Sonnenberg wtr ca Benka do lochu. Jaksa z pomoc brata Erazma i starego kap ana Prusow uwalnia Zyt . Sonnenberg godzi si na proponowan wymian - odda Polakom Benka w zamian za Zyt . W czasieprzekazywania je cow wpada w pu apk . Zabija Benka ale sam ginie na o tarzu ofiarnym Prusow. Po pogrzebie Benka brat Erazm wysy a Jaks i Zyt do Wilna. Serial przygodowy kostiumowy
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Zak adniczka. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
21:10

Ojciec Mateusz
Doskona a. W hotelu zostaje znalezione cia o jednej z uczestniczek konkursu pi kno ci. lady prowadz do ch opaka dziewczyny. Tymczasem mened er konkursu wyznaje Mateuszowi e mia romans z ofiar
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30

Le niczowka
379Do rodzinnego domu wraca Pola! Przedstawia Kasi swoje pomys y na najbli sz przysz o i ma do niej ogromn pro b . Jacek przypadkowo spotyka Damiana. M czyzna deklaruje e chce si zmieni i by dla Klaudii m em na ktorego zas uguje. Mondrasiuk postanawia da mu szans . Artur nadal probuje wymiga si od pomocy Edytce w przygotowaniu do kolejnych kursow. Posuwa si nawet do nieprzemy lanegok amstwa. Wkrotce Kurek dowiaduje si o zdradzie Krawczyka. Telenowela
Activate Live-Chat