OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ratownicy
Oliwier organizuje wycieczk na Kazalnic . Id z nim To ka Eliszka i Honza. Podczas wspinaczki zaskakuje ich burza. Honza spada w przepa poci gaj c za sob Oliwiera
03:30

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Jozka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Probuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw probuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Jozef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowodca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomoc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Jozef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
04:25

Barwy szcz cia
2594Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Przemys aw JurekAktorzy: Micha Rolnicki Monika Dryl Katarzyna Glinka Oskar Stoczy ski Patryk Pniewski Marta Juras Kinga Bobkowska Kamila Janik Bo ena Stachura Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska ukasz udaje si wyrwa ochroniarzowi i uciec z fermy norek. Trafia prosto do Alicji i obecnej ju na miejscu policji. Dolecki zapowiada dziennikarzowi zemst . Jozek po ostatnich sprzeczkach probuje naprawi swoje relacje z Gabi i przy okazji zaprzyja nia si z Zosi opiekunk Julci. Przera ona Bo ena probuje uciec od Ady ktora szybko staje si agresywna i ciga Sta sk a do hotelu. Bruno wzywa w ko cu na miejsce policj . Karolina zaczyna podejrzewa e biologiczn matk Tadzia skierowa do Sta skich Rafa aby si zem ci na dawnym partnerze
04:55

Znak or a
Wici. 1318. Mija par lat. Gniewko jest ju m odzie cem. Id c ladami Brandenburczykow znajduje w puszczy zniszczony woz zabitych ludzi i ma Agnieszk - cork kaszatelana czyckiego. W nocy przybywa pos aniec z wiciami. Gniewko z Sulis awem ruszaj do obozu ksi cego. Zjawia si tam rownie Hanysz wys any przez Krzy akow na przeszpiegi. Gniewko otrzymuje od okietka Znak or a - dowod zaufania ksi cia. Na jego polecenie udaje si do ch opow szykuj cych partyzanckie zasadzki na wroga. Serial historyczno - przygodowy 28 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo enaAdamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk ZygmuntMaciejewski Leon Niemczyk Wojciech Alaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korpus
Film po wi cony trzem o nierzom s u cym w Wielonarodowej Brygadzie Dowodztwa Wojsk L dowych LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Jej historia si ga 2007 roku kiedy to 14 czerwca podczas spotkania Ministrow Obrony Litwy Polski i Ukrainy zdecydowano o powo aniu jednostki w sk ad ktorej mieli wej o nierze trzech wymienionych wy ej pa stw. Podpisanie porozumienia mi dzy krajami o jej utworzeniu nast pi o 2014 roku. Bohaterowie to: dwoch m czyzn i jedna kobieta. W materiale pojawi si elementy ich ycia zawodowego zwi zanego ze wspo prac mi dzynarodow udzia em w szkoleniach i wiczeniach kultywowaniem wi t narodowych i tradycji codziennym funkcjonowaniem jednostki ktorego sta ym elementem s m. in. apele musztra piewanie hymnow narodowych Polski Ukrainy i Litwy
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
2595Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Ewa Ratusi skaAktorzy: Kamila Janik Bo ena Stachura Barbara Jonak Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Monika Dryl Magdalena ak Andrzej Michalski Martin Bogdan Bo ena wci obawia si Ady i w ko cu prosi o rad Sabin ktora te musia a walczy o adoptowan cork . Tymczasem biologiczna matka Tadzia jest coraz bardziej agresywna. Powraca do hotelu i znow atakuje Sta sk . Na ferm norek wchodzi inspekcja weterynaryjna jednak Aro w tpi by Dolecki straci przez to biznes. Rafa uprzedza Jowit e Desler jej nowy i jak dot d najlepszy klient odkry i w przesz o ciby a oszustk i w firmie ojca podrabia a wina
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Zak adniczka. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
13:05

Ojciec Mateusz
Doskona a. W hotelu zostaje znalezione cia o jednej z uczestniczek konkursu pi kno ci. lady prowadz do ch opaka dziewczyny. Tymczasem mened er konkursu wyznaje Mateuszowi e mia romans z ofiar
14:05

I powiem: nie b d c - jestem. Krzysztof Kamil Baczy ski
Film przedstawia sylwetk wybitnego poety przedstawiciela pokolenia Kolumbow - Krzysztofa Kamila Baczy skiego. Jest to opowie o krotkim lecz bogatym yciu zako czonym tragiczn mierci w powstaniu warszawskim. W dokumencie wykorzystano wiersze poety oraz piosenki w wykonaniu Ewy Demarczyk i Grzegorza Turnaua
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
mieci. Pozostawione w parku mieci o ywaj i przejmuj go we w adanie. Dowodzi nimi Plastikowa Torba. Dzieci wo aj na pomoc Wujcia ale jego czary nie dzia aj . Bezradna jest tak e Ciocia. Dopiero skorzystanie z rady Mamusi by zamiast czarowa razem posprz ta rozwi zuje problem
15:25

Wiking Tappi
Le na pu apka. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjacio rownie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol ktory mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
15:40

Nela - ma a reporterka
Wodospady Islandii. Islandia jest nazywana krain lodu i ognia. Ale nie tylko! Jest te krain rw cej wody. Na Islandii jest ponad 900 wodospadow a niektore z nich skrywaj legendy o skarbach. Razem z Nel wybierzemy si na Islandi i poznamy ich tajemnice
16:00

Le niczowka
380Krzysiek dochodzi do wniosku e dobra passa ktora ostatnio mu towarzyszy musi si niebawem sko czy . Swym czarnowidztwem zara a Ew . A Robert boi si e Majewski niebawem go zwolni. Nowacki ko czy z sukcesem psychoterapi . Chce powiedzie o tym Kindze ale w gabinecie komendant zastaje Szymczaka. Kurek odwiedza Artura i proponuje mu udzia w ekscytuj cym multimedialnym wyzwaniu. Krawczyk wymawia si spotkaniem ze Stefanem. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2595Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Ewa Ratusi skaAktorzy: Kamila Janik Bo ena Stachura Barbara Jonak Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Monika Dryl Magdalena ak Andrzej Michalski Martin Bogdan Bo ena wci obawia si Ady i w ko cu prosi o rad Sabin ktora te musia a walczy o adoptowan cork . Tymczasem biologiczna matka Tadzia jest coraz bardziej agresywna. Powraca do hotelu i znow atakuje Sta sk . Na ferm norek wchodzi inspekcja weterynaryjna jednak Aro w tpi by Dolecki straci przez to biznes. Rafa uprzedza Jowit e Desler jej nowy i jak dot d najlepszy klient odkry i w przesz o ciby a oszustk i w firmie ojca podrabia a wina
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przy bice i kaptury
A w owi biada. Czarny i Una natykaj si na oddzia polskiego rycerstwa ktory doprowadza ich do Bydgoszczy niedawno odbitej z r k krzy ackich. Tu Una spotyka si z wujem kanonikiem Duninem a Czarny - z Dzieweczk ktory wbrew kr cym pog oskom ocala i wykurowa si . Arcybuskup Tr ba przyjmuje do wiadomo ci e Czarny i Una kochaj si i daje zgod na lub. Najpierw jednak dzielny wojak musi wykona kolejne zadanie: w klasztorze cystersow w Koronowie przebywa w mnisim przebraniu cznik Vogelwedera. Czarny ma rozpozna go i unieszkodzliwi . Pierwsza cz zadania nie nastr cza trudno ci. Spo rod trzech niedawno przyby ych zakonnikow na has o Czarnego prawid owo odpowiada mnich podaj cy si za brata Lasot . On doprowadza Czarnego i Dzieweczk do ukrywaj cego si na wyspie Vogelwedera. Po ci kiej walce obaj Krzy acy zostaj uwi zieni. W Wilnie Jaksa przyznaje si Hubertowi e pokocha jego siostr . Serial przygodowy kostiumowy
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

ycie nad rozlewiskiem
Mirka przyje d a nad rozlewisko. Namawia Ma gosi na sprzeda cz ci lasu gdy chcia aby za o y stadnin koni. Konrad informuje cork e Kuba zosta zatrzymany przez policj pod zarzutem pobicia
21:10

ycie nad rozlewiskiem
Dostawszy ofert pracy we Francji Kuba wyje d a. Marysia prosi ojca aby odwioz j nad rozlewisko. Chce zobaczy si z Krzysztofem. Basia otrzymuje pierwsze egzemplarze swojej ksi ki
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Augustow -.
23:30

Le niczowka
380Krzysiek dochodzi do wniosku e dobra passa ktora ostatnio mu towarzyszy musi si niebawem sko czy . Swym czarnowidztwem zara a Ew . A Robert boi si e Majewski niebawem go zwolni. Nowacki ko czy z sukcesem psychoterapi . Chce powiedzie o tym Kindze ale w gabinecie komendant zastaje Szymczaka. Kurek odwiedza Artura i proponuje mu udzia w ekscytuj cym multimedialnym wyzwaniu. Krawczyk wymawia si spotkaniem ze Stefanem. Telenowela
Activate Live-Chat