OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Ignacy Domeyko. Bohaterem odcinka jest Ignacy Domeyko herbu Daniel pseudonim egota (1802 - 1889) wybitny geolog in ynier gornictwa badacz Ameryki Po udniowej wspo tworca szkolnictwa wy szego w Chile. Wspo cze nie nie tylko Polska ale te Chile Bia oru a nawet Litwa uwa aj go za swojego bohatera. On sam jednak zawsze podkre la e jest Polakiem
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Miasto 44
Eine Gruppe junger Polen setzt sich gegen die deutsche Besatzung zur Wehr und wird Teil des Kampfes um Warschau In der besetzten polnischen Hauptstadt verliert der junge Stefan (Jozef Paw owski) seinen Job und schliesst sich dem Widerstand an. Vor den Toren der Stadt ruecken bereits die russischen Truppen vor die Chance fuer einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer
04:45

Barwy szcz cia
2595Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Ewa Ratusi skaAktorzy: Kamila Janik Bo ena Stachura Barbara Jonak Les aw urek Wojciech Solarz Marta D browska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Monika Dryl Magdalena ak Andrzej Michalski Martin Bogdan Bo ena wci obawia si Ady i w ko cu prosi o rad Sabin ktora te musia a walczy o adoptowan cork . Tymczasem biologiczna matka Tadzia jest coraz bardziej agresywna. Powraca do hotelu i znow atakuje Sta sk . Na ferm norek wchodzi inspekcja weterynaryjna jednak Aro w tpi by Dolecki straci przez to biznes. Rafa uprzedza Jowit e Desler jej nowy i jak dot d najlepszy klient odkry i w przesz o ciby a oszustk i w firmie ojca podrabia a wina
05:15

Znak or a
Sprzymierze cy. 1318. Hanysz czyha na ycie Gniewka na szcz cie jego skrytobojcze plany s bezskuteczne. Zdrajca wraca do Krzy akow opowiada swoim mocodawcom o zadaniach Gniewka i roli Znaku or a. Ch opak wype nia sw misj jednak w drodze powrotnej napadaj go zaczajeni Krzy acy. Gniewko pokonuje ich w nierownej walce. Ranny ostatkiem si dociera do obozu. Serial historyczno - przygodowy 28 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:45

Midnight News
TVPOLONIA
06:15

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Koszalin. Telewizja Polska co roku organizuje wakacyjne koncerty plenerowe w ro nych miastach w Polsce. Jest to okazja do podzielenia si z innymi dobr energi i pos uchania muzyki na ywo. Na scenie pojawi si polskie i zagraniczne gwiazdy wykonuj ce muzyk rozrywkow . Wyst pi mi dzy innymi Cleo Edyta Gorniak Blue Cafe Roksana W giel Maryla Rodowicz SoundnGrace Zenek Martyniuk Weekend Boys i Thomas Anders. Pierwszy koncert odb dzie si 20 czerwca w Mr gowie. Fina zaplanowano na 29 sierpnia
07:00

Zrob to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobow regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposob. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka cow naszego regionu ktorzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposob na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn. Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osob trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Po utracie najlepszego klienta Jowita postanawia zem ci si na Procie oraz Sergiuszu i zleca Celinie by ich ledzi a. Gdy zdobywa potwierdzenie e niszcz jej biznes zjawia si w Feel Good i urz dza awantur
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

ycie nad rozlewiskiem
Mirka przyje d a nad rozlewisko. Namawia Ma gosi na sprzeda cz ci lasu gdy chcia aby za o y stadnin koni. Konrad informuje cork e Kuba zosta zatrzymany przez policj pod zarzutem pobicia
13:05

ycie nad rozlewiskiem
Dostawszy ofert pracy we Francji Kuba wyje d a. Marysia prosi ojca aby odwioz j nad rozlewisko. Chce zobaczy si z Krzysztofem. Basia otrzymuje pierwsze egzemplarze swojej ksi ki
14:00

Umrze za Warszaw
Tematem dokumentu s przyczyny i przebieg powstania warszawskiego ze szczegolnym uwzgl dnieniem dzia a zbrojnych oraz ycia codziennego mieszka cow walcz cej stolicy
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Reksio
Reksio i jamnik. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:25

Reksio
Reksiowa jesie. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:35

Pomys owy wnuczek
nie ny pojazd. Film rysunkowy ktorego zadaniem jest rozwijanie wyobra ni technicznej u dzieci. Akcja tego odcinka toczy si zim . Wnuczek chc c pomoc dziadkowi w przedostaniu si przez zaspy konstruuje pojazd nie ny.
16:00

Le niczowka
381Decyzja Szymczaka mocno zaskakuje Nowackiego. W czasie wspolnej akcji mi dzy m czyznami dochodzi do k otni. Ryszard trafia na dywanik. Premiera wege menu nie wygl da tak jakby Beatka sobie yczy a. Dziewczyna postanawia wci gn w akcj promocyjn Kurkow. Marianna i Wiesiek jak zwykle mocno namieszaj . Tymczasem Izdebska z o ci si e nadal musi przebywa w szpitalu. Corka probuje j pocieszy ale wkrotce rozmowa schodzi na temat ojca Emilii. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
Po utracie najlepszego klienta Jowita postanawia zem ci si na Procie oraz Sergiuszu i zleca Celinie by ich ledzi a. Gdy zdobywa potwierdzenie e niszcz jej biznes zjawia si w Feel Good i urz dza awantur
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przy bice i kaptury
Jutro bitwa. Vogelweder i Lasota uciekaj z niewoli i docieraj do Malborka. Wielki Mistrz ka e Vogelwederowi zabi polskiego krola. W Krakowie Czarny i Jaksa zwracaj uwag na dziwnego ebraka. Przyci ni ty do muru Kostur przyznaje si e ledzi Czarnego na polecenie Krzy akow. Pokazuje gdzie si ukrywa - tu Czarny wpada w pu apk Vogelwedera. Krzy acy usi uj utopi go zawi zanego w worku ale Kostur pomaga mu uwolni si i zaczyna pracowa jako podwojny agent. Z kolei Czarny i Jaksa odkrywaj nowe rod o przeciekow - ksi Siemaszko dowodca stra y Jagie y jest kochankiem Weroniki Vogelweder ktora wyci ga od niego wiadomo ci i przekazuje Krzy akom. Polacy przygotowuj si do bitwy pod Grunwaldem. W drodze Jagie o odbywa krotk pielgrzymk - w jej trakcie Czarny i Jaksa odkrywaj zasadzk przygotowana przez Vogelwedera i Lasot . W ostatniej chwili udaje im si zabi obu Krzy akow. Pod Grunwaldem obaj chroni krola. Serial przygodowy kostiumowy
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:04

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Glina
Artur Bana wstrz ni ty tragiczn mierci kolegi zamierza zrezygnowa z pracy w policji. Komisarz Gajewski odwodzi go od tej nieprzemy lanej decyzji
21:05

Glina
W luksusowej willi na przedmie ciach Warszawy odkryto zw oki malarza Eugeniusza Zajdlera. Prowadz cy ledztwo komisarz Gajewski trafia na trop dr. Czeskiego
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Stalowa Wola -.
23:30

Le niczowka
381Decyzja Szymczaka mocno zaskakuje Nowackiego. W czasie wspolnej akcji mi dzy m czyznami dochodzi do k otni. Ryszard trafia na dywanik. Premiera wege menu nie wygl da tak jakby Beatka sobie yczy a. Dziewczyna postanawia wci gn w akcj promocyjn Kurkow. Marianna i Wiesiek jak zwykle mocno namieszaj . Tymczasem Izdebska z o ci si e nadal musi przebywa w szpitalu. Corka probuje j pocieszy ale wkrotce rozmowa schodzi na temat ojca Emilii. Telenowela
Activate Live-Chat