OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
W adys aw Maksymiak. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych Polakow yj cych w ro nych zak tkach wiata. Bohaterem odcinka jest W adys aw Maksymiak (1886 - 1961) wiatowej s awy zapa nik i si acz trener s dzia i dzia acz sportowy
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Bezmiar sprawiedliwo ci
Absolwent prawa chce zrezygnowa z zawodu. Aby przekona go do zmiany zdania znany adwokat opowiada mu histori pewnego procesu. Cho nie by o jednoznacznych dowodow winy oskar ony zosta skazany
04:45

Barwy szcz cia
2599Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Ewelina Serafin Mateusz Burdach Maria Dejmek Magdalena ak Konrad Skolimowski Stanis awa Celi ska Les aw urek Marieta ukowska Wojciech Solarz El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Karolina ChapkoW miejscu gdzie odnaleziono cia o Prota S awka spotyka Sergiusza ktory jest przekonany o winie Jowity. Za amana Jezierska wierz c w niewinno corki postanawia za wszelk cen znale prawdziwego morderc . W Szoku ukazuje si wywiad z Brunem i artyku o adopcji Tadzia po ktorym Amelia i Bo ena nie s wcale zadowolone. Tymczasem Ada kolejny raz spotyka si Rafa em i szanta uje go e wyjawi kto kaza jej n ka Sta skich. Grzelakowie powoli urz dzaj si w nowym domu. Bezdomny Kuczma ma kolejne k opoty. Musi ucieka przed oprychami ktorym jest winien pieni dze
05:15

Znak or a
B dziecie go mieli. 1331. Hanysz ktory znalaz si z powrotem w czycy towarzyszy kasztelanowi i jego corce w podro y. W drodze napotykaj zasadzk krzy ack - w walce ginie kasztelan a Agnieszka dostaje si do niewoli. Hanysz powoduje pozorne jej uwolnienie licz c e ci gnie w zasadzk Gniewka. Serial historyczno - przygodowy 27 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:45

Midnight News
TVPOLONIA
06:15

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Program rozrywkowy
07:00

Zrob to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobow regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposob. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka cow naszego regionu ktorzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposob na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn. Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osob trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
2600Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Maria Dejmek Magdalena ak Orina Krajewska Ewelina Serafin Marek Molak Olga Jankowska Anita Jancia Prokopowicz Gabriela Ziemi ska Hubert Wiatrowski Andrzej Niemyt Karina Seweryn Noah CulbrethNatalia spotyka si z Jowit w areszcie poznaje jej wersj wydarze i postanawia odnale ch opaka z ktorym Jezierska pi a feralnego wieczoru alkohol tu przed morderstwem Prota. Hubert czyta kolejn powie erotyczn Klary. Jest zachwycony. A jego ona umawia si na spotkanie z nowym wydawc : Piotrem Jareckim. Tymczasem Beata zaczyna w ko cu prac w szkole. Kujawiak od razu probuje si do niej zbli y i przy okazji zniech ci kole ank do Niedzielskiej
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

ycie nad rozlewiskiem
ODC. 9 Tomasz czyta wspomnienia Basi. Bardzo to prze ywa ale stara si ukry przed ni emocje. Basia w ko cu decyduje si podpisa z Jozefem Strat umow na wydanie ksi ki. Fragmenty jej wspomnie przeczytane podczas wernisa u Oresta wzbudzaj du e zainteresowanie. Mirka z rusza z budow . Trwaj zaawansowane prace ale nikt do ko ca nie wie co naprawd powstanie za lasem. Po odrzuceniu przez Ma gosi Konrad wraca do Warszawy. Nagabywany przez Ad proponuje jej szybki lub. Ada jest zachwycona rozpoczyna przygotowania do wesela. Tymczasem Konrad ktory wci kocha Ma gosi jest my lami zupe nie gdzie indziej. Konrad dzwoni do corki i powiadamia j o swoich ma e skich planach. Marysia natychmiast dzieli si t wiadomo ci z matk . Ma gosia stara si trzyma dzielnie ale wyra nie jest za amana. Marysia coraz bardziej zbli a si do Krzysztofa. Serial obyczajowy
13:05

Klara i Angelika
Adaptacja opowiadania Marii D browskiej zrealizowana przez wytrawn dokumentalistk Iren Kamie sk . Filmowa nowela Klara i Angelika opowiadao wybitnej aktorce obchodz cej artystyczny jubileusz. Trwaj ostatnie przygotowania do premiery Domu kobiet. Klar Naimsk oblegaj dziennikarze reporterzy re yserzy dokumentali ci przyje d a nawet delegacja z rodzinnego miasta. J sam rocznica sk ania do refleksji na temat ycia i sensu w asnej pracy. Podsumowanie nie wypada najlepiej. Bohaterka cho otoczona przyjacio mi i wielbicielami czuje si samotna i nierozumiana. Z jej rozmy laniami kontrastuje bezpretensjonalny sposob bycia manikiurzystki Angeliki nieobci onej balastem popularno ci oraz zwi zanymi z nim stresami i wyrzeczeniami. Wewn trzne rozwa ania aktorki gwa townie przerywa wezwaniena jubileuszow premier . My li o tym jak y by by szcz liw ulatniaj si tak nagle jak si pojawi y. Teraz najwa niejsze to wyj na scen i gra . Film obyczajowy
14:00

Marsze Niepodleg o ci
Film dokumentalny Macieja Gawlikowskiego przybli a histori Marszow Niepodleg o ci organizowanych szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej ktora 6 sierpnia 1914 roku wyruszy a z krakowskich Oleandrow na rozkaz Jozefa Pi sudskiego. Pierwsza Kadrowa by a pierwszym regularnym oddzia em armii polskiej od czasu zako czenia powstania styczniowego w 1864 roku. Da a pocz tek Legionom Polskim ktore wysi kiem zbrojnym w latach I wojny wiatowej walnie przyczyni y si do odzyskania przez Polsk niepodleg o ci w 1918 roku
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Reksio
Reksio terapeuta. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30

Reksio
Reksio kompozytor. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40

Pomys owy wnuczek
Biblioteka. Przygody niezwykle uzdolnionego ch opca ktory mieszka z dziadkiem w ma ym domu. Ch opiec konstruuje ro ne wynalazki ktore u atwiaj codzienne ycie jemu i jego bliskim. S to nie tylko przedmioty usprawniaj ce prace domowe ale tak e urz dzenia przydatne podczas przygod w plenerze
16:00

Le niczowka
385Lidia jest w ciek a e wyl dowa a w o ku z Januszem. Zdenerwowana spotyka si z Hubertem i ka e mu ustali kim jest ysy. Anna robi wszystko by jak najwi cej czasu sp dza z wnuczk . Nawet je li jest to kosztem pracy na plebanii. Kasi zaczyna niepokoi dziwne zachowanie matki. Robert przeprasza Ew za swoje zachowanie i deklaruje e sprobuje jako sobie poradzi z obecno ci Poli. Ale kolejne spotkanie z by a ukochan wytr ca go z rownowagi. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2600Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Maria Dejmek Magdalena ak Orina Krajewska Ewelina Serafin Marek Molak Olga Jankowska Anita Jancia Prokopowicz Gabriela Ziemi ska Hubert Wiatrowski Andrzej Niemyt Karina Seweryn Noah CulbrethNatalia spotyka si z Jowit w areszcie poznaje jej wersj wydarze i postanawia odnale ch opaka z ktorym Jezierska pi a feralnego wieczoru alkohol tu przed morderstwem Prota. Hubert czyta kolejn powie erotyczn Klary. Jest zachwycony. A jego ona umawia si na spotkanie z nowym wydawc : Piotrem Jareckim. Tymczasem Beata zaczyna w ko cu prac w szkole. Kujawiak od razu probuje si do niej zbli y i przy okazji zniech ci kole ank do Niedzielskiej
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Krolowa Bona
Podczas polowania w Puszczy Niepo omickiej Bona spada z konia. W pi tym miesi cu ci y wskutek wypadku przedwcze nie rodzi si i wkrotce umiera drugi syn krolewski Olbracht. Zrozpaczona krolowa dowiaduje si e ju nigdy nie b dzie mog a mie dziecka. Teraz wszystkie nadzieje na utrzymanie dynastii Jagiellonow wi si z jej jedynym synem Augustem. Bona postanawia z ama prawo Rzeczypospolitej i doprowadzi do elekcji syna jeszcze za ycia Zygmunta Starego. Aby zrealizowa ten projekt zmusza Sejm Litewski do uznania krolewicza Wielkim Ksi ciem Litwy. Cztery miesi ce po niej 20 lutego 1530 roku 10 - letniZygmunt zostaje koronowany na krola Polski. Teraz Bona przyst pujedo uporz dkowania skarbca krolewskiego. Serial historyczny
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:05

Glina
Zebrane przez Artura informacje wskazuj e Czeski prowadzi ciemne interesy o ktorych Zajdler i Wo nicki mogli wiedzie . Prawdopodobnie dlatego zgin li
21:05

Glina
Agata wyprowadza si od Andrzeja. Tymczasem w opuszczonym o rodku wypoczynkowym policja odkrywa zw oki m czyzny. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentow. Opro niona fiolka po rodkach nasennych mo e sugerowa samobojstwo. Sekcja zw ok nie wykazuje jednak niczego podejrzanego. Nie ma te adnych wyra nych ladow e m czyzna zosta zamordowany. Serial kryminalny 56 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak i inni
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Program rozrywkowy
23:30

Le niczowka
385Lidia jest w ciek a e wyl dowa a w o ku z Januszem. Zdenerwowana spotyka si z Hubertem i ka e mu ustali kim jest ysy. Anna robi wszystko by jak najwi cej czasu sp dza z wnuczk . Nawet je li jest to kosztem pracy na plebanii. Kasi zaczyna niepokoi dziwne zachowanie matki. Robert przeprasza Ew za swoje zachowanie i deklaruje e sprobuje jako sobie poradzi z obecno ci Poli. Ale kolejne spotkanie z by a ukochan wytr ca go z rownowagi. Telenowela
Activate Live-Chat