OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonuODCINEK 9W ciek y Bartek jedzie o poranku razem z Ank do Karola pewien e to on podpali Wege - nacj . W drodze maj wypadek i Soko zostaje ranny a jego ukochana porwana. Zosia dowiaduje si e jej matka ostatni noc sp dzi a w izbie wytrze wie . Na miejscu spotyka Jacka Gorskiego. Szymon zaczyna prac nad nowym filmem - razem z Dorot ktora zostaje konsultantk produkcji. Tymczasem Agata odkrywa e Inga ma m a Roberta. Serial komediowy obyczajowy 42 min Polska 2019Re yseria: Aleksandra Terpi skaScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaZdj cia: Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Maciej Radel Daniel Guzdek Anna Mucha Maria Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Brykalski Magdalena Smalara
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
U Pana Boga za miedz
W Krolowym Mo cie czas biegnie wolniej. Wyznaczaj go pory roku i kolejne wi ta. Czasami tylko naturalny rytm nad ktorym czuwa ksi dz proboszcz zaburzaj niespodziewane wypadki
04:10
 
Fajna Polska
u awy. Tematem tego odcinka s u awy
05:00
 
Zakochaj si w Polsce
Wadowice. Wadowice otoczone s wzniesieniami a szlaki turystyczne zach caj piechurow. Turystow najbardziej jednak przyci ga do miasta osoba Karola Wojty y dla ktorego Wadowice s miejscem gdzie wszystko si zacz o
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30
 
Kaplica w Stawigudzie
We wsi Stawiguda nieopodal Olsztyna wyremontowano niszczej c od 1945 roku kaplic ewangelick . To cenna pami tka po dawnych mieszka cach wsi wyznania ewangelicko - augsburskiego ktora teraz ma s u y celom kulturalnym jako miejsce spotka i wydarze o charakterze artystycznym. Programprzypomina histori kaplicy od chwili jej wybudowania w roku 1897 po dzi i now funkcj niegdy sakralnego obiektu. To tak e przyczynek do poznania historii stawigudzkiej spo eczno ci ewangelikow ktorzy kiedy dzielili swoje ycie z katolikami w tym miejscu Warmii wspomnienie wielokulturowej spo eczno ci dawnych Prus Wschodnich. Reporta rownie zawiera fragmenty nabo e stwa ekumenicznego w stawigudzkiej kaplicy
06:50
 
Krotka historia
Bitwa Warszawska. Program przybli a fakty z ktorych Polacy mog by dumni. S to cz sto wydarzenia ktore ukszta towa y Polsk i jej obywateli. Jednym z autorow jest prof. Wies aw Jan Wysocki
07:00
 
Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30
 
Ziarno
Chwalmy Matk Bo !. Dzisiaj obchodzimy wi to Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny. Z tej okazji wybrali my si do Sanktuarium Matki Bo ej Krolowej Podhala w Lud mierzu gdzie mogli my nie tylko przywita si z Naj wi tsz Panienk i zapozna z histori miejsca ale tak e spotkali my pielgrzymuj c do Sanktuarium schol Exodus z ktor wspolnie za piewali my dla Maryi! A Karolina Kubarska opowiedzia a nam o niezwyk ej modlitwie pompeja skiej. Na koniec za zrobili my nasze pierwsze ro a ce
08:00
 
Potop Redivivus
Potop Redivivus to projekt Filmoteki Narodowej ktory powsta z potrzeby zaprezentowania wspo czesnej widowni Potopu na du ym i ma ym ekranie w doskona ej jako ci i nowej atrakcyjnej formie. Odrestaurowany film zosta na nowo zmontowanypod nadzorem artystycznym Jerzego Hoffmana i Jerzego Wojcika. Lata 1655 - 1660 okres najazdu szwedzkiego na Polsk . Zar czony z Ole k Billewiczown (Ma gorzata Braunek) chor y orsza ski Andrzej Kmicic (Daniel Olbrychski) opowiada si pocz tkowo po stronie kolaboruj cego ze Szwedami pot nego rodu magnackiego Radziwi ow. Uznany przez szlacht i narzeczon za zdrajc zaczyna poniewczasie rozumie e Radziwi om chodzi nie o dobro ojczyzny ale o w asne interesy. Aby odkupi winy porywa ksi cia Bogus awa (Leszek Teleszy ski) by zawie zdrajc przed oblicze krola Jana Kazimierza ale Radziwi ci ko rani Kmicica i ucieka. Doszed szy do zdrowia Andrzej Kmicic stara si zwroci honor swojemu nazwisku
11:10
 
Barwy szcz cia
2601Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Kinga Suchan Grzegorz Kestranek Olga Jankowska Marek Molak Ewelina Serafin Orina Krajewska Jasper So tysiewicz Jacek Ka uckiIwona zjawia si w szpitalu by odebra Tomka. U boku K pskiego s ju Wiktor i Gra yna ktora w widocznysposob zabiega o wzgl dy ojca swojego syna. W domu gdy zakochani zostaj wreszcie sami Tomek zadaje Pyrce wa ne pytanie. Klara znow ma si spotka z Adlerow w s dzie na og oszeniu wyroku. Wcze niej jej rywalka zjawia si jednakw domu Pyrkow i proponuje dziewczynie ugod . Klara i Hubert zastanawiaj czy nie lepiej by oby j przyj zw aszcza e potrzebne s im pieni dze. Podkomisarz Kodur przekazuje Natalii nowe informacje w sprawie zabojstwa Prota ktore nie s korzystne dla Jowity. Jaworski postanawia wyrzuci Justina i S awk na bruk. Nie chce by kojarzono go z afer o morderstwo
11:40
 
wi to Wojska Polskiego 2022 - transmisja uroczysto ci
Transmisja uroczysto ci pa stwowych z okazji wi ta Wojska Polskiego. Studio plenerowe prowadzi Micha Adamczyk
TVPOLONIA
13:05
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Jozef wypytuje Jadzi o rodzicow. Probuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspo pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
13:55
 
Osiecka
11. Osiecka jest cia em za oceanem a my lami przy kochanku. Decyduje si na to co podpowiada jej serce. Zostawia cork i Passenta w Stanach a sama wraca do Polski nie zdradzaj c nikomu prawdziwych powodow swojej ucieczki. Na rownowa ni uczu poetki i pana M. nie ma balansu. Osiecka jest petentk w kolejce po mi o m odego dziennikarza. Ten emocjonalny rollercoaster jest inspiracj do napisania kolejnego przeboju Maryli Rodowicz. Serial biograficzny 43 min Polska 2021 Re yseria: Micha Rosa Scenariusz: Maciej Karpi ski Maciej Wojtyszko Muzyka: Adam Lepka Aktorzy: Magdalena Pop awska (Agnieszka Osiecka) Piotr urawski (Daniel Passent) Aleksandra Konieczna (Hanna Baku a) Paulina Walendziak (El bieta Czy ewska) Tomasz W osok (Zbyszek) Magdalena Smalara Magdalena Kumorek Nina Korycka Krystian Durman Gabriela Char za Aleksandra Mirecka Tomasz Borkowski Joanna Chu ek Hanna Skarga
14:50
 
Portret przesz o ci 1920
Przedstawione materia y archiwalne z lat 1914-1924 pokazuj genez przebieg i skutki konfliktu zbrojnego z Rosj bolszewick w ktory zosta o uwik ane m ode pa stwo polskie
16:00
 
Le niczowka
Wi kszo podopiecznych ju opu ci a star szko . Iwo jest przygn biony. Ogl da zdj cia zniszczonych domow i samochodow. Dostrzega dziwny napis na aucie Maciuszka
16:30
 
Barwy szcz cia
2601Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Kinga Suchan Grzegorz Kestranek Olga Jankowska Marek Molak Ewelina Serafin Orina Krajewska Jasper So tysiewicz Jacek Ka uckiIwona zjawia si w szpitalu by odebra Tomka. U boku K pskiego s ju Wiktor i Gra yna ktora w widocznysposob zabiega o wzgl dy ojca swojego syna. W domu gdy zakochani zostaj wreszcie sami Tomek zadaje Pyrce wa ne pytanie. Klara znow ma si spotka z Adlerow w s dzie na og oszeniu wyroku. Wcze niej jej rywalka zjawia si jednakw domu Pyrkow i proponuje dziewczynie ugod . Klara i Hubert zastanawiaj czy nie lepiej by oby j przyj zw aszcza e potrzebne s im pieni dze. Podkomisarz Kodur przekazuje Natalii nowe informacje w sprawie zabojstwa Prota ktore nie s korzystne dla Jowity. Jaworski postanawia wyrzuci Justina i S awk na bruk. Nie chce by kojarzono go z afer o morderstwo
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Krolowa Bona
W styczniu 1539 roku odbywaj si na Wawelu za lubinynajstarszej corki krolewskiej Izabelli z Janem Zapoly krolem W gier. W ten sposob cho na krotko Jagiellonowie odzyskuj wp ywy na W grzech. Rok po niej Jan umiera do tronu w gierskiego znowzg aszaj pretensje Habsburgowie. daj aby Izabella wraz z nowonarodzonym synem opu ci a stolic . Wbrew opinii ma onki Zygmunt Stary postanawia za agodzi konflikt z Habsburgami i o eni Zygmunta Augusta z cork Ferdynanda El biet . 7 maja 1543 roku w katedrze wawelskiej odbywa si koronacja Austriaczki na krolow Polski. Serial historyczny
18:30
 
Wojna polsko-bolszewicka. Litwa 1919-1921
Jeden z czterech filmow dokumentalnych w ramach cyklu po wi conego wojnie polsko-bolszewickiej i nekropoliom gdzie spoczywaj uczestnicy walk z lat 1919-1921
19:00
 
Ksi ga obyczaju
Matki Boskiej Zielnej. Koniec lata to czas zbioru plonow - zbo owocow warzyw i zio . Dawniej zanim plony wykorzystano trzeba by o je po wi ci i podzi kowa za nie. Wi e si to ze wi tem Matki Boskiej Zielnej i wieloma obrz dami. W odcinku b dzie mowa o zwi zanych ze zbiorami tradycjach ktore piel gnuje si do dzi
19:20
 
Krotka historia
Bitwa Warszawska. Program przybli a fakty z ktorych Polacy mog by dumni. S to cz sto wydarzenia ktore ukszta towa y Polsk i jej obywateli. Jednym z autorow jest prof. Wies aw Jan Wysocki
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
Ballady i romanse - koncert z Wilna
21:15
 
Czas honoru
Wrog czy sojusznik. Bronek nie mo e doj do siebie po mierci kompanow. Janek pogr a si w depresji nie mo e darowa sobie e zgin li przez niego ludzie. Karol przes uchuje Kobr obiecuje e po ujawnieniu miejsca ukrycia archiwum zwolni brata Kobry z radzieckiego agru. Kobra w ko cu si amie. Wskazuje miejsce jednak okazuje si e archiwum zosta o wcze niej ewakuowane. Ruda odzyskuje przytomno daje Marii adres mieszkania gdzie spotyka W adka. Bronek i W adek zjawiaj si u Karola. Gro mu mierci przez powieszenie. Karol jest przera ony i zgadza si przekaza Micha owi gryps i bro . Marii udaje si wprowadzi W adka do szpitala do Rudej. Janek zaczyna ledzi Wasilewskiego i dociera do jego domu. Wasilewski jedzie do swojej matki u ktorej Lena zostawi a Jasia i porywa dziecko. Serial wojenny
22:05
 
Fajna Polska
u awy. Tematem tego odcinka s u awy
22:55
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
23:30
 
Le niczowka
Wi kszo podopiecznych ju opu ci a star szko . Iwo jest przygn biony. Ogl da zdj cia zniszczonych domow i samochodow. Dostrzega dziwny napis na aucie Maciuszka
Activate Live-Chat