OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Wojna polsko-bolszewicka. Litwa 1919-1921
Jeden z czterech filmow dokumentalnych w ramach cyklu po wi conego wojnie polsko-bolszewickiej i nekropoliom gdzie spoczywaj uczestnicy walk z lat 1919-1921
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Ballady i romanse - koncert z Wilna
03:15
 
Przybyli u ani
W Osieku ma zosta po wi cona tablica upami tniaj ca wyzwolenie miejscowo ci w 1920 r. z r k bolszewikow. Sklepikarz Marian chce aby ods oni j jego niepe nosprawny te
04:25
 
Barwy szcz cia
2601Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Kinga Suchan Grzegorz Kestranek Olga Jankowska Marek Molak Ewelina Serafin Orina Krajewska Jasper So tysiewicz Jacek Ka uckiIwona zjawia si w szpitalu by odebra Tomka. U boku K pskiego s ju Wiktor i Gra yna ktora w widocznysposob zabiega o wzgl dy ojca swojego syna. W domu gdy zakochani zostaj wreszcie sami Tomek zadaje Pyrce wa ne pytanie. Klara znow ma si spotka z Adlerow w s dzie na og oszeniu wyroku. Wcze niej jej rywalka zjawia si jednakw domu Pyrkow i proponuje dziewczynie ugod . Klara i Hubert zastanawiaj czy nie lepiej by oby j przyj zw aszcza e potrzebne s im pieni dze. Podkomisarz Kodur przekazuje Natalii nowe informacje w sprawie zabojstwa Prota ktore nie s korzystne dla Jowity. Jaworski postanawia wyrzuci Justina i S awk na bruk. Nie chce by kojarzono go z afer o morderstwo
04:55
 
Znak or a
Najwy sza godno . 1331. Akcja serialu rozgrywaj cego si w latach 1308-34 osnuta jest woko historycznych wydarze zwi zanych z dzia alno ci zjednoczeniow W adys awa okietka. G ownym bohaterem jest Gniewko syn rybakow spod Gda ska ktoremu Brandenburczycy zabili rodzicow. Wyst puje on najpierw jako dwunastoletni ch opak a po niej ju jako doros y m odzieniec. Wi kszo pierwszoplanowych postaci w rod ktorych dzia a bohater spod Znaku or a ma swoje pierwowzory w historii Polski. Gniewko przekazuje okietkowi zdobyte informacje. Krol uk ada plan zasadzki pod P owcami. Wysy a Gniewka do Wincentego i jego rycerzy. Za Gniewkiem pod a Hanysz. Wincenty demaskuje Hanysza i poleca Gniewkowi pilnowa go. Hanysz prowokuje do walki Gniewka i ponosi mier . Gniewko na polu bitwy w rod zabitych znajduje swego przybranego ojca - Sulis awa. Nadje d a krol ktory pasuje Gniewka na rycerza wr czaj c mu miecz Sulis awa
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Zakochaj si w Polsce
Sulechow. Na trasie podro y po Polsce odwiedzimy Sulechow. Tutejszy Rynek dumnie reprezentuje lew a w a ciwie jego g owa. Fontanna powsta a w miejscu dawnej studni. Sulechowski zdroj przed wiekami zaopatrywa mieszka cow w wod . Dostarcza jej rownie na potrzeby pobliskiej warzelni piwa i targowiska. Obecnie studnia z G ow Lwa stanowi imitacj bramy miejskiej ktora powsta a tu w 1904 roku. Zwiedzaj c miasto koniecznie trzeba przespacerowa si wzd u historycznych Murow Obronnych. Zosta y one wzniesione w XIV wieku. Kiedy otoczone by y fos . Jedyn ocala z czterech dawnych bram murow jest Brama Kro nie ska. Umieszczono na niej niemiecki Herb Miasta z XIX wieku. Przedstawia stro a miejskiego mi dzy dwiema wie ami z halabard w d oni
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Dziczyzna w kwiatach i bukwi. Dania odcinka to: marynowane w dereniu eberka jelenia z puree ziemniaczanym z bukwi szybki gulasz w stylu stir fry ze schabu z dzika z g skami i borowikami oraz potrawa z mi sa z daniela
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30
 
Barwy szcz cia
2602Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz Kestranek Kinga Suchan Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Artur Boche ski Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Mateusz Burdach Klara znow spotyka si z wydawc oraz z szefem marketingu - Bartoszem My li skim - ktory ma wypromowa jej ksi k . Gdy wyznaje e chce wyda powie pod pseudonimem jej rozmowcy nie s tym zachwyceni. K pski postanawia podarowa Gra ynie oraz Wiktorowi auto i mieszkanie by w ko cu rodzinie jako pomoc. Iwona cieszy z zar czyn z Tomaszem ale tylko do chwili gdy jako m oda lekarka nagle dostaje propozycj wyjazdu do USA. S awka wspierana przez Justina idzie na pogrzeb Prota. Sergiusz w ciek y i pe en alu niemal wyrzuca oboje z cmentarza. Na miejscu pojawia si rownie dziennikarz Szoku
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:10
 
Ballady i romanse - koncert z Wilna
13:20
 
Czas honoru
Wrog czy sojusznik. Bronek nie mo e doj do siebie po mierci kompanow. Janek pogr a si w depresji nie mo e darowa sobie e zgin li przez niego ludzie. Karol przes uchuje Kobr obiecuje e po ujawnieniu miejsca ukrycia archiwum zwolni brata Kobry z radzieckiego agru. Kobra w ko cu si amie. Wskazuje miejsce jednak okazuje si e archiwum zosta o wcze niej ewakuowane. Ruda odzyskuje przytomno daje Marii adres mieszkania gdzie spotyka W adka. Bronek i W adek zjawiaj si u Karola. Gro mu mierci przez powieszenie. Karol jest przera ony i zgadza si przekaza Micha owi gryps i bro . Marii udaje si wprowadzi W adka do szpitala do Rudej. Janek zaczyna ledzi Wasilewskiego i dociera do jego domu. Wasilewski jedzie do swojej matki u ktorej Lena zostawi a Jasia i porywa dziecko. Serial wojenny
14:05
 
Giganci historii
Kardyna Stefan Wyszy ski. Wielki Polak o wielkim duchu. Jeden z najwa niejszych ludzi w dziejach polskiego Ko cio a. Cz owiek bez ktorego jak powiedzia Jan Pawe II nie by oby Polaka papie a na Stolicy Piotrowej. Jego spu cizna znacznie wykracza poza ramy Ko cio a. Przeciwnik komunizmu n kany przez aparat bezpiecze stwa represjonowany wi ziony. Swoj bezkompromisow postaw przyczyni si do upadku systemu. Nie potrzebowa telewizji ani radia eby s ucha y go miliony. Jego przes anie trafia o do serc i umys ow Polakow. Dodawa o otuchy. Przez dziesi wiekow Polska zawsze wierna Bogu Krzy owi Ewangelii Ko cio owi i jego pasterzom. Taki prymas zdarza si raz na tysi c lat - powiedzia o nim Jan Pawe II. Kardyna Stefan Wyszy ski. Wiedz na temat jego ycia i nauczania b d musieli si wykaza uczestnicy tego odcinka teleturnieju
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Zagadki zwierzogromadki
Foki. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci ktore zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mowi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodzicow krewnych przyjacio rodze stwa
15:30
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Czas. Kolejny pi kny dzie w ogrodzie. Wiewior wyskakuje z dziupli. Zabawki biegn do kuchni. Zaraz b dzie niadanie. Jest to okazja do wyja nienia co znacz poszczegolne s owa - czym jest zaraz kiedy b dzie po niej i czy wczoraj bezpowrotnie min o. Oka e si te na jakiej zasadzie dzia a zegar i czy faktycznie czasu nie mo na cofn . W ogrodzie pojawia si tajemniczy go ktory twierdzi e czas raz p ynie wolno raz jak huragan gna i nieustannie o nasze sprawy dba
16:00
 
Le niczowka
Mondrasiuk odprowadza Pati do szko y. Dziewczynka jest za amana poniewa nie mo e uczestniczy w rozprawie. Wpada na szalony pomys . Pomocnik so tysa zdradza dlaczego Ga ek chce przej star szko
16:30
 
Barwy szcz cia
2602Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz Kestranek Kinga Suchan Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Artur Boche ski Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Mateusz Burdach Klara znow spotyka si z wydawc oraz z szefem marketingu - Bartoszem My li skim - ktory ma wypromowa jej ksi k . Gdy wyznaje e chce wyda powie pod pseudonimem jej rozmowcy nie s tym zachwyceni. K pski postanawia podarowa Gra ynie oraz Wiktorowi auto i mieszkanie by w ko cu rodzinie jako pomoc. Iwona cieszy z zar czyn z Tomaszem ale tylko do chwili gdy jako m oda lekarka nagle dostaje propozycj wyjazdu do USA. S awka wspierana przez Justina idzie na pogrzeb Prota. Sergiusz w ciek y i pe en alu niemal wyrzuca oboje z cmentarza. Na miejscu pojawia si rownie dziennikarz Szoku
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Krolowa Bona
Nad pierwszymi krokami m odej krolowej na polskim dworze czuwa Marsupin agent Ferdynanda i dworka Katarzyna Holzelin. Pierwsza proba zbli enia mi dzy ma onkami wywo uje u El biety atak epilepsji. Zygmunt nie mog c pokona fizycznego wstr tu do ony wyje d a na Litw . Na zamku w Gieranonach spotyka m od wdow po wojewodzie trockim. Jest zafascynowany urod i osobowo ci Barbary Radziwi owny. Zwi zek tej pary z niepokojem a zarazem z nadziej obserwuj bracia Radziwi owie: Rudy i Czarny. Serial historyczny
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
lepy los. Ryszard Waldo wychowawca i nauczyciel matematyki zagaduje jednego z uczniow Artura. Obaj wychodz na parking przed klubem. Nauczyciel pokazuje Arturowi miniaturowe kamery ktore znalaz w pokoju nauczycielskim i u siebie w domu. Grozi ch opakowi policj . M czy ni odje d aj z parkingu. Niebawem s u by zostaj wezwane na miejsce wypadku w ktorym jest jedna ofiara miertelna. Waldo jest zdruzgotany tragiczn mierci Artura. Policjanci ustalaj e kto celowo poluzowa ruby w kole samochodu
21:10
 
Ojciec Mateusz
Zagadki serca. Popularny aktor zostaje zamordowany. Policjanci maj kilka tropow. Mateusz dowiaduje si o znacz cym incydencie z przesz o ci ofiary z udzia em dawnego znajomego aktora Andrzeja i jego ony
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30
 
Le niczowka
Mondrasiuk odprowadza Pati do szko y. Dziewczynka jest za amana poniewa nie mo e uczestniczy w rozprawie. Wpada na szalony pomys . Pomocnik so tysa zdradza dlaczego Ga ek chce przej star szko
Activate Live-Chat