OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polacy wiatu
Zbigniew Ziembi ski. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych Polakow yj cych w ro nych zak tkach wiata. Bohaterem odcinka jest Zbigniew Ziembi ski (1908 - 1978) aktor i re yser ktory w czasie II wojny wiatowej wyemigrowa do Brazylii. Ziembi ski odnios ogromny sukces artystyczny na scenach Rio de Janeiro. Krytycy teatralni dziel dzieje teatru brazylijskiego na dwa okresy przed i po Ziembi skim nazywaj c go polskim ojcem brazylijskiego teatru
01:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ratownicy
Hubertowi podoba si Lara. W trakcie pakowania obozowiska dziewczyna zostaje zaatakowana przez nied wiedzia. Po udzieleniu pomocy Larze Staszek dostaje zawiadomienie o znalezieniu w lesie zw ok
03:30
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Jozef wypytuje Jadzi o rodzicow. Probuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspo pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
04:25
 
Barwy szcz cia
2602Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz Kestranek Kinga Suchan Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Artur Boche ski Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Mateusz Burdach Klara znow spotyka si z wydawc oraz z szefem marketingu - Bartoszem My li skim - ktory ma wypromowa jej ksi k . Gdy wyznaje e chce wyda powie pod pseudonimem jej rozmowcy nie s tym zachwyceni. K pski postanawia podarowa Gra ynie oraz Wiktorowi auto i mieszkanie by w ko cu rodzinie jako pomoc. Iwona cieszy z zar czyn z Tomaszem ale tylko do chwili gdy jako m oda lekarka nagle dostaje propozycj wyjazdu do USA. S awka wspierana przez Justina idzie na pogrzeb Prota. Sergiusz w ciek y i pe en alu niemal wyrzuca oboje z cmentarza. Na miejscu pojawia si rownie dziennikarz Szoku
04:55
 
Duch z Canterville
Rodzina ameryka skiego biznesmena Hirama Otisa wprowadza si do angielskiego zamczyska gdzie od stuleci straszy duch sir Simonea de Canterville. Ha a liwi Amerykanie nawet tego nie dostrzegaj
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Miasto zakochanych
Reporta o Mi dzynarodowym Festiwalu Piosenki Anny German zorganizowanym w stolicy Uzbekistanu - Taszkiencie
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
2603Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Ewelina Serafin Orina Krajewska Piotr Ligienza Maciej Raniszewski Rafa Ma lak Joanna Gle Iwona waha si czy wykorzysta okazj i wyjecha do USA. Tymczasem Wiktor wyznaje Tomaszowi e podobnie jak Gra yna my la o tym e wszyscy troje mogliby w ko cu zosta prawdziw rodzin . S awka jest za amana bo kolejni klienci zrywaj kontrakty z firm Jowity nie chc c by kojarzono ichz morderczyni . A gdy o problemach corki pisze Szok Jezierska idzie do redakcji i robi Modrzyckiemu ostr awantur . Herman ma wypadek gdy wchodzi niechc cy na cie k dla rowerzystow. Potem odkrywa e zgubi przy okazji dokumenty. Swoj pomoc od razu oferuje przyjacielowi Malwina
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
lepy los. Ryszard Waldo wychowawca i nauczyciel matematyki zagaduje jednego z uczniow Artura. Obaj wychodz na parking przed klubem. Nauczyciel pokazuje Arturowi miniaturowe kamery ktore znalaz w pokoju nauczycielskim i u siebie w domu. Grozi ch opakowi policj . M czy ni odje d aj z parkingu. Niebawem s u by zostaj wezwane na miejsce wypadku w ktorym jest jedna ofiara miertelna. Waldo jest zdruzgotany tragiczn mierci Artura. Policjanci ustalaj e kto celowo poluzowa ruby w kole samochodu
13:05
 
Ojciec Mateusz
Zagadki serca. Popularny aktor zostaje zamordowany. Policjanci maj kilka tropow. Mateusz dowiaduje si o znacz cym incydencie z przesz o ci ofiary z udzia em dawnego znajomego aktora Andrzeja i jego ony
14:00
 
Camino Polonia
Celem powstania dokumentu jest przybli enia widzom tradycji pielgrzymowania drogami w. Jakuba. Pokazuje on histori funkcjonowanie szlakow a tak e dziedzictwo kulturowe i atrakcje ktore mo na spotka po drodze
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Rodzina Treflikow
Oj boli. Beztroska zabawa Treflikow ko czy si gdy Mamusia zauwa a zadrapanie na kolanie Treflika. Ch opiec ktory do tej pory niczego nie zauwa y poch oni ty harcami skar y si e zadrapanie bardzo boli i nie pozwala na przyklejenie plastra. Treflinka i Wujcio uciekaj si do podst pu
15:25
 
Kuba i ruba
Porwana krolewna. Mateusz wyra nie si nudzi bawi c si y eczk . W jego wyobra ni zamienia si ona w abk ktora zeskakuje ze sto u do wody bo okazuje si e w wyobra ni ch opca pokoj zala a woda
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Mnisi buddyjscy. 8-letnia Nela ktora od trzech lat podro uje i zwiedza kontynenty zabiera widzow na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:00
 
Le niczowka
Po odwiezieniu Kacpra do szko y Bogdan jedzie do komendy w Bia ole ni. W czasie przes uchania Karcz nie mowi ca ej prawdy. W szpitalu Bogdan spotyka Emili . Kacper sp dza popo udnie w Borowiku
16:30
 
Barwy szcz cia
2603Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Ewelina Serafin Orina Krajewska Piotr Ligienza Maciej Raniszewski Rafa Ma lak Joanna Gle Iwona waha si czy wykorzysta okazj i wyjecha do USA. Tymczasem Wiktor wyznaje Tomaszowi e podobnie jak Gra yna my la o tym e wszyscy troje mogliby w ko cu zosta prawdziw rodzin . S awka jest za amana bo kolejni klienci zrywaj kontrakty z firm Jowity nie chc c by kojarzono ichz morderczyni . A gdy o problemach corki pisze Szok Jezierska idzie do redakcji i robi Modrzyckiemu ostr awantur . Herman ma wypadek gdy wchodzi niechc cy na cie k dla rowerzystow. Potem odkrywa e zgubi przy okazji dokumenty. Swoj pomoc od razu oferuje przyjacielowi Malwina
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Krolowa Bona
15 lipca 1545 roku na zamku w Wilnie umiera El bieta ona Zygmunta Augusta. M ody krol ju niemal jawnie odwiedza Barbar w zamku Radziwi ow. W czasie nocnego spotkania zaskoczony przez braci Barbary sk ada obietnic ma e stwa. 1 kwietnia 1548 roku umiera Zygmunt Stary. Zygmunt August niepodzielny ju w adca Rzeczypospolitej przed wyruszeniem na uroczysto ci a obne do Krakowa og asza na Litwie swoje za lubiny z Barbar Radziwi own
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
ycie nad rozlewiskiem
Basia wyje d a do Warszawy na konferencj prasow i spotkanie z czytelnikami. Marysia oznajmia Kubie i jest zakochana. Mirka otwiera tor quadowy. Mieszka cy i wczasowicze narzekaj na ha as
21:10
 
ycie nad rozlewiskiem
W Warszawie Basia spotyka si z czytelnikami. Mieszka cy rozlewiska ywo rozprawiaj na temat ksi ki. Nie podoba im si sposob w jaki autorka opisa a ich ukochane miasteczko
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Program rozrywkowy
23:30
 
Le niczowka
Po odwiezieniu Kacpra do szko y Bogdan jedzie do komendy w Bia ole ni. W czasie przes uchania Karcz nie mowi ca ej prawdy. W szpitalu Bogdan spotyka Emili . Kacper sp dza popo udnie w Borowiku
Activate Live-Chat