OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Prasa donosi
Budownictwo w II RP. W okresie mi dzywojennym brak mieszka najbardziej odczuwalny by w dynamicznie rozwijaj cych si miastach. W kolejnym odcinku serii b dzie mowa o tym jak rz d i samorz dy stara y si rozwi za ten problem
01:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
lepy los. Ryszard Waldo wychowawca i nauczyciel matematyki zagaduje jednego z uczniow Artura. Obaj wychodz na parking przed klubem. Nauczyciel pokazuje Arturowi miniaturowe kamery ktore znalaz w pokoju nauczycielskim i u siebie w domu. Grozi ch opakowi policj . M czy ni odje d aj z parkingu. Niebawem s u by zostaj wezwane na miejsce wypadku w ktorym jest jedna ofiara miertelna. Waldo jest zdruzgotany tragiczn mierci Artura. Policjanci ustalaj e kto celowo poluzowa ruby w kole samochodu
03:25
 
Ojciec Mateusz
Zagadki serca. Popularny aktor zostaje zamordowany. Policjanci maj kilka tropow. Mateusz dowiaduje si o znacz cym incydencie z przesz o ci ofiary z udzia em dawnego znajomego aktora Andrzeja i jego ony
04:25
 
Barwy szcz cia
2604Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agieszka NiezgodaAktorzy: Alessandro Curti Katarzyna Glinka Maciej Raniszewski Emilia Warabida Orina Krajewska Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Marcin Perchu Kinga Suchan Grzegorz KestranekK pski przepisuje mieszkanie na Wiktora ale gdy wyznaje synowi e planuje wyjecha z Iwon do USA ch opak nie przyjmuje tego dobrze. Z kolei Iwona mowi o planowanym wyje dzie Markowi. Herman odwiedza Malwin w kancelarii by podzi kowa za okazan mu pomoc. Po niej jedzie na kontrol po wypadku do lekarza tym razem z Celin . By a ukochana wykorzystuje okazj by na nowo si do niego zbli y . Tymczasem Vincenzo pada ofiar internetowego oszustwa
04:55
 
Pavoncello
Do W och przyje d a bogaty schorowany starzec Szczebieniew wraz z m od on Zinaid . Pewnego dnia kobieta poznaje skrzypka Ernesta Fosc . Proponuje mu by udziela jej lekcji gry na skrzypcach
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
Wadowice. Wadowice otoczone s wzniesieniami a szlaki turystyczne zach caj piechurow. Turystow najbardziej jednak przyci ga do miasta osoba Karola Wojty y dla ktorego Wadowice s miejscem gdzie wszystko si zacz o
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Chicha i miod. Na peruwia skich ulicach powiewaj czerwone torby na kijach. W Meksyku to by by znak e tu kupisz r bank w Peru czerwona torba oznacza nar bank - tu mo na si napi . A co podaj Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak si robi i jak pije chich - narodowy napoj Indian - potomkow Inkow. A przy okazji WC zat skni za napojem polskich krolow i szlachty - miodem pitnym. Zat skni wi c pojecha w gory po miody dzikich pszczo i much
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30
 
Na sygnale
Genera Gorska. Kuba z Britney jad na dy urze na plebani gdzie ko cielny ma objawy zawa u. A na miejscu odkrywaj e lokalny cmentarz mo e by nawiedzony. Z kolei Artur trafia ze swoim zespo em na starszego wojskowego lekarza pu kownika Bieli skiego ktory spad z roweru i dozna kilku powa nych urazow. Tymczasem doktor Gorska ma ju dosy rz dow te ciowej w domu i chce by m stan w ko cu po jej stronie. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Milena DutkowskaScenariusz: Janusz PetelskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Krystyna Tkacz Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Za marzenia
Zosia jest zaniepokojona relacj Szymona i Doroty. Matka Zosi zaprasza Antoniego na obiad. Olga zamyka sklep. Dziewczyna mo e liczy na wsparcie Adama ktory proponuje jej posad w kancelarii
13:05
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonuODCINEK 9W ciek y Bartek jedzie o poranku razem z Ank do Karola pewien e to on podpali Wege - nacj . W drodze maj wypadek i Soko zostaje ranny a jego ukochana porwana. Zosia dowiaduje si e jej matka ostatni noc sp dzi a w izbie wytrze wie . Na miejscu spotyka Jacka Gorskiego. Szymon zaczyna prac nad nowym filmem - razem z Dorot ktora zostaje konsultantk produkcji. Tymczasem Agata odkrywa e Inga ma m a Roberta. Serial komediowy obyczajowy 42 min Polska 2019Re yseria: Aleksandra Terpi skaScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaZdj cia: Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Maciej Radel Daniel Guzdek Anna Mucha Maria Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Brykalski Magdalena Smalara
14:00
 
Szansa na sukces. Opole 2022
Irena Jarocka. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Morska przygoda. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli eglarzy p ywaj cych na tratwie po morzu .
15:30
 
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
W stepach Australii. Niesamowite przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:40
 
Wyprawa profesora G bki
Bananowy kraj. Smok Wawelski profesor Baltazar G bka oraz kucharz Bartolini Bart omiej herbu Zielona Pietruszka przybywaj do pustynnej krainy aby o ywi j przez zmian biegu Wielkiej Rzeki. Buduj tam i kopi kana . Woko uregulowanej rzeki wyrastaj pi kne gaje bananowe
16:00
 
Zakochaj si w Polsce
Strzelno. O Strzelnie mowi si e to miasto nadal pozostaje nieodkryte. Jego pocz tki nie s dok adnie znane ale datuje si je oko o po owy XII wieku. By o ono wtedy w asno ci klasztoru w Trzemesznie
16:30
 
Na sygnale
Genera Gorska. Kuba z Britney jad na dy urze na plebani gdzie ko cielny ma objawy zawa u. A na miejscu odkrywaj e lokalny cmentarz mo e by nawiedzony. Z kolei Artur trafia ze swoim zespo em na starszego wojskowego lekarza pu kownika Bieli skiego ktory spad z roweru i dozna kilku powa nych urazow. Tymczasem doktor Gorska ma ju dosy rz dow te ciowej w domu i chce by m stan w ko cu po jej stronie. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Milena DutkowskaScenariusz: Janusz PetelskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Krystyna Tkacz Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Krolowa Bona
D uga i dramatyczna walka Zygmunta Augusta o uznanie jego ma e stwa z Barbar Radziwi own zostaje uwie czona pe nym sukcesem. Przestraszeni gro b abdykacji pos owie poddaj si woli krola. 7 grudnia 1550 r. w katedrze wawelskiej odbywa si koronacja Barbary na krolow Polski. Szcz cie krolewskiej pary nie trwa d ugo. Po roku po niej Barbara umiera. Po raz drugi trzydziestoletni monarcha zostaje sam sk ocony z matk i nadal bezdzietny. Kieruj c si dobrem dynastii Zygmunt August decyduje si na kolejne ma e stwo. Pragn c rozbi koalicj cara Iwana z Ferdynandem Habsburgiem planuje lub z Katarzyn Austriaczk . Serial historyczny
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Ratownicy
Staszek znajduje w prasie nekrolog Tamary. Postanawia uda si do prosektorium i sprawdzi czy na znalezionym w lesie ciele jest tatua . A ka informuje go o planach wyjazdu do Warszawy
21:10
 
Kabaret Letni Por
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Dziewczyny ze Lwowa
Woz albo przewoz. Starcie ochroniarzy Kamyka z Henrul i jego lud mi sk ania Henryka Pu k do filozoficznych rozmy la nad sensem swoich dzia a a nawet swojego ycia. Polina nie ma czasu martwi si stanem gospodarza bo sama ma niema y problem do rozwi zania w zwi zku z aresztowaniem Gangstera i jego ludzi w restauracji. Nowakowa dopina swojego - na Cynowej pojawia si kolejna Ukrainka. Katia zarzuca przyn t na przyjacielaprofesora Sarkisjana. Do swoich autorskich sposobow na m czyzn dok ada kilka rzeczy ktorym ormia skiksi raczej nie b dzie mog si oprze . Pani Wojewodko wpada na pomys w jaki sposob zaprotestowa przeciwko Kamykowi. Do akcji w czaj si lokatorki Henryka. Olya coraz cz ciej przed domem na Cynowej doznaje czego na kszta t deja vu. Nie daje jej to spokoju. Gdy pewnego dnia otwiera drzwi mieszkania Tomka i widzi w nich to co widzi pada zemdlona na progu. Serial obyczajowy komediowy
23:20
 
Dziewczyny ze Lwowa
W chmurze. Olya mdleje na widok swojego ojca stoj cego w drzwiach. Po doj ciu do siebie musi podj wa n decyzj . Kapitan pojawia si na Cynowej z przesy k ktora mo e zmieni ycie lokatorek Henruli. W kwestii Sarkisjana Katia postanawia dzia a . Czy jej uczucia s tak samo szczere jak ormia skiego ksi cia Oleh ma z oty plan na ycie w Warszawie ktory niezbyt podoba si Swiecie. Mecenas za codzienne probuje odpowiedzie sobie na podstawowe pytanie. Uljana wraz z filmowcem sk ada wizyt profesorowi. Chc si poradzi w sprawie zbli aj cego si koncertu. Uljana jest zaskoczona przebiegiem i atmosfer spotkania. Polina ma wyrzuty sumienia w powodu sytuacji z gangsterem. ona Konstantego postanawia z ni porozmawia . Mieszka cy dostaj kolejne pismo w sprawie kamienicy. Lu na rozmowa Henryka z Polin podsuwa mu pewien pomys . Serial obyczajowy komediowy
Activate Live-Chat