OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
1660 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta MichalakAktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Stanis aw Szczypi ski Laura Jankowska Ninel Kos Marta Stefaniak Mateusz asowski Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Teresa Lipowska Stefan Friedmann Katarzyna Ko eczek Ma gorzata Ro niatowska Karol Strasburger Al ebta Lenska Jakub Jozefowicz Chodakowscy wci opiekuj si Amelk i Hani a ojciec dziewczynek Rudnicki obserwuje ich z ukrycia i gdy ca a rodzina wyje d a do Grabiny w amuje si do ich domu. Iza dostaje poza tym w redakcji nowe zlecenie na artyku o podejrzanej inwestycji na terenie Grabiny z ktor jest zwi zany profesor Nie pielak. Tymczasem Argasi ski po wyj ciu ze szpitala wraca do Grodka by dowiedzie si kto uratowa mu ycie. Nie wie e ocali go ukasz. Kisielowa ma nowy pomys na zachowanie wiecznej m odo ci ktory wprawia w przera enie Rogowskich i Barbar
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Nad rozlewiskiem
Ro a i ksi dz Karol postanawiaj powierzy wyrze bienie Drogi Krzy owej Wro skiemu. Kuba i Marysia nie potrafi si porozumie on probuje wyja ni spraw ona nie chce rozmawia z nikim na ten temat. Konrad dosta propozycj wej cia do zarz du w swojej firmie. Orest prze ywa kryzys tworczy na wie o tym e Wro ski ma rze bi Drog Krzy ow . Wro ski odnosi wielki sukces w Pary u ale pieni dzy z tego nie ma. Ordon wpada ma nowy pomys biznesu: krasnale ogrodowe. Tomasz i Basia wracaj z podro y do Peru. Po powrocie dowiaduj si o strzelaninie pomi dzy Kub i Krzysztofem. Marysia kontaktuje si z adwokatem w sprawie rozwodu. Podczas robienia obiadu Ma gosia s abnie. Marysia chce wszystko rzuci i jecha nad rozlewisko pomoc mamie. Konrad decyduje si na odej cie z pracy. Postanawia wyjecha do Ma gosi
03:00

Nad rozlewiskiem
Konrad zamieszka z Ma gosi nad rozlewiskiem. Pomaga jej w prowadzeniu pensjonatu. Marysia sk ada pozew o rozwod. Potem przyje d a nad rozlewisko eby zorganizowa wyjazd integracyjny. Spotyka Krzysztofa. Wszystko zaczyna do niej wraca wakacyjne uczucie wci jest ywe. Maciej chce sp aci za Mirk d ug zaci gni ty u Ro y ale ona ma pieni dze ktore dosta a w spadku po zmar ej babci. Mirka oddaje d ug a zaskoczona Ro a przyznaje e le j oceni a. Mirka wpada na pomys za o enia zespo u ktory spodoba si Karolowi i Maciejowi. Maj ju za atwiony pierwszy wyst p. Karol ma jednak jakie w tpliwo ci zwi zane z Mirk . Marysia odchodzi z pracy
03:50

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:45

Program rozrywkowy
05:25

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Tygrysy Europy
Serce nie s uga. Dziadek Jacka wraca do mieszkania razem z Helenk pensjonariuszk domu starcow. Os upia ej rodzinie oznajmia e zamierza si eni . Najpierw jednak chce zrealizowa odwieczne marzenie ukochanej. Jest nim wizyta w operetce i ujrzenie na ywo Bogus awa Kaczy skiego. Wkrotce Jacka odwiedzaj syn i synowa Helenki twierdz c e dziadek porwa ich krewn . Ania i Jacek postanawiaj zrobi wszystko by nie dopu ci do roz ki dziadka i wybranki jego serca. Serial komediowy 52 min Polska 1999Scenariusz i re yseria: Jerzy GruzaZdj cia: Wojciech RaweckiMuzyka: Andrzej Korzy skiAktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski Beata cibak - Englert Piotr Fronczewski Jerzy Gruza Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski Piotr Zelt Agnieszka Pilaszewska Tamara Arciuch Renata Gabryjelska Dariusz Gnatowski i inni
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Ziarno
Kostka. Jak napisa plan wi to ci Czy wi ci wiedzieli e b d wi tymi Na pewno nie! Ka dy z nas mo e zosta wi tym ale jak to zrobi Odpowiedzi poszukaj dzieciaki z Ziarna ktore wiedz e nie jest to wcale takie trudne. Ziarnowy dom odwiedzi ilustrator komiksow ktory opowie o tym jak narysowa komiks i zrobi dobry plan dzia ania. Jak co niedziela ziarnowe dzieciaki spotkaj si z biskupem Arturem ktory rownie opowie o wi to ci
11:40

ycie wed ug wi tego Jana Paw a II
Ojczyzna. Ojczyzna to wed ug Jana Paw a II dziedzictwo a rownocze nie wynikaj ce z tego dziedzictwa: stan posiadania w tym rownie ziemi terytorium ale jeszcze bardziej warto ci i tre ci duchowych jakie sk adaj si na kultur danego narodu. Wed ug Papie a Polaka Ewangelia nada a nowe znaczeniepoj ciu ojczyzny ktora w swoim pierwotnym sensie oznacza to co odziedziczyli my po ziemskich ojcach i matkach. Ojcowizna ktor zawdzi czamy Chrystusowi skierowuje to co nale y do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich kultur w stron wiecznej ojczyzny ojczyzny niebieskiej jako nowej ojczyzny w dziejach wszystkich ojczyzn i wszystkich ludzi. Papie zwraca rownie uwag na chrze cija skie korzenie kultury polskiej i europejskiej
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Jestem k amc ktoremu przebaczono. Pierwsze niedzielne czytanie opisuje szokuj cy stan serc Izraelitow na siedem wiekow przed narodzeniem Pana Jezusa. Mo emy zauwa y wyra nie e cz ludzi znacznie si wzbogaci a co wzmog o ich chciwo . Im wi cej mieli tym wi cej chcieli mie a jednocze nie czyni o ich to coraz bardziej oboj tnymi na Pana Boga chocia Go znali i kiedy nawet za Nim szli. Z tego wynika o te przera aj ce traktowanie ubogich byli kupowani za par byle jakich sanda ow. W Ewangelii Pan Jezus opowiada o nieuczciwym zarz dcy ktorego machlojki zosta y odkryte. Ten cz owiek przej si s dem ktory go czeka i zaczyna dzia a . Tak e my jeste my podobni do Izraelitow z pierwszego czytania. Oczywi cie nie kupujemy ziemi czy ludzi za par sanda ow ale nie zawsze przejmujemy si wezwaniem do nawrocenia
13:00

Transmisja mszy wi tej z parafii katedralnej pw. Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Sandomierzu
14:15

Tygrysy Europy
Jan. W rezydencji Nowakow pojawia si kamerdyner Jan. Wraz z jego przybyciem zmienia si ca kowicie porz dek ycia w posiad o ci. Wszyscy musz dostosowa si do arystokratycznych wymogow ekskluzywnego s u cego. Zaczyna np. obowi zywa stroj wieczorowy przy posi kach. Pozosta a cz s u by nieustannie strofowana i besztana z trudem znosi now sytuacj . Jedynie Jacek otwarcie buntuje si przeciwko dyktaturze Jana. On za rozwa a mo liwo powrotu do rodzinnych Potulic - jego zdaniem Nowakowie nie s godni kamerdynera
15:15

Studio Kultura - niedziela z..
Polskim jazzem. Trudno precyzyjnie okre li dat kiedy w Polsce pojawi si ruch jazzowy ma jednak d ug tradycj . Jeszcze przed II wojn wiatow w repertuarze orkiestr graj cych w lokalach Warszawy Krakowa czy Poznania pojawia y si kompozycje George a Gershwina czy autorow musicali broadwayowskich ery swingu. Po wojnie jazz spotka si z ostr krytyk owczesnej w adzy. Wykonywano go nieoficjalnie w konspiracji w prywatnych domach. Dopiero okres politycznej odwil y po 1955 roku sta si pocz tkiem rozwoju autentycznego ruchu jazzowego w Polsce. Zorganizowano wowczas festiwale jazzowe w Sopocie (w 1956 i 1957) ktore zapocz tkowa y tradycj po niejszego warszawskiego festiwalu Jazz Jamboree dzi nale cego do najstarszych tego typu imprez w Europie. W kolejnym odcinku programu Niedzieli z... rozmawiamy o historii polskiego jazzu
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1661 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Marcin Krzyszta owicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Joanna Wojdowicz Aktorzy: Dominika Kachlik Rafa Mroczek Gabriela Raczy ska Piotr Majerczyk Katarzyna Cichopek Stanis aw Dusza Anna Grycewicz Bogus aw Kud ek Marcin Mroczek Anna Oberc Jacek Kopczy ski David Gamtsemlidze Aleksander Bo yk Olga Cybi ska Hanna Miku Emilian Kami skiPawe organizuje dla Franki przyj cie niespodziank z okazji jej urodzin a Zdu ska w rodku zabawy znika nagle z bistro kiedy dostaje szokuj c wiadomo z USA. Z kolei Kinga prosi Piotra by na nowo sprobowa pomoc Otarowi nim Gruzin na dobre straci swoj bar. W domu rodzina Zdu skich szykuje si na powrot Lenki a Marsza ek ma dla wnuczki zaskakuj cy prezent przez ktory o ma o nie zostaje kalek
18:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
18:35

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
19:25

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Punkt dziesi ta. Zak ad zegarmistrzowski Cezarego Oleckiego w Sandomierzu zna prawie ka dy i ka dy wie e Olecki codziennie osobi cie ustawia wszystkie zegary tak eby idealnie pokazywa y czas. Okazuje si jednak e jest kto w Sandomierzu kto ch tnie odkupi by jego zak ad ze wzgl du na wietn lokalizacj ale zegarmistrz nie chce o tym s ysze . Inaczej ni jego ona Jagna i jej doros y syn Adrian. Kiedy Olecki nieoczekiwanie popada w k opoty z prawem wydaje si e kto trzeci mog macza w tym palce. I to w a nie jeden spo niaj cy si zegar podsuwa pierwszy trop w ledztwie ktore poprowadzi do narkotykowego podziemia Sandomierza i do restauracji Ostryga a tak e do lokalnej grupy AA. Tymczasem Dominik syn komendanta Mo ejki planuj c swoj biznesow przysz o zaczyna uczy si chi skiego. Znajduje ekscentrycznego nauczyciela ktorego gotycki stroj i egzotyczny sposob bycia niepokoj komendanta na tyle e postanawia sprawdzi jego to samo . Serial kryminalny obyczajowy
21:15

Teatr Telewizji
Balladyna. Wojciech Adamczyk w swojej interpretacji Balladyny rezygnuje z ludyczno ci nadaj c opowie ci ponury charakter. Bohaterkami dramatu o dzy zbrodni i nami tno ci s dwie pi kne i silne kobiety
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat