OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
1661 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Marcin Krzyszta owicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Joanna Wojdowicz Aktorzy: Dominika Kachlik Rafa Mroczek Gabriela Raczy ska Piotr Majerczyk Katarzyna Cichopek Stanis aw Dusza Anna Grycewicz Bogus aw Kud ek Marcin Mroczek Anna Oberc Jacek Kopczy ski David Gamtsemlidze Aleksander Bo yk Olga Cybi ska Hanna Miku Emilian Kami skiPawe organizuje dla Franki przyj cie niespodziank z okazji jej urodzin a Zdu ska w rodku zabawy znika nagle z bistro kiedy dostaje szokuj c wiadomo z USA. Z kolei Kinga prosi Piotra by na nowo sprobowa pomoc Otarowi nim Gruzin na dobre straci swoj bar. W domu rodzina Zdu skich szykuje si na powrot Lenki a Marsza ek ma dla wnuczki zaskakuj cy prezent przez ktory o ma o nie zostaje kalek
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Syberiada polska
10 lutego 1940 r. NKWD wysiedla mieszka cow Czerwonego Jaru. W rod wysiedle cow jest rodzina Jana Doliny. Ich nowym domem b dzie oboz po rodku tajgi gdzie pierwszej wiosny zostan zdziesi tkowani
04:20

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Wspo czesne hity. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Bielski Syjon
19 marca 1782 roku superintendent Traugott Bartelmuss (pastor ewangelickiego Ko cio a Jezusowego w Cieszynie) podczas pierwszego po kilkudziesi ciu latach oficjalnego nabo e stwa lutera skiego w Bielsku nazwa lokalny zbor Bielskim Syjonem. Dlaczego grupa bielskich protestantow konfesji ewangelicko - augsburskiej zosta a nazwana Syjonem Po 240 latach od tamtych wydarze odpowiedzi pposzukamy w historii miasta oraz w ponad 200 - letniej historii bielskiej parafii. Z okazji 240. rocznicy istnienia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Bielsku przygotowane zosta y wyj tkowe wydarzenia podczas ktorych b dzie mo na pozna histori ewangelikow i zwiedzi Bielski Syjon w towarzystwie artystow przedstawicieli Ko cio a i parafian. W programie przedstawiona zostanie relacja z rocznicowych obchodow w ktor wplecione zostan w tki historyczne
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Okrasa amie przepisy
Dziczyzna o egzotycznym smaku. Tym razem Karol Okrasa udaje si do Go uchowa - do O rodka Kultury Le nej mieszcz cego si w malowniczym zamku gruntownie przebudowanym w II po owie XIX wieku
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30

Barwy szcz cia
2621Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Dominika Kimaty Bartosz Porczyk S awomira ozi ska Olga Jankowska Marek Molak Maciej Miko ajczyk Artur Boche ski Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maciej Raniszewski Adam zdradza Kasi e Sara przyjecha a do Polski by odzyska w ko cu syna. Po powrocie do domu Basia zastaje puste mieszkanie. Klara odkrywa e Jarecki chce wprowadzi w jej ksi ce spore zmiany i od razu si temu sprzeciwia. Wydawca zaczyna j szanta owa gro c e zamrozi tytu na kolejnych kilka lat. Tymczasem Malwina wyznaje Hermanowi e cierpi na chorob psychiczn
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ostatnie takie trio
Rodzice chc wyda cork za bogatego Amerykanina ale ona kocha innego. Dziewczyna pocz tkowo pos uszna woli rodzicow w ostatniej chwili ucieka sprzed o tarza i wraz z ukochanym pod a w nieznane
13:05

Ojciec Mateusz
Punkt dziesi ta. Zak ad zegarmistrzowski Cezarego Oleckiego w Sandomierzu zna prawie ka dy i ka dy wie e Olecki codziennie osobi cie ustawia wszystkie zegary tak eby idealnie pokazywa y czas. Okazuje si jednak e jest kto w Sandomierzu kto ch tnie odkupi by jego zak ad ze wzgl du na wietn lokalizacj ale zegarmistrz nie chce o tym s ysze . Inaczej ni jego ona Jagna i jej doros y syn Adrian. Kiedy Olecki nieoczekiwanie popada w k opoty z prawem wydaje si e kto trzeci mog macza w tym palce. I to w a nie jeden spo niaj cy si zegar podsuwa pierwszy trop w ledztwie ktore poprowadzi do narkotykowego podziemia Sandomierza i do restauracji Ostryga a tak e do lokalnej grupy AA. Tymczasem Dominik syn komendanta Mo ejki planuj c swoj biznesow przysz o zaczyna uczy si chi skiego. Znajduje ekscentrycznego nauczyciela ktorego gotycki stroj i egzotyczny sposob bycia niepokoj komendanta na tyle e postanawia sprawdzi jego to samo . Serial kryminalny obyczajowy
13:55

Teatr Telewizji
Balladyna. Wojciech Adamczyk w swojej interpretacji Balladyny rezygnuje z ludyczno ci nadaj c opowie ci ponury charakter. Bohaterkami dramatu o dzy zbrodni i nami tno ci s dwie pi kne i silne kobiety
15:35

Figu Migu na planecie Czochras
Zwinne ma pki. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:50

Ale talent
Rybki do owienia. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00

Le niczowka
Beata dowiaduje si e przez jej zaniedbanie z biura w le niczowce znikn sprz t elektroniczny. Robert dowiaduje si e Kim postanowi zerwa umow i wyjecha z Polski
16:30

Barwy szcz cia
2621Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Dominika Kimaty Bartosz Porczyk S awomira ozi ska Olga Jankowska Marek Molak Maciej Miko ajczyk Artur Boche ski Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maciej Raniszewski Adam zdradza Kasi e Sara przyjecha a do Polski by odzyska w ko cu syna. Po powrocie do domu Basia zastaje puste mieszkanie. Klara odkrywa e Jarecki chce wprowadzi w jej ksi ce spore zmiany i od razu si temu sprzeciwia. Wydawca zaczyna j szanta owa gro c e zamrozi tytu na kolejnych kilka lat. Tymczasem Malwina wyznaje Hermanowi e cierpi na chorob psychiczn
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
19:20

Polacy wiatu
Ewa Odachowska. Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Dzieci wojny. Wo niak dowiaduje si o pieni dzach przywiezionych w plecaku Micha a. Otwiera si przed nim szansa na sp acenie Rainera. W Hotelu Royal UB przes uchuje go ci. Rainer spotyka si z Wo niakiem i Emili
21:10

Czas honoru
Zak adniczka. ODCINEK 7 ZAK ADNICZKAW obozie partyzantow W adka trwa spor co zrobi z zak adniczk . Cz o nierzy uwa a e nale y j wykorzysta do walki z komunistami inni sprzeciwiaj si tego typu metodom. Wo niak usi uje dowiedzie si od pojmanego partyzanta Okonia co sta o si z plecakiem pe nym dolarow. Brutalne metody Wo niaka nie s skuteczne. Celina chce pomoc Bronkowi w uj ciu Karkowskiego. Wypytuje o niego Rainera. Wa nym tropem mo e by kobieta bliska kiedy Karkowskiemu. Micha postanawia podj samotn prob odbicia Janisza. Tymczasem Celina z agentem ameryka skiego wywiadu Maksem trafiaj na trop Blachnitzkyego. Micha pomimo ostrze e ze strony Celiny czuje e Lena staje mu si coraz bli sza. Helena chce umo liwi Wandzie ujawnienie si i rozpocz cie normalnego ycia. Po pomoc zg asza si do starego znajomego... Wanda postanawia wystartowa w konkursie na spikerow radiowych. W wi zieniu Ruda czeka na rozpraw . W celach obok trwaj rozstrzeliwania
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Film dokumentalny
23:30

Le niczowka
Beata dowiaduje si e przez jej zaniedbanie z biura w le niczowce znikn sprz t elektroniczny. Robert dowiaduje si e Kim postanowi zerwa umow i wyjecha z Polski
Activate Live-Chat