OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20

Polacy wiatu
Marian Smoluchowski. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od Ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Ze szmat wolno wsz dzie. Do szpitala przychodzi prokurator Siekierski prowadz cy ledztwo w sprawie mierci Piotra. Alina i Tretter wci pomagaj Uli i Jackowi. Agata odkrywa e Beger zaniedba kilka wa nych spraw
03:35

Ostatnie takie trio
Rodzice chc wyda cork za bogatego Amerykanina ale ona kocha innego. Dziewczyna pocz tkowo pos uszna woli rodzicow w ostatniej chwili ucieka sprzed o tarza i wraz z ukochanym pod a w nieznane
04:25

Barwy szcz cia
2622Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Artur Boche ski S awomira ozi ska Katarzyna Glinka Ma gorzata Potocka Lidia Sadowa Joanna Gle Maciej Raniszewski Rafa Ma lakKlara bierze udzia w odwa nej sesji zdj ciowej ktora ma promowa jej now ksi k i rozpali zmys y czytelnikow. Szef marketingu wydawnictwa jest zachwycony nowym wcieleniem pisarki o pseudonimie Julia Armand. Kasia probuje wspiera Basi po tym jak utraci a nagle nie tylko m a ale tak e kontakt z synem i ukochanymwnukiem. Jola i Justyna odkrywaj e seniorka przesta a bra leki na serce nie je i le sypia. Herman probuje dowiedzie si czego o chorobie dwubiegunowej niepewny czy jego zwi zek z Malwin ma przysz o . Tymczasem Kacper wpada na studiach w k opoty i szuka pomocy u Natalii
04:55

Zakochaj si w Polsce
D browa Gornicza. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20

Polacy wiatu
Marian Smoluchowski. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od Ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:45

Poland in Undiscovered
Nowy Targ. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie. Magazyn kulinarny
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
2623Serial obyczajowy Polska 2022Scenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Przemys aw JurekRe yseria: Jacek G siorowskiObsada: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Tomasz Nosi ski Miko aj Wachowski Alesssandro Curti S awomira ozi ska Ma gorzata Potocka Bo ena Stachura Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Maria Dejmek Joanna Gle Jakub SzlachetkaKasia poznaje Igora Duszy skiego ojca jednego ze szkolnych kolegow Ksawcia. Poza tym Sadowska dowiaduje si w ko cu e jej m po yczy w tajemnicy pieni dze Vincenzo i od razu zaczyna robi mu wymowki. Z kolei ukasz odkrywa e jego ukochana te mia a dot d przed nim sekret zwi zany z Adamem. Jola na wszelkie sposoby probuje pocieszy Basi za aman po utracie kontaktu z rodzin . Tymczasem Urszula rownie prze ywa przysz e rozstanie z wnuczk po tym jak Jozek dosta kontrakt w Anglii. Kacper kolejny raz ciera si na uczelni z koleg Krysiakiem ktory oskar y go o napa
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Poker. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
13:05

Ojciec Mateusz
Kurtka. Na plebanii zjawia si Tania gospodyni Bogdana Wi lickiego. Kobieta ali si ksi dzu e zosta a zwolniona wskutek oskar enia o kradzie . Mateusz udaje si do Wi lickich by wyja ni spraw konfliktu. W salonie odkrywa zw oki ony Bogdana Ewy. Policja znajduje 4000 z otych w torebce Tani. Kobieta staje si g own podejrzan . Gosposia zarzeka si jednak e dosta a pieni dze od pani Wi lickiej. Serial kryminalny obyczajowy
14:00

wirko i Wigura
Bogata w unikatowe materia y archiwalne opowie o wielkim zwyci stwie i tragicznej mierci pilota Franciszka wirki i konstruktora samolotu Stanis awa Wigury. Ich wygrana w mi dzynarodowych zawodach lotniczych Challenge International de Turisme w 1932 roku (29 lat po pierwszym locie braci Wright) by a sukcesem ktory wzbudzi w Polsce ogromny entuzjazm. Niestety obaj zgin li zaledwie 15 dni po niej w katastrofie pod Cierlickiem (na l sku Cieszy skim). Bohaterami tej opowie ci s legendarni pionierzy polskiego lotnictwa. Aby rozwija swoj pasj cz sto ryzykuj . Porucznik Franciszek wirko jest brawurowym i obdarzonym wielk fantazj pilotem. Stanis aw Wigura to m ody zdolny in ynier ktory ju podczas studiow na Politechnice Warszawskiej mimo braku rodkow i odpowiedniego zaplecza wraz z kolegami zacz budowa pierwsze samoloty (RWD)
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
Obcy. Gondu prowadzi Treflika i Treflink do parku w ktorym zauwa y kogo dziwnego. Treflikowi wszystko w obcym si nie podoba. Treflinka i Gondu probuj nawi za z nim kontakt. Nie jest to atwe ale w ko cu udaje si zainicjowa wspoln zabaw a uprzedzenia znikaj
15:25

Kuba i ruba
Hokus pokus. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwoch braci ca kowicie od siebie ro nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata - oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka ktory co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwojki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
15:40

Nela - ma a reporterka
Co si budzi w nocy. Nela wybra a si do Australii aby pomaga zwierz tom ktore ucierpia y w wyniku po arow buszu. Po opuszczeniu czarnego lasu Nela rozpoczyna poszukiwania nocnych zwierz t zamieszkuj cych Wysp Kangura. Spotyka walabie i inne ciekawe torbacze prowadz ce nocny tryb ycia. Nela b dzie probowa a si z nimi zaprzyja ni
16:00

Le niczowka
Telefon Beatki dzwoni od samego rana. Dziewczyna jednak nie odbiera po cze ani od Adriana ani od Zibiego. awek nie daje sobie w Borowiku rady z zamowieniami wege. Jedynak musi ratowa sytuacj . W komendzie zjawia si Bogdan. Dzi kuje policjantom za dotychczasowe wysi ki maj ce na celu odnalezienie jego ony a potem zapowiada e ka demu kto przyczyni si do zlokalizowania Mi ki ufunduje rower. Robert i Pola odkrywaj co sprawi o e Kim chce si wycofa z robienia interesow w Polsce. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2623Serial obyczajowy Polska 2022Scenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Przemys aw JurekRe yseria: Jacek G siorowskiObsada: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Tomasz Nosi ski Miko aj Wachowski Alesssandro Curti S awomira ozi ska Ma gorzata Potocka Bo ena Stachura Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Maria Dejmek Joanna Gle Jakub SzlachetkaKasia poznaje Igora Duszy skiego ojca jednego ze szkolnych kolegow Ksawcia. Poza tym Sadowska dowiaduje si w ko cu e jej m po yczy w tajemnicy pieni dze Vincenzo i od razu zaczyna robi mu wymowki. Z kolei ukasz odkrywa e jego ukochana te mia a dot d przed nim sekret zwi zany z Adamem. Jola na wszelkie sposoby probuje pocieszy Basi za aman po utracie kontaktu z rodzin . Tymczasem Urszula rownie prze ywa przysz e rozstanie z wnuczk po tym jak Jozek dosta kontrakt w Anglii. Kacper kolejny raz ciera si na uczelni z koleg Krysiakiem ktory oskar y go o napa
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarna per a Ba kanow
Reporta o Czarnogorze ma ym ba ka skim kraju ktory sta si drug ojczyzn dla prawie dwustu Polek i Polakow. Urokliwe krajobrazy s t em opowie ci o historii tego kraju i jego zwi zkach z Polsk
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjacio ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
21:10

Nad rozlewiskiem
Kuba nadal mieszka w domu Marysi. Ona nie chce z nim rozmawia . W ko cu Kuba otrzymuje pozew rozwodowy ktory jednak odrzuca. Marysia prze ywa ci kie chwile. Podsumowuje swoje dotychczasowe ycie. Spokoj mieszka cow Ostrody zak oca przejazd ci kiego sprz tu budowlanego. Przez pole Karolakow ma przychodzi droga szybkiego ruchu. Do zespo u Macieja i Karola do czaj Krzysztof i Marysia. Konrad kupuje od Piernackiego konia i postanawia zbudowa nad rozlewiskiem stajni . Chce zosta z Ma gosi na sta e. Wro ski przygotowuje si do rze bienia Drogi Krzy owej szuka rode inspiracji zmieni nawet swoj image zacz nosi beret i pali fajk . Tomasz namawia Basi eby napisa a kolejn ksi k . Serial obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
Telefon Beatki dzwoni od samego rana. Dziewczyna jednak nie odbiera po cze ani od Adriana ani od Zibiego. awek nie daje sobie w Borowiku rady z zamowieniami wege. Jedynak musi ratowa sytuacj . W komendzie zjawia si Bogdan. Dzi kuje policjantom za dotychczasowe wysi ki maj ce na celu odnalezienie jego ony a potem zapowiada e ka demu kto przyczyni si do zlokalizowania Mi ki ufunduje rower. Robert i Pola odkrywaj co sprawi o e Kim chce si wycofa z robienia interesow w Polsce. Telenowela
Activate Live-Chat