OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Prasa donosi
Rz d 1918. W kolejnym odcinku b dzie mowa o pierwszych dniach odrodzonego pa stwa polskiego i o powo aniu pierwszego rz du RP
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Wino truskawkowe
Andrzej 30-letni policjant z Warszawy po rodzinnym dramacie przeprowadza si do obisk nieopodal Dukli w Beskidzie Niskim. Miejscowo rz dzi si w asnymi prawami
04:30

Barwy szcz cia
2623Serial obyczajowy Polska 2022Scenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Przemys aw JurekRe yseria: Jacek G siorowskiObsada: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Tomasz Nosi ski Miko aj Wachowski Alesssandro Curti S awomira ozi ska Ma gorzata Potocka Bo ena Stachura Patryk Pniewski Kinga Bobkowska Maria Dejmek Joanna Gle Jakub SzlachetkaKasia poznaje Igora Duszy skiego ojca jednego ze szkolnych kolegow Ksawcia. Poza tym Sadowska dowiaduje si w ko cu e jej m po yczy w tajemnicy pieni dze Vincenzo i od razu zaczyna robi mu wymowki. Z kolei ukasz odkrywa e jego ukochana te mia a dot d przed nim sekret zwi zany z Adamem. Jola na wszelkie sposoby probuje pocieszy Basi za aman po utracie kontaktu z rodzin . Tymczasem Urszula rownie prze ywa przysz e rozstanie z wnuczk po tym jak Jozek dosta kontrakt w Anglii. Kacper kolejny raz ciera si na uczelni z koleg Krysiakiem ktory oskar y go o napa
05:00

Polskie dziedzictwo
Stefan Tompson zabierze widzow do zachodniej Ukrainy gdzie spotykaj si Podole i Wo y . Mi dzy dwoma pasmami wysokich wzgorz le y niedu e miasto o nazwie Krzemieniec. Tu urodzi si poeta Juliusz S owacki
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:25

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:35

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Amelia dostaje informacj e wygra a eliminacje do G osu seniora i wyst pi przed milionami telewidzow. Bo ena i Bruno prze ywaj dramat bo Tadzio nagle znik gdy Sta ski zostawi na chwil pi cego synka w gabinecie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjacio ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
13:05

Nad rozlewiskiem
Kuba nadal mieszka w domu Marysi. Ona nie chce z nim rozmawia . W ko cu Kuba otrzymuje pozew rozwodowy ktory jednak odrzuca. Marysia prze ywa ci kie chwile. Podsumowuje swoje dotychczasowe ycie. Spokoj mieszka cow Ostrody zak oca przejazd ci kiego sprz tu budowlanego. Przez pole Karolakow ma przychodzi droga szybkiego ruchu. Do zespo u Macieja i Karola do czaj Krzysztof i Marysia. Konrad kupuje od Piernackiego konia i postanawia zbudowa nad rozlewiskiem stajni . Chce zosta z Ma gosi na sta e. Wro ski przygotowuje si do rze bienia Drogi Krzy owej szuka rode inspiracji zmieni nawet swoj image zacz nosi beret i pali fajk . Tomasz namawia Basi eby napisa a kolejn ksi k . Serial obyczajowy
14:00

Chocim 1621
W rod rocznic i jubileuszy przypadaj cych na 2021 rok dwie rocznice wysuwaj si zdecydowanie na pierwszy plan: 400 - lecie bitwy pod Chocimiem (sierpie - wrzesie 1621 roku) i mierci w obozie chocimskim Jana Karola Chodkiewicza (24 wrze nia 1621 roku). W boju pod Chocimiem po raz pierwszy powstrzymana zosta a ekspansja niezwyci onego imperium islamskiej Turcji przez polsko - litewsko - kozack (t.j ukrai sk ) armi w szeregach ktorej walczyli te o nierze zaci ni wielu narodow chrze cija skich Europy. Wojskami chrze cija skimi dowodzi Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski zwyci zca spod Kokenhausen Bia ego Kamienia Rygi i Kirchholmu jeden z najwybitniejszych dowodcow w dziejach Polski ktory zmar w obozie chocimskim niemal do ostatnich dni wykazuj c elazn wol zwyci stwa i kunszt dowodczy mimo post puj cej gwa townie choroby
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Reksio
Reksio i mrowki. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30

Reksio
Reksio i bocian. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40

Pomys owy wnuczek
Ogrod dziadka. Film rysunkowy ktorego zadaniem jest rozwijanie wyobra ni technicznej u dzieci. Bohaterem jest ma y ch opiec ktory dzi ki swoim pomys om znajduje wyj cie z ka dej sytuacji. W tym odcinku Dobromir pomaga Dziadkowi w uprawie ogrodka. Wnuczek wymy la proste urz dzenia i wrowadza usprawnienia ktore upraszczaj i u atwiaj upraw warzyw i kwiatow. Konstruje urz dzenie do zraszania upraw wod . Po sko czonej pracy zawiesza hamak na ktorym wypoczywa jego Dziadek.
16:00

Le niczowka
Po zamieszaniu z Kimem i Krystyn Pola zaczyna si zastanawia czy rozstanie z Robertem by o dobr decyzj . Kasia domy la si co corce chodzi po g owie i jest mocno zaniepokojona. Zibi stawia Beat przed trudnym wyborem. W Borowiku niespodziewanie zjawiaj si redaktorzy mi dzynarodowego magazynu kulinarnego. Po lekcjach Stary zabiera Kacpra do stajni. Ch opak jest zachwycony lekcj jazdy konnej. A w drodze powrotnej do domu potyka si o reklamowk pe n pieni dzy. Razem z niezadowolonym Bogdanem odnosz znalezion gotowk na policj . Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
Amelia dostaje informacj e wygra a eliminacje do G osu seniora i wyst pi przed milionami telewidzow. Bo ena i Bruno prze ywaj dramat bo Tadzio nagle znik gdy Sta ski zostawi na chwil pi cego synka w gabinecie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Szlakiem lubelskich sztetli
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrum s kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Glina
W windzie w bloku znaleziono zw oki m odej kobiety. Sprawca odurzy ofiar chloroformem nast pnie skr powa j i zakneblowa . Wykorzysta kobiet seksualnie i poder n jej gard o skalpelem
21:10

Glina
Ongi znana i wielce utalentowana aktorka zostaje znaleziona martwaw swoim samochodzie. Wszystko wskazuje na to e to samobojstwo. JednakGajewski nie jest do ko ca przekonany. Intryguje go napis na lustrze w azience nieboszczki: Derwisz i mier . A jeszcze bardziej nie daje mu spokoju odpowied na pytanie dlaczego ta artystki przed ktor kariera sta a otworem w pewnymmomencie ca kowicie z niej zrezygnowa a. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GorkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak Urszula Grabowska Jerzy wiat o Irena Kownas Agnieszka Wawrzkiewicz - Kowalska Ma gorzata Z bkowska Jan Jurewicz Wie czys aw Gli ski W adys aw Kowalski Grzegorz Artman
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ponary. Odmiana przez przypadki
Proba chronologicznego przedstawienia wydarze w Ponarach w latach 1941-1944. Punktem wyj cia jest zestawienie kilku miejsc gdzie Niemcy przy pomocy lokalnej ludno ci przeprowadzali czystki narodowo ciowe
23:30

Le niczowka
Po zamieszaniu z Kimem i Krystyn Pola zaczyna si zastanawia czy rozstanie z Robertem by o dobr decyzj . Kasia domy la si co corce chodzi po g owie i jest mocno zaniepokojona. Zibi stawia Beat przed trudnym wyborem. W Borowiku niespodziewanie zjawiaj si redaktorzy mi dzynarodowego magazynu kulinarnego. Po lekcjach Stary zabiera Kacpra do stajni. Ch opak jest zachwycony lekcj jazdy konnej. A w drodze powrotnej do domu potyka si o reklamowk pe n pieni dzy. Razem z niezadowolonym Bogdanem odnosz znalezion gotowk na policj . Telenowela
Activate Live-Chat