OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
1662 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Micha Wnuk Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska ukasz Krzemi ski Aktorzy: Anna Mucha Krystian Wieczorek Jacek Kopczy ski Marcin Bosak Marta Chodorowska Melania Grzesiewicz Hanna Nowosielska Beata Zarembianka Hanna Turnau Alicja Ostolska Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Ma gorzata Ro niatowska Krzysztof Tyniec Maciej Dami cki Julia probuje skontaktowa si z Budzy skim ale ten uparcie jej unika nie wiadomy e prawniczka ma dla niego szokuj c wiadomo . Sekret dziewczyny jako pierwszy poznaje w ko cu Werner. Z kolei Anita opowiada Kamilowi o dramacie ktory wydarzy si w przesz o ci w jej rodzinie. Nie pielak probuje namowi Mari by sprzeda a mu nale c do niej ziemi . Przy okazji Rogowscy zdaj sobie spraw e profesor wcale nie jest z nimi szczery. Tymczasem w lesie woko Grabiny pojawia si nowe zagro enie
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjacio ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
03:00

Nad rozlewiskiem
Kuba nadal mieszka w domu Marysi. Ona nie chce z nim rozmawia . W ko cu Kuba otrzymuje pozew rozwodowy ktory jednak odrzuca. Marysia prze ywa ci kie chwile. Podsumowuje swoje dotychczasowe ycie. Spokoj mieszka cow Ostrody zak oca przejazd ci kiego sprz tu budowlanego. Przez pole Karolakow ma przychodzi droga szybkiego ruchu. Do zespo u Macieja i Karola do czaj Krzysztof i Marysia. Konrad kupuje od Piernackiego konia i postanawia zbudowa nad rozlewiskiem stajni . Chce zosta z Ma gosi na sta e. Wro ski przygotowuje si do rze bienia Drogi Krzy owej szuka rode inspiracji zmieni nawet swoj image zacz nosi beret i pali fajk . Tomasz namawia Basi eby napisa a kolejn ksi k . Serial obyczajowy
03:50

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:45

Program rozrywkowy
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Tygrysy Europy
Jan. W rezydencji Nowakow pojawia si kamerdyner Jan. Wraz z jego przybyciem zmienia si ca kowicie porz dek ycia w posiad o ci. Wszyscy musz dostosowa si do arystokratycznych wymogow ekskluzywnego s u cego. Zaczyna np. obowi zywa stroj wieczorowy przy posi kach. Pozosta a cz s u by nieustannie strofowana i besztana z trudem znosi now sytuacj . Jedynie Jacek otwarcie buntuje si przeciwko dyktaturze Jana. On za rozwa a mo liwo powrotu do rodzinnych Potulic - jego zdaniem Nowakowie nie s godni kamerdynera
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Ziarno
Skarbonka. Ziarnowy dom odwiedza Anio . Ka dy mo e zapyta go jak wygl da niebo. Ale jak mo na si tam dosta Dzieci maj wiele pyta . Ziarenka przynosz wspania e bu eczki cynamonowe - ka dy mo e si pocz stowa . Tak jak ka dy mo e zbiera dobre uczynki ktore z pewno ci toruj drog do nieba
11:40

Misja Zambia
Cykl reporta y o pracy polskich misjonarzy i misjonarek a tak e wieckich wolontariuszy w Zambii
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Co ma ebrak a nie ma bogacz. W niedzielnych czytaniach s yszymy przypowie o biedaku azarzu i bogaczu. azarz umiera z g odu le c u bram pa acu bogacza. Le y i milczy. Milczenie azarza jest wymowne dlatego e jako opuszczony ebrak mog przeklina bogacza mog ca y dzie krzycze w gniewie do Boga. A jednak tego nie robi. azarz w przeciwie stwie do bogacza ma imi co sugeruje nam relacj z Bogiem. Bog wezwie nas po imieniu do siebie. Bogacz ma prawie wszystko ale nie ma imienia czyli relacji z Bogiem. Nie ma jej za ycia nie ma jej i po mierci
13:00

Transmisja mszy wi tej z katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie
14:15

Tygrysy Europy
Inwestor. Edward Nowak prezes holdingu Tygrys kupuje w Piasecznie fabryk pieluchomajtek Baby Bambers. Wielkie nadzieje wi e z przyjazdem do Polski bogatego wujka ktory ma by inwestorem strategicznym
15:05

Studio Kultura - niedziela z..
Rolami Ignacego Machowskiego. Bohater kolejnego wydania Niedzieli z... zagra ponad sze set rol teatralnych ponad pi dziesi t rol filmowych oraz niezliczon ilo w Teatrze Telewizji i spektaklach radiowych. Wprawdzie od dzieci stwa marzy eby zosta muzykiem i w najskrytszych marzeniach widzia si za pulpitem dyrygenckim gdy dyryguje swoj w asn kompozycj . Wida los chcia inaczej i jak sam przyznawa na antenie Polskiego Radia decyzja o zastaniu aktorem by a wypadkow zdarze i okoliczno ci. W Niedzieli z... wspominamy role Ignacego Machowskiego
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Sol. Dawno temu sol nie by a przypraw lecz pierwszym znanym ludzko ci konserwantem. Nikt jej nie sypa do jedzenia bo to by oby marnotrawstwo. Zupa robi a si s ona bo gotowanosuszone solone mi so. A sk d brali sol Inkowie Bardzo cenna dost pna z jednego miejscawysoko w gorach z kopalni krolow. Trzeba si by o ci ko narobi aby j odcedzi z wody. Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak to si robi bo ta robota trwa do dzi
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Iza czuje si zagro ona. Policja jest bezradna w sprawie w amania. Marcin postanawia odnale Rudnickiego na w asn r k . Olek wraca do Polski by wykona w klinice kolejn operacj
18:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
18:35

Co dalej
O tym mowi wiat. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Zmiana. Lekarze ze szpitala w Sandomierzu mog by zamieszani w nielegalny handel receptami na silnie uzale niaj ce leki przeciwbolowe. Natalia ulega nieszcz liwemu wypadkowi
21:10

Wielki test. Polscy wynalazcy i odkrywcy
Tym razem w Wielkim te cie b dzie mowa o tym kto wynalaz wycieraczki samochodowe pneumatyczne amortyzatory spinacze biurowe walkie - talkie semafory kolorowe fotografie i wiele innych przedmiotow ktorych u ywamy na co dzie . Przypomnimy te wybitnych polskich odkrywcow - nie tylko Maria Sk odowska - Curie i Miko aj Kopernik dokonali epokowych odkry i przeszli do historii nauki. W rod znanych na ca ym wiecie wynalazcow i odkrywcow jest wielu Polakow ktorzy przyczynili si do rozwoju np. medycyny elektroniki ro nych dziedzin przemys u. A co wiemy o efektach ich prac O tym przekonamy si w programie Wielki Test. W studiu telewizyjnym jak zwykle na pytania b d odpowiadali w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze. A widzowie b d mogli rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat