OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20
 
Polacy wiatu
Zygmunt Wroblewski. Projekt etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od Ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:03
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Oskar enie. 844Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Mariusz Bieli skiAktorzy: Mateusz Janicki Jaros aw Rabenda Krzysztof Konrad Marek Kalita Emilia Komarnicka Klynstra Micha ebrowski Marcin Urbanke Antoni Sa aj Marcin Zacharzewski Marta Ormaniec Piotr G owacki Marcin Sianko Robert Koszucki Rozalia Rusak Policja zabiera laptop na ktorym pracowa Micha i dokumentacj prowadzonych przez niego operacji. Prokurator Siekierski informuje w ko cu lekarza e jest podejrzany o nieumy lne spowodowanie mierci. Tymczasem w szpitalu pod opiek Agaty trafia Diana m oda dziewczyna ktora musi jak najszybciejprzej przeszczep nerki. Zabieg jednak jest niemo liwy bo jedyny potencjalny dawca - ojciec chorej siedziw areszcie. Z kolei Tadek probuje na dy urze pomoc Ma gosi ktora skar y si na silny bol g owy i ktorajest przekonana e z doktorem Boruckim czy j internetowy romans
03:35
 
1920. Wojna i mi o
Bia y fortepian. Szwadron z W adkiem Bronkiem Jozefem Teofilem i Zosi wkracza do D browki. S przera eni tym co zobaczyli po krotkim okresie okupacji sowieckiej. Teofil i Zosia znajduj swoj matk ale ona nie rozpoznaje dzieci. Szwadron rusza w drog w kierunku pobliskiego miasteczka z ktorego w panice ewakuuj si bolszewicy. W opuszczonej siedzibie Czeka Aleksander znajduje cia o swego ojca. Jest zrozpaczony musi jednak ucieka wida ju bowiem polskich kawalerzystow. Zosia i Bronek pierwsi dopadaj Aleksandra ale nie rozpoznaj go. Zosia jednym ci ciem szabli powala go na ziemi . Aleksander ginie. Szwadron od jednego z je cow dowiaduje si o pozycji oddzia u Tkaczenki i przygotowuje plan uderzenia. Podczas ataku Bronek zostaje ranny a Jozef ginie. Serial wojenny
04:20
 
Prasa donosi
Radio w II RP. Historia Polskiego Radia rozpoczyna si w 1925 roku. W kolejnym odcinku cyklu Prasa donosi przypomnienie jak rozwija a si radiofonia i jaka by a rola radia w tamtym czasie
04:25
 
Barwy szcz cia
2626Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur W adys aw Grzywna Barbara Jonak S awomira ozi ska Grzegorz Mielczarek Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Mayu Gralinska Sakai El bieta Romanowska Jakub WieczorekPolicja wci szuka Tadzia a Bo ena szaleje z niepokoju i o porwanie oskar a nagle Rybika. Sabina w dniu lubu wybiera si na cmentarz by odwiedzi grob Tomali za to Kazik postanawia porozmawia przed uroczysto ci z Zuzi . Tymczasem do Kajtka przyje d a nagle niezapowiedziany go : Lilly. Aldona ma pierwsze zaj cia na uczelni i na studiach zaprzyja nia si z now kole ank Rom
04:50
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:55
 
Zakochaj si w Polsce
Tychy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20
 
Polacy wiatu
Zygmunt Wroblewski. Projekt etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od Ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Poland in Undiscovered
eba. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:45
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie. Magazyn kulinarny
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Kajtek wymyka si z domu na spotkanie z Lilly. Dziewczyna wyznaje e jest w nim szale czo zakochana i nie umie zapomnie o wspolnie sp dzonej nocy. Iza Ma ek odwiedza Sta skich
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Wesele. Podczas wesela Julity (Magdalena Ro a ska) i Jarka S awkowskiego (Kazimierz Mazur) Natalia spostrzega e przygl da jej si wiadek Robert Makowiecki (Rafa Zawierucha). Podczas ta cow Robert probuje zbli y si do panny m odej ale ta wyra nie go unika. Wychodz c z domu weselnego Mateusz s yszy k otni Julity i Jarka. Robert kroluje na parkiecie z Natali ale ca y czas ma na oku Julit . Zabawa rozkr ca si na dobre go cie robi w a ale w rod nich nie ma Julity. Nagle kto przybiega i krzyczy by wezwa na pomoc lekarza. Na zewn trz le y nieprzytomna panna m oda. Serial kryminalny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
Oskar ony. Plebani odwiedzaj Magda (Monika Krzywkowska) i Jerzy (Adam Woronowicz) Mireccy. Chc by Mateusz namowi Ol (Marta Mazurek) matk dziecka ich syna Rafa a (Nikodem Rozbicki) by ta odda a cork Helenk do adopcji. Oboje s bardzo m odzi nie maj jeszcze matury. Pod naciskiem rodzicowi ze strachu przed utrat kieszonkowego Rafa sam sk ada tak propozycj Oli. Uwa a e jest to najlepsze rozwi zanie. Dziewczyna kategorycznie odmawia. Jerzy Mirecki wzi ty prawnik grozi procesem o odebranie Oli praw rodzicielskich. Na komend zg asza si pobita Paulina Bednarek (Joanna Moro) ktora zawiadamia i ksi dz Mateuszprobowa j zgwa ci . Serial kryminalny obyczajowy
13:55
 
piewa a Ewa Demarczyk
Filmowa opowie o Ewie Demarczyk przez jej piosenki - one poprowadz nas przez jej biografi . Jak powiedzia Zygmunt Konieczny dzi m odzi ludzie nie wiedz kim by a Ewa nazwisko Demarczyk nic im nie mowi. Chyba najlepszym sposobem eby j poznali b dzie poznanie jej poprzez jej piosenki i ich wykonania. Na film z o si wyci gni te z archiwow TVP wykonania piosenek na festiwalu w Opolu w Sopocie nagrania z dwoch koncertow telewizyjnych sporadyczne pojedyncze piosenki. Poka emy Ew Demarczyk do roku 1980 kiedy by a wielka kiedy piewa a dla nas kiedy nie k ad si na ni aden cie . Konstrukcja filmu opiera si na wspomnieniach ludzi ktorzy z ni pracowali ktorzy jej towarzyszyli w drodze artystycznej ale te j tworzyli
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Rodzina Treflikow
Chi szczyzna. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25
 
Kuba i ruba
Ma y rycerz. Wystarczy drewniany miecz ko bujany i ch opcy przenosz si do czasow redniowiecza. Rycerz ruba i giermek Kuba wyruszaj na turniej rycerski o r k krolewny. W drodze napada na nich rabu . Okazuje si e rabu to dawny rycerz ktory opowiedzia si po z ej stronie. Kuba i ruba trafiaj do zamkowego lochu. Na szcz cie maj inteligentnego konia ale i tak walcz c o r k krolewny b d musieli zmierzy si powtornie z rycerzem rabusiem
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Szpital dla zwierz t w buszu. W szpitalu polowym dla zwierz t na Wyspie Kangura Nela odwiedza koal ktor uratowa a ze spalonego buszu. Decyduje tak e o tym jakie imi nada swojemu nowemu przyjacielowi. Ma a Reporterka dowiaduje si jak funkcjonuje szpital dla zwierz t oraz poznaje innych ma ych pacjentow uratowanych z po arow buszu
16:00
 
Le niczowka
Kinga chce by Rysiek wroci do grupy ktor wcze niej prowadzi Adam. Ale najpierw powinien odwiedzi Szymczaka. W Borowiku Beata z Zibim i S awkiem zastanawiaj si nad nowym menu. Musi by ono fantastyczne bo przecie b d je ocenia kulinarni wyjadacze. Zjawia si Adrian ale nie jest zbyt rozmowny. Po jego wyj ciu Jedynak wyra nie traci humor. Ruszczycowna odbiera telefon od ma e stwa ktore niebawem mia o si wraz z dzie mi zjawi w Z otym Lesie. Okazuje si e tury ci odwo uj swoj przyjazd bo obawiaj si zbyt du ego st enia smogu. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
Kajtek wymyka si z domu na spotkanie z Lilly. Dziewczyna wyznaje e jest w nim szale czo zakochana i nie umie zapomnie o wspolnie sp dzonej nocy. Iza Ma ek odwiedza Sta skich
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Czarna per a Ba kanow
Reporta o Czarnogorze ma ym ba ka skim kraju ktory sta si drug ojczyzn dla prawie dwustu Polek i Polakow. Urokliwe krajobrazy s t em opowie ci o historii tego kraju i jego zwi zkach z Polsk
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Nad rozlewiskiem
Krzysztof anga uje si w prac zespo u i zaniedbuje obowi zki le niczego. Tomasz przywo uje m odego le niczego do porz dku. Ca e miasteczko yje budow autostrady. Okazuje si e droga ma przebiega przez nowy dom Pauli i S awka. Tymczasem Jo wiakowie ju planuj w co zainwestuj pieni dze otrzymane z odszkodowania. Zdania mieszka cow co do budowy trasy s podzielone. Zespo parafialny dzia a ju pe n par Ro a wymy li a nazw dla grupy - Niebia skie Gitary. Basia dowiaduje si e jej dawna mi o Andrzej nie yje. O ywaj wspomnienia. Ewa Stern ma udzieli wywiadu w telewizji prosi Oresta o zrobienie fryzury na t okazj . Uczesanie Ewy zwraca uwag dziennikarki. Wszyscy poznaj nazwisko tworcy fryzury. Do Ma gosi niespodziewanie przyje d a terapeuta Janusza
21:10
 
Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka cow rozlewiska. Tylko Jo wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Kinga chce by Rysiek wroci do grupy ktor wcze niej prowadzi Adam. Ale najpierw powinien odwiedzi Szymczaka. W Borowiku Beata z Zibim i S awkiem zastanawiaj si nad nowym menu. Musi by ono fantastyczne bo przecie b d je ocenia kulinarni wyjadacze. Zjawia si Adrian ale nie jest zbyt rozmowny. Po jego wyj ciu Jedynak wyra nie traci humor. Ruszczycowna odbiera telefon od ma e stwa ktore niebawem mia o si wraz z dzie mi zjawi w Z otym Lesie. Okazuje si e tury ci odwo uj swoj przyjazd bo obawiaj si zbyt du ego st enia smogu. Telenowela
Activate Live-Chat