OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:20
 
Szlakiem lubelskich sztetli
Radzy Podlaski. W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Wesele. Podczas wesela Julity (Magdalena Ro a ska) i Jarka S awkowskiego (Kazimierz Mazur) Natalia spostrzega e przygl da jej si wiadek Robert Makowiecki (Rafa Zawierucha). Podczas ta cow Robert probuje zbli y si do panny m odej ale ta wyra nie go unika. Wychodz c z domu weselnego Mateusz s yszy k otni Julity i Jarka. Robert kroluje na parkiecie z Natali ale ca y czas ma na oku Julit . Zabawa rozkr ca si na dobre go cie robi w a ale w rod nich nie ma Julity. Nagle kto przybiega i krzyczy by wezwa na pomoc lekarza. Na zewn trz le y nieprzytomna panna m oda. Serial kryminalny obyczajowy
03:30
 
Ojciec Mateusz
Oskar ony. Plebani odwiedzaj Magda (Monika Krzywkowska) i Jerzy (Adam Woronowicz) Mireccy. Chc by Mateusz namowi Ol (Marta Mazurek) matk dziecka ich syna Rafa a (Nikodem Rozbicki) by ta odda a cork Helenk do adopcji. Oboje s bardzo m odzi nie maj jeszcze matury. Pod naciskiem rodzicowi ze strachu przed utrat kieszonkowego Rafa sam sk ada tak propozycj Oli. Uwa a e jest to najlepsze rozwi zanie. Dziewczyna kategorycznie odmawia. Jerzy Mirecki wzi ty prawnik grozi procesem o odebranie Oli praw rodzicielskich. Na komend zg asza si pobita Paulina Bednarek (Joanna Moro) ktora zawiadamia i ksi dz Mateuszprobowa j zgwa ci . Serial kryminalny obyczajowy
04:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
2628Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Natalia Sierzputowska Mayu Grali ska Sakai Hanna Klepacka Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Alessandro Curti Stanis awa Celi ska Marieta ukowska Les aw urekLilly bombarduje Kajtka wiadomo ciami co ch opak probuje ukry przed Madzi i Oliwk . abcia postanawia porozmawia z Julianem jednym z m czyzn ktorzy skontaktowali si z ni przez Swatera. A nieznajomy sprytnie nak ania j do podania mu swojego telefonu i zdradzenia miejsca pracy. Dziennikarze ktorzy maj nakr ci reporta o Amelii w zwi zku z jej udzia em w talent show proponuj Sta skim e przy okazji nag o ni spraw porwania Tadzia w telewizji
04:55
 
Czarna per a Ba kanow
Reporta o Czarnogorze ma ym ba ka skim kraju ktory sta si drug ojczyzn dla prawie dwustu Polek i Polakow. Urokliwe krajobrazy s t em opowie ci o historii tego kraju i jego zwi zkach z Polsk
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
Tychy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Peru od ty u. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:15
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30
 
Na sygnale
Ostatni wspolny dy ur. Doktor Gora jest przera ony. Wies awa znajduje nowe hobby - feng shui - i postanawia zrobi przemeblowanie w bazie. Na dy urze lekarz jedzie do starszego pana z krwotokiem z nosa. M czyzna pobi si z rownie wiekowym koleg . Ratownicy maj pe ne r ce pracy bo przez Polsk przechodzi orkan Tadeusz. Martyna z Piotrem trafiaj na par nastolatkow Klaudi i Mi ka ktorzy umowili si na randk w budynku przeznaczonym do rozbiorki. Kolejny silny podmuch wiatru doprowadza do tragedii. Zawala si strop piwnicy i Strzelecki zostaje uwi ziony razem z ch opakiem pod ziemi . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
M jak mi o
1662 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Micha Wnuk Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska ukasz Krzemi ski Aktorzy: Anna Mucha Krystian Wieczorek Jacek Kopczy ski Marcin Bosak Marta Chodorowska Melania Grzesiewicz Hanna Nowosielska Beata Zarembianka Hanna Turnau Alicja Ostolska Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Ma gorzata Ro niatowska Krzysztof Tyniec Maciej Dami cki Julia probuje skontaktowa si z Budzy skim ale ten uparcie jej unika nie wiadomy e prawniczka ma dla niego szokuj c wiadomo . Sekret dziewczyny jako pierwszy poznaje w ko cu Werner. Z kolei Anita opowiada Kamilowi o dramacie ktory wydarzy si w przesz o ci w jej rodzinie. Nie pielak probuje namowi Mari by sprzeda a mu nale c do niej ziemi . Przy okazji Rogowscy zdaj sobie spraw e profesor wcale nie jest z nimi szczery. Tymczasem w lesie woko Grabiny pojawia si nowe zagro enie
13:05
 
M jak mi o
Iza czuje si zagro ona. Policja jest bezradna w sprawie w amania. Marcin postanawia odnale Rudnickiego na w asn r k . Olek wraca do Polski by wykona w klinice kolejn operacj
14:00
 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Polska Eurowizja Junior. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Serial przedstawia przygody dwoch pomys owych ch opcow. Pewny siebie Bolek oraz jego m odszy dobroduszny brat Lolek obdarzeni s bujn wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa - w domu i na podworku - zamienia si we wspania przygod
15:25
 
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Na Dzikim Zachodzie. Niesamowite przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:35
 
Sceny z ycia smokow
Wielkie pranie. Na polanie siedz trzy aby i aba Smok. aba robi na drutach. Zjawia si Makraucheni (skrzy owanie yrafy z wielb dem i dinozaurem) i stwierdza e na polanie jest brudno i trzeba zrobi wielkie pranie. Smok Antoni zrywa si i p dzi do rzeki. Nagle polana znika pod wod . Zjawia si krokodyl. Upomina Antoniego a on wpuszcza rzek do jej pierwotnegokoryta. Na polanie pozostaj tylko ka u e wody w ktorej mieszka cy robi wielkie pranie
16:00
 
Ja to mam szcz cie
Joanna (Kinga Preis) ma do znikaj cego w zastraszaj cym tempie jedzenia i nieustannego robienia zakupow. Niestety jej pomys na walk z tym problemem szybko odwraca si przeciwko niej... Jerzy (Jacek Braciak) i Joanna zapisuj El (Natalia Idzikiewicz) na kung - fu. Kiedy jednak Ela pokazuje czego si tam nauczy a rodzice zaczynaj w tpi w s uszno swojej decyzji. Tadeusz (Tomasz Karolak) postanawia znale wielk mi o korzystaj c z nowego portalu randkowgo. Sceptycznych pocz tkowo Polakow wci ga w mi osn gr . Wbrew sugestiom Joanny Jerzy zaczyna skr ca now szaf w jadalni. Kiedy przychodzi do przeniesienia jej do sypialni sprawa komplikuje si a Jerzy z wrodzonym wdzi kiem probuje obroci sytuacj na swoj korzy ... Przekonany o swojej miertelnej chorobie Tadeusz wymusza na Jerzym po egnaln kolacj . Cudowne ozdrowienie nast puje jednak kiedy okazuje si e Jerzy ma bilety na wymarzony mecz. Serial komediowy
16:30
 
Na sygnale
Ostatni wspolny dy ur. Doktor Gora jest przera ony. Wies awa znajduje nowe hobby - feng shui - i postanawia zrobi przemeblowanie w bazie. Na dy urze lekarz jedzie do starszego pana z krwotokiem z nosa. M czyzna pobi si z rownie wiekowym koleg . Ratownicy maj pe ne r ce pracy bo przez Polsk przechodzi orkan Tadeusz. Martyna z Piotrem trafiaj na par nastolatkow Klaudi i Mi ka ktorzy umowili si na randk w budynku przeznaczonym do rozbiorki. Kolejny silny podmuch wiatru doprowadza do tragedii. Zawala si strop piwnicy i Strzelecki zostaje uwi ziony razem z ch opakiem pod ziemi . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
G ucho azy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Na dobre i na z e
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. 845Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Mateusz Dami cki Pola Gonciarz Aleksandar Milicevic Monika Kale ska Matej Matejka Zofia Jastrz bska Maryla Morydz Franciszek Karpi ski Mateusz Janicki Krzysztof Konrad Katarzyna Raduszy ska Marek Kalita Aleksandra Hamka oZenon ojciec Diany prosto z aresztu trafia do szpitala by odda chorej nerk . Micha spotyka si z mecenas Zofi Zaj c ktora ma nadziej e s dzia wkrotce zgodzi si na jego zwolnienie. Prokuratorzastawia jednak na lekarza pu apk i wykorzystuje w ledztwie jednego z osadzonych w tym samym areszcie: Banana. Z kolei Blanka wraca z krotkiego wyjazdu do Hiszpanii. Ca a promienieje i od razu wpada w oko Filipowi. Lekarka zaloty prawnika jednak odrzuca. A gdy Filip robi si niemi y w obronie dziewczyny staje Radwan. Tymczasem Asia postanawia jednak porozumie si z Krzysztofem w sprawie syna
21:10
 
Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Dziewczyny ze Lwowa
Wszystko si sypie. Swieta pogr a si w melancholii. Mimo zas abni cia na pogrzebie Piotra nie chce i do szpitala. Dochodzi do wniosku e po mierci mecenasa nic jej tu ju nie trzyma. Henryk ktory w ko cu odwiedza Swiet sk ada jej pewn propozycj . Polina pojawia si w mieszkaniu Arka jednak cel tych odwiedzin jest inny ni my li kapitan. Nowakowa wymusza na Henryku decyzj o tym czy b d mieszka razem czy nie. Klaudia okazuje si sprawnym mened erem i za atwia nagranie p yty dla zespo u. Bardzo szybkookazuje si e to wcale nie by taki dobry pomys . Swieta probuje przekona Oleha do powrotu na Ukrain on jednak bardzo si przed tym broni. Olyia wci siedzi w areszcie. Tomek szuka dobrego adwokata ale odbija si od kolejnej ciany. Zdunek odkrywa guza na swojej g owie i wpada w panik . Przekopuje Internet i jest niemal pewien e dopad a go straszna choroba. W ciek a na wymiar sprawiedliwo ci Polina postanawia wzi sprawy w swoje r ce. Serial obyczajowy
23:20
 
Dziewczyny ze Lwowa
Niespodziewana odsiecz. Polina i Henryk namierzaj cz onka gangu Myszora. Dziewczyna dowiaduje si e Hanka zosta a wypuszczona na wolno . Postanawia dalej bada spraw i dokonuje niepokoj cego odkrycia
Activate Live-Chat