OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Midnight News
00:40
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Glina
Gajewski kontynuuje ledztwo w sprawie tajemniczej mierci aktorki. Rozmawia z by ymi kolegami Joanny Sobczy skiej z podziemnej Solidarno ci i dawnymi esbekami ktorzy prze ladowali kobiet
03:25
 
Glina
Seryjny morderca pozna kolejn ofiar przez Internet. wiadomie pozostawia za sob lady ale skutecznie wymyka si policji. Gajewski zaczyna interesowa si zwi zkiem Banasia i Julii. Andrzej nie mo e sobie wyobrazi eby jego corce przypad do gustu tak kiepski partner yciowy jakim jest prawdziwy gliniarz. Tosiek wraca do Warszawy. Gangster ktory niedawno kontrolowa ca e podziemie musia znikn za spraw Gajewskiego. Teraz chce odzyska wp ywy
04:10
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:15
 
Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Czy Joannie i by ej Jerzego uda si sp dzi spokojnie dzie pi kno ci kiedy s siadem jest k opotliwy przyjaciel JerzegoWskutek g upiego zak adu Ela ukrad a widelec ze szkolnej sto owki. Wezwana przez dyrektora szko y Joanna musi broni honoru rodziny. Mieszkanie pod Polakami okazuje si wolne. Zjawia si nowy s siad - przyjaciel Jerzego. Koszmar zaczyna si od razu. Najbardziej cierpi Joanna ale nie daje sobie w kasz dmucha . Cykl komediowy
04:30
 
Na sygnale
Ostatni wspolny dy ur. Doktor Gora jest przera ony. Wies awa znajduje nowe hobby - feng shui - i postanawia zrobi przemeblowanie w bazie. Na dy urze lekarz jedzie do starszego pana z krwotokiem z nosa. M czyzna pobi si z rownie wiekowym koleg . Ratownicy maj pe ne r ce pracy bo przez Polsk przechodzi orkan Tadeusz. Martyna z Piotrem trafiaj na par nastolatkow Klaudi i Mi ka ktorzy umowili si na randk w budynku przeznaczonym do rozbiorki. Kolejny silny podmuch wiatru doprowadza do tragedii. Zawala si strop piwnicy i Strzelecki zostaje uwi ziony razem z ch opakiem pod ziemi . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
05:00
 
Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Ania Rusowicz. Go ciem programu b dzie piosenkarka Ania Rusowicz. W latach 2005 - 2007 wokalistka zespo u Dezire z ktorym wyda a album studyjny Pi smakow. W latach 2009 - 2011 wokalistka zespo u IKA ktory za o y a z m em Hubertem Gasiulem kompozytorem perkusist . Od 2011 roku rozpocz a karier solow wyda a albumy studyjne: Moj Big - Bit Genesis Retronarodzenie i Przebudzenie. W 2017 roku zosta a wokalistk w asnego zespo u niXes z ktorym wyda a album studyjny zatytu owany niXes
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Tacy byli my
Za kierownic i nie tylko. Niezwyk e i barwne podro e w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Odc. 8. Podobno w yciu od celu wa niejsza jest sama droga. Jakie wybierali my rodki transportu i jakie kierunki jakie przeszkody napotykali my na swojej drodze i jak je pokonywali my. W odcinku porozmawiamy o tym jacy byli my gdy podro owali my
06:55
 
Wojownicy czasu
Turecka nawa a czyli Chocim 1621. Corocznie na zamku Kmitow w Nowym Wi niczu w Ma opolsce odbywa si rekonstrukcji bitwy pod Chocimiem w ktorej wojska polskie pokona y armi tureck . Film opowiada histori wojny polsko - tureckiej i kampanii a inscenizacja ilustruje opowie . W filmie prezentuj si odtwarzaj cy wojownikow rekonstruktorzy
07:25
 
Na ratunek ogrodom
Audycja o charakterze reality tv o tematyce ogrodniczej. W ka dym odcinku ratujemy ogrod uczestnika robi c w nim metamorfoz . W odcinkach pokazujemy ro ne rodzaje przestrzeni: ogrody ogrodki dzia kowe tarasy ogrodki przydomowe
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
TVPOLONIA
12:05
 
Superksi ga
Daniel i sen krola Nabuchodonozora. Ola jest przeci ona obowi zkami a Krzy i Gizmo chc c jej pomoc robi ogromny ba agan w jej pokoju. Zdenerwona dziewczyna wyprasza ich z pokoju ze s owami e jest na tyle m dra by sama mog a sobie poradzi . Ksi ga ksi gjest najwyra niej innego zdania poniewa zabiera ca trojk na dwor krola babilo skiego Nabudonozora gdzie spotykaj Daniela oraz oddanych wraz z nim na s u b Szadraka Meszaka i Abednega. Od nich to ucz si e m dry cz owiek wie u kogo szuka pomocy i rozwi za najtrudniejszych problemow ktore jak mog oby si wydawa s nie do rozwi zania
12:30
 
Awantura o Basi
Awantura trzecia czyli rzecz o teatrze i niezwyk ym psie. Pisarz Olszowski probuje dowiedzie si w jaki sposob w jego domu znalaz a si ma a Basia. Udaje si wi c do Szota daj c od niego wyja nie . Aktor jednak uparcie twierdzi e o niczym nie wie
13:05
 
Fajna Polska
Olsztyn -. W tym odcinku Przemys aw Toczek z Agnieszk Kap on - Kulig poka magiczn cho niedocenian Warmi cz sto mylon z Mazurami. Policzymy ile jezior faktycznie znajduje si w granicach administracyjnych stolicy Warmii i Mazur. Skrzy ujemy rakiet tenisow z najlepszym zawodnikiem z regionu Miko ajem Borkowskim. Ruszymy w jedyny na wiecie taki rejs po trawie Kana em Elbl skim. We Fromborku poszukamy przygod z mi o nikami Pana Samochodzika sprobujemy te odkry wszystkie tajemnice Miko aja Kopernika. Poznamy Zeld czyli wyj tkowego puszczyka z warmi skiej baszty. Z jedynym na Warmii i Mazurach tropicielem wilkow dowiemy si jak bezpiecznie zanocowa w lesie. Poznamy olszty sk artystk ktora tworzy niepowtarzalne kobiece kreacje wykorzystuj c do tego nici i szyde ko. Poznamy smaki Warmii w restauracji na ko kach. Nie zabraknie te muzycznej uczty! Gwiazd muzyczn odcinka b dzie Halina Fr ckowiak
14:05
 
Na dobre i na z e
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. 845Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Mateusz Dami cki Pola Gonciarz Aleksandar Milicevic Monika Kale ska Matej Matejka Zofia Jastrz bska Maryla Morydz Franciszek Karpi ski Mateusz Janicki Krzysztof Konrad Katarzyna Raduszy ska Marek Kalita Aleksandra Hamka oZenon ojciec Diany prosto z aresztu trafia do szpitala by odda chorej nerk . Micha spotyka si z mecenas Zofi Zaj c ktora ma nadziej e s dzia wkrotce zgodzi si na jego zwolnienie. Prokuratorzastawia jednak na lekarza pu apk i wykorzystuje w ledztwie jednego z osadzonych w tym samym areszcie: Banana. Z kolei Blanka wraca z krotkiego wyjazdu do Hiszpanii. Ca a promienieje i od razu wpada w oko Filipowi. Lekarka zaloty prawnika jednak odrzuca. A gdy Filip robi si niemi y w obronie dziewczyny staje Radwan. Tymczasem Asia postanawia jednak porozumie si z Krzysztofem w sprawie syna
15:00
 
Tacy byli my
Za kierownic i nie tylko. Niezwyk e i barwne podro e w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Odc. 8. Podobno w yciu od celu wa niejsza jest sama droga. Jakie wybierali my rodki transportu i jakie kierunki jakie przeszkody napotykali my na swojej drodze i jak je pokonywali my. W odcinku porozmawiamy o tym jacy byli my gdy podro owali my
15:30
 
Okrasa amie przepisy
Kuchnia zachodnich Mazur. Kulinarna tradycja mieszka cow Prus Wschodnich wywodzi si z kuchni niemieckiej i polskiej z domieszk litewskich tradycji kulinarnych. Okrasa przygotuje m.in. klopsy krolewieckie z sosem kaparowym
16:05
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Ku zaskoczeniu przyjacio i rodziny Lilka rozstaje si z Ethanem i wraca do Polski. Dawid odwiedza Basi i poznaje Antka Nie pielaka. Bartek i Ula probuj uporz dkowa sprawy po mierci Jakubczyka
18:10
 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Wielkie hity Eurowizji. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
19:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:10
 
Informacje kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Stulecie Winnych
Spotykamy si z bohaterami Stulecia Winnych w szczegolnie trudnym momencie. W Polsce nasilaj si represje wobec robotnikow pog bia kryzys rodzi si bunt. Ryszard aresztowany za udzia w strajkach czeka w celi na proces. Rodzina Winnych po raz kolejny jednoczy si y i szuka sposobu na uwolnienie bliskiej osoby. Jasiek prosi o wsparcie parti . Kasia liczy na pomoc partyjnej szychy towarzysza Soba skiego. Z kolei Basia uwa a e ojciec post pi lekkomy lnie anga uj c si w zamieszki. Ma do niego al e nie pomy la o rodzinie o Mani. Tymczasem w Trojmie cie Michelle oraz Micha Jr wraz z ona Agnieszk wierz e Polska mo e by krajem sprawiedliwo cii demokracji. Dzia aj w centrum wydarze na Wybrze u. Michelle stara si o sta w Tygodniu Wybrze a. Chce punktowa w adz pisa o strajkach i rodzinach robotnikow. Serial historyczny obyczajowy
21:15
 
Plac Zbawiciela
Beata i Bartek ma e stwo z dwojk dzieci wprowadzaj si do te ciowej by zaoszcz dzi pieni dze na kupno mieszkania. Gdy deweloper bankrutuje i wychodzi na jaw romans m a Beata wpada w depresj
23:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat