OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
Franka dostaje wiadomo od Marty i Karola Lewickich ktorzy nie chc by utrzymywa a kontakt z synem. Zdu ska ukrywa swoje problemy przed Paw em. Ten wyczuwa e co j gn bi
01:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Plac Zbawiciela
Beata i Bartek ma e stwo z dwojk dzieci wprowadzaj si do te ciowej by zaoszcz dzi pieni dze na kupno mieszkania. Gdy deweloper bankrutuje i wychodzi na jaw romans m a Beata wpada w depresj
03:55
 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Wielkie hity Eurowizji. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
04:50
 
Studio Kultura - niedziela z..
Krzysztofem Jakowiczem. Bohater kolejnego odcinka programu Niedziela z... w jednym z wywiadow powiedzia : Jestem szcz ciarzem poniewa na co dzie obcuj z geniuszami. Je li Bacha gram przez ca e ycie cz sto Vivaldiego i Mozarta to oni ca y czas mi towarzysz . W zwi zku z tym yj w idealnym wiecie. Wyst powa w Europie Stanach Zjednoczonych Kanadzie Australii Nowej Zelandii Japonii i Izraelu jako solista i z orkiestrami m.in. English Chamber Orchestra Filharmonia Izraelska BBC Scottish Symphony Orchestra Orkiestra Filharmoniczna z Oslo Wiener Symphoniker ORTF z Wiednia Berliner Sinfonie Orchester Westdeutsche Rundfunk z Kolonii Accademia di Santa Cecilia w Rzymie Sinfonia Varsovia. Bohaterem programu jest wybitny skrzypek Krzysztof Jakowicz
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30
 
Surowe pi kno..
Ko cio y ewangelicko - reformowane w Warszawie ychlinie czy Zelowie to przyk ady pi knej cho surowej architektury sakralnej. Ko cio ewangelicko - reformowany w Warszawie jest przyk adem neogotyckiej architektury sakralnej i tworczo ci architekta Adolfa Loewe. Posiada fasad trojosiow z centraln wie o wys. ok. 60 m zwie czon a urowym o miobocznym he mem o konstrukcji stalowej. Jej kszta t wzorowany jest na wie y gotyckiej katedry Naj wi tszej Marii Panny we Fryburgu Bryzgowijskim ktor okre la si mianem najpi kniejszej wie y ko cielnej wiata chrze cija skiego. Ewangelicko - reformowany zespo ko cielny w ychlinie z kolei charakteryzuje architektura typowa dla budownictwa sakralnego tego wyznania na obszarze Rzeczypospolitej. Ciekaw histori ma tak e ko cio w Zelowie. Zbudowany by przez wspolnot Braci Czeskich. W reporta u chcemy pokaza surowe pi kno ko cio ow ewangelicko - reformowanych i obja ni znaczenie i cel takiej architektury
06:50
 
Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Kuchnia zachodnich Mazur. Kulinarna tradycja mieszka cow Prus Wschodnich wywodzi si z kuchni niemieckiej i polskiej z domieszk litewskich tradycji kulinarnych. Okrasa przygotuje m.in. klopsy krolewieckie z sosem kaparowym
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30
 
Barwy szcz cia
2629Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maria Dejmek Jessica Frankiewicz Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Marta D browska Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Mayu Grali ska - Sakai Ma gorzata idzie do szpitala wspierana przez ca rodzin . Emilka pods uchawszy rozmow o nowotworze zamartwia si o babci . Kajtek wybiera si z Oliwk na lodowisko o czym dzi ki mediom spo eczno ciowym dowiaduje si LillyBo ena by odnale syna zwraca si o pomoc do jasnowidza Krzysztofa Czajkowskiego - cho jej m wcale tego nie popiera. Podkomisarz Kodur kolejny raz przes uchuje w sprawie porwania Karolin
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Stulecie Winnych
Spotykamy si z bohaterami Stulecia Winnych w szczegolnie trudnym momencie. W Polsce nasilaj si represje wobec robotnikow pog bia kryzys rodzi si bunt. Ryszard aresztowany za udzia w strajkach czeka w celi na proces. Rodzina Winnych po raz kolejny jednoczy si y i szuka sposobu na uwolnienie bliskiej osoby. Jasiek prosi o wsparcie parti . Kasia liczy na pomoc partyjnej szychy towarzysza Soba skiego. Z kolei Basia uwa a e ojciec post pi lekkomy lnie anga uj c si w zamieszki. Ma do niego al e nie pomy la o rodzinie o Mani. Tymczasem w Trojmie cie Michelle oraz Micha Jr wraz z ona Agnieszk wierz e Polska mo e by krajem sprawiedliwo cii demokracji. Dzia aj w centrum wydarze na Wybrze u. Michelle stara si o sta w Tygodniu Wybrze a. Chce punktowa w adz pisa o strajkach i rodzinach robotnikow. Serial historyczny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
Pud o. Na plebani wkracza niezapowiedziany ksi dz Tomasz i informuje e b dzie pe ni obowi zki proboszcza. Ks. Jacek kieruje ojca Mateusza do zak adu karnego gdzie wdra any jest program resocjalizacyjny
14:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:40
 
Kultura na ludowo#wspieram
Tworcy ludowi w Wielkopolsce. Wielkopolska jest ogromnym regionem zro nicowanym pod wzgl dem kulturowym gdzie yje obok siebie11 grup etnograficznych. W programie przedstawiono najbardziej charakterystyczne elementy tworczo ciludowej Wielkopolski ktore prezentuj wybrani animatorzy i tworcy ludowi
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Figu Migu na planecie Czochras
Osiem planet. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35
 
Zwierzaki Czytaki
Fortel. Pimpek Pompek i Szymek ganiaj si po mieszkaniu robi c przy tym mnostwo ha asu. Bardzo nie podoba si to pozosta ym domownikom. W ko cu Micha wpada na genialny plan. Postanawia skierowa uwag Zwierzakow na tajemnicze jajo ktore pojawi o si niedawno na okolicznym drzewie
15:50
 
Ale talent
Kolorowe papierowe owady. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00
 
Le niczowka
Mecenas Ro ek (Tomasz Sapryk) melduje si w Borowiku dzie wcze niej ni to by o zaplanowane. Prawnik probuje dodzwoni si do Janusza (Przemys aw Bluszcz) ale w cza si tylko sekretarka. Zdenerwowany Ro ek zostawia wiadomo . Potem dociera do Zio owego Raju. Lidia wymy la historyjk o nag ym wyje dzie Janusza. Hania siedzi przed komputerem i probuje wymy li powody dla ktorych oferty przesy ane przez agentk nieruchomo ci nie podobaj si Ewie. Przygn biona prosi o pomoc Jerzego. Kurka znow dopada pech na lekcji jazdy konnej. Krawczyk wy miewa przyjaciela. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2629Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maria Dejmek Jessica Frankiewicz Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Marta D browska Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Mayu Grali ska - Sakai Ma gorzata idzie do szpitala wspierana przez ca rodzin . Emilka pods uchawszy rozmow o nowotworze zamartwia si o babci . Kajtek wybiera si z Oliwk na lodowisko o czym dzi ki mediom spo eczno ciowym dowiaduje si LillyBo ena by odnale syna zwraca si o pomoc do jasnowidza Krzysztofa Czajkowskiego - cho jej m wcale tego nie popiera. Podkomisarz Kodur kolejny raz przes uchuje w sprawie porwania Karolin
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:55
 
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
19:20
 
Polacy wiatu
Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Czas honoru
Plecak pe en dolarow. W adek werbuje ochotnikow do ataku na tajny o rodek rz dowy. Micha poznaje Janisza z Majerskim. Ruda jest zmuszana do podpisywania fa szywych zezna . Karkowski odwiedza Emili w szpitalu
21:10
 
Czas honoru
Wolny wybor. W adek i jego oddzia szykuj si do ataku na tajny o rodek rz dowy. Wo niak podejrzewa Emili o bliskie kontakty z Karkowskim. Otto dostaje kolejne zadania od Lebiediewa
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Podwojne ycie II symfonii Karola Szymanowskiego
2. symfonia op. 19 jest uwa ana za jedno z najwa niejszych dzie w historii polskiej symfoniki a tak e za najwybitniejsze dzie o orkiestrowe we wczesnym okresie tworczo ci Karola Szymanowskiego
23:00
 
Literackie Wilno
Filmowa opowie o Wilnie w 20 - leciu mi dzywojennym i w czasie II wojny wiatowej oraz o jego rodowisku dziennikarko - literackim. Narrator filmu w tej roli Kamil Smerdel dziennikarz TVP oprowadza po miejscach zwi zanych z przedstawianymi pisarzami dziennikarzami. W filmie znawcy tematu: literaturoznawcy historycy t umacze z Polski i Litwy opowiadaj o cieraj cych si ze sob nurtach w owczesnym Wilnie o tworczo ci wybranych postaci wydarzeniach ktore sprawi y e musieli zamieszka poza krajem ich emigracyjnych losach i kolejno wydawanych reporta ach i ksi kach b d cych relacjami z minionych trudnych wydarze b d prze y zwi zanych z pobytem na obczy nie
23:30
 
Le niczowka
Mecenas Ro ek (Tomasz Sapryk) melduje si w Borowiku dzie wcze niej ni to by o zaplanowane. Prawnik probuje dodzwoni si do Janusza (Przemys aw Bluszcz) ale w cza si tylko sekretarka. Zdenerwowany Ro ek zostawia wiadomo . Potem dociera do Zio owego Raju. Lidia wymy la historyjk o nag ym wyje dzie Janusza. Hania siedzi przed komputerem i probuje wymy li powody dla ktorych oferty przesy ane przez agentk nieruchomo ci nie podobaj si Ewie. Przygn biona prosi o pomoc Jerzego. Kurka znow dopada pech na lekcji jazdy konnej. Krawczyk wy miewa przyjaciela. Telenowela
Activate Live-Chat