OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20
 
Polacy wiatu
Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Pud o. Na plebani wkracza niezapowiedziany ksi dz Tomasz i informuje e b dzie pe ni obowi zki proboszcza. Ks. Jacek kieruje ojca Mateusza do zak adu karnego gdzie wdra any jest program resocjalizacyjny
03:30
 
S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15
 
Barwy szcz cia
2629Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maria Dejmek Jessica Frankiewicz Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Marta D browska Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Mayu Grali ska - Sakai Ma gorzata idzie do szpitala wspierana przez ca rodzin . Emilka pods uchawszy rozmow o nowotworze zamartwia si o babci . Kajtek wybiera si z Oliwk na lodowisko o czym dzi ki mediom spo eczno ciowym dowiaduje si LillyBo ena by odnale syna zwraca si o pomoc do jasnowidza Krzysztofa Czajkowskiego - cho jej m wcale tego nie popiera. Podkomisarz Kodur kolejny raz przes uchuje w sprawie porwania Karolin
04:40
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:45
 
S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30
 
Barwy szcz cia
2630Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: S awomira ozi ska Jacek Rozenek Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Basia odwiedza grob m a i na cmentarzu spotyka przypadkiem Chowa skiego. Po powrocie do domu odbiera telefon od Adama i Johna. Kajtek odnajduje Lilly i wyznaje dziewczynie e nie jest w stanie o niej zapomnie i y jak dawniej. Oliwka zauwa a w ko cu jego dziwne zachowanie i zaczyna podejrzewa e ukochany j ok amuje. Ma gorzata egna si z Jerzym przed operacj i daje m owi list spraw ktorych nie zd y a za atwi przed poj ciem do szpitala ca y czas obawiaj c si najgorszego
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Czas honoru
Plecak pe en dolarow. W adek werbuje ochotnikow do ataku na tajny o rodek rz dowy. Micha poznaje Janisza z Majerskim. Ruda jest zmuszana do podpisywania fa szywych zezna . Karkowski odwiedza Emili w szpitalu
13:05
 
Czas honoru
Wolny wybor. W adek i jego oddzia szykuj si do ataku na tajny o rodek rz dowy. Wo niak podejrzewa Emili o bliskie kontakty z Karkowskim. Otto dostaje kolejne zadania od Lebiediewa
14:05
 
Giganci historii
Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow. Teleturniej w ktorym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiow epoki niuansow ciekawostek faktow. Dla zawodnikow to rywalizacja dla widzow pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Alfabet Andrzeja Dobosza
Malarze -. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach b dzie Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek: Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w biblioteceoraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze czy miejscu. Bohaterami tego odcinka s malarze: Artur Nacht - Samborski Jerzy Stajuda
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Kontuzja. W domku po o onym w pi knym ogrodzie mieszkaj Mi - asuch ciekawska Margolcia u u - pasjonat literek Talentula - niezwyk a artystka oraz Bzyk - jej wierny asystent i wielbiciel encyklopedii. Dziupl najwi kszego drzewa w ogrodzie zajmuje Wiktor - wyj tkowo sprawny fizycznie wiewior. Nad przyjacio mi czuwa lubi cy majsterkowa Dziadek Eugeniusz nazywaj c ich czule ancymonami. W ogrodzie mieszkaj te urocze Mroweczki ktore s wietnymi obserwatorami i komentatorami przygod tej zgranej paczki
16:00
 
Le niczowka
Roztrz siony Jacek od rana przygotowuje si do spotkania z internetowym przyjacielem Pati. Magda chce towarzyszy m owi ale on woli by zosta a z cork . Wieczorem Mondrasiuk ukryty w krzakach uwa nie obserwuje plac zabaw. Nagle na placyk wkracza Maciek. A chwil po niej zjawia si Oskar. Mondrasiuk wyskakuje z krzakow i rzuca si na nieznajomego. W czasie kolejnego przerzutu Janusz niepotrzebnie zdradza e teraz to on jest w a cicielem Zio owego Raju. Ro ek wpada we w ciek o . Krawczyk dzwoni ze stajni do Kurka i chce wiedzie dlaczego nie przyszed na lekcj jazdy konnej. Wiesiek k amie e ona mu nie pozwoli a. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2630Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: S awomira ozi ska Jacek Rozenek Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Basia odwiedza grob m a i na cmentarzu spotyka przypadkiem Chowa skiego. Po powrocie do domu odbiera telefon od Adama i Johna. Kajtek odnajduje Lilly i wyznaje dziewczynie e nie jest w stanie o niej zapomnie i y jak dawniej. Oliwka zauwa a w ko cu jego dziwne zachowanie i zaczyna podejrzewa e ukochany j ok amuje. Ma gorzata egna si z Jerzym przed operacj i daje m owi list spraw ktorych nie zd y a za atwi przed poj ciem do szpitala ca y czas obawiaj c si najgorszego
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
lady przesz o ci. Ksi dz Mateusz prosi kolekcjonera sztuki o konsultacj w sprawie zabytkowego relikwiarza. Wkrotce m czyzna zostaje zamordowany. Policja podejrzewa w amywacza ktory niedawno wyszed z wi zienia
21:10
 
Ojciec Mateusz
Magiczne zwierciad o. Jurek Lisiecki (Maciej Cymorek) jest uzale niony od gier komputerowych. Rodzice ch opca po powrocie z urlopu znajduj martwego syna przy komputerze. Pokoj jest spl drowany. Bezsilna matka innego nastolatka - Kuby Guzowskiego (Kamil Szeptycki) prosi Mateusza o pomoc i rozmow z synem ktory przerwa terapi . On rownie wiata nie widzi poza grami komputerowymi. Technicy zabezpieczaj w pokoju Jurka amfetamin . Jurek i Kuba chodzili do tej samej terapeutki Izabeli Nejman (Marta muda - Trzebiatowska). Gibalski przegl da wydruki poczty wewn trznej popularnej gry na komputerze ofiary. Okazuje si e Jurek handlowa w sieci amfetamin . Mateusz wpada na pomys gry plenerowej ze znajomo ci Sandomierza - w ramach terapiidla uzale nionych dzieciakow. Przewidziano nagrod dla zwyci zcy ktora znika w tajemniczych okoliczno ciach. Serial kryminalny obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Festiwal Niepokorni Niez omni Wykl ci
Gala zamkni cia. Festiwal Niepokorni Niez omni Wykl ci odbywa si corocznie a jego celem jest piel gnowanie pami ci o wa nych wydarzeniach historycznych i polskich bohaterach. Przez cztery dni prezentowane s filmy dokumentalne i fabularne reporta e radiowe prowadzone s dyskusje i rozmowy. Jest to okazja do spotka tworcow z ro nych dziedzin sztuki ktorzy odwo uj si w swoich dzie ach do dziedzictwa i historii Polski. W festiwalu uczestnicz go cie z zagranicy ktorzy dziel si w asnymi spostrze eniami i opiniami na omawiane tematy
23:40
 
Le niczowka
Roztrz siony Jacek od rana przygotowuje si do spotkania z internetowym przyjacielem Pati. Magda chce towarzyszy m owi ale on woli by zosta a z cork . Wieczorem Mondrasiuk ukryty w krzakach uwa nie obserwuje plac zabaw. Nagle na placyk wkracza Maciek. A chwil po niej zjawia si Oskar. Mondrasiuk wyskakuje z krzakow i rzuca si na nieznajomego. W czasie kolejnego przerzutu Janusz niepotrzebnie zdradza e teraz to on jest w a cicielem Zio owego Raju. Ro ek wpada we w ciek o . Krawczyk dzwoni ze stajni do Kurka i chce wiedzie dlaczego nie przyszed na lekcj jazdy konnej. Wiesiek k amie e ona mu nie pozwoli a. Telenowela
Activate Live-Chat