OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Midnight News
00:45
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. 845Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Mateusz Dami cki Pola Gonciarz Aleksandar Milicevic Monika Kale ska Matej Matejka Zofia Jastrz bska Maryla Morydz Franciszek Karpi ski Mateusz Janicki Krzysztof Konrad Katarzyna Raduszy ska Marek Kalita Aleksandra Hamka oZenon ojciec Diany prosto z aresztu trafia do szpitala by odda chorej nerk . Micha spotyka si z mecenas Zofi Zaj c ktora ma nadziej e s dzia wkrotce zgodzi si na jego zwolnienie. Prokuratorzastawia jednak na lekarza pu apk i wykorzystuje w ledztwie jednego z osadzonych w tym samym areszcie: Banana. Z kolei Blanka wraca z krotkiego wyjazdu do Hiszpanii. Ca a promienieje i od razu wpada w oko Filipowi. Lekarka zaloty prawnika jednak odrzuca. A gdy Filip robi si niemi y w obronie dziewczyny staje Radwan. Tymczasem Asia postanawia jednak porozumie si z Krzysztofem w sprawie syna
03:35
 
Stulecie Winnych
Spotykamy si z bohaterami Stulecia Winnych w szczegolnie trudnym momencie. W Polsce nasilaj si represje wobec robotnikow pog bia kryzys rodzi si bunt. Ryszard aresztowany za udzia w strajkach czeka w celi na proces. Rodzina Winnych po raz kolejny jednoczy si y i szuka sposobu na uwolnienie bliskiej osoby. Jasiek prosi o wsparcie parti . Kasia liczy na pomoc partyjnej szychy towarzysza Soba skiego. Z kolei Basia uwa a e ojciec post pi lekkomy lnie anga uj c si w zamieszki. Ma do niego al e nie pomy la o rodzinie o Mani. Tymczasem w Trojmie cie Michelle oraz Micha Jr wraz z ona Agnieszk wierz e Polska mo e by krajem sprawiedliwo cii demokracji. Dzia aj w centrum wydarze na Wybrze u. Michelle stara si o sta w Tygodniu Wybrze a. Chce punktowa w adz pisa o strajkach i rodzinach robotnikow. Serial historyczny obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
2630Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: S awomira ozi ska Jacek Rozenek Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Basia odwiedza grob m a i na cmentarzu spotyka przypadkiem Chowa skiego. Po powrocie do domu odbiera telefon od Adama i Johna. Kajtek odnajduje Lilly i wyznaje dziewczynie e nie jest w stanie o niej zapomnie i y jak dawniej. Oliwka zauwa a w ko cu jego dziwne zachowanie i zaczyna podejrzewa e ukochany j ok amuje. Ma gorzata egna si z Jerzym przed operacj i daje m owi list spraw ktorych nie zd y a za atwi przed poj ciem do szpitala ca y czas obawiaj c si najgorszego
04:55
 
Zakochaj si w Polsce
G ucho azy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20
 
Polacy wiatu
Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:45
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Odcinek 2631Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dominik RutkowskiAktorzy: S awomira ozi ska El bieta Romanowska Jacek Rozenek Monika Dryl Gabriela Ziembicka Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Andrzej Niemyt Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Marieta ukowska Les aw urek Kamila JanikBasia opowiada Aldonie o telefonie od Adama i propozycji wyjazdu. Chowa ski po ostatniej rozmowie z seniork postanawia naprawi swoje relacje z Ew i prosi o pomoc Alicj . Patryk kolejny raz odwiedza Oliwk w pracy a Zbrowska dzi ki rozmowie z koleg zyskuje pewno e Kajtek co przed ni ukrywa. Tymczasem Cie lak spotyka si z Darkiem i wyznaje przyjacielowi jak bardzo jest rozdarty mi dzy mi o ci do Lilly oraz do Oliwki. Amelia wyst puje w ko cu w telewizyjnym show piewaj c tylko i wy cznie dla Tadzia
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
lady przesz o ci. Ksi dz Mateusz prosi kolekcjonera sztuki o konsultacj w sprawie zabytkowego relikwiarza. Wkrotce m czyzna zostaje zamordowany. Policja podejrzewa w amywacza ktory niedawno wyszed z wi zienia
13:05
 
Ojciec Mateusz
Magiczne zwierciad o. Jurek Lisiecki (Maciej Cymorek) jest uzale niony od gier komputerowych. Rodzice ch opca po powrocie z urlopu znajduj martwego syna przy komputerze. Pokoj jest spl drowany. Bezsilna matka innego nastolatka - Kuby Guzowskiego (Kamil Szeptycki) prosi Mateusza o pomoc i rozmow z synem ktory przerwa terapi . On rownie wiata nie widzi poza grami komputerowymi. Technicy zabezpieczaj w pokoju Jurka amfetamin . Jurek i Kuba chodzili do tej samej terapeutki Izabeli Nejman (Marta muda - Trzebiatowska). Gibalski przegl da wydruki poczty wewn trznej popularnej gry na komputerze ofiary. Okazuje si e Jurek handlowa w sieci amfetamin . Mateusz wpada na pomys gry plenerowej ze znajomo ci Sandomierza - w ramach terapiidla uzale nionych dzieciakow. Przewidziano nagrod dla zwyci zcy ktora znika w tajemniczych okoliczno ciach. Serial kryminalny obyczajowy
14:00
 
Podwojne ycie II symfonii Karola Szymanowskiego
2. symfonia op. 19 jest uwa ana za jedno z najwa niejszych dzie w historii polskiej symfoniki a tak e za najwybitniejsze dzie o orkiestrowe we wczesnym okresie tworczo ci Karola Szymanowskiego
14:25
 
Literackie Wilno
Filmowa opowie o Wilnie w 20 - leciu mi dzywojennym i w czasie II wojny wiatowej oraz o jego rodowisku dziennikarko - literackim. Narrator filmu w tej roli Kamil Smerdel dziennikarz TVP oprowadza po miejscach zwi zanych z przedstawianymi pisarzami dziennikarzami. W filmie znawcy tematu: literaturoznawcy historycy t umacze z Polski i Litwy opowiadaj o cieraj cych si ze sob nurtach w owczesnym Wilnie o tworczo ci wybranych postaci wydarzeniach ktore sprawi y e musieli zamieszka poza krajem ich emigracyjnych losach i kolejno wydawanych reporta ach i ksi kach b d cych relacjami z minionych trudnych wydarze b d prze y zwi zanych z pobytem na obczy nie
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Rodzina Treflikow
Ale kino. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25
 
Kuba i ruba
Wyspa skarbow. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwoch braci ca kowicie od siebie ro nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata - oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka ktory co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwojki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
15:40
 
Nela - ma a reporterka
W poszukiwaniu kangurow. Tym razem Ma a Reporterka postanowi a poj ladami kangurow i sprawdzi gdzie spaceruj w wolnym czasie. Id c tropem ap dociera a na australijskie wybrze e. Czy to oznacza e kangury przychodz na pla e
16:00
 
Le niczowka
Jacek Oskar i przera ony Maciek stoj przy radiowozie a skupiony Kowalski uwa nie si im przygl da. Po chwili na jaw wychodzi e Lordem X jest nie mia y ch opiec. Po powrocie do domu Mondrasiuk mowi zaskoczonej corce e spotka Ma ka ktory prosi by przekaza jej pozdrowienia od Lorda X. Janusz wyznaje ojcu e Lidia wygryz a go z interesu prowadzonego z Ro kiem. Zebra a na niego haki i teraz trzyma go w gar ci. Stary ma dla niego rad . Edytka z pewnym niepokojem obserwuje przygotowania Krawczyka do wyj cia. Patrz c jak ukochany si kremuje perfumuje i przegl da w lustrze Ga kowa chce si upewni czy on na pewno chodzi na hobby z Wie kiem. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
Odcinek 2631Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dominik RutkowskiAktorzy: S awomira ozi ska El bieta Romanowska Jacek Rozenek Monika Dryl Gabriela Ziembicka Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Andrzej Niemyt Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Marieta ukowska Les aw urek Kamila JanikBasia opowiada Aldonie o telefonie od Adama i propozycji wyjazdu. Chowa ski po ostatniej rozmowie z seniork postanawia naprawi swoje relacje z Ew i prosi o pomoc Alicj . Patryk kolejny raz odwiedza Oliwk w pracy a Zbrowska dzi ki rozmowie z koleg zyskuje pewno e Kajtek co przed ni ukrywa. Tymczasem Cie lak spotyka si z Darkiem i wyznaje przyjacielowi jak bardzo jest rozdarty mi dzy mi o ci do Lilly oraz do Oliwki. Amelia wyst puje w ko cu w telewizyjnym show piewaj c tylko i wy cznie dla Tadzia
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Dziewczyna ze zdj cia
W 2022 roku Instytut Pami ci Narodowej z okazji 8 marca upubliczni kilka zdj archiwalnych przedstawiaj cych Polki. W rod nich uwag przykuwa a fotografia m odej dziewczyny w mundurze wojskowymi i fura erce. Ta fotografia to jedno z 40 milionow zdj znajduj cych si w IPN a trafi o ono do tej instytucji wraz z przej ciem dokumentow dokumentami z WSI. Na fotografii nie by o adnotacji - ani kogo przedstawia ani jakie wydarzenie dokumentuje. Kilka dni po niej opublikowano je na stronie IPN z otwartym apelem do u ytkownikow internetu o pomoc w pozyskaniu jakichkolwiekinformacji o pi knej m odej dziewczynie. Apel spotka si z niesamowitym odzewem i zainteresowaniem. Dziesi tki tysi cy ods on wpisy i komentarze z ca ego wiata przez ca dob . I sta o si co co wydawa o si niemo liwe. Wystarczy y dwa dni by stwierdzi z ca pewno ci e na fotografii wykonanej w 1943 roku jest Maria Barr z domu Ch usewicz 20 - letnia wdowa po kapitanie Filipie Barr dowodcy 107 dywizjonu RAF zestrzelonego w Belgii
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Nad rozlewiskiem
Odc. 11Kasia mowi Czarkowi o problemach n kaj cych mieszka cow rozlewiska i prosi go o wstawiennictwou szefa. Konrad wszystkie swoje si y anga uje w projekt drogi omijaj cej najpi kniejsze miejsca w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem. Ma gosia dowiaduje si e corka j ok amuje. Agata traci prac i mieszkanie i zamieszkuje w domu Marysi razem z Kub . Agata i Kuba sp dzaj razem wiele czasu i coraz lepiej dogaduj si . Wygl da na to e czy ich nie tylko identyczna sytuacja zawodowa. Wreszcie zabiegi Ro y ko cz si po jej my li. Maciej zaprasza na randk Mirk i przyci ni ty do muru wyznaje jej mi o . Konrad ko czy projekt i razem z Ma gosi zawo go wraz z petycj do gminy. Niestety petycja zostaje odrzucona. Ma gosia bardzo to prze ywa. Serial obyczajowy
21:10
 
Nad rozlewiskiem
Marysia prze ywa rozwod. Siedz c w kawiarni widzi szcz liwego Kub w towarzystwie Agaty. Wraca nad rozlewisko prosto do domku Krzysztofa. Orest przyje d a z mistrzostw z propozycjami pracy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Jacek Oskar i przera ony Maciek stoj przy radiowozie a skupiony Kowalski uwa nie si im przygl da. Po chwili na jaw wychodzi e Lordem X jest nie mia y ch opiec. Po powrocie do domu Mondrasiuk mowi zaskoczonej corce e spotka Ma ka ktory prosi by przekaza jej pozdrowienia od Lorda X. Janusz wyznaje ojcu e Lidia wygryz a go z interesu prowadzonego z Ro kiem. Zebra a na niego haki i teraz trzyma go w gar ci. Stary ma dla niego rad . Edytka z pewnym niepokojem obserwuje przygotowania Krawczyka do wyj cia. Patrz c jak ukochany si kremuje perfumuje i przegl da w lustrze Ga kowa chce si upewni czy on na pewno chodzi na hobby z Wie kiem. Telenowela
Activate Live-Chat