OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Prasa donosi
Cykl programow przedstawiaj cych II Rzeczpospolit z perspektywy codziennej prasy ktora ukazywa a si w Polsce w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:02
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Kurier
Latem 1944 roku Jan Nowak-Jeziora ski zmierza z tajn misj z Londynu do Warszawy. Ma przekaza informacje dotycz ce wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii dla powstania w Warszawie
04:35
 
Barwy szcz cia
Odcinek 2631Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dominik RutkowskiAktorzy: S awomira ozi ska El bieta Romanowska Jacek Rozenek Monika Dryl Gabriela Ziembicka Wiktoria G siewska Konrad Skolimowski Jakub Dmochowski Mayu Grali ska Sakai Andrzej Niemyt Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur Marieta ukowska Les aw urek Kamila JanikBasia opowiada Aldonie o telefonie od Adama i propozycji wyjazdu. Chowa ski po ostatniej rozmowie z seniork postanawia naprawi swoje relacje z Ew i prosi o pomoc Alicj . Patryk kolejny raz odwiedza Oliwk w pracy a Zbrowska dzi ki rozmowie z koleg zyskuje pewno e Kajtek co przed ni ukrywa. Tymczasem Cie lak spotyka si z Darkiem i wyznaje przyjacielowi jak bardzo jest rozdarty mi dzy mi o ci do Lilly oraz do Oliwki. Amelia wyst puje w ko cu w telewizyjnym show piewaj c tylko i wy cznie dla Tadzia
05:00
 
Dziewczyna ze zdj cia
W 2022 roku Instytut Pami ci Narodowej z okazji 8 marca upubliczni kilka zdj archiwalnych przedstawiaj cych Polki. W rod nich uwag przykuwa a fotografia m odej dziewczyny w mundurze wojskowymi i fura erce. Ta fotografia to jedno z 40 milionow zdj znajduj cych si w IPN a trafi o ono do tej instytucji wraz z przej ciem dokumentow dokumentami z WSI. Na fotografii nie by o adnotacji - ani kogo przedstawia ani jakie wydarzenie dokumentuje. Kilka dni po niej opublikowano je na stronie IPN z otwartym apelem do u ytkownikow internetu o pomoc w pozyskaniu jakichkolwiekinformacji o pi knej m odej dziewczynie. Apel spotka si z niesamowitym odzewem i zainteresowaniem. Dziesi tki tysi cy ods on wpisy i komentarze z ca ego wiata przez ca dob . I sta o si co co wydawa o si niemo liwe. Wystarczy y dwa dni by stwierdzi z ca pewno ci e na fotografii wykonanej w 1943 roku jest Maria Barr z domu Ch usewicz 20 - letnia wdowa po kapitanie Filipie Barr dowodcy 107 dywizjonu RAF zestrzelonego w Belgii
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2632Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Kamila Janik Mayu Grali ska Sakai Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt S awomira ozi ska Jacek Rozenek Ma gorzata Potocka Podkomisarz Kodur przes uchuje w ko cu Ad ale ta twierdzi e nie ma nic wspolnego z porwaniem Tadzia. Pechowo dla dziewczyny policja znajduje w jej ubraniu smoczek. Oliwka wci czuje e Kajtek si od niej oddala i coraz bardziej si tym niepokoi. Tymczasem Cie lak kolejny raz probuje zako czy romans z Lilly. Chowa ski na nowo spotyka si z Alicj gotow walczy o powrot do ycia Ewy. A po niej rozmawia o swoich problemach z pasierbic Basi prosz c seniork o rad
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad rozlewiskiem
Odc. 11Kasia mowi Czarkowi o problemach n kaj cych mieszka cow rozlewiska i prosi go o wstawiennictwou szefa. Konrad wszystkie swoje si y anga uje w projekt drogi omijaj cej najpi kniejsze miejsca w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem. Ma gosia dowiaduje si e corka j ok amuje. Agata traci prac i mieszkanie i zamieszkuje w domu Marysi razem z Kub . Agata i Kuba sp dzaj razem wiele czasu i coraz lepiej dogaduj si . Wygl da na to e czy ich nie tylko identyczna sytuacja zawodowa. Wreszcie zabiegi Ro y ko cz si po jej my li. Maciej zaprasza na randk Mirk i przyci ni ty do muru wyznaje jej mi o . Konrad ko czy projekt i razem z Ma gosi zawo go wraz z petycj do gminy. Niestety petycja zostaje odrzucona. Ma gosia bardzo to prze ywa. Serial obyczajowy
13:05
 
Nad rozlewiskiem
Marysia prze ywa rozwod. Siedz c w kawiarni widzi szcz liwego Kub w towarzystwie Agaty. Wraca nad rozlewisko prosto do domku Krzysztofa. Orest przyje d a z mistrzostw z propozycjami pracy
14:00
 
Chocim 1621
W rod rocznic i jubileuszy przypadaj cych na 2021 rok dwie rocznice wysuwaj si zdecydowanie na pierwszy plan: 400 - lecie bitwy pod Chocimiem (sierpie - wrzesie 1621 roku) i mierci w obozie chocimskim Jana Karola Chodkiewicza (24 wrze nia 1621 roku). W boju pod Chocimiem po raz pierwszy powstrzymana zosta a ekspansja niezwyci onego imperium islamskiej Turcji przez polsko - litewsko - kozack (t.j ukrai sk ) armi w szeregach ktorej walczyli te o nierze zaci ni wielu narodow chrze cija skich Europy. Wojskami chrze cija skimi dowodzi Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski zwyci zca spod Kokenhausen Bia ego Kamienia Rygi i Kirchholmu jeden z najwybitniejszych dowodcow w dziejach Polski ktory zmar w obozie chocimskim niemal do ostatnich dni wykazuj c elazn wol zwyci stwa i kunszt dowodczy mimo post puj cej gwa townie choroby
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Reksio
Reksio i szpaki. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30
 
Reksio
Reksio i g sior. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40
 
Pomys owy wnuczek
Grzybobranie. Przygody niezwykle uzdolnionego ch opca ktory mieszka z dziadkiem w ma ym domu. Ch opiec konstruuje ro ne wynalazki ktore u atwiaj codzienne ycie jemu i jego bliskim. S to nie tylko przedmioty usprawniaj ce prace domowe ale tak e urz dzenia przydatne podczas przygod w plenerze
16:00
 
Le niczowka
Wczesnym rankiem Daniel przychodzi do domu Karczow. Obieca dziadkowi e zawiezie Kacpra do szko y. Przy okazji mowi ojcu e przela na jego konto pieni dze ktore po yczy od dziadka
16:30
 
Barwy szcz cia
2632Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Kamila Janik Mayu Grali ska Sakai Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt S awomira ozi ska Jacek Rozenek Ma gorzata Potocka Podkomisarz Kodur przes uchuje w ko cu Ad ale ta twierdzi e nie ma nic wspolnego z porwaniem Tadzia. Pechowo dla dziewczyny policja znajduje w jej ubraniu smoczek. Oliwka wci czuje e Kajtek si od niej oddala i coraz bardziej si tym niepokoi. Tymczasem Cie lak kolejny raz probuje zako czy romans z Lilly. Chowa ski na nowo spotyka si z Alicj gotow walczy o powrot do ycia Ewy. A po niej rozmawia o swoich problemach z pasierbic Basi prosz c seniork o rad
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Szlakiem lubelskich sztetli
Bia a Podlaska. W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Glina
Gajewski dowiaduje si e jego corka Julia zwi za a si z Banasiem. Nadkomisarz nawet nie wyobra a sobie e jego corce mo e przypa w udziale taki kiepski yciowy partner jak gliniarz. Bije Banasia i ka e mu si przenie do innego wydzia u. Pod wp ywem burzliwej rozmowy z cork zmienia jednak zdanie i przeprasza Artura. W lesie policja odnajduje zw oki dziewczyny Karlosa. Tosiek skutecznieprzywraca swoj w adz nad przest pczym wiatem stolicy. Rozprawia si z Miazg i Szerszeniem. Policjanci pod aj ladem Piotra Kurtena domniemanego zabojcy kobiet. Przy okazji aresztuj mi dzynarodowego przest pc ktory ukrywa si w Polsce. Nie udaje im si jednak odnale samego Kurtena. Wkrotce seryjny morderca znowu daje o sobie zna . Tymrazem uderza bezpo rednio w Gajewskiego. Ofiar jest Agata by a partnerka yciowa gliniarza. Serial kryminalny
21:10
 
Glina
Gajewski zbyt mocno anga uje si w ledztwo w sprawie zabojstwa swojej by ej dziewczyny Agaty. Ostro przes uchuje jej by ego kochanka - lekarza ktory j prze ladowa
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ponary. Odmiana przez przypadki
Proba chronologicznego przedstawienia wydarze w Ponarach w latach 1941-1944. Punktem wyj cia jest zestawienie kilku miejsc gdzie Niemcy przy pomocy lokalnej ludno ci przeprowadzali czystki narodowo ciowe
23:30
 
Le niczowka
Wczesnym rankiem Daniel przychodzi do domu Karczow. Obieca dziadkowi e zawiezie Kacpra do szko y. Przy okazji mowi ojcu e przela na jego konto pieni dze ktore po yczy od dziadka
Activate Live-Chat