OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20

Polacy wiatu
W adys aw Maksymiak. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Kaprysy azarza
Stary wie niak Jacenty zbli a si do kresu swych dni. Bliscy i s siedzi s przygotowani na jego mier . Jednak zainteresowany zaczyna zachowywa si niezgodnie z oczekiwaniami
03:35

Stulecie Winnych
Trwa stan wojenny. Rodzina Winnych pogr a si w rozpaczy po ogromnej stracie. Nie dzia aj telefony nie ma kontaktu z Antkiem Micha em Jr. i Michelle ktora zostaje przewieziona do o rodka dla internowanych. Tymczasem Agnieszka zaczyna traktowa Hani jak w asn cork przelewa na ni swoj niespe nion macierzy sk mi o . Ze Stanow Zjednoczonych powraca Janusz. Czy uda mu si uwolni Michelle i zawalczy o ich zwi zek-Serial obyczajowy
04:25

Barwy szcz cia
Kajtek zamierza walczy o Oliwk . Zbrowska postanawia odnale Lilly i szczerze z ni porozmawia . Kuczma znow burzy spokoj Borysa i Aldony gdy zagl da do Borek. O ma o nie zostaje zlinczowany
04:55

Zakochaj si w Polsce
Kopiec Ko ciuszki w Krakowie. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale docieraj c rownie do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. Kopiec Ko ciuszki - usypany w latach dwudziestych XVIII wieku by ho dem z o onym przez narod trwa ym pomnikiem ku czci wielkiego bohatera. Po o ony na krakowskim Zwierzy cu na wzgorzu w. Bronis awy by wiadkiem historii XIX - i XX - wiecznej Polski. Tomasz Bednarek opowiada t histori i pokazuje najwa niejsze punkty - Muzeum Ko ciuszkowskie (a w nim cenne pami tki po Naczelniku) kaplic pod wezwaniem w. Bronis awy a tak e po o ony tu obok cmentarz salwatorski na ktorym s pochowani znani Polacy m.in. Stanis aw Lem
05:20

Polacy wiatu
W adys aw Maksymiak. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Poland in Undiscovered
L bork. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:45

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2654Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dorota Jankoj Podd bniakAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Marek MolakAldona po postrzale trafia do szpitala i od razu przechodzi operacj . Aleks jest przera ony e jego mama mo e umrze . Tymczasem w Borkach zjawia si policja ktorej Kuczma relacjonuje prob linczu. Sadowski znow ciera si z Modrzyckim najpierw gdy dziennikarz chce zabra Weronik w teren i po niej gdy chce wykorzysta dramat Grzelakow i zrobi zrozpaczonej rodzinie zdj cia. Klara musi po czy jednego dnia premier swojej ksi ki z wizyt w s dzie gdzie ma fina rozprawa w sprawie spadku po ojcu. Podczas imprezy wydawnictwa Hubert jest zachwycony on a zaintrygowani autork dziennikarze i publiczno pragn pozna jej to samo
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Jama. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
13:05

Ojciec Mateusz
Insulina. Mateusz rozmawia z Krzysztofem ojcem swojej uczennicy Kasi. Dziewczynka martwi si o dziadka Zdzis awa. Krzysztof przyznaje e u jego ojca zdiagnozowano cukrzyc . Teraz trudno mu si pogodzi z konieczno ci zmiany trybu ycia. Krzysztof prosi ojca Mateusza by porozmawia z nim. Mateusz odwiedza Zdzis awa ale tennie otwiera. Na klatce schodowej spotyka piel gniarza ktory przyszed zrobi zastrzyk starszemu panu. Ma klucz dodo jego mieszkania. Znajduj martwego Zdzis awa w o ku i dwa puste opakowania po insulinie. Sekcja potwierdza przedawkowanie. Piel gniarz przyznaje e poprzedniego dnia mia a zast pi go corka pacjenta. Policjanci przes uchuj Krystyn i jej m a Tomasza. Kobieta wyznaje e j z kolei zast pi brat Krzysztof. Gibalski ustala e Zdzis aw i Krzysztof pok ocili si wieczorem. Nocul ustala e Zdzis aw w dniu mierci przela wszystkie swoje pieni dze na konto lokalnego radcy prawnego ktory mia by wykonawc jego ostatniej woli. Serial kryminalny obyczajowy
14:00

Smorawi ski
Mieczys aw Smorawi ski pojawia si w zbiorowej wiadomo ci prawie wy cznie jako ofiara zbrodni katy skiej. Ma o znany jest przeci tnemu odbiorcy jako nowoczesny sprawny dowodca o nierz ktory dynamicznie szed po szczeblach wojskowej kariery staj c si w roku 1927 najm odszym genera em Wojska Polskiego. Film Smorawi ski to fabularyzowana opowie przypominaj ca nie tylko o tragicznej mierci ale i o yciu genera a. Pokolenie Mieczys awa Smorawi skiego tworzy o Polsk walcz c o jej granice w latach 1918 - 1921 a nast pnie uczestniczy o w pracach nad jej rozwojem w okresie mi dzywojennym. Genera nale a do osob ktore po wieci y si s u bie wojskowej. Wiod a ona przez szeregi Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. We wrze niu 1939 roku pokolenie oficerow o legionowym rodowodzie stan o przed konieczno ci obrony kraju. Wielu przebywa o nast pnie w obozach jenieckich lub do ywa o swoich ostatnich lat na emigracji. Smorawi skiemu przypad a w udziale mier jednak nie na polu walki a w katy skim lesie
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
Krolewna. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25

Agi Bagi
Zaspane s onko. Daleko daleko gdzie w wielkim kosmosie istnieje sobie ma a planeta. Nazywa si AGI BAGI bo ma dwie strony: Agi oraz Bagi. W tym uroczym miejscu po dwoch stronach planety mieszkaj dwa plemiona: Agingi i Bagingi. Oba bardzo dbaj o okoliczne ro liny i zwierz tka troszcz si o rodowisko. Ka de z plemion ma na swojej stronie planetki. Zupe nie o tym nie wiedz c wspo pracuj ze sob dbaj c o ekosystem Agi Bagi
15:40

Nela - ma a reporterka
Barrrdzo zimne nurkowanie. Nela dociera na Antarktyd . To czas na sprawdzenie sprz tu nurkowego w mro nych morskich wodach przed g own wypraw w antarktyczne g biny. Wraz z Nel zanurzymy si w wodzie o temperaturze minus dwa stopnie Celsjusza i sprawdzimy sprz t oraz zobaczymy co skrywa si w mro nym morzu
16:00

Le niczowka
Konrad probuje przekona urz dniczk z dyrekcji lasow pa stwowych by jeszcze raz przeanalizowano decyzj o zwolnieniu Beaty. Ta jednak jest nieugi ta. A Jedynak zamiast w Borowiku melduje si w le niczowce. Adrian wpada w sza . Janusz jest coraz bardziej zazdrosny o Lidi . I ma o co Maciek ze wszystkich si stara si uwie Banach. Diana probuje przyuczy Oskara do pracy w recepcji. Niestety m czyzna nie jest zbyt poj tnym uczniem. Telenowela Aktorzy: Przemys aw Bluszcz Marta Chyczewska Sambor Czarnota Beata Fido Fabian Koci cki Kamil Mroz Piotr Vienio Wi c awski Weronika Ksi kiewicz Kalina Hlim - Pawlu kiewicz Szymon Ku mider Arkadiusz Go biowski Bruno Tomczak
16:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2654Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dorota Jankoj Podd bniakAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Marek MolakAldona po postrzale trafia do szpitala i od razu przechodzi operacj . Aleks jest przera ony e jego mama mo e umrze . Tymczasem w Borkach zjawia si policja ktorej Kuczma relacjonuje prob linczu. Sadowski znow ciera si z Modrzyckim najpierw gdy dziennikarz chce zabra Weronik w teren i po niej gdy chce wykorzysta dramat Grzelakow i zrobi zrozpaczonej rodzinie zdj cia. Klara musi po czy jednego dnia premier swojej ksi ki z wizyt w s dzie gdzie ma fina rozprawa w sprawie spadku po ojcu. Podczas imprezy wydawnictwa Hubert jest zachwycony on a zaintrygowani autork dziennikarze i publiczno pragn pozna jej to samo
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Emigracja serc. Polki w Czarnogorze
W reporta u swoje historie mi osne i rodzinne opowiadaj przedstawicielki kilku pokole Polek ktore posz y za g osem serca. Mowi o swoim yciu w nowym miejscu wyzwaniach przed jakimi stan y ro nicach kulturowych t sknocie za krajem wychowywaniu dzieci w dwuj zycznych rodzinach i kultywowaniu polskich tradycji. Bohaterk tej opowie ci jest Wanda Vujisi jedna z niewielu Polek ktore po przeprowadzce do Czarnogory podj y prac i kontynuowa y karier zawodow . Obecnie jest za o ycielk i prezes dzia aj cego od 2003 roku Stowarzyszenia Polakow Zamieszka ych w Czarnogorze. Histori swojej mi o ci opowiadaj tak e poetka i rze biarka Marzena Perici i jej m Sado. Ro ne asprkty ycia w Czarnogorze kiedy i dzi poruszaj w swoich opowie ciach Teresa Medojevi Anita Burzanovi Teresa Obradovi El bieta Turkovi i Marta Borowiec - Joki . Reporta Emigracja serc to czasem zabawna cz ciej s odko - gorzka ale zawsze pe na wzrusze emocjonalna opowie Polek ktore postawi y na mi o ale nie zapomnia y o swoich korzeniach. Kultywuj polskie tradycje i podtrzymuj wi zi z Polsk
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:35

Cisza nad rozlewiskiem
Marysia bardzo t skni za Basi zwierza si jej e po rozstaniu z Krzysztofem postanowi a wroci do Warszawy by sko czy studia. Kuba bardzo anga uje si w prac w stajni. Wida e chce zaimponowa Marysi. Magda wyra nie interesuje Konrada. Ma gosia zaczyna co podejrzewa . Zachowanie m a wydaje jej si dziwne. Marysia u wiadamia sobie e wci kocha Kub . Kuba zwierza si Tomaszowi ze swojego uczuciado Marysi. Orest Wro ski Jo wiak i Zabielski postanawiaj za o y spo dzielni chc eksportowa mazurskie specja y do Francji. Paula dowiaduje si o rych ym powrocie S awka z Kanady
TVPOLONIA
20:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
21:10

Cisza nad rozlewiskiem
Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyra nie zauroczona Indiami. Jednocze nie przyznaje e bardzo t skni za domem i rodzin . Marysia egna si z Krzysztofem. Ten postanawia przyj awans i wyjecha do Szczytna. Matka Kuby planuje wys a syna do Stanow za atwi a mu dobr prac . Kuba nie jest jednak zachwycony tym pomys em. Konrad ktory jest pod du ym wra eniem Magdy szykuje dla niej prezent. Niestety w stajni czeka go niemi aniespodzianka. Skruszony wraca do pensjonatu. Ma gosia znajduje w kieszni Konrada perfumy zmieszany zapewnia j e to prezent dla niej. Paula z dzie mi czeka na powrot S awka
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:30

Kronika Heart of Europe
22:50

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Moda gwiazd lat 60. 70. 80. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
23:30

Le niczowka
Konrad probuje przekona urz dniczk z dyrekcji lasow pa stwowych by jeszcze raz przeanalizowano decyzj o zwolnieniu Beaty. Ta jednak jest nieugi ta. A Jedynak zamiast w Borowiku melduje si w le niczowce. Adrian wpada w sza . Janusz jest coraz bardziej zazdrosny o Lidi . I ma o co Maciek ze wszystkich si stara si uwie Banach. Diana probuje przyuczy Oskara do pracy w recepcji. Niestety m czyzna nie jest zbyt poj tnym uczniem. Telenowela Aktorzy: Przemys aw Bluszcz Marta Chyczewska Sambor Czarnota Beata Fido Fabian Koci cki Kamil Mroz Piotr Vienio Wi c awski Weronika Ksi kiewicz Kalina Hlim - Pawlu kiewicz Szymon Ku mider Arkadiusz Go biowski Bruno Tomczak
Activate Live-Chat