OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Prasa donosi
Sytuacja dzieci w II RP. W kolejnym odcinku cyklu opowie o tym jak II Rzeczpospolita zacz a otacza opiek dzieci. Pojawi y si kolonie po kolonie i wyjazdy lecznicze. Powsta a instytucja rodzin zast pczych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Wielki test o zdrowiu
W tym wydaniu wielkiego testu b dzie mowa mi dzy innymi o tym jak si od ywia kiedy i jakie badania profilaktyczne wykonywa a tak e jak sp dza wolny czas by y d u ej
04:25

Barwy szcz cia
Odcinek 2654Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Dorota Jankoj Podd bniakAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Marek MolakAldona po postrzale trafia do szpitala i od razu przechodzi operacj . Aleks jest przera ony e jego mama mo e umrze . Tymczasem w Borkach zjawia si policja ktorej Kuczma relacjonuje prob linczu. Sadowski znow ciera si z Modrzyckim najpierw gdy dziennikarz chce zabra Weronik w teren i po niej gdy chce wykorzysta dramat Grzelakow i zrobi zrozpaczonej rodzinie zdj cia. Klara musi po czy jednego dnia premier swojej ksi ki z wizyt w s dzie gdzie ma fina rozprawa w sprawie spadku po ojcu. Podczas imprezy wydawnictwa Hubert jest zachwycony on a zaintrygowani autork dziennikarze i publiczno pragn pozna jej to samo
04:55

Emigracja serc. Polki w Czarnogorze
W reporta u swoje historie mi osne i rodzinne opowiadaj przedstawicielki kilku pokole Polek ktore posz y za g osem serca. Mowi o swoim yciu w nowym miejscu wyzwaniach przed jakimi stan y ro nicach kulturowych t sknocie za krajem wychowywaniu dzieci w dwuj zycznych rodzinach i kultywowaniu polskich tradycji. Bohaterk tej opowie ci jest Wanda Vujisi jedna z niewielu Polek ktore po przeprowadzce do Czarnogory podj y prac i kontynuowa y karier zawodow . Obecnie jest za o ycielk i prezes dzia aj cego od 2003 roku Stowarzyszenia Polakow Zamieszka ych w Czarnogorze. Histori swojej mi o ci opowiadaj tak e poetka i rze biarka Marzena Perici i jej m Sado. Ro ne asprkty ycia w Czarnogorze kiedy i dzi poruszaj w swoich opowie ciach Teresa Medojevi Anita Burzanovi Teresa Obradovi El bieta Turkovi i Marta Borowiec - Joki . Reporta Emigracja serc to czasem zabawna cz ciej s odko - gorzka ale zawsze pe na wzrusze emocjonalna opowie Polek ktore postawi y na mi o ale nie zapomnia y o swoich korzeniach. Kultywuj polskie tradycje i podtrzymuj wi zi z Polsk
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej- Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2655Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Piotr Duda Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Tomasz Nosi ski Bartosz Gruchot Miko aj Wachowski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Sebastian Perdek Aldona po odzyskaniu przytomno ci wyznaje Borysowi e pragnie jak najszybciej mie z nim dziecko. Tymczasem Wilecki wci ucieka przed policj i w jednej ze swoich kryjowek wpada nagle na Kuczm . Rafa przejmuje po cichu kontrol nad hotelem Sta skich wykorzystuj c s abo Bo eny po porwaniu Tadzia. A Bruno odzyskuje w szpitalu jasno umys u i jest w szoku gdy odkrywa w jaki sposob jego ona zdoby a pieni dze na okup. Weronika postanawia uwie w redakcji ukasza. Nie powstrzymuje jej wcale fakt e w domu czeka na niegost skniona ona
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Cisza nad rozlewiskiem
Marysia bardzo t skni za Basi zwierza si jej e po rozstaniu z Krzysztofem postanowi a wroci do Warszawy by sko czy studia. Kuba bardzo anga uje si w prac w stajni. Wida e chce zaimponowa Marysi. Magda wyra nie interesuje Konrada. Ma gosia zaczyna co podejrzewa . Zachowanie m a wydaje jej si dziwne. Marysia u wiadamia sobie e wci kocha Kub . Kuba zwierza si Tomaszowi ze swojego uczuciado Marysi. Orest Wro ski Jo wiak i Zabielski postanawiaj za o y spo dzielni chc eksportowa mazurskie specja y do Francji. Paula dowiaduje si o rych ym powrocie S awka z Kanady
13:05

Cisza nad rozlewiskiem
Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyra nie zauroczona Indiami. Jednocze nie przyznaje e bardzo t skni za domem i rodzin . Marysia egna si z Krzysztofem. Ten postanawia przyj awans i wyjecha do Szczytna. Matka Kuby planuje wys a syna do Stanow za atwi a mu dobr prac . Kuba nie jest jednak zachwycony tym pomys em. Konrad ktory jest pod du ym wra eniem Magdy szykuje dla niej prezent. Niestety w stajni czeka go niemi aniespodzianka. Skruszony wraca do pensjonatu. Ma gosia znajduje w kieszni Konrada perfumy zmieszany zapewnia j e to prezent dla niej. Paula z dzie mi czeka na powrot S awka
14:00

Studio Gama
Ale cyrk. Cykliczny program rozrywkowy. Tym razem jeste my w cyrku
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Ma y pingwin Pik-Pok
Ukarane akomstwo. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. W dzisiejszym odcinku Pik Pok podro uje samolotem. Okazuje si e ma k opoty z o dkiem gdy wcze niej po kn puszk sardynek
15:30

Ma y pingwin Pik-Pok
Fio ki i s owiki. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktory ma ro ne marzenia. W tym odcinku Pik-Pok pragnie pow cha fio ki i pos ucha piewu s owikow. Ma a opiekunka pingwinka wraz ze swym tat zabieraj Pik-Poka na wycieczk do lasu gdzie spe nia si jego marzenie
15:40

Mi Kud atek
Jesienna przygoda. Film przeznaczony dla najm odszych widzow opowiada o przyja niach i przygodach sympatycznego misia. Kud atek pomaga zaj czkowi w tarapatach.
16:00

Le niczowka
Po ma ym zamieszaniu Hania organizuje uroczysty obiad z okazji ci y Ewy. Teodor jest nieco smutny e jakoostatni dowiedzia si o zmianach w yciu syna. Jacek odbieraj c dzieci ze szko y przez przypadek dowiaduje si jak Oskar reaguje na kiepskie oceny syna. Mi dzy Januszem i przedstawicielem firmy Beauty Top dochodzi do k otni. Karcz ko czy spor ami c Ma kowi nos. Telenowela Aktorzy: Marek Bukowski Maria Paw owska Aldona Jankowska Witold D bicki Marcin Tro ski Beata Fido Arkadiusz Go biowski Szymon Ku mider Alicja Warchocka Bruno Tomczyk Szymon Rz ca Weronika Ksi kiewicz Przemys aw Bluszcz Piotr Vienio Wi c awski Maciej Wilewski Henryk Talar
16:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2655Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Piotr Duda Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Tomasz Nosi ski Bartosz Gruchot Miko aj Wachowski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Sebastian Perdek Aldona po odzyskaniu przytomno ci wyznaje Borysowi e pragnie jak najszybciej mie z nim dziecko. Tymczasem Wilecki wci ucieka przed policj i w jednej ze swoich kryjowek wpada nagle na Kuczm . Rafa przejmuje po cichu kontrol nad hotelem Sta skich wykorzystuj c s abo Bo eny po porwaniu Tadzia. A Bruno odzyskuje w szpitalu jasno umys u i jest w szoku gdy odkrywa w jaki sposob jego ona zdoby a pieni dze na okup. Weronika postanawia uwie w redakcji ukasza. Nie powstrzymuje jej wcale fakt e w domu czeka na niegost skniona ona
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Szlakiem lubelskich sztetli
Hrubieszow. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w stu dwudziestu trzech miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
17:55

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Mi dzynarodowy Festiwal Telewizyjny - Heart of Europe
Gala. Gala podsumowuj ca festiwal Heart of Europe
21:15

ABBA
Kultowy koncert z 1976 roku szwedzkiej grupy Abba. Program zosta zarejestrowany przez TVP w samolocie lec cym do Polski oraz w studiu przy Woronicza z legendarn scenografi Wies awa Olko i Teresy Ru y o. To prawdziwa gratka dla fanow muzyki rozrywkowej. W programie najwi ksze przeboje zespo u m.in. Dancing Queen S. O. S. Money Money Money i Fernando. Wykonawcy: Anni Frid Lyngstad Bjorn Ulvaeus Benny Andersson Agnetha Faltskog
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Studio Gama
Ale cyrk. Cykliczny program rozrywkowy. Tym razem jeste my w cyrku
23:30

Le niczowka
Po ma ym zamieszaniu Hania organizuje uroczysty obiad z okazji ci y Ewy. Teodor jest nieco smutny e jakoostatni dowiedzia si o zmianach w yciu syna. Jacek odbieraj c dzieci ze szko y przez przypadek dowiaduje si jak Oskar reaguje na kiepskie oceny syna. Mi dzy Januszem i przedstawicielem firmy Beauty Top dochodzi do k otni. Karcz ko czy spor ami c Ma kowi nos. Telenowela Aktorzy: Marek Bukowski Maria Paw owska Aldona Jankowska Witold D bicki Marcin Tro ski Beata Fido Arkadiusz Go biowski Szymon Ku mider Alicja Warchocka Bruno Tomczyk Szymon Rz ca Weronika Ksi kiewicz Przemys aw Bluszcz Piotr Vienio Wi c awski Maciej Wilewski Henryk Talar
Activate Live-Chat