OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:15

Szlakiem lubelskich sztetli
Hrubieszow. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w stu dwudziestu trzech miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Jama. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
03:30

Ojciec Mateusz
Insulina. Mateusz rozmawia z Krzysztofem ojcem swojej uczennicy Kasi. Dziewczynka martwi si o dziadka Zdzis awa. Krzysztof przyznaje e u jego ojca zdiagnozowano cukrzyc . Teraz trudno mu si pogodzi z konieczno ci zmiany trybu ycia. Krzysztof prosi ojca Mateusza by porozmawia z nim. Mateusz odwiedza Zdzis awa ale tennie otwiera. Na klatce schodowej spotyka piel gniarza ktory przyszed zrobi zastrzyk starszemu panu. Ma klucz dodo jego mieszkania. Znajduj martwego Zdzis awa w o ku i dwa puste opakowania po insulinie. Sekcja potwierdza przedawkowanie. Piel gniarz przyznaje e poprzedniego dnia mia a zast pi go corka pacjenta. Policjanci przes uchuj Krystyn i jej m a Tomasza. Kobieta wyznaje e j z kolei zast pi brat Krzysztof. Gibalski ustala e Zdzis aw i Krzysztof pok ocili si wieczorem. Nocul ustala e Zdzis aw w dniu mierci przela wszystkie swoje pieni dze na konto lokalnego radcy prawnego ktory mia by wykonawc jego ostatniej woli. Serial kryminalny obyczajowy
04:25

Barwy szcz cia
Odcinek 2655Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Piotr Duda Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Tomasz Nosi ski Bartosz Gruchot Miko aj Wachowski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Sebastian Perdek Aldona po odzyskaniu przytomno ci wyznaje Borysowi e pragnie jak najszybciej mie z nim dziecko. Tymczasem Wilecki wci ucieka przed policj i w jednej ze swoich kryjowek wpada nagle na Kuczm . Rafa przejmuje po cichu kontrol nad hotelem Sta skich wykorzystuj c s abo Bo eny po porwaniu Tadzia. A Bruno odzyskuje w szpitalu jasno umys u i jest w szoku gdy odkrywa w jaki sposob jego ona zdoby a pieni dze na okup. Weronika postanawia uwie w redakcji ukasza. Nie powstrzymuje jej wcale fakt e w domu czeka na niegost skniona ona
04:55

Korona Gor Polski
Wysoka. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Chcemy zach ca do aktywnego wypoczynku w miejscach ktore naszym zdaniem nie zosta y dotychczas nale ycie wypromowane. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu obleganych przez turystow Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory jak si wydaje b dzie przez najbli sze lata preferowanym przez Polakow sposobem na sp dzanie wolnego czasu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Kopiec Ko ciuszki w Krakowie. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale docieraj c rownie do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. Kopiec Ko ciuszki - usypany w latach dwudziestych XVIII wieku by ho dem z o onym przez narod trwa ym pomnikiem ku czci wielkiego bohatera. Po o ony na krakowskim Zwierzy cu na wzgorzu w. Bronis awy by wiadkiem historii XIX - i XX - wiecznej Polski. Tomasz Bednarek opowiada t histori i pokazuje najwa niejsze punkty - Muzeum Ko ciuszkowskie (a w nim cenne pami tki po Naczelniku) kaplic pod wezwaniem w. Bronis awy a tak e po o ony tu obok cmentarz salwatorski na ktorym s pochowani znani Polacy m.in. Stanis aw Lem
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wyprawa do owcow g ow. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Alfabet Andrzeja Dobosza
Pisarze -. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
11:30

Ja to mam szcz cie
Joanna zdenerwowana rozrzutno ci dzieci probuje im wpoi szacunek do pieni dzy. Jerzy postanawia zadba o kondycj fizyczn . Joanna Jerzy Iwona i Tadeusz wybieraj si na lub kole anki
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
Kasia zmusza Jakuba do wykonania bada ktore wykazuj e ch opak cierpi na bia aczk . Chodakowscy i Iwona coraz bardziej martwi si o Aleksandr . Kisielowa odkrywa e kto j oczernia
13:05

M jak mi o
1677 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Katarzyna TerechowiczAktorzy: Anna Mucha Krystian Wieczorek Jacek Kopczy ski Marcin Mroczek Katarzyna Cichopek Jacek Kopczy ski Marcin Bosak Hanna Turnau Marta Chodorowska Ewelina Kude Nowosielska Melania Grzesiewicz Hanna Nowosielska Magda odkrywa e o zdradzie Budzy skiego wiedzieli jej koledzy z kancelarii oraz Kinga i postanawia zerwa kontakt ze wszystkimi ktorzy dot d j ok amywali. Zamierza odej z pracy i uciec do Grabiny. Zdu ska przyje d ajednak do siedliska by ratowa ich przyja i otacza opiek zrozpaczon dziewczyn . Tymczasem Sylwia wci namawia Juli by jednak walczy a o serce Andrzeja i w ko cu nagrywa si jego onie na poczt g osow . Werner nadal adoruje Weronik po cichu ca y czas wspierany przez Anit oraz ma Pol
14:00

Szansa na sukces. Opole 2023
Piersi. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie
Tropiciele. Bolek i Lolek prze ywaj przygody na Dzikim Zachodzie. Musz schwyta gro nego opryszka Pif-Pafa ktory uciek z wi zienia. Nie jest to atwe zadanie. Pod aj przez skaliste gory prerie i kaniony a po drodze wpadaj w liczne tarapaty. Czy uda im si z apa z oczy c
15:30

Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie
India ski bo ek. Bolek i Lolek prze ywaj przygody na Dzikim Zachodzie. Musz schwyta gro nego opryszka Pif-Pafa ktory uciek z wi zienia. Nie jest to atwe zadanie. Pod aj przez skaliste gory prerie i kaniony a po drodze wpadaj w liczne tarapaty. Czy uda im si z apa z oczy c Odc. 7. Bolek i Lolek cigaj Pif-Pafa z odzieja india skiego bo ka. Wkrotce ch opcom udaje si z apa rzezimieszka ktory trafia do aresztu a Indianie odzyskuj swoj w asno . All
15:40

Prosz s onia
Wycieczka za miasto. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie ch opca o imieniu Pinio i jego przyjaciela porcelanowego s onia Dominika. Dominik wraz z ca rodzink wyruszaj za miasto gdzie prze ywaj wiele przygod
16:00

Ja to mam szcz cie
Joanna zdenerwowana rozrzutno ci dzieci probuje im wpoi szacunek do pieni dzy. Jerzy postanawia zadba o kondycj fizyczn . Joanna Jerzy Iwona i Tadeusz wybieraj si na lub kole anki
16:30

Na sygnale
To nie tak mia o by. Britney podejrzewa e doktor Vick po operacji cierpi na depresj . Od razu ostrzega Wiktora. Benio odkrywa e na czas jego rekonwalescencji chce z nim zamieszka matka. Wcale nie jest z tego powodu zadowolony. Tymczasem na dy urze zespo doktora Banacha musi pomoc kobiecie ktora przygotowuj c obiad odci a sobie palec. Ekipa doktora Gory trafia za to na prawniczk ktora przechodzi w a nie udar. Nowy spotyka przy okazji kole ank z dawnych lat Zuz . Serial fabularyzowany Polska 2022
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Zgorzelec. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15

Na dobre i na z e
Idzie nowe. Odcinek 851Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Dominika Hilszcza skaAktorzy: Matej Matejka Izabela Perez Kamil Kula Mateusz Dami cki Monika Kale ska Pola Gonciarz Aleksandra Grabowska Marcin Korcz Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Maryla Morydz Weronika Bartold Miko aj RoznerskiHomolka diagnozuje u Liny stan przedrzucawkowy i przyspiesza porod a Szczepan jest o krok od paniki. Radwan zbli a si bardzo do Asi z czego Blanka wcale si nie cieszy. A Gloria radzi w ko cu kole ance by wybi a sobie marzenia o romansie z g owy i namawia dziewczyn na szalony wieczor w klubie. Ich wspolne wyj cie ko czy si jednak dramatem: Gloria zostaje odurzona i pada ofiar bandytow ktorzy probuj j porwa . Tymczasem Hania i Micha staraj si w pracy pomoc m odej kobiecie z powa nymi urazami nogi ktorej grozi trwa e kalectwo. A po dy urze lekarze sp dzaj razem tak e ca y wieczor i nami tn noc
21:10

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

C.K. Dezerterzy
o nierze zwiezieni z ro nych zak tkow Austro-W gier s intensywnie przygotowywani do obrony tronu cesarza. Nikt jednak nie traktuje powa nie tej misji dziejowej
Activate Live-Chat