OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Midnight News
00:40

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Mi dzynarodowy Festiwal Telewizyjny - Heart of Europe
Gala. Gala podsumowuj ca festiwal Heart of Europe
03:45

ABBA
Kultowy koncert z 1976 roku szwedzkiej grupy Abba. Program zosta zarejestrowany przez TVP w samolocie lec cym do Polski oraz w studiu przy Woronicza z legendarn scenografi Wies awa Olko i Teresy Ru y o. To prawdziwa gratka dla fanow muzyki rozrywkowej. W programie najwi ksze przeboje zespo u m.in. Dancing Queen S. O. S. Money Money Money i Fernando. Wykonawcy: Anni Frid Lyngstad Bjorn Ulvaeus Benny Andersson Agnetha Faltskog
04:35

Na sygnale
To nie tak mia o by. Britney podejrzewa e doktor Vick po operacji cierpi na depresj . Od razu ostrzega Wiktora. Benio odkrywa e na czas jego rekonwalescencji chce z nim zamieszka matka. Wcale nie jest z tego powodu zadowolony. Tymczasem na dy urze zespo doktora Banacha musi pomoc kobiecie ktora przygotowuj c obiad odci a sobie palec. Ekipa doktora Gory trafia za to na prawniczk ktora przechodzi w a nie udar. Nowy spotyka przy okazji kole ank z dawnych lat Zuz . Serial fabularyzowany Polska 2022
05:00

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Wojownicy czasu
Brama do Wiednia czyli bitwa o Krakow 1914. Wielka wojna europejskich mocarstw nazwana po niej pierwsz wojn wiatow rozgorza a latem 1914 roku. Ju w drugiej po owie sierpnia Austro - W gry b d ce jedn ze stron konfliktu zacz y mie powa ne k opoty kiedy ich przeciwnik carska Rosja rozpocz a ofensyw . Na zachod ruszy wtedy carski walec parowy aby przetoczywszy si przez ca Galicj si gn Wiednia i tym samym zako czy wojn . Jedna z bram do austriackiej stolicy prowadzi a przez Krakow gdzie wroga nale a o zatrzyma za wszelk cen
07:05

Giganci historii
Polska Sasow. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:10

Dziewczyna i ch opak
Tosiek i Tomka. Ojciec Tomka decyduje e syn nie wyjedzie na adne wakacje. To ma by kara za poprawk z historii. Musi wkuwa u wujka w le niczowce gdzie sp dzi ca e lato. Wbrew zakazowi ch opak wychodzi z domu. Tymczasem przyje d a po niego wujek. Chc c chroni brata Tosia postanawia e zamieni si rolami. Jako Tomek jedzie do le niczowki. Serial przygodowy 45 min Polska 1977Re yseria: Stanis aw LothWyst puj : Anna Sieniawska Wojciech Sieniawski Stanis aw Mikulski Barbara So tysik Jerzy Turek i inni
13:05

Korona Gor Polski
Wysoka. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Chcemy zach ca do aktywnego wypoczynku w miejscach ktore naszym zdaniem nie zosta y dotychczas nale ycie wypromowane. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu obleganych przez turystow Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory jak si wydaje b dzie przez najbli sze lata preferowanym przez Polakow sposobem na sp dzanie wolnego czasu
13:35

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
14:05

Na dobre i na z e
Idzie nowe. Odcinek 851Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Dominika Hilszcza skaAktorzy: Matej Matejka Izabela Perez Kamil Kula Mateusz Dami cki Monika Kale ska Pola Gonciarz Aleksandra Grabowska Marcin Korcz Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Maryla Morydz Weronika Bartold Miko aj RoznerskiHomolka diagnozuje u Liny stan przedrzucawkowy i przyspiesza porod a Szczepan jest o krok od paniki. Radwan zbli a si bardzo do Asi z czego Blanka wcale si nie cieszy. A Gloria radzi w ko cu kole ance by wybi a sobie marzenia o romansie z g owy i namawia dziewczyn na szalony wieczor w klubie. Ich wspolne wyj cie ko czy si jednak dramatem: Gloria zostaje odurzona i pada ofiar bandytow ktorzy probuj j porwa . Tymczasem Hania i Micha staraj si w pracy pomoc m odej kobiecie z powa nymi urazami nogi ktorej grozi trwa e kalectwo. A po dy urze lekarze sp dzaj razem tak e ca y wieczor i nami tn noc
15:00

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Kolega Mateusza Rafa odwiedza Mostowiakow i zapowiada e ch opak wroci wkrotce do domu. Magda wci jest w siedlisku. Kinga j wspiera. Magda nie umie wybaczy m owi zdrady. Na dodatek ods uchuje wiadomo od Sylwii i dowiaduje si e Julia jest w ci y. Budzy ska uwa a to za koniec swojego ma e stwa. Maciek i Ania opowiadaj si po stronie Magdy w rodzinnym konflikcie. Lewiccy przyje d aj do stolicy na wyst p zespo u Gutowskiego. Franka poznaje swojego syna Adama. Basia prosi Paw a o pomoc w przygotowaniu do egzaminu na prawo jazdy
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Piotr Szczepanik. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki losuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Uczestnik wybiera rodzaj podk adu muzycznego i wykonuje utwor artysty ktory ocenia jego umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Stulecie Winnych
Kasia przyje d a do o rodka dla internowanych z darami. Probuje odnale Michelle. Jerzyk ma wyrzuty sumienia probuje sko czy wspo prac z s u bami. Przekonuje si e z w adz si nie zadziera. Odzyskanie zaufania bliskich rownie jest trudne. Ma gosia nie radzi sobie z sytuacj w rodzinie. Mo e liczy na Czerwca jednak odrzuca jego wsparcie. Traci rownie wiar w dobre intencje ojca ktory wci j zawodzi. Agnieszka martwi si o Michelle. Czeka na jej powrot ale nie wyobra a sobie rozstania z malutk Hani
21:15

Boisko bezdomnych
Jacek Mroz niespe niony pi karz tworzy dru yn pi karsk z o on z rezydentow Dworca Centralnego. Chce ich przygotowa na mistrzostwa wiata w pi ce no nej bezdomnych
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat