OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Bartek wyznaje Uli e dosta propozycj pracy we Wroc awiu na stanowisku asystenta projektanta. Odrzuci jednak ofert bo nie chce by daleko od rodziny. Ula namawia go eby przyj posad
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Boisko bezdomnych
Jacek Mroz niespe niony pi karz tworzy dru yn pi karsk z o on z rezydentow Dworca Centralnego. Chce ich przygotowa na mistrzostwa wiata w pi ce no nej bezdomnych
04:15

Reporta
04:30

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Bapty ci w Bia ymstoku
Historia Zboru Ko cio a Chrze cijan Baptystow w Bia ymstoku si ga 1902 roku. W maju 1902 roku odby si bowiem pierwszy Chrzest Wiary. Bia ostocczyzna na prze omie XIX i XX wieku sta a si aren pracy misyjnej i oddzia ywania pr dow o charakterze protestancko - ewangelikalnym. Znacz c pozycj w tym wzgl dzie obok Ko cio a Lutera skiego uzyska ruch baptystyczny ktory w Bia ymstoku zosta zapocz tkowany w pierwszych latach ubieg ego stulecia. Pocz tkowo dzia ania misyjne mia y miejsce w rod ludno ci niemieckiej. Pierwszym misjonarzem w Bia ymstoku ktory dotar z ewangeli do osob pos uguj cych si j zykiem niemieckim by kolporter Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego o nazwisku Reut. Sprzedaj c Pismo wi te dzieli si z jego nabywcami wiadectwem wiary w Chrystusa. Nied ugo po niej powsta a ma a placowka misyjna ktora w wynaj tymmieszkaniu zacz a organizowa domowe nabo e stwa ewangelizacyjne. 23 maja 1902 r. odby si w Bia ymstokupierwszy chrzest baptystyczny. W reporta u opowie o 120 - letniej historii baptystow w Bia ymstoku
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Okrasa amie przepisy
Jab ka ze starego sadu. Karol Okrasa wyrusza do starego sadu we wsi Antolka. Nowoczesne sady jab kowe to szpalery rowniutkich jab onek umo liwiaj cych atw zmechanizowana upraw i zbior owocow
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2656Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Marieta ukowska Les aw urek Wojciech SolarzBo ena jedzie do s du z nadziej e Bruno odzyska w ko cu wolno . A Rafa szykuje dla Sta skich na rozprawie przykr niespodziank . ukasz ukrywa przed Kasi co wydarzy o si ostatniej nocy w redakcji a po powrocie do pracy daje Weronice ostr reprymend . Z kolei Sadowskiej imponuje Igor ktory proponuje jej i ch opcom kolejne sportowe atrakcje. Kuczma postanawia odwiedzi w szpitalu Aldon ale Borys nie wita go wcale mi o. A poza tym Grzelakowie nadal rozmawiaj o powi kszeniu rodziny nie wiadomie rani c tym Aleksa
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Stulecie Winnych
Kasia przyje d a z darami do o rodka dla internowanych i probuje namierzy Michelle. Jerzyka dr cz wyrzuty sumienia probuje sko czy wspo prac z s u bami. Z w adz jednak si nie zadziera. Czy Jerzykowi uda si odzyska zaufanie rodziny Czy bliscy wybacz mu zdrad Ma gosia nie radzi sobie z rodzinn sytuacj . Zawsze mo e liczy na Czerwca ale odrzuca jego wsparcie. Rownocze nie traci wiar w dobre intencje swojego ojca ktory wci j zawodzi. Agnieszka jest kompletnie rozdarta. Martwi si o Michelle czeka na jej powrot a rownocze nie nie wyobra a sobie rozstania z malutk Hani . Serial obyczajowy historyczny
13:05

Ojciec Mateusz
Nie s d cie. Zwyczajna rozprawa s dowa w sprawie kradzie y roweru staje si aren dziwnych wypadkow nie tylko mi osnych. S dzia Sylwia Midowicz i Antoni Dziubak sandomierski policjant zostaj w tym samym momencie trafieni strza Amora a protokolant Damian nagle traci przytomno . Szybko jednak okazuje si e te wydarzenia by y zaledwie preludium do tragedii ktora wydarza si w murach s du a rodkami przypomina zbrodnie z czasow redniowiecza. T em do kryminalnej afery staj si obyczajowe potyczki pracownikow s du w ktorych udzia bierze i sfrustrowana prokurator i adwokat - erotoman. Przez splot tych wszystkich wydarze przebija jednak nadzieja na prawdziwe uczucie mi dzy s dzi Sylwi a policjantem. Ono z sali s dowej przenosi si szybko na taneczny parkiet i musi poradzi sobie z przeszkodami chocia by w osobie nadopieku czej matki Dziubakai stalkuj cego Sylwi nachalnego wielbiciela. Serial kryminalny obyczajowy
14:00

Wesele
Wesele jest opowie ci o spo ecze stwie narodzie o zbiorowo ci. Dzi sto lat po odzyskaniu niepodleg o ci wszystkie spo eczne debaty kr wci woko polskiej religijno ci mitow i walk narodowo - wyzwole czych niepodleg o ci polskiej rodziny sztuki i zro nicowanego skonfliktowanego spo ecze stwa. Stanis aw Wyspia ski w Weselu profetycznie zrobi miejsce na to co gorzkie trudne i wznios e w polskiej historii w zapisie polskich traum z roku 1900 znalaz o si miejsce tak e i na te ktore dopiero mia y nadej . Wawrzyniec Kostrzewski realizuje spektakl opieraj c si na teatralnej umowno ci uruchamiaj c wyobra ni widza poprzez niedopowiedzenie plastyczny skrot symbol skupiaj c si na aktorze i s owie. Struktura dramatu Wyspia skiego wr cz nakazuje porusza si mi dzy czasami znaczeniami i przestrzeniami. To jedna z zach t do odwa niejszego otwarcia si na symbolizm i do przeprowadzenia g bszej analizy pod k tem wspo czesno ci
15:50

Ale talent
Zabawka do sylabizowania. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00

Le niczowka
Hania probuje przygotowa si do roli babci i w zwi zku z tym kupuje kilkana cie ksi ek o dzieciach. W jednej z nich znajduje informacje dotycz ce degradacji rodowiska naturalnego i wpada w przygn bienie. Beatka robi Fabianowi awantur gdy dowiaduje si e przez jego donos zosta a zwolniona. Zraniona dziewczyna szuka pomocy u Edytki i Marianny. Kobiety podejmuj decyzj - wznowi sojusz zawi zany przeciwko Amelii. Lidia robi wszystko by Maciek wycofa oskar enie przeciwko Januszowi. Telenowela Aktorzy: Aldona Jankowska Witold D bicki Marta Chyczewska Grzegorz Goch Seabastian Jasnoch Fabian Koci cki Milena Suszy ska Ma gorzata Moskalewicz Barbara Ka u na Rafa Sza ajko Mateusz Korsak Przemys aw Bluszcz Szymon Rz ca Weronika Ksi kiewicz Tomasz Sapryk Arkadiusz Janiczek Henryk Talar
16:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2656Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Marieta ukowska Les aw urek Wojciech SolarzBo ena jedzie do s du z nadziej e Bruno odzyska w ko cu wolno . A Rafa szykuje dla Sta skich na rozprawie przykr niespodziank . ukasz ukrywa przed Kasi co wydarzy o si ostatniej nocy w redakcji a po powrocie do pracy daje Weronice ostr reprymend . Z kolei Sadowskiej imponuje Igor ktory proponuje jej i ch opcom kolejne sportowe atrakcje. Kuczma postanawia odwiedzi w szpitalu Aldon ale Borys nie wita go wcale mi o. A poza tym Grzelakowie nadal rozmawiaj o powi kszeniu rodziny nie wiadomie rani c tym Aleksa
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
18:15

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Czas honoru. Powstanie
Szyfr In yniera. Radioodbiornik powsta czy przechwytuje zaszyfrowan informacj z radzieckiego radia. Noc na Powi lu ma wyl dowa kurier kapitan Siergiejew. W adek dostaje zadanie odebrania Rosjanina. Siergiejew przekazuje informacje o planowanej pomocy powsta com. Wkrotce nast pi desant wojsk radzieckich. Wilk ma wra enie e kiedy ju spotka rosyjskiego oficera. S owi ski zleca Siwemu wywiezienie poza Warszaw archiwum AK. Bronek z Micha em probuj rozwik a zagadk kodu ze zdj In yniera. S coraz bli ej zaczynaj rozumie co oznaczaj cyfry. Trop wiedzie do pewnego domu na Wilanowskiej. Nad Warszaw nadlatuj ameryka skie i brytyjskie samoloty i rozpoczynaj zrzut. Powsta cy s przekonani e alianci zrzuc brygad spadochronow . Nazajutrz Romek znajduje Len z ma ym Jasiem w jednym z punktow opatrunkowych. Romek umieszcza siostr w kamienicy gdzie b dzie bezpieczna. Serial wojenny
TVPOLONIA
20:40

Czas honoru. Powstanie
Bratnia pomoc. Zdziesi tkowana kompania Krawca broni resztk si domu na Czerniakowie. Niemcy przypuszczaj ju trzeci atak. Wszyscy wiedz e przy tak niewielkim uzbrojeniu powsta cy d ugo si nie utrzymaj . Z kompanii od cza si na chwil Bronek ktory wyrusza na poszukiwanie tajemniczego mieszka ca z domu na Wilanowskiej. W siedzibie radia Micha znow odbiera nietypowy sygna . Podejrzewa e s to instrukcje dla sowieckich agentow. Namawia umieraj cego z bolu S owi skiego by sprobowa odkodowa szyfrowan informacj . Rainer zastanawia si gdzie ukry archiwum. Pabst jednak wydaje si nieobecny i prosi koleg o cyjanek dla siebie i swojej ukochanej Hilde. Serial wojenny
21:30

Apetyt na mi o
Dwie m ode kobiety o odmiennych charakterach i podobnych planach na przysz o mieszkaj razem w wynajmowanym mieszkaniu. Przed nimi wiele perypetii w yciu uczuciowym
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Taka by a telewizja
Taka by a telewizja 1952-1970. W odcinku pojawi si fragmenty programow ktore telewizja emitowa a w pierwszych 20 latach istnienia takie jak Kabaret Starszych Panow Tele-Echo. Zostanie pokazane jak wowczas tworzono audycje przedstawione zostan owczesne gwiazdy ma ego ekranu dokonania prezesa W odzimierza Sokorskiego oraz fragmenty najpopularniejszych programow. Pocz tki dzia alno ci telewizji opiera y si na programach nadawanych na ywo nieutrwalanych na ta mie magnetowidowej
23:30

Le niczowka
Hania probuje przygotowa si do roli babci i w zwi zku z tym kupuje kilkana cie ksi ek o dzieciach. W jednej z nich znajduje informacje dotycz ce degradacji rodowiska naturalnego i wpada w przygn bienie. Beatka robi Fabianowi awantur gdy dowiaduje si e przez jego donos zosta a zwolniona. Zraniona dziewczyna szuka pomocy u Edytki i Marianny. Kobiety podejmuj decyzj - wznowi sojusz zawi zany przeciwko Amelii. Lidia robi wszystko by Maciek wycofa oskar enie przeciwko Januszowi. Telenowela Aktorzy: Aldona Jankowska Witold D bicki Marta Chyczewska Grzegorz Goch Seabastian Jasnoch Fabian Koci cki Milena Suszy ska Ma gorzata Moskalewicz Barbara Ka u na Rafa Sza ajko Mateusz Korsak Przemys aw Bluszcz Szymon Rz ca Weronika Ksi kiewicz Tomasz Sapryk Arkadiusz Janiczek Henryk Talar
Activate Live-Chat