OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
Dwie m ode kobiety o odmiennych charakterach i podobnych planach na przysz o mieszkaj razem w wynajmowanym mieszkaniu. Przed nimi wiele perypetii w yciu uczuciowym
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Nie s d cie. Zwyczajna rozprawa s dowa w sprawie kradzie y roweru staje si aren dziwnych wypadkow nie tylko mi osnych. S dzia Sylwia Midowicz i Antoni Dziubak sandomierski policjant zostaj w tym samym momencie trafieni strza Amora a protokolant Damian nagle traci przytomno . Szybko jednak okazuje si e te wydarzenia by y zaledwie preludium do tragedii ktora wydarza si w murach s du a rodkami przypomina zbrodnie z czasow redniowiecza. T em do kryminalnej afery staj si obyczajowe potyczki pracownikow s du w ktorych udzia bierze i sfrustrowana prokurator i adwokat - erotoman. Przez splot tych wszystkich wydarze przebija jednak nadzieja na prawdziwe uczucie mi dzy s dzi Sylwi a policjantem. Ono z sali s dowej przenosi si szybko na taneczny parkiet i musi poradzi sobie z przeszkodami chocia by w osobie nadopieku czej matki Dziubakai stalkuj cego Sylwi nachalnego wielbiciela. Serial kryminalny obyczajowy
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
Odcinek 2656Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Piotr Ligienza Maria wi pa Marieta ukowska Les aw urek Wojciech SolarzBo ena jedzie do s du z nadziej e Bruno odzyska w ko cu wolno . A Rafa szykuje dla Sta skich na rozprawie przykr niespodziank . ukasz ukrywa przed Kasi co wydarzy o si ostatniej nocy w redakcji a po powrocie do pracy daje Weronice ostr reprymend . Z kolei Sadowskiej imponuje Igor ktory proponuje jej i ch opcom kolejne sportowe atrakcje. Kuczma postanawia odwiedzi w szpitalu Aldon ale Borys nie wita go wcale mi o. A poza tym Grzelakowie nadal rozmawiaj o powi kszeniu rodziny nie wiadomie rani c tym Aleksa
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania przez dwa sezony programu Smaki wiata po polsku poszukiwa a najciekawszych potraw i zwyczajow mniejszo ci narodowych zamieszkuj cych Polsk . Tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
11:10

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2657Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Witold Sosulski Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Maria wi pa Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Marta D browska Wojciech Solarz Weronika i Modrzycki wci probuj odkry to samo tajemniczej Julii Armand i ruszaj za pisark w szalony po cig ulicami Warszawy. Borys wyznaje Reginie e tak naprawd nie chce ju drugiego dziecka bo obawia si o zdrowie Aldony. Tymczasem Aleks zwierza si Witkowi zraniony po ostatniej rozmowie z ojczymem. A po niej nagle znika - w drodze do Basi. Z kolei Rafa nadal robi wszystko by na nowo sprowokowa Bruna
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru. Powstanie
Szyfr In yniera. Radioodbiornik powsta czy przechwytuje zaszyfrowan informacj z radzieckiego radia. Noc na Powi lu ma wyl dowa kurier kapitan Siergiejew. W adek dostaje zadanie odebrania Rosjanina. Siergiejew przekazuje informacje o planowanej pomocy powsta com. Wkrotce nast pi desant wojsk radzieckich. Wilk ma wra enie e kiedy ju spotka rosyjskiego oficera. S owi ski zleca Siwemu wywiezienie poza Warszaw archiwum AK. Bronek z Micha em probuj rozwik a zagadk kodu ze zdj In yniera. S coraz bli ej zaczynaj rozumie co oznaczaj cyfry. Trop wiedzie do pewnego domu na Wilanowskiej. Nad Warszaw nadlatuj ameryka skie i brytyjskie samoloty i rozpoczynaj zrzut. Powsta cy s przekonani e alianci zrzuc brygad spadochronow . Nazajutrz Romek znajduje Len z ma ym Jasiem w jednym z punktow opatrunkowych. Romek umieszcza siostr w kamienicy gdzie b dzie bezpieczna. Serial wojenny
13:05

Czas honoru. Powstanie
Bratnia pomoc. Zdziesi tkowana kompania Krawca broni resztk si domu na Czerniakowie. Niemcy przypuszczaj ju trzeci atak. Wszyscy wiedz e przy tak niewielkim uzbrojeniu powsta cy d ugo si nie utrzymaj . Z kompanii od cza si na chwil Bronek ktory wyrusza na poszukiwanie tajemniczego mieszka ca z domu na Wilanowskiej. W siedzibie radia Micha znow odbiera nietypowy sygna . Podejrzewa e s to instrukcje dla sowieckich agentow. Namawia umieraj cego z bolu S owi skiego by sprobowa odkodowa szyfrowan informacj . Rainer zastanawia si gdzie ukry archiwum. Pabst jednak wydaje si nieobecny i prosi koleg o cyjanek dla siebie i swojej ukochanej Hilde. Serial wojenny
14:05

Giganci historii
Rewolucja bolszewicka i narodziny komunizmu. Rewolucja - mia a da kres uciskowi kapitalistycznemu i wyzyskowi klasy robotniczej. Karol Marks i Fryderyk Engels og osili w po owie XIX wieku braterstwo proletariuszy ktore mia o odsun od w adzy bur uazj . Nowy porz dek by obietnic sprawiedliwo ci spo ecznej bez ucisku pa stwa i religii. Idea ta szybko znalaz a zwolennikow tak e w Rosji gdzie wrogiem ludu by znienawidzony car. Lenin Trocki i Stalin rozwin li swoj odmian komunizmu. Bolszewizm rozp ta krwaw wojn domow . Rodzin carsk zamordowano a nowi przywodcy stworzyli wypaczony system oparty na zorganizowanym terrorze. Proletariuszom rewolucja przynios a bied nieustanny nadzor donosicieli i wszechobecn propagand . Przypominamy czasy kiedy rodzi y si teorie komunizmu leninizmu trockizmu i stalinizmu ktore wywar y tak wielki wp yw tak e na nasz histori . Rewolucja bolszewicka i narodziny komunizmu to temat tego odcinka teleturnieju
15:00

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:15

Przystanek historia
Zbrodnia wo y ska -. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Kucharz. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:55

Halo halo
Gra w skojarzenia. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krotkie rozmowy bawi i ucz
16:00

Le niczowka
Do komendy wraca Szymczak jednocze nie do Kingi trafia oficjalne zaproszenie dla Ryszardaz Centralnego Biura ledczego. Wieczorem Nowacki dowiaduje si od Adama e nic go nie czyz Bielawsk . Policjant po nym wieczorem puka do drzwi pani komendant. Trzy M cicielki zmuszaj Artura i Wie ka by pomogli im w zdemaskowaniu Amelii. Dzi ki temu Beata dowiaduje si e instruktorka mieszka z Adrianem. Zadowolona Kasia mowi Konradowi e znalaz a idealnezaj cie dla Ingi. Telenowela Aktorzy: Przemys aw Bluszcz Henryk Talar Szymon Mas akowski Grzegorz Pawlak Joanna Kuberska Mateusz Korsak Rafa Sza ajko Arkadiusz Janiczek Milena Suszy ska Barbara Ka u na Ma gorzata Moskalewicz Fabian Koci cki Jolanta Fraszy ska Sambor Czarnota Mariola Lisicka
16:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2657Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Witold Sosulski Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Maria wi pa Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Marta D browska Wojciech Solarz Weronika i Modrzycki wci probuj odkry to samo tajemniczej Julii Armand i ruszaj za pisark w szalony po cig ulicami Warszawy. Borys wyznaje Reginie e tak naprawd nie chce ju drugiego dziecka bo obawia si o zdrowie Aldony. Tymczasem Aleks zwierza si Witkowi zraniony po ostatniej rozmowie z ojczymem. A po niej nagle znika - w drodze do Basi. Z kolei Rafa nadal robi wszystko by na nowo sprowokowa Bruna
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Ojciec Mateusz
Przed lubem. M oda matka zostaje miertelnie potr cona przez samochod. Regina przyjecha a zobaczy si z ojcem dziecka ktory o nim nie wiedzia . Policjanci namierzaj podejrzane auto w warsztacie
TVPOLONIA
20:35

Ojciec Mateusz
Osaczenie. Dwoch nastolatkow traci przytomno po wypiciu wody. Policja przes uchuje dyrektora okolicznych zak adow przemys owych. Justyna odbiera telefon z pogro kami z powodu zainteresowania gazety firm
21:30

Apetyt na mi o
Serial obyczajowy 21 min Polska 2006Re yseria: Anna Kazejak Scenariusz: Dominik W. Rettinger Julita GrodekZdj cia: Klaudiusz DwulitMuzyka: Antoni azarkiewiczAktorzy: Paulina Chru ciel Katarzyna Ka mierczak Jakub Snochowski Wojciech Mecwaldowski Andrzej Ga a Ewa Sonnenburg Tomasz Karolak Jacek Ka ucki Maja Maj Jan Nowicki Dziewczyny urz dzaj si we wspolnym mieszkaniu. Ik irytuje przymusowa wspo lokatorka. Daje Joannie tydzie na znalezienie sobie nowego lokum. Tymczasem na klatce schodowej czatuje porzucony m Joanny Jasiek. W ko cu pies s siadow przegania natr ta. Wieczorem sk ada dziewczynom wizyt ekscentryczna s siadka emerytowana nauczycielka historii pani Walicka wraz ze swym kotem. Marcinowi innemu z s siadow obu dziewczyn bardzo podoba si Joanna
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Bezcenny m odzieniec. Niedoko czona misja
Zaginiony pod koniec wojny XVI - wieczny obraz Portret m odzie ca Rafaela Santi to najcenniejsze dzie o zrabowane z polskich muzeow ktorego losy do dzisiaj nie s znane. Portret jest punktem wyj cia i osi opowie ci o rabunku polskich dzie sztuki podczas II wojny wiatowej o ogromnej wojennej pracy rewindykacyjnej i spektakularnym dzia aniu Karola Estreichera w odzyskaniu O tarza Wita Stwosza. Na kanwie opowie ci o losach tych dwoch wiadomie wybranych dzie - Portretu m odzie ca i O tarza Wita Stwosza - podejmiemy prob zrelacjonowania stanu wspo czesnych poszukiwa polskich dobr kultury i dzia a rewindykacyjnych ktorych celem jest powrot do kraju cho by najmniejszej cz ci utraconego dziedzictwa. Przede wszystkim jednak to niezamkni ta opowie o nadziei na odnalezienie niezwykle cennego a zarazem unikalnego dzie a i przywrocenie go Polsce ale rownie ponownego wprowadzenia do obiegu kulturowego wiata. Film powsta w koprodukcji z Filmotek Narodow - Instytutem Audiowizualnym. Dofinansowano ze rodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
23:30

Le niczowka
Do komendy wraca Szymczak jednocze nie do Kingi trafia oficjalne zaproszenie dla Ryszardaz Centralnego Biura ledczego. Wieczorem Nowacki dowiaduje si od Adama e nic go nie czyz Bielawsk . Policjant po nym wieczorem puka do drzwi pani komendant. Trzy M cicielki zmuszaj Artura i Wie ka by pomogli im w zdemaskowaniu Amelii. Dzi ki temu Beata dowiaduje si e instruktorka mieszka z Adrianem. Zadowolona Kasia mowi Konradowi e znalaz a idealnezaj cie dla Ingi. Telenowela Aktorzy: Przemys aw Bluszcz Henryk Talar Szymon Mas akowski Grzegorz Pawlak Joanna Kuberska Mateusz Korsak Rafa Sza ajko Arkadiusz Janiczek Milena Suszy ska Barbara Ka u na Ma gorzata Moskalewicz Fabian Koci cki Jolanta Fraszy ska Sambor Czarnota Mariola Lisicka
Activate Live-Chat