OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:20

Szlakiem lubelskich sztetli
Kazimierz Dolny. W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe Naj - skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretu. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem Karoliny Pa czyk - wielbicielki kabaretu z TVP Rozrywka
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Przed lubem. M oda matka zostaje miertelnie potr cona przez samochod. Regina przyjecha a zobaczy si z ojcem dziecka ktory o nim nie wiedzia . Policjanci namierzaj podejrzane auto w warsztacie
03:30

Ojciec Mateusz
Osaczenie. Dwoch nastolatkow traci przytomno po wypiciu wody. Policja przes uchuje dyrektora okolicznych zak adow przemys owych. Justyna odbiera telefon z pogro kami z powodu zainteresowania gazety firm
04:25

Barwy szcz cia
2659Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Martin Bogdan Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Orina Krajewska Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Olga Bo d Agnieszka Mrozi ska Damian proponuje Ani by razem zamieszkali na co jego ukochana od razu si zgadza ale po kilku godzinachzaczyna mie w tpliwo ci. Hubert i Klara zirytowani e Modrzycki wci nie daje im spokoju postanawiaj pozwa dziennikarza do s du. Po niej pisarka probuje wycofa swoj udzia w promocji nowej ksi ki ale jej wydawca si na to nie zgadza. Tymczasem Kodur ma dla Sta skiego nowe informacje dotycz ce ledztwa. Bruno i Bo ena wci podejrzewaj o udzia w porwaniu ich synka Rafa a. Aby dowie jego winy wynajmuj detektywa
04:55

Korona Gor Polski
nie ka. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Chcemy zach ca do aktywnego wypoczynku w miejscach ktore naszym zdaniem nie zosta y dotychczas nale ycie wypromowane. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu obleganych przez turystow Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory jak si wydaje b dzie przez najbli sze lata preferowanym przez Polakow sposobem na sp dzanie wolnego czasu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Zgorzelec. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Ma y Indianin. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych. Magazyn kulinarny
11:10

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30

Ja to mam szcz cie
W rodzinie Polakow ycie codzienne znow zostaje zdominowane przez seri nieporozumie i sytuacje rodem z najlepszych komedii. Marcin (Antek Krolikowski) decyduje si zaanga owa w pomoc humanitarn w bardzo niebezpiecznym i biednymmiejscu - na Ibizie. Zosia (Weronika Kosobudzka) wraca ze szko y z czarno - br zowymi rysunkami ktore niepokoj Joann (Kinga Preis). Sprawa wyja nia si gdy Zosia opowiada e w klasie maj tylko takie kredki... Ojciec Eli (Natalia Idzikiewicz) - Stefan (Przemys aw Sadowski) przychodzi zabra cork na weekend. Niestety okazuje si e pomyli daty. W kuchni pojawiaj si karaluchy wobec czego Joanna zarz dza szeroko zakrojon walk z naje d cami! Na domiar z ego przyjaciel Jerzego - Tadeusz (Tomasz Karolak) ma pewne k opoty. Jerzy udziela mu kilku porad. Marcin rownie ... Serial komediowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
Lewiccy przyje d aj do stolicy na wyst p zespo u Gutowskiego. Franka poznaje swojego syna Adama. Basia prosi Paw a o pomoc w przygotowaniu do egzaminu na prawo jazdy
13:05

M jak mi o
Bartek wyznaje Uli e dosta propozycj pracy we Wroc awiu na stanowisku asystenta projektanta. Odrzuci jednak ofert bo nie chce by daleko od rodziny. Ula namawia go eby przyj posad
14:00

Szansa na sukces. Opole 2023
Piotr Szczepanik. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
15:00

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:20

Bajki naszych rodzicow
Bolek i Lolek w Europie. Serial przygodowy dla dzieci b d cy kontynuacj przygod Bolka i Lolka tym razem w Europie. Wezwani do zamku szkockiego lorda Bolek i Lolek odszukuj ducha ktory ma spe nia rol turystycznej atrakcji. Ch opcom udaje si wykona nie atwe zadanie ale znudzony duch wcale nie ma zamiaru straszy kogokolwiek
15:30

Bajki naszych rodzicow
Bolek i Lolek w Europie. Bolek i Lolek uwa nie studiuj wisz ca na cianie map . Jako cel swej podro y wybieraj Grecj . Samolotem lec do Aten tam zwiedzaj Akropol i podziwiaj pi kne antyczne budowle. Potem udaj si na jedn z greckich wysepek gdzie spotykaj Pyti ktora przepowiada im wspania przygod i wielkie odkrycie. Podczas podwodnej eskapady ch opcy znajduj antyczny pos g Posejdona. Uradowani opuszczaj Grecj a w radiu s ysz komunikat oznajmiaj cy wiatu o ich wspania ym odkryciu
15:40

Prosz s onia
Przeprowadzka Dominika. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie ch opca o imieniu Pinio i jego przyjaciela porcelanowego s onia Dominika. Dominik mieszka przed domem Pinia ale jest mu smutno gdy Pinio wychodzi do szko y. St d pomys przeprowadzki do zoo gdzie Dominik b dzie mia towarzystwo
16:00

Ja to mam szcz cie
W rodzinie Polakow ycie codzienne znow zostaje zdominowane przez seri nieporozumie i sytuacje rodem z najlepszych komedii. Marcin (Antek Krolikowski) decyduje si zaanga owa w pomoc humanitarn w bardzo niebezpiecznym i biednymmiejscu - na Ibizie. Zosia (Weronika Kosobudzka) wraca ze szko y z czarno - br zowymi rysunkami ktore niepokoj Joann (Kinga Preis). Sprawa wyja nia si gdy Zosia opowiada e w klasie maj tylko takie kredki... Ojciec Eli (Natalia Idzikiewicz) - Stefan (Przemys aw Sadowski) przychodzi zabra cork na weekend. Niestety okazuje si e pomyli daty. W kuchni pojawiaj si karaluchy wobec czego Joanna zarz dza szeroko zakrojon walk z naje d cami! Na domiar z ego przyjaciel Jerzego - Tadeusz (Tomasz Karolak) ma pewne k opoty. Jerzy udziela mu kilku porad. Marcin rownie ... Serial komediowy
16:30

Na sygnale
Pieski dzie. Ekipa doktora Banacha jedzie na wezwanie do graficiarza. Podczas bojki zosta przez rywali spryskany farb w sprayu i nagle zacz si dusi . Gdy ratownicy docieraj na miejsce konflikt mi dzy gangami graficiarzy wybucha na nowo. Konieczna jest interwencja policji. Z kolei zespo Martyny Basi i Nowego musi pomoc ch opcu pogryzionemu w parku przez psa. Kolejne wezwanie nap ywa do dziewczyny ktora przez upadek podczas joggingu dozna a powa nej kontuzji. Aktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Kozienicki Park Krajobrazowy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
18:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Na dobre i na z e
Jak rodzina. Odcinek 852Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Renata FrydrychAktorzy: Marta muda Trzebiatowska Laura Parol Mateusz Janicki Tetiana Malkova Aleksandra Grabowska Pola Gonciarz Marcin Korcz Katarzyna Skrzynecka Joanna Pach Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Piotr Garlicki Mira FereniukHania po rozmowie z Rit u wiadamia sobie jak bardzo rani a Micha a i jak trudne mo e by odbudowanie ich zwi zku. Tymczasem Wilczewski zaprzyja nia si z Olen Kosenko m od lekark z Ukrainy ktora przywozi do Le nej Gory dwoje powa nie chorych dzieci. Gloria wyznaje Blance e wcale nie zamierza zg osi na policji tego co spotka o j w barze: odurzenia i proby porwania. A do szpitala trafia nagle Mario Milewski ktorego obie lekarki pozna y feralnego wieczoru i ktory teraz zosta ci ko pobity
TVPOLONIA
20:45

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
21:35

Apetyt na mi o
Serial obyczajowy 21 min Polska 2006Re yseria: Anna KazejakScenariusz: Dominik W. Rettinger Julita GrodekZdj cia: Klaudiusz DwulitMuzyka: Antoni azarkiewiczAktorzy: Paulina Chru ciel Katarzyna Ka mierczak Jakub Snochowski Wojciech Mecwaldowski Andrzej Ga a Ewa Sonnenburg Tomasz Karolak Jacek Ka ucki Maja Maj Jan Nowicki Po nieudanym poszukiwaniu pracy zap akana Joanna trafia do ko cio a w ktorym poznaje sympatycznego ksi dza Pawlika. W domu zjawia si Baranowski. M czyzna wspina si na pawlacz aby odszuka notatnik po poprzedniej lokatorce - Magdzie. Spada z pawlacza i amie nog . Wraz zpogotowiem pojawia si przystojny lekarz Pawe Kroenke ktory zostawia Joannie swoj wizytowk . Ika ostatecznie przekonuje si do Joanny i chce z ni dalej wynajmowa mieszkanie. Joanna dostaje now prac jako opiekunka starszego despotycznego pana W adys awa Halberga
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

C.K. Dezerterzy
Po wielu perypetiach grupa przyjacio zostaje schwytana przez andarmow cesarskich. Wyrokiem s du polowego dezerterzy zostaj skazani na mier . Na szcz cie nadchodzi wiadomo o zako czeniu wojny
23:45

Zezem
Chamlet. Niepodwa alnym atutem wyk adow profesora mniemanologii stosowanej Jana Stanis awskiego jest ich ponadczasowo . S jednak i takie ktore wraz z up ywem lat nie tylko si nie starzej lecz nabieraj niemal pal cej aktualno ci. Tak jest z Chamletem ktorego tematem jest zachowanie kierowcow na drogach. amanie przepisow lekcewa enie przechodniow to wbrew pozorom wcale nie najgorsze wady zmotoryzowanych. Prawdziwym problemem wi kszo ci kierowcow jest bowiem niekontrolowana agresja cz sto traktowana jako jedyna obrona wobec chamstwa innych u ytkownikow drog. Serial komediowy 11 min Polska 1976Re yseria: Janusz ZaorskiScenariusz: Jan Tadeusz Stanis awski Janusz ZaorskiZdj cia: Jacek Zygad oMuzyka: Adam S awi skiWyst puj : Teresa Lipowska Roman K osowski Jerzy Stuhr Grzegorz Warcho Andrzej Zaorski Bronis aw Pawlik Jan Tadeusz Stanis awski Juliusz Lubicz - Lisowski i inni
Activate Live-Chat