OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:30

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
Serial obyczajowy 21 min Polska 2006Re yseria: Anna KazejakScenariusz: Dominik W. Rettinger Julita GrodekZdj cia: Klaudiusz DwulitMuzyka: Antoni azarkiewiczAktorzy: Paulina Chru ciel Katarzyna Ka mierczak Jakub Snochowski Wojciech Mecwaldowski Andrzej Ga a Ewa Sonnenburg Tomasz Karolak Jacek Ka ucki Maja Maj Jan Nowicki Po nieudanym poszukiwaniu pracy zap akana Joanna trafia do ko cio a w ktorym poznaje sympatycznego ksi dza Pawlika. W domu zjawia si Baranowski. M czyzna wspina si na pawlacz aby odszuka notatnik po poprzedniej lokatorce - Magdzie. Spada z pawlacza i amie nog . Wraz zpogotowiem pojawia si przystojny lekarz Pawe Kroenke ktory zostawia Joannie swoj wizytowk . Ika ostatecznie przekonuje si do Joanny i chce z ni dalej wynajmowa mieszkanie. Joanna dostaje now prac jako opiekunka starszego despotycznego pana W adys awa Halberga
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Sfora
Wzajemna fascynacja Lipskiego i Niki powoli przeradza si w g bsze uczucie. Cz onkowie sfory obserwuj poczynania przest pcow. Pieni dze przeznaczone do wyprania trafiaj do firmy Globo-import
03:35

Sfora
Nowicki przekazuje szefowi Rady Polityki Pieni nej dowody przest pczej dzia alno ci Globobanku. Duch otrzymuje od Buby informacj o kolejnym transporcie brudnych pieni dzy
04:35

Na sygnale
Pieski dzie. Ekipa doktora Banacha jedzie na wezwanie do graficiarza. Podczas bojki zosta przez rywali spryskany farb w sprayu i nagle zacz si dusi . Gdy ratownicy docieraj na miejsce konflikt mi dzy gangami graficiarzy wybucha na nowo. Konieczna jest interwencja policji. Z kolei zespo Martyny Basi i Nowego musi pomoc ch opcu pogryzionemu w parku przez psa. Kolejne wezwanie nap ywa do dziewczyny ktora przez upadek podczas joggingu dozna a powa nej kontuzji. Aktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
05:00

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Wojownicy czasu
Wyznania mistrzow ma odobrych czyli katem by. Instytucja kata pojawi a si w Europie wraz z pocz tkiem lokowania miast na prawie magdeburskim. Kat by nie tylko narz dziem wymierzania sprawiedliwo ci przy pomocy topora miecza czy stryczka ale tak e wydobywa zeznania dba o higien miasta usuwaj c padlin i zb kane psy oraz prowadzi miejski zamtuz. Katowska sztuka wymagaj ca znajomo ci ludzkiej anatomii oraz psychiki inspiruje dzi rekonstruktorow tej profesji
07:05

Giganci historii
Rewolucja bolszewicka i narodziny komunizmu. Rewolucja - mia a da kres uciskowi kapitalistycznemu i wyzyskowi klasy robotniczej. Karol Marks i Fryderyk Engels og osili w po owie XIX wieku braterstwo proletariuszy ktore mia o odsun od w adzy bur uazj . Nowy porz dek by obietnic sprawiedliwo ci spo ecznej bez ucisku pa stwa i religii. Idea ta szybko znalaz a zwolennikow tak e w Rosji gdzie wrogiem ludu by znienawidzony car. Lenin Trocki i Stalin rozwin li swoj odmian komunizmu. Bolszewizm rozp ta krwaw wojn domow . Rodzin carsk zamordowano a nowi przywodcy stworzyli wypaczony system oparty na zorganizowanym terrorze. Proletariuszom rewolucja przynios a bied nieustanny nadzor donosicieli i wszechobecn propagand . Przypominamy czasy kiedy rodzi y si teorie komunizmu leninizmu trockizmu i stalinizmu ktore wywar y tak wielki wp yw tak e na nasz histori . Rewolucja bolszewicka i narodziny komunizmu to temat tego odcinka teleturnieju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Jak zdoby pieni dze kobiet i s aw
Na film sk adaj si trzy nowelki z ktorych ka da podaje do przewrotn recept na zdobycie tytu owych pieni dzy kobiety oraz s awy
11:25

Dziewczyny do wzi cia
Trzy dziewczyny z prowincji przyje d aj do stolicy. Chc uciec od ma omiasteczkowej monotonii marz o tym by si zakocha . Wkrotce trafia si dwoch kandydatow lecz sprawy id opornie
TVPOLONIA
12:10

Dziewczyna i ch opak
Szef i inni. Tomek jako Tosia przyje d a do S ojewa. Od pocz tku zaczynawprowadza nowe porz dki. Miejscowym dzieciom nie podoba si taka dyktatura i postanawiaj utrze obcej nosa. Serial przygodowy 45 min Polska 1977Re yseria: Stanis aw LothScenariusz: Hanna O ogowska Anette OlsenZdj cia: Jerzy ukaszewiczAktorzy: Anna Sieniawska Wojciech Sieniawski Stanis aw Mikulski Barbara So tysik Andrzej Wasilewicz Barbara Rachwalska i inni
13:05

Korona Gor Polski
nie ka. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Chcemy zach ca do aktywnego wypoczynku w miejscach ktore naszym zdaniem nie zosta y dotychczas nale ycie wypromowane. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu obleganych przez turystow Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory jak si wydaje b dzie przez najbli sze lata preferowanym przez Polakow sposobem na sp dzanie wolnego czasu
13:35

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
14:05

Na dobre i na z e
Jak rodzina. Odcinek 852Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Renata FrydrychAktorzy: Marta muda Trzebiatowska Laura Parol Mateusz Janicki Tetiana Malkova Aleksandra Grabowska Pola Gonciarz Marcin Korcz Katarzyna Skrzynecka Joanna Pach Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Piotr Garlicki Mira FereniukHania po rozmowie z Rit u wiadamia sobie jak bardzo rani a Micha a i jak trudne mo e by odbudowanie ich zwi zku. Tymczasem Wilczewski zaprzyja nia si z Olen Kosenko m od lekark z Ukrainy ktora przywozi do Le nej Gory dwoje powa nie chorych dzieci. Gloria wyznaje Blance e wcale nie zamierza zg osi na policji tego co spotka o j w barze: odurzenia i proby porwania. A do szpitala trafia nagle Mario Milewski ktorego obie lekarki pozna y feralnego wieczoru i ktory teraz zosta ci ko pobity
15:00

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Aneta wraca do pracy w klinice. Chce kontrolowa co dzieje si w mieszkaniu dlatego instaluje w nim kamery. Gdy Olek i Iwona dowiaduj si o inwigilacji wybucha konflikt
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Universe. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Stulecie Winnych
Antek nies usznie oskar ony o posiadanie alkoholu ucieka z Monaru mimo e nie sko czy jeszcze leczenia. Jasiek nie wierzy w k amstwa syna widzi e jest w bardzo z ym stanie probuje mu pomoc. Basia u wiadamia Ja kowi e pomoc mo e tylko sam Antek. Z kolei Agnieszka yje w ci g ym stresie boi si e Micha zostanie internowany. Traci wiar w to e uda si jej zaj w ci . Probuje jej pomoc Czerwiec specjalista w leczeniuniep odno ci. Janusza i ma Hani po raz kolejny nachodzi Go bianka ktora znowu szanta uje syna. Przypadkowo natyka si na ni Ania. Nie mo e uwierzy e jej by a kole anka prokurator Hanna Go bianka to matka Janusza. Ania prosi a j o ratunek Paw a uznanego za wroga ludu. Wracaj stare demony. Czy Go bianka m ci si na Michelle w a nie za stare czasy Serial historyczny obyczajowy
TVPOLONIA
20:45

Jestem morderc
Janusz Jasi ski to m ody milicjant ktory po niepowodzeniu pierwszego etapu ledztwa zostaje szefem grupy dochodzeniowej maj cej z apa seryjnego zabojc kobiet - s ynnego wampira z Zag bia
22:45

Najwi ksze przeboje
2 plus 1. Najwi ksze przeboje to cykl prezentuj cy najwi ksze przeboje niezapomnianych artystow polskiej muzyki rozrywkowej. W dzisiejszym odcinku przypomnimy tworczo 2 plus 1
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat