OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
W adys aw Halberg pokazuje Joannie pistolet z czasow wojny i domaga si aby kupi a mu do niego naboje. Zjawia si te ciowa Joanny. Kobieta probuje namowi synow do powrotu na ono rodziny. Ksi dz Pawlik odwiedza dziewczyny i obiecuje modli si za dusz poprzedniejlokatorki Magdy. Pani Walicka ktora wci podejrzewa dziewczyny o prowadzenie agencji towarzyskiej przedstawia im jako przyk ad odnowy duchowej swego wychowankaStefcia by ego kryminalist . Proponuje dziewczynom uczciwe zaj cie w schroniskudla zwierz t. Ik z yma si na t propozycj ale Joanna j przyjmuje. Serial obyczajowy
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Diabe na drodze. Na drogach w okolicach Sandomierza dochodzi do niebezpiecznych incydentow. W tym samym czasie policja zauwa a wzrost liczby przypadkow zatrucia narkotykami w rod uczniow liceum
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
2660Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Barbara Jonak Orina Krajewska Marta D browska Wojciech Solarz Marieta ukowska Les aw urek Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Oliwier Koz owski Krystyna Tkacz Marek Siudym Lidia Bogaczowna Stanis aw GorkaDamian wci obwinia si o z y wp yw jaki wywar na swoje dzieci zw aszcza na cork . Gdy probuje porozmawia o tym z Ani sprawy znow si komplikuj . Celina prowadzi ciche ledztwo w hotelu Sta skich gdy nagle trafia na znajom Sabin z ktor wzi a udzia w sesji do kalendarza i ktora niweczy ca y wymy lony przez ni plan dzia ania. Irena z Tolkiem wybieraj si razem na wesele gdzie w rod go ci seniorka rozpoznaje swojego przyjacielasprzed lat: Witka Budrewicza. Z kolei Anatol poznaje na imprezie wyj tkowo zaradn i kokieteryjn Janink
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30

Barwy szcz cia
Damian przekonuje Ani by razem zamieszkali. Zaprasza j na rodzinny obiad. Celina umawia si z Rafa em na degustacj wina. W jego telefonie i w aparacie Karoliny umieszcza aplikacje szpieguj ce
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru. Powstanie
Warszawa. Na Czerniakowie sytuacja staje si krytyczna. Wsparcie ogniowe z drugiej strony Wis y uderza w pozycje Polakow a nie w Niemcow. W trakcie ostrza u Janek zostaje ranny
13:10

Ludzie i bogowie
Duet. Warszawa rok 1941. S d kapturowy wydaje wyrok na Igo Syma. Za wykonanie wyroku jest odpowiedzialny oddzia porucznika Leszka Zar by ps. Onyks i kaprala Tadeusza Korzeniewskiego ps. Dager
14:05

Giganci historii
Ojcowie niepodleg o ci -. Roman Dmowski wspo tworca ruchu narodowego w Polsce cho porownywany z Jozefem Pi sudskim wci wydaje si niedoceniany. Jaki by rzeczywisty wk ad tego polityka w przywrocenie Polski na map Europy Jego mistrzowskie pi ciogodzinne przemowienie na konferencji pokojowej w Pary u okre lane jest dzi jako s owna walka o Polsk . W przeciwie stwie do Pi sudskiego nie by wodzem nawet w obr bie w asnego stronnictwa. Bywa dyplomat i intelektualist . Trafnie odczytywa trendy epoki i wyci ga z nich rozwi zania na przysz o . By autorem jedynego w swoim rodzaju opracowania na temat sytuacji w Europie rodkowo - Wschodniej. Ale kunszt intelektualisty i analityka nie przemowi y do zbiorowej wyobra ni tak jak heroiczna legenda Legionow. Nie by o w nim nic z impetu husarii wietno ci poloneza ale rytm powolny m ota wykuwaj cego granit ocenia wkrotce po jego mierci Ksawery Pruszy ski. yciu dzia alno ci i spu ci nie Romana Dmowskiego dedykowany jest ten odcinek teleturnieju
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Alfabet Andrzeja Dobosza
Pisarze -. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Deja vu. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:50

Halo halo
Organizacja miejsca do rysowania. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krotkie rozmowy bawi i ucz
16:00

Le niczowka
Gdy Szymczak dowiaduje si o decyzji Nowackiego robi mu publiczn awantur . Z opresji wybawia Ryszarda nag e wezwanie do gabinetu pani komendant. Wieczorem Adam obserwuje Kostka wracaj cego z babci ze spaceru. Adrian proponuje Beacie wspolne popo udnie i zabiera j do swojego raju. Wieczorem kucharz proponuje dziewczynie by razem zamieszkali. Po depresji Hani nie ma ju nawet ladu. Kobieta postanowi a wzi sprawy w swoje r ce i wprowadza w domu Majewskich g bokie ekologiczne zmiany. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
Damian przekonuje Ani by razem zamieszkali. Zaprasza j na rodzinny obiad. Celina umawia si z Rafa em na degustacj wina. W jego telefonie i w aparacie Karoliny umieszcza aplikacje szpieguj ce
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Ojciec Mateusz
Mi o po grob. Kornel i Julia wybieraj si na romantyczn kolacj do Janowa Lubelskiego. Przy drodze kto gwa townie macha r k . Julia zje d a na pobocze. Wychodzi z auta by zapyta czy wszystko w porz dku. Nagle pojawiaj si kolejne dwie zamaskowane osoby. Jedna trzyma Juli na muszce druga wdziera si do auta. Kornel jest przera ony. Zostaje wywleczony z auta i skuty kajdankami. Napastnik wrzuca Juli do auta. Ta blokuje drzwi i rusza z piskiem. Napastnicy prowadz Kornela do lasu. Nocul odbiera telefon o odkryciu w lesie zw ok. Kobylicka Gibalski i Nocul rozmawiaj z grzybiarzami ktorzy znale li m czyzn z ran postrza ow . Policjanci przeszukuj mieszkanie denata ktore kto wcze niej spl drowa . Zabezpieczaj album ze zdj ciami. Gibalski na jednej z fotografii rozpoznaje Magd fryzjerk ktora zostaje przes uchana. Wygl da na to e by a jedn z wielu kochanek Kornela. Serial kryminalny obyczajowy
TVPOLONIA
20:35

Ojciec Mateusz
Piotru Pan. odc. 165W wietlicy w domu trwa proba przedstawienia Piotru Pan z Noculem w roli g ownej. Wyst puj tak e Mo ejko i Gibalski. Nieoczekiwanie przed premier Nocul chce zrezygnowa z roli. Poproszony przez Mo ejk o pomoc Mateusz pojawia si na probie. Po obejrzeniu spektaklu zaczyna wprowadza zmiany. Mo ejko zostaje Piotrusiem a Nocul Hakiem. Dyrektor domu dziecka przygotowuje ma e przyj cie po premierze. Nagle zauwa a brak koperty z pieni dzmi w szufladzie. W tym miejscu znajduje kartk z napisem To nasza kasa. Przera ony zawiadamia Nocula. Nocul z Gibalskim przes uchuj podopiecznych domu dziecka. Ch opcy mowi e wychodz c do azienki spotkali opiekuna Darka. Ludwik Tomek i Wanda namawiaj si . S yszeli o nagrodzie dla znalazcy pieni dzy. Nieoczekiwanie Tomek znika z o rodka. Policjanci przes uchuj Wand i Ludwika. Dzieci oskar aj Tomka o ucieczk z kas . Tymczasem Darek bierze zaleg y urlop. Serial kryminalny obyczajowy
21:30

Apetyt na mi o
Marcin urz dza seans spirytystyczny. Wywo uje ducha Magdy. S owa dobywaj si ze s uchawki telefonu umieszczonego po sto em. Ika odkrywa jego podst p. Okazuje si e Magda yje. Marcin zostaje wyrzucony za drzwi. Joanna zjawia si w swej dodatkowej pracy w schronisku dla zwierz t. Poznaje tam wolontariuszy: ukasza i Ricarda. Wieczorem do mieszkania dziewcz t wpada dwoch m czyzn w poszukiwaniu notatnika Magdy. Z pomoc nadchodz Stefcio i Walicka przybywa te policja. Dziewczyny podejrzewaj e Magda zapl tana jest w jak niebezpieczn afer . Piotrek radzi si Marcina jak ma poderwa Ik . W odzi zjawia si przejazdem ojciec Iki policjant. Serial obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Stanis aw Syrewicz odmieniany przez los
Wybitny kompozytor muzyki filmowej Stanis aw Syrewicz urodzi si w sowieckim obozie. Po uko czeniu Akademii Muzycznej podj studia na wydziale re yserii w Szkole Teatralnej w Warszawie
23:30

Le niczowka
Gdy Szymczak dowiaduje si o decyzji Nowackiego robi mu publiczn awantur . Z opresji wybawia Ryszarda nag e wezwanie do gabinetu pani komendant. Wieczorem Adam obserwuje Kostka wracaj cego z babci ze spaceru. Adrian proponuje Beacie wspolne popo udnie i zabiera j do swojego raju. Wieczorem kucharz proponuje dziewczynie by razem zamieszkali. Po depresji Hani nie ma ju nawet ladu. Kobieta postanowi a wzi sprawy w swoje r ce i wprowadza w domu Majewskich g bokie ekologiczne zmiany. Telenowela
Activate Live-Chat