OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20
 
Polacy wiatu
Zbigniew Ziembi ski. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych Polakow yj cych w ro nych zak tkach wiata. Bohaterem odcinka jest Zbigniew Ziembi ski (1908 - 1978) aktor i re yser ktory w czasie II wojny wiatowej wyemigrowa do Brazylii. Ziembi ski odnios ogromny sukces artystyczny na scenach Rio de Janeiro. Krytycy teatralni dziel dzieje teatru brazylijskiego na dwa okresy przed i po Ziembi skim nazywaj c go polskim ojcem brazylijskiego teatru
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Apetyt na mi o
Marcin urz dza seans spirytystyczny. Wywo uje ducha Magdy. S owa dobywaj si ze s uchawki telefonu umieszczonego po sto em. Ika odkrywa jego podst p. Okazuje si e Magda yje. Marcin zostaje wyrzucony za drzwi. Joanna zjawia si w swej dodatkowej pracy w schronisku dla zwierz t. Poznaje tam wolontariuszy: ukasza i Ricarda. Wieczorem do mieszkania dziewcz t wpada dwoch m czyzn w poszukiwaniu notatnika Magdy. Z pomoc nadchodz Stefcio i Walicka przybywa te policja. Dziewczyny podejrzewaj e Magda zapl tana jest w jak niebezpieczn afer . Piotrek radzi si Marcina jak ma poderwa Ik . W odzi zjawia si przejazdem ojciec Iki policjant. Serial obyczajowy
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Jak rodzina. Odcinek 852Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Renata FrydrychAktorzy: Marta muda Trzebiatowska Laura Parol Mateusz Janicki Tetiana Malkova Aleksandra Grabowska Pola Gonciarz Marcin Korcz Katarzyna Skrzynecka Joanna Pach Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Piotr Garlicki Mira FereniukHania po rozmowie z Rit u wiadamia sobie jak bardzo rani a Micha a i jak trudne mo e by odbudowanie ich zwi zku. Tymczasem Wilczewski zaprzyja nia si z Olen Kosenko m od lekark z Ukrainy ktora przywozi do Le nej Gory dwoje powa nie chorych dzieci. Gloria wyznaje Blance e wcale nie zamierza zg osi na policji tego co spotka o j w barze: odurzenia i proby porwania. A do szpitala trafia nagle Mario Milewski ktorego obie lekarki pozna y feralnego wieczoru i ktory teraz zosta ci ko pobity
03:35
 
Stulecie Winnych
Antek nies usznie oskar ony o posiadanie alkoholu ucieka z Monaru mimo e nie sko czy jeszcze leczenia. Jasiek nie wierzy w k amstwa syna widzi e jest w bardzo z ym stanie probuje mu pomoc. Basia u wiadamia Ja kowi e pomoc mo e tylko sam Antek. Z kolei Agnieszka yje w ci g ym stresie boi si e Micha zostanie internowany. Traci wiar w to e uda si jej zaj w ci . Probuje jej pomoc Czerwiec specjalista w leczeniuniep odno ci. Janusza i ma Hani po raz kolejny nachodzi Go bianka ktora znowu szanta uje syna. Przypadkowo natyka si na ni Ania. Nie mo e uwierzy e jej by a kole anka prokurator Hanna Go bianka to matka Janusza. Ania prosi a j o ratunek Paw a uznanego za wroga ludu. Wracaj stare demony. Czy Go bianka m ci si na Michelle w a nie za stare czasy Serial historyczny obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
Damian przekonuje Ani by razem zamieszkali. Zaprasza j na rodzinny obiad. Celina umawia si z Rafa em na degustacj wina. W jego telefonie i w aparacie Karoliny umieszcza aplikacje szpieguj ce
04:55
 
Zakochaj si w Polsce
Kozienicki Park Krajobrazowy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20
 
Polacy wiatu
Zbigniew Ziembi ski. Cykl etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych Polakow yj cych w ro nych zak tkach wiata. Bohaterem odcinka jest Zbigniew Ziembi ski (1908 - 1978) aktor i re yser ktory w czasie II wojny wiatowej wyemigrowa do Brazylii. Ziembi ski odnios ogromny sukces artystyczny na scenach Rio de Janeiro. Krytycy teatralni dziel dzieje teatru brazylijskiego na dwa okresy przed i po Ziembi skim nazywaj c go polskim ojcem brazylijskiego teatru
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:45
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
2662Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Marek Ka u y ski Micha Rolnicki Hanna Klepacka Ewelina Serafin Micha Lesie Marieta ukowska Orina Krajewska Les aw urek Wojciech Solarz Klara robi Hubertowi wymowki obawiaj c si e sprawa ataku na dziennikarza Szoku trafi w ko cu do s du. Tymczasem Modrzycki pisze artyku o rodzinie Pyrkow. Jest szcz liwy e znow ma gor cy temat. Sadowski przy okazji kolejny raz ciera si z Wangelem a po niej pada ofiar szanta u. Ania opowiada S awce o pora ce jak okaza si jej obiad z Damianem i dzie mi. Wojcik nagle odwo uje ich kolejne spotkanie i rezygnuje te z pomys u wspolnego mieszkania. Celina po wymeldowaniu z hotelu spotyka si w tajemnicy z Bo en i nadal prowadzi ledztwo w sprawie Rafa a
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Mi o po grob. Kornel i Julia wybieraj si na romantyczn kolacj do Janowa Lubelskiego. Przy drodze kto gwa townie macha r k . Julia zje d a na pobocze. Wychodzi z auta by zapyta czy wszystko w porz dku. Nagle pojawiaj si kolejne dwie zamaskowane osoby. Jedna trzyma Juli na muszce druga wdziera si do auta. Kornel jest przera ony. Zostaje wywleczony z auta i skuty kajdankami. Napastnik wrzuca Juli do auta. Ta blokuje drzwi i rusza z piskiem. Napastnicy prowadz Kornela do lasu. Nocul odbiera telefon o odkryciu w lesie zw ok. Kobylicka Gibalski i Nocul rozmawiaj z grzybiarzami ktorzy znale li m czyzn z ran postrza ow . Policjanci przeszukuj mieszkanie denata ktore kto wcze niej spl drowa . Zabezpieczaj album ze zdj ciami. Gibalski na jednej z fotografii rozpoznaje Magd fryzjerk ktora zostaje przes uchana. Wygl da na to e by a jedn z wielu kochanek Kornela. Serial kryminalny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
Piotru Pan. odc. 165W wietlicy w domu trwa proba przedstawienia Piotru Pan z Noculem w roli g ownej. Wyst puj tak e Mo ejko i Gibalski. Nieoczekiwanie przed premier Nocul chce zrezygnowa z roli. Poproszony przez Mo ejk o pomoc Mateusz pojawia si na probie. Po obejrzeniu spektaklu zaczyna wprowadza zmiany. Mo ejko zostaje Piotrusiem a Nocul Hakiem. Dyrektor domu dziecka przygotowuje ma e przyj cie po premierze. Nagle zauwa a brak koperty z pieni dzmi w szufladzie. W tym miejscu znajduje kartk z napisem To nasza kasa. Przera ony zawiadamia Nocula. Nocul z Gibalskim przes uchuj podopiecznych domu dziecka. Ch opcy mowi e wychodz c do azienki spotkali opiekuna Darka. Ludwik Tomek i Wanda namawiaj si . S yszeli o nagrodzie dla znalazcy pieni dzy. Nieoczekiwanie Tomek znika z o rodka. Policjanci przes uchuj Wand i Ludwika. Dzieci oskar aj Tomka o ucieczk z kas . Tymczasem Darek bierze zaleg y urlop. Serial kryminalny obyczajowy
14:00
 
Stanis aw Syrewicz odmieniany przez los
Wybitny kompozytor muzyki filmowej Stanis aw Syrewicz urodzi si w sowieckim obozie. Po uko czeniu Akademii Muzycznej podj studia na wydziale re yserii w Szkole Teatralnej w Warszawie
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Animowanki
Rodzina Treflikow. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25
 
Agi Bagi
Psotny wiatr. Serial Agi Bagi opowiada o przygodach mieszka cow planety ktora ma dwie strony: Agi oraz Bagi. Pokazuje wzajemne relacje mi dzy mieszka cami tej planety - Agingami i Bagingami. Ka dy odcinek serii dotyczy kwestii zwi zanej ze rodowiskiem i ekologi oraz pokazuje jak y w zgodzie z natur . Odc. 3. Wiatr porywa pioropusz i prze cierad o Wodza wprowadzaj c zamieszanie w spokojne ycie wioski Agingow. Wiatr przenosi prze cierad o na drug stron planety a nast pnie porywa na nim pracowite Bagingi. Na szcz cie na pomoc przylatuj Felek i Myfka. Czym jest wiatr
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Kemping polarny -. 8-letnia Nela ktora od trzech lat podro uje i zwiedza kontynenty zabiera widzow na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:00
 
Le niczowka
Wspolna wyprawa na ryby Oskara Jacka i dzieci nie jest zbyt udana. Ale Mondrasiuk nie zdradza Magdzie szczego ow. Maciej informuje Lidi e szefostwo Beauty Top zdecydowa o si podpisa umow z Zio owym Rajem. Banach odwiedza Janusza by podzieli si z nim t nowin . Karcz gratuluje a wkrotce wysy a ysego do Skar yska - Kamiennej by jeszcze raz poszuka hakow na Lidi . Hania nadal prowadzi ekologiczn rewolucj . Niespodziewanie znajduje sojusznika w Jerzym. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2662Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Marek Ka u y ski Micha Rolnicki Hanna Klepacka Ewelina Serafin Micha Lesie Marieta ukowska Orina Krajewska Les aw urek Wojciech Solarz Klara robi Hubertowi wymowki obawiaj c si e sprawa ataku na dziennikarza Szoku trafi w ko cu do s du. Tymczasem Modrzycki pisze artyku o rodzinie Pyrkow. Jest szcz liwy e znow ma gor cy temat. Sadowski przy okazji kolejny raz ciera si z Wangelem a po niej pada ofiar szanta u. Ania opowiada S awce o pora ce jak okaza si jej obiad z Damianem i dzie mi. Wojcik nagle odwo uje ich kolejne spotkanie i rezygnuje te z pomys u wspolnego mieszkania. Celina po wymeldowaniu z hotelu spotyka si w tajemnicy z Bo en i nadal prowadzi ledztwo w sprawie Rafa a
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Gdzie na granicy turecko-polskiej
W 2018 roku w ramach przygotowa do sk adnia wniosku do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF)na rozwoj projektu dokumentalnego Naddniestrza skie Opowie ci wyjecha em do Naddniestrza w Mo dawii gdzie w wiosce Swoboda Raszkow sp dzi em 8 dni na dokumentacji do projektu. Swoboda Raszkow to wyj tkowemiejsce na ziemi. Osada zosta a za o ona przez powsta cow styczniowych ktorzy uciekaj c ze swoimirodzinami przed carskimi represjami po upadku powstania szukali schronienia na terenach owczesnej Besarabii. Do dzi ich potomkowie tam yj czuj si Polakami i przede wszystkim kultywuj polskietradycje
17:55
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Mija rok od mierci Basi Jab onowskiej. Nad rozlewiskiem na uroczysto ci rocznicowej spotyka si rodzina i przyjaciele. Tomasz nie mo e si pogodzi z odej ciem ony. Kuba proponuje S awkowi wspolny interes. W le niczowce Marysia niespodziewanie spotyka Krzysztofa. Z Warszawy wraca Mirka z Ma kiem ktorzy zamieszkuj na plebanii u Ro y i Karola. Do Piernackiego przyje d a Magda ktora chce wroci do pracy w stajni. Ewa Stern dostaje g own rol w serialu. Do pensjonatu przyje d a tajemniczy go - Adam. Spokoj Ma gosi burzypojawienie si Romanika. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
20:40
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem zawis y czarne chmury. Ma gosia dowiaduje si o gigantycznym d ugu jaki odziedziczy a po zmar ej matce. Razem z Konradem postanawiaj na w asn r k rozpocz ledztwo w tej sprawie. Do pensjonatu nad rozlewiskiem przyje d a guru krytyki kulinarnej Iwo Wenert. Od samego pocz tku jego pobyt sprawia wiele trudno ci. Interes Kuby i S awka nabiera rozp du dzi ki tajemniczemu biznesmenowi. Ewa Stern dowiaduje si e nie otrzyma a g ownej roli w serialu. Krzysztof zaczyna urz dza si w le niczowce
21:30
 
Apetyt na mi o
Andrzej Halberg prosi Joann eby przeszuka a pokoj dziadka i znalaz a jego pami tnik z ca ego ycia. Walicka odnajduje u Marcina zeszyt Magdy w ktorym s informacje kompromituj ce by ego pracodawc Magdy eks pos a niejakiego Krupisko. Joanna przynosi W adys awowi naboje do jego pistoletu naboje nie pasuj ( art Iki i Joanny). eby wyprobowa uczucie Piotrka Ika opowiada w jego obecno ci o zmy lonej randce z wielbicielem. Piotrekjest zazdrosny Ika go przeprasza. Dochodzi do pierwszego poca unku. Joanna zaprzyja nia si w schronisku z ukaszem wolontariuszem o ktorego zazdrosny jest drugi wolontariusz - Ricardo. Serial obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Leonard Cohen - pie ni mi o ci i nienawi ci
Ballady Leonarda Cohena w wykonaniu polskich piosenkarzy. W rol kanadyjskiego artysty wcieli si Roman Wilhelmi ktory w przerwach mi dzy piosenkami zaprezentowa pogl dy Cohena mowi c m.in. o yciu i kobietach. Uczestnicy programu wykonali w polskiej wersji j zykowej piosenki: Uliczne opowie ci Siostry mi osierdzia Wydarzy o si tak dawno Nancy Opowie ci Izaaka Zuzanna Ptak na drucie Dzisiaj w nocy b dzie fajnie S ynny niebieski prochowiec Kto w p omieniach
23:30
 
Le niczowka
Wspolna wyprawa na ryby Oskara Jacka i dzieci nie jest zbyt udana. Ale Mondrasiuk nie zdradza Magdzie szczego ow. Maciej informuje Lidi e szefostwo Beauty Top zdecydowa o si podpisa umow z Zio owym Rajem. Banach odwiedza Janusza by podzieli si z nim t nowin . Karcz gratuluje a wkrotce wysy a ysego do Skar yska - Kamiennej by jeszcze raz poszuka hakow na Lidi . Hania nadal prowadzi ekologiczn rewolucj . Niespodziewanie znajduje sojusznika w Jerzym. Telenowela
Activate Live-Chat