OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Prasa donosi
Prasa w II RP. Cykl programow przedstawiaj cych II Rzeczpospolit z perspektywy codziennej prasy ktora ukazywa a si w Polsce w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
Andrzej Halberg prosi Joann eby przeszuka a pokoj dziadka i znalaz a jego pami tnik z ca ego ycia. Walicka odnajduje u Marcina zeszyt Magdy w ktorym s informacje kompromituj ce by ego pracodawc Magdy eks pos a niejakiego Krupisko. Joanna przynosi W adys awowi naboje do jego pistoletu naboje nie pasuj ( art Iki i Joanny). eby wyprobowa uczucie Piotrka Ika opowiada w jego obecno ci o zmy lonej randce z wielbicielem. Piotrekjest zazdrosny Ika go przeprasza. Dochodzi do pierwszego poca unku. Joanna zaprzyja nia si w schronisku z ukaszem wolontariuszem o ktorego zazdrosny jest drugi wolontariusz - Ricardo. Serial obyczajowy
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Hubal
Kampania wrze niowa dobiega ko ca. Major Henryk Dobrza ski Hubal postanawia kontynuowa walk . Pozostaje przy nim oko o 180 u anow ktorzy zaczynaj walk partyzanck
04:55

Barwy szcz cia
2662Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Marek Ka u y ski Micha Rolnicki Hanna Klepacka Ewelina Serafin Micha Lesie Marieta ukowska Orina Krajewska Les aw urek Wojciech Solarz Klara robi Hubertowi wymowki obawiaj c si e sprawa ataku na dziennikarza Szoku trafi w ko cu do s du. Tymczasem Modrzycki pisze artyku o rodzinie Pyrkow. Jest szcz liwy e znow ma gor cy temat. Sadowski przy okazji kolejny raz ciera si z Wangelem a po niej pada ofiar szanta u. Ania opowiada S awce o pora ce jak okaza si jej obiad z Damianem i dzie mi. Wojcik nagle odwo uje ich kolejne spotkanie i rezygnuje te z pomys u wspolnego mieszkania. Celina po wymeldowaniu z hotelu spotyka si w tajemnicy z Bo en i nadal prowadzi ledztwo w sprawie Rafa a
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2663Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Wioletta Pomorska Yang Magdalena FertaczAktorzy: Krystyna Tkacz Marek Siudym Stanis aw Gorka Lidia Bogaczowna Oskar Stoczy ski Anna Mrozowska Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Joanna Gle Bronis aw Wroc awski Sebastian Perdek Adam Szczyszczaj Irena ma pretensje do Tolka e na weselu ta czy z innymi j sam zaniedbuj c. Po k otni z ukochanym znow spotyka si z Budrewiczem przez co Koszyk wybucha zazdro ci i sam umawia si z Janink . Podkomisarz Kodur wzywa Renat na kolejne przes uchanie a dziewczyna rozpoznaje przy okazji na zdj ciu m czyzn z ktorym Jowita sp dzi a noc. Natalia idzie do szpitala na operacj usuni cia piersi wspierana nie tylko przez rodzin ale tak e Klemensa. Gdy Wilk odkrywa e prawniczka wzi a urlop od razu zaczyna si tym interesowa
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Mija rok od mierci Basi Jab onowskiej. Nad rozlewiskiem na uroczysto ci rocznicowej spotyka si rodzina i przyjaciele. Tomasz nie mo e si pogodzi z odej ciem ony. Kuba proponuje S awkowi wspolny interes. W le niczowce Marysia niespodziewanie spotyka Krzysztofa. Z Warszawy wraca Mirka z Ma kiem ktorzy zamieszkuj na plebanii u Ro y i Karola. Do Piernackiego przyje d a Magda ktora chce wroci do pracy w stajni. Ewa Stern dostaje g own rol w serialu. Do pensjonatu przyje d a tajemniczy go - Adam. Spokoj Ma gosi burzypojawienie si Romanika. Serial obyczajowy
13:05
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem zawis y czarne chmury. Ma gosia dowiaduje si o gigantycznym d ugu jaki odziedziczy a po zmar ej matce. Razem z Konradem postanawiaj na w asn r k rozpocz ledztwo w tej sprawie. Do pensjonatu nad rozlewiskiem przyje d a guru krytyki kulinarnej Iwo Wenert. Od samego pocz tku jego pobyt sprawia wiele trudno ci. Interes Kuby i S awka nabiera rozp du dzi ki tajemniczemu biznesmenowi. Ewa Stern dowiaduje si e nie otrzyma a g ownej roli w serialu. Krzysztof zaczyna urz dza si w le niczowce
14:00
 
Kabaret Jeszcze Starszych Panow
Wieczor pierwszy wspomnie . Herbatka. Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora witaj telewidzow po kilkunastoletniej nieobecno ci Kabaretu Starszych Panow na antenie Telewizji Polskiej. Dok adnie 16.pa dziernika 1958 roku odby a si premiera pierwszego wieczoru tego kabaretu. Autorzy przypominaj histori programu ktory istnia od 1958 do 1966 roku. W tym czasie odby o si 16 premier Kabaretu Starszych Panow. Po owa tego dorobku jest zarejestrowana w zapisie audiowizualnym natomiast pierwsze kabarety zagin y b d nie by y rejestrowane. Chc c ocali od zapomnienia wybitne kreacje aktorskie Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora postanowili ponownie nagra (w wersji kolorowej) cykl pod nazw Kabaret Jeszcze Starszych Panow
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Ma y pingwin Pik-Pok
Wizyta w zoo. Pik-Pok zosta przyprowadzony przez milicjanta do zoo. Tam na swoje nieszcz cie zosta poznany z innym pingwinem zwanym Nicponiem - najwi kszym rozrabiak w ogrodzie. Nic wi c dziwnego e dobrze u o ony Pik-Pok szybko si z nim sk oci gdy nie zamierza uczestniczy w jego niegodziwych wybrykach i mia mu za z e jego zachowanie. Nicpo widz c e z Pik-Pokiem nie znajdzie wspolnego j zyka namowi do zabawy hipopotama D sia z ktorym porwa strusie jajo i zacz gra nim w pi k . Zrozpaczona strusia mama d ugo szuka a swojej zguby i wreszcie dzi ki pomocy Pik-Poka uda o si jajko odnale . Obra ony na Pik-Poka Nicpo chcia zwali na niego ca win . Na szcz cie dyrektor zoo nie da si nabra i Nicpo za swoj niegodny pingwina post pek zosta ukarany. Omin go pyszny deser.
15:30
 
Ma y pingwin Pik-Pok
Kolega kiwi. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. Do zoo przychodzi tajemnicza przesy ka. Pik Pok poznaje tym sposobem ptaka kiwi. Ptak jest obiektem kpin ca ego ogrodu ale Pik Pok si z nim zaprzyja nia
15:40
 
Mi Kud atek
Lalka Agnieszki. Film przeznaczony dla najm odszych widzow opowiada o przyja niach i przygodach sympatycznego misia. Mi Kud atek zazdrosny jest o lalk ktor otrzyma a w prezencie Agnieszka. Ze z o ci psuje zabawk potem jednak a uje swego czynu i kiedy lalka wraca z naprawy Kud atek odnosi si do niej przyja nie
16:00
 
Le niczowka
Emilia zaniepokojona przed u aj c si nieobecno ci Bogdana wzywa na pomoc mam . Niespodziewanieten wraca do domu. Ale nie chce z nikim rozmawia jest wstrz ni ty tym czego si dowiedzia . W kuchni Borowika dochodzi do kolejnej k otni. Tym razem mi dzy Adrianem a Zibim. W ciek y na kucharza manager postanawia przeprowadzi ma y sabota . Pati wpada na pomys e Maciek mog by zanocowa u Mondrasiukow. Oskar si na to nie zgadza. Maciek o wiadcza e go nienawidzi. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2663Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Wioletta Pomorska Yang Magdalena FertaczAktorzy: Krystyna Tkacz Marek Siudym Stanis aw Gorka Lidia Bogaczowna Oskar Stoczy ski Anna Mrozowska Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Joanna Gle Bronis aw Wroc awski Sebastian Perdek Adam Szczyszczaj Irena ma pretensje do Tolka e na weselu ta czy z innymi j sam zaniedbuj c. Po k otni z ukochanym znow spotyka si z Budrewiczem przez co Koszyk wybucha zazdro ci i sam umawia si z Janink . Podkomisarz Kodur wzywa Renat na kolejne przes uchanie a dziewczyna rozpoznaje przy okazji na zdj ciu m czyzn z ktorym Jowita sp dzi a noc. Natalia idzie do szpitala na operacj usuni cia piersi wspierana nie tylko przez rodzin ale tak e Klemensa. Gdy Wilk odkrywa e prawniczka wzi a urlop od razu zaczyna si tym interesowa
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
88. Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Szlakiem lubelskich sztetli
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrum s kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim
17:55
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Fa szerze. Powrot sfory
Komisarz Stanis aw Olbrycht i Roman Kruk jego nowy partner ledz na podwarszawskiej szosie samochod z trzema podejrzanymi m czyznami. W pewnej chwili auto wymyka si pogoni
TVPOLONIA
20:40
 
Fa szerze. Powrot sfory
Marko Fota i Bolo jad do hotelu gdzie policja ukry a Bub . Ustalaj numer jego pokoju. Spotykaj si z prostytutk arow ktora ma im pomoc w zrealizowaniu planu
21:30
 
Apetyt na mi o
Ika i Piotrek sp dzaj razem noc. Rano zastaje ich Joanna. Piotrek prosi Ik eby wyjecha a z nim na Warmi do jego nieuko czonego domku. Ice marzy si jednak Londyn i Nowy Jork. Joanna idzie na przes uchanie do klubu muzycznego. W a ciciel pan Gugu adze jest zachwycony jej g osem i proponuje prac . Walicka i Marcin prowadz ledztwo w sprawie afery korupcyjnej na ktor naprowadzi ich zeszyt Magdy. Zamierzaj wyci gn od jej kuzynki wi cej informacji zanim zawiadomi policje i pras . Marcin opiekuje si Radkiem ch opcem z patologicznej rodziny. Pawe Kroenke zg asza si do schroniska po zaginionego jamnika. Zaprasza Joann na kolacj . ukasz jest o ni zazdrosny. Serial obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Kabaret Jeszcze Starszych Panow
Wieczor pierwszy wspomnie . Herbatka. Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora witaj telewidzow po kilkunastoletniej nieobecno ci Kabaretu Starszych Panow na antenie Telewizji Polskiej. Dok adnie 16.pa dziernika 1958 roku odby a si premiera pierwszego wieczoru tego kabaretu. Autorzy przypominaj histori programu ktory istnia od 1958 do 1966 roku. W tym czasie odby o si 16 premier Kabaretu Starszych Panow. Po owa tego dorobku jest zarejestrowana w zapisie audiowizualnym natomiast pierwsze kabarety zagin y b d nie by y rejestrowane. Chc c ocali od zapomnienia wybitne kreacje aktorskie Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora postanowili ponownie nagra (w wersji kolorowej) cykl pod nazw Kabaret Jeszcze Starszych Panow
23:30
 
Le niczowka
Emilia zaniepokojona przed u aj c si nieobecno ci Bogdana wzywa na pomoc mam . Niespodziewanieten wraca do domu. Ale nie chce z nikim rozmawia jest wstrz ni ty tym czego si dowiedzia . W kuchni Borowika dochodzi do kolejnej k otni. Tym razem mi dzy Adrianem a Zibim. W ciek y na kucharza manager postanawia przeprowadzi ma y sabota . Pati wpada na pomys e Maciek mog by zanocowa u Mondrasiukow. Oskar si na to nie zgadza. Maciek o wiadcza e go nienawidzi. Telenowela
Activate Live-Chat