OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:20
 
Szlakiem lubelskich sztetli
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrum s kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Apetyt na mi o
Ika i Piotrek sp dzaj razem noc. Rano zastaje ich Joanna. Piotrek prosi Ik eby wyjecha a z nim na Warmi do jego nieuko czonego domku. Ice marzy si jednak Londyn i Nowy Jork. Joanna idzie na przes uchanie do klubu muzycznego. W a ciciel pan Gugu adze jest zachwycony jej g osem i proponuje prac . Walicka i Marcin prowadz ledztwo w sprawie afery korupcyjnej na ktor naprowadzi ich zeszyt Magdy. Zamierzaj wyci gn od jej kuzynki wi cej informacji zanim zawiadomi policje i pras . Marcin opiekuje si Radkiem ch opcem z patologicznej rodziny. Pawe Kroenke zg asza si do schroniska po zaginionego jamnika. Zaprasza Joann na kolacj . ukasz jest o ni zazdrosny. Serial obyczajowy
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Mi o po grob. Kornel i Julia wybieraj si na romantyczn kolacj do Janowa Lubelskiego. Przy drodze kto gwa townie macha r k . Julia zje d a na pobocze. Wychodzi z auta by zapyta czy wszystko w porz dku. Nagle pojawiaj si kolejne dwie zamaskowane osoby. Jedna trzyma Juli na muszce druga wdziera si do auta. Kornel jest przera ony. Zostaje wywleczony z auta i skuty kajdankami. Napastnik wrzuca Juli do auta. Ta blokuje drzwi i rusza z piskiem. Napastnicy prowadz Kornela do lasu. Nocul odbiera telefon o odkryciu w lesie zw ok. Kobylicka Gibalski i Nocul rozmawiaj z grzybiarzami ktorzy znale li m czyzn z ran postrza ow . Policjanci przeszukuj mieszkanie denata ktore kto wcze niej spl drowa . Zabezpieczaj album ze zdj ciami. Gibalski na jednej z fotografii rozpoznaje Magd fryzjerk ktora zostaje przes uchana. Wygl da na to e by a jedn z wielu kochanek Kornela. Serial kryminalny obyczajowy
03:30
 
Ojciec Mateusz
Piotru Pan. odc. 165W wietlicy w domu trwa proba przedstawienia Piotru Pan z Noculem w roli g ownej. Wyst puj tak e Mo ejko i Gibalski. Nieoczekiwanie przed premier Nocul chce zrezygnowa z roli. Poproszony przez Mo ejk o pomoc Mateusz pojawia si na probie. Po obejrzeniu spektaklu zaczyna wprowadza zmiany. Mo ejko zostaje Piotrusiem a Nocul Hakiem. Dyrektor domu dziecka przygotowuje ma e przyj cie po premierze. Nagle zauwa a brak koperty z pieni dzmi w szufladzie. W tym miejscu znajduje kartk z napisem To nasza kasa. Przera ony zawiadamia Nocula. Nocul z Gibalskim przes uchuj podopiecznych domu dziecka. Ch opcy mowi e wychodz c do azienki spotkali opiekuna Darka. Ludwik Tomek i Wanda namawiaj si . S yszeli o nagrodzie dla znalazcy pieni dzy. Nieoczekiwanie Tomek znika z o rodka. Policjanci przes uchuj Wand i Ludwika. Dzieci oskar aj Tomka o ucieczk z kas . Tymczasem Darek bierze zaleg y urlop. Serial kryminalny obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
2663Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Wioletta Pomorska Yang Magdalena FertaczAktorzy: Krystyna Tkacz Marek Siudym Stanis aw Gorka Lidia Bogaczowna Oskar Stoczy ski Anna Mrozowska Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Joanna Gle Bronis aw Wroc awski Sebastian Perdek Adam Szczyszczaj Irena ma pretensje do Tolka e na weselu ta czy z innymi j sam zaniedbuj c. Po k otni z ukochanym znow spotyka si z Budrewiczem przez co Koszyk wybucha zazdro ci i sam umawia si z Janink . Podkomisarz Kodur wzywa Renat na kolejne przes uchanie a dziewczyna rozpoznaje przy okazji na zdj ciu m czyzn z ktorym Jowita sp dzi a noc. Natalia idzie do szpitala na operacj usuni cia piersi wspierana nie tylko przez rodzin ale tak e Klemensa. Gdy Wilk odkrywa e prawniczka wzi a urlop od razu zaczyna si tym interesowa
04:55
 
Korona Gor Polski
Szczeliniec. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu - obleganych przez turystow - Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory wydaje si przez co najmniej kilka lat b dzie preferowanym przez Polakow sp dzaniem wolnego czasu
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
Kozienicki Park Krajobrazowy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
ycie codzienne Indian. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Alfabet Andrzeja Dobosza
Pisarze -. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Joanna i Iwona urz dzaj dzie pi kno ci. Ela rozstaje si z ch opakiem. Rodzice postanawiaj nauczy cork jak to zrobi w delikatny sposob. Tadeusz z dziewczyn przychodz na kolacj
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
M jak mi o
Aneta wraca do pracy w klinice. Chce kontrolowa co dzieje si w mieszkaniu dlatego instaluje w nim kamery. Gdy Olek i Iwona dowiaduj si o inwigilacji wybucha konflikt
13:05
 
M jak mi o
Magda nie potrafi wybaczy ani m owi ani kolegom z kancelarii. Mowi Kindze e chce rozwodu. Gdy zagl da do biura spotyka Juli co jeszcze pogarsza jej samopoczucie
14:00
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Universe. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Bolek i Lolek w Europie
W Hiszpanii. Niesamowite europejskie przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:30
 
Bolek i Lolek w Europie
Pod kraterem. Niesamowite europejskie przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:40
 
Prosz s onia
Znajomi w ZOO. Serial animowany dla dzieci o perypetiach ch opca o imieniu Pinio i jego przyjaciela porcelanowego s onia Dominika. Dominik trafia do zoo gdzie poznaje nowych przyjacio . Odwiedza go tam rownie Pinio
16:00
 
Ja to mam szcz cie
Joanna i Iwona urz dzaj dzie pi kno ci. Ela rozstaje si z ch opakiem. Rodzice postanawiaj nauczy cork jak to zrobi w delikatny sposob. Tadeusz z dziewczyn przychodz na kolacj
16:30
 
Na sygnale
Co za du o to niezdrowo. Matka doktora Gory postanawia przeprowadzi w stacji kolejn rewolucj . Tym razem - ku przera eniu wszystkich ratownikow - kulinarn . Pan Zdzisio nagle le si czuje i trafia do szpitala z podejrzeniem zawa u. Tymczasem Piotr z Nowym odwiedzaj w domu Benia a Britney zwo uje w pracy zebranie i probuje zintegrowa kolegow organizuj cwspolne polowanie na zombie. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2022Re yseria: Sara Bustamante - Drozdek Wojciech OleksiejukScenariusz: ukasz CzapskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
ladami Marii Konopnickiej. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Na dobre i na z e
Gdy los ci opu ci. 853Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Monika Kale ska Wiktor Trojan Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Marek Kalita Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Asia odkrywa e Piotr Gawry o kontaktuje si po kryjomu z Kub i w ko cu sama rownie ma okazj porozmawia z zaginionym m em. Tymczasem Hania ma coraz wi cej w tpliwo ci zwi zanych ze swoim powrotem do Micha a. W pracy na drodze doktora Wilczewskiego znow staje prokurator Siekierski tym razem jako pacjent z silnym bolem brzucha. Okazuje si e wymaga natychmiastowej operacji. Na SOR w Le nej Gorze trafia tak e kobieta ktora spad a z mostu do rzeki razem z m czyzn ktory j uratowa . Gdy ranna mimo powa nych obra e wewn trznych wypisuje si ze szpitala wbrew zaleceniom lekarzy Asia robi wszystko by j odnale
TVPOLONIA
20:40
 
Program rozrywkowy
21:35
 
Apetyt na mi o
W adys aw Halberg dopasowuje naboje do nowego pistoletu. Obiecuje jednak Joannie e ju nie b dzie probowa pope ni samobojstwa. Nie chce jednak pokaza swego pami tnika rodzinie. Pawe zabiera Joann do domku za miastem. Tam dochodzido wypadku. Pawe zostaje pora ony pr dem. Joanna musi odwie go na pogotowie. Ika namawia Piotrka na wyjazd do Stanow. Marcin przedstawia dziewczynom Radka. Prosi aby mu pomog y. Joanna proponuje Radkowi nocleg w wolnym pokoju. Rano ch opak znika wraz zawarto ci lodowki. Joanna w tajemnicy przed Ik radzi si tarocistki - Matyldy w sprawie Paw a. Serial obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Nad Niemnem
Lata 80. XIX wieku. Justyna Orzelska mieszka u wuja Benedykta Korczy skiego. Ojciec nie zapewni m odej pannie posagu. Dziewczyna poznaje dziedzica mocno podupad ej fortuny Teofila Ro yca
23:25
 
Nad Niemnem
Zygmunt Korczy ski chcia by uczyni z Justyny swoj kochank . Ona tymczasem zakochuje si z wzajemno ci w Janku Bohatyrowiczu. Jej pierwsza wizyta w za cianku staje si wielkim wydarzeniem jedni okazuj jej yczliwo drudzy wylewaj przed ni pretensje do dworu. Anzelm i Jan Bohatyrowiczowie prowadz Justyn na grob legendarnych przodkow rodu Jana i Cecylii a tak e mogi w ktorej le brat Benedykta Korczy skiego i brat Anzelma Bohatyrowicza. Tymczasem Teofil Ro yc prosi swoj kuzynk Kir ow by wybada a czy Justyna zechcia aby go po lubi . Serial obyczajowy 52 min Polska 1986Re yseria: Zbigniew Ku mi skiScenariusz: Kazimierz RadowiczZdj cia: Tomasz TarasinMuzyka: Andrzej KurylewiczAktorzy: Iwona Pawlak Marta Lipi ska Adam Marja ski JanuszZakrze ski Edmund Fetting Bo ena Rogalska Jacek Chmielnik Micha Pawlicki Jerzy Zygmunt Nowak Ewa Decowna Ewa Wencel Jan Prochyra Zbigniew Bogda ski
Activate Live-Chat