OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Midnight News
00:55
 
Zezem
a cuch ludzi dobrej woli. Serial komediowy 12 min Polska 1976Re yseria: Janusz ZaorskiScenariusz: Jan Tadeusz Stanis awski Janusz ZaorskiZdj cia: Jacek Zygad oMuzyka: Adam S awi skiWyst puj : Teresa Lipowska Roman K osowski Jerzy Stuhr Grzegorz Warcho Andrzej Zaorski Bronis aw Pawlik Jan TadeuszStanis awski i inni Jan Tadeusz Stanis awski profesor nieistniej cej katedry mniemanologii stosowanej udowadnia sformu owane przez siebie Prawo Paskudy. Z grubsza bior c mowi ono e pewne zachowania ludzkie wywo uj okre lone konsekwencje w postaci zachowa innych ludzi. Szczego y i pe ne humoru przyk ady - w odcinku
01:10
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Apetyt na mi o
W adys aw Halberg dopasowuje naboje do nowego pistoletu. Obiecuje jednak Joannie e ju nie b dzie probowa pope ni samobojstwa. Nie chce jednak pokaza swego pami tnika rodzinie. Pawe zabiera Joann do domku za miastem. Tam dochodzido wypadku. Pawe zostaje pora ony pr dem. Joanna musi odwie go na pogotowie. Ika namawia Piotrka na wyjazd do Stanow. Marcin przedstawia dziewczynom Radka. Prosi aby mu pomog y. Joanna proponuje Radkowi nocleg w wolnym pokoju. Rano ch opak znika wraz zawarto ci lodowki. Joanna w tajemnicy przed Ik radzi si tarocistki - Matyldy w sprawie Paw a. Serial obyczajowy
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Fa szerze. Powrot sfory
Komisarz Stanis aw Olbrycht i Roman Kruk jego nowy partner ledz na podwarszawskiej szosie samochod z trzema podejrzanymi m czyznami. W pewnej chwili auto wymyka si pogoni
03:30
 
Fa szerze. Powrot sfory
Marko Fota i Bolo jad do hotelu gdzie policja ukry a Bub . Ustalaj numer jego pokoju. Spotykaj si z prostytutk arow ktora ma im pomoc w zrealizowaniu planu
04:25
 
Na sygnale
Co za du o to niezdrowo. Matka doktora Gory postanawia przeprowadzi w stacji kolejn rewolucj . Tym razem - ku przera eniu wszystkich ratownikow - kulinarn . Pan Zdzisio nagle le si czuje i trafia do szpitala z podejrzeniem zawa u. Tymczasem Piotr z Nowym odwiedzaj w domu Benia a Britney zwo uje w pracy zebranie i probuje zintegrowa kolegow organizuj cwspolne polowanie na zombie. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2022Re yseria: Sara Bustamante - Drozdek Wojciech OleksiejukScenariusz: ukasz CzapskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
05:00
 
Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Wojownicy czasu
Walec Wielkiej Wojny czyli Limanowa 1914. Walec wielkiej wojny nazwanej po niej pierwsz wojn wiatow przetoczy si przez ziemie polskie kilkakrotnie. Po raz pierwszy mia o to miejsce w 1914 roku w Ma opolsce. Wtedy to pod Limanow stoczono bitw ktora na ten moment zdecydowa a o losach austro - w gierskiej monarchii. Bitwa ta zwana tak e operacj apanowsko - limanowsk odby a si w pierwszej fazie wielkiej wojny kiedy to z si ami rosyjskimi star y si na tym terenie armie austro - w gierskie wzmocnione korpusem niemieckim
07:05
 
Giganci historii
Ojcowie niepodleg o ci -. Roman Dmowski wspo tworca ruchu narodowego w Polsce cho porownywany z Jozefem Pi sudskim wci wydaje si niedoceniany. Jaki by rzeczywisty wk ad tego polityka w przywrocenie Polski na map Europy Jego mistrzowskie pi ciogodzinne przemowienie na konferencji pokojowej w Pary u okre lane jest dzi jako s owna walka o Polsk . W przeciwie stwie do Pi sudskiego nie by wodzem nawet w obr bie w asnego stronnictwa. Bywa dyplomat i intelektualist . Trafnie odczytywa trendy epoki i wyci ga z nich rozwi zania na przysz o . By autorem jedynego w swoim rodzaju opracowania na temat sytuacji w Europie rodkowo - Wschodniej. Ale kunszt intelektualisty i analityka nie przemowi y do zbiorowej wyobra ni tak jak heroiczna legenda Legionow. Nie by o w nim nic z impetu husarii wietno ci poloneza ale rytm powolny m ota wykuwaj cego granit ocenia wkrotce po jego mierci Ksawery Pruszy ski. yciu dzia alno ci i spu ci nie Romana Dmowskiego dedykowany jest ten odcinek teleturnieju
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:10
 
Dziewczyna i ch opak
Dochodzenie. Wujostwo u ktorych rzekomy Tomek przebywa na wakacjach s zaskoczeni przemian jaka nast pi a w ch opcu od czasu gdy go ostatnio widzieli. Tomek jest dziwnie boja liwy w stosunku do psow i koni ma o je cz sto si myje i utrzymuje wzorowy porz dek w swoim pokoju. Zaczynaj si zastanawia co si za tym kryje ale udaj ca brata Tosia nie daje si zdemaskowa . Serial przygodowy 47 min Polska 1977Re yseria: Stanis aw LothAktorzy: Anna Sieniawska Wojciech Sieniawski Stanis aw Mikulski Barbara So tysik Andrzej Wasilewicz Barbara Rachwalska i inni
13:05
 
Korona Gor Polski
Szczeliniec. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu - obleganych przez turystow - Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzy s symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory wydaje si przez co najmniej kilka lat b dzie preferowanym przez Polakow sp dzaniem wolnego czasu
13:35
 
Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
14:05
 
Na dobre i na z e
Gdy los ci opu ci. 853Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Monika Kale ska Wiktor Trojan Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Marek Kalita Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Asia odkrywa e Piotr Gawry o kontaktuje si po kryjomu z Kub i w ko cu sama rownie ma okazj porozmawia z zaginionym m em. Tymczasem Hania ma coraz wi cej w tpliwo ci zwi zanych ze swoim powrotem do Micha a. W pracy na drodze doktora Wilczewskiego znow staje prokurator Siekierski tym razem jako pacjent z silnym bolem brzucha. Okazuje si e wymaga natychmiastowej operacji. Na SOR w Le nej Gorze trafia tak e kobieta ktora spad a z mostu do rzeki razem z m czyzn ktory j uratowa . Gdy ranna mimo powa nych obra e wewn trznych wypisuje si ze szpitala wbrew zaleceniom lekarzy Asia robi wszystko by j odnale
15:00
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Lenka rozpacza bo uzyska a nie najlepsze wyniki z egzaminu i trafi a na list rezerwow w wymarzonej szkole. Antek w ktorym dziewczyna si podkochuje zosta przyj ty
18:10
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Piotr Cugowski. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Stulecie Winnych
Mania bardzo t skni za Ry kiem. Zaczyna w tpi w to czy kiedykolwiek si zobacz . Basia awansuje zostaje ordynatorem oddzia u w szpitalu. Sfrustrowany Tomek obwinia on o swoje niepowodzenia. Poza tym wszystko zaczyna si uk ada . Julian rusza z programem leczenia niep odno ci a Kasia dostaje g own rol . Gdy Komornicki grozi Ma gosi Czerwiec nakazuje mu trzyma si z dala od rodziny. I nagle wszystko zaczyna si sypa . Julian traci lecznic a Kasia rol w teatrze. Okazuje si e kto donosi na Winnych. Czy to zemsta Komornickiego Serial historyczny obyczajowy
TVPOLONIA
20:45
 
Karate po polsku
Dwaj plastycy Piotr i Micha przyje d aj do sennego miasteczka na Mazurach. Maj odnowi fresk w miejscowym ko ciele. Przybysze wchodz w konflikt z band chuliganow
22:20
 
Program rozrywkowy
23:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat