OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
Lenka rozpacza bo uzyska a nie najlepsze wyniki z egzaminu i trafi a na list rezerwow w wymarzonej szkole. Antek w ktorym dziewczyna si podkochuje zosta przyj ty
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Mija rok od mierci Basi Jab onowskiej. Nad rozlewiskiem na uroczysto ci rocznicowej spotyka si rodzina i przyjaciele. Tomasz nie mo e si pogodzi z odej ciem ony. Kuba proponuje S awkowi wspolny interes. W le niczowce Marysia niespodziewanie spotyka Krzysztofa. Z Warszawy wraca Mirka z Ma kiem ktorzy zamieszkuj na plebanii u Ro y i Karola. Do Piernackiego przyje d a Magda ktora chce wroci do pracy w stajni. Ewa Stern dostaje g own rol w serialu. Do pensjonatu przyje d a tajemniczy go - Adam. Spokoj Ma gosi burzypojawienie si Romanika. Serial obyczajowy
02:30
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem zawis y czarne chmury. Ma gosia dowiaduje si o gigantycznym d ugu jaki odziedziczy a po zmar ej matce. Razem z Konradem postanawiaj na w asn r k rozpocz ledztwo w tej sprawie. Do pensjonatu nad rozlewiskiem przyje d a guru krytyki kulinarnej Iwo Wenert. Od samego pocz tku jego pobyt sprawia wiele trudno ci. Interes Kuby i S awka nabiera rozp du dzi ki tajemniczemu biznesmenowi. Ewa Stern dowiaduje si e nie otrzyma a g ownej roli w serialu. Krzysztof zaczyna urz dza si w le niczowce
03:20
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Piotr Cugowski. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
04:20
 
Leonard Cohen - pie ni mi o ci i nienawi ci
Ballady Leonarda Cohena w wykonaniu polskich piosenkarzy. W rol kanadyjskiego artysty wcieli si Roman Wilhelmi ktory w przerwach mi dzy piosenkami zaprezentowa pogl dy Cohena mowi c m.in. o yciu i kobietach. Uczestnicy programu wykonali w polskiej wersji j zykowej piosenki: Uliczne opowie ci Siostry mi osierdzia Wydarzy o si tak dawno Nancy Opowie ci Izaaka Zuzanna Ptak na drucie Dzisiaj w nocy b dzie fajnie S ynny niebieski prochowiec Kto w p omieniach
05:10
 
Zezem
miertelnie obra eni. Profesor udowadnia e tylko obra liwo jest motorem wszelkiego post pu oraz e dzi ki obra aniu najmniej wa ni staj si wa niejsi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:50
 
Wojna domowa
Dwoja z azymutu. Serial komediowy 30 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inniAnula dostaje dwoj z terenoznawstwa. Zniech cona do ycia i wiata udaje si do Paw a na jam session. Pani Jankowska nie chc c przeszkadza m odym wybiera si z wizyt do wujostwa Anuli do towarzystwa przy cza si tak e ojciec Paw a. Starzy bawi si weso o w rytmie modnego ta ca lets kiss podczas gdy m odzi pi trowy ej sm tnie s uchaj muzyki improwizowanej
07:25
 
Wojna domowa
Trojka klasowa. M odzie y szkolnej nie wolno wieczorem przebywa na ulicy bez opieki doros ych. To zarz dzenie wydane przez w adze szkolne. W zwi zku z tym rodzice tworz trzyosobowe zespo y ktore odprowadzaj pociechy ze spotka albo wspolnych lekcji do domu. Pawe chce si wieczorem spotka z kolegami. Prosi matk by wysz a po niego i jednocze nie nie przyznawa a si e jest jego matk . Pani Jankowska wybiera si na miasto os ania syna. Zabiera ze sob Iren . Pod blokiem spotykaj ojca Paw a ktory wcze niej wroci z delegacji. We troje czekaj na Paw a
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
S owo na niedziel
Spalona aureola. Aureola bez wi to ci jest tylko fars . Pobo no i zwyczaje bez wiary bez relacji z Bogiem pozostan tylko fasad mask pod ktor b dziemy chcieli ukry swoje lenistwo opiesza o pych . Mo e brzmi to surowo. Adwent cho jest radosnym wypatrywaniem Jezusa nie jest beztroskim i p ytkim oczekiwaniem ktore nic w nas nie zmienia. w. Jan w czytaniu e chrzest ktory przyniesie Jezus b dzie chrztem ognia ktory spali plewy a wi c to co nieu yteczne co udawane co nieprawdziwe. Ten ogie spali fa szywe aureole. A je li naprawd chcesz co da Jezusowi to poza przygotowaniem drogi dla Niego przez nawrocenie wzbud w sobie Boja Bo : sta przed Nim z pokor gotowy z rado ci pe ni Jego wol
13:00
 
Transmisja mszy wi tej
z parafii Podwy szenia Krzy a wi tego w Paw owicach l skich.
14:25
 
Wojna domowa
Polski joga. POLSKI JOGASerial komediowy 28 min Polski 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inni W trakcie zbierania makulatury Anula natrafi a na podr cznik wicze jogi. Jest zafascynowana praktykami hinduskich mistrzow przekonuje nawet cioci e ta gimnastyka gwarantuje idealneodpr enie fizyczne i psychiczne. Mistrz grany przez Bohdana azuk wcale nie stroni od alkoholu i za s on op at aplikuje Anuli i jej ciotce porcj wicze
15:00
 
Wojna domowa
Wizyta starszej pani. Serial komediowy 47 min Polska 1965 Scenariusz i re yseria: Jerzy Gruza Zdj cia: Antoni Wojtowicz Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz Aktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inni Do pa stwa Jankowskich przyje d a z wizyt babcia. Poucza i strofuje wszystkich domownikow co najbardziej denerwuje wnuka. Starsza pani zmusza s siadki do drylowania wi ni i sma enia konfitur. Trafia nawet do szko y Paw a gdzie robi wyk ad nauczycielowi o szkodliwo ci noszenia mi kkich kapci
16:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
ycie codzienne Indian. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
1683 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Marcin Krzyszta owicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Aktorzy: Teresa Lipowska Monika Mielnicka Iga Krefft Arkadiusz Smole ski Krystian Domaga a Bart omiej Nowosielski Dorota Chotecka S awomir Holland Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Ma gorzata Ro niatowska Karina Wo niak Lilka wyznaje Barbarze jak bardzo a uje e zrani a Mateusza. A ch opak przyje d a nagle do Grabiny i gdy spotyka by on na ulicy odwraca si i odchodzi bez s owa. Ula zdradza Bartkowi e wcale nie czuje si ostatnio szcz liwa wci nie wie co w a ciwie chcia aby robi w yciu i marzy by na jaki czas wyjecha do Australii zw aszcza do siostry za ktor naprawd si st skni a. Tymczasem Krystyna oraz Staszek szykuj si do lubu ca y czas wspierani przez Rogowskich i Mostowiakow. Kisielowa postanawia wprosi si na uroczysto mimo e narzeczeni celowo nie wpisali jej na list go ci
18:10
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
18:35
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Ojciec Mateusz
Dzie wnuczka. Wizyta komendanta Morusa w sandomierskim komisariacie pozostawia inspektora Mo ejk w kiepskim nastroju. Naczelnik nie tylko wypomina mu brak zadowalaj cych wynikow w pracy ale rownie u wiadamia mu e jeden z sandomierskich recydywistow o pseudonimie Bebzon spokojnie prowadzi kana w internecie na ktorym uczy z odziejskiego rzemios a. Znacznie pilniejsz spraw ni medialna kariera Bebzona wydaje si jednak przetaczaj ca si przez Sandomierz fala wy udze na wnuczka ktorej ofiarami padaj starsze panie. Wszystkie czy fakt e maj solidneoszcz dno ci w banku. Kiedy oszu ci wykr caj rownie numer Natalii ojciec Mateusz zaczyna podejrzewa kto mo e sta za wszystkimi wy udzeniami. Policjanci w tym czasie sprawdzaj inny trop ktory prowadzi ich do niezwyk ego odkrycia na temat sposobow zarobkowych m odych m czyzn z Sandomierza. Serial kryminalny obyczajowy
TVPOLONIA
20:45
 
Ro yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspo prac z SB pod pseudonimem Ro yczka. Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
22:45
 
Program rozrywkowy
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat