OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
1683 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Marcin Krzyszta owicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Aktorzy: Teresa Lipowska Monika Mielnicka Iga Krefft Arkadiusz Smole ski Krystian Domaga a Bart omiej Nowosielski Dorota Chotecka S awomir Holland Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Ma gorzata Ro niatowska Karina Wo niak Lilka wyznaje Barbarze jak bardzo a uje e zrani a Mateusza. A ch opak przyje d a nagle do Grabiny i gdy spotyka by on na ulicy odwraca si i odchodzi bez s owa. Ula zdradza Bartkowi e wcale nie czuje si ostatnio szcz liwa wci nie wie co w a ciwie chcia aby robi w yciu i marzy by na jaki czas wyjecha do Australii zw aszcza do siostry za ktor naprawd si st skni a. Tymczasem Krystyna oraz Staszek szykuj si do lubu ca y czas wspierani przez Rogowskich i Mostowiakow. Kisielowa postanawia wprosi si na uroczysto mimo e narzeczeni celowo nie wpisali jej na list go ci
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Karate po polsku
Dwaj plastycy Piotr i Micha przyje d aj do sennego miasteczka na Mazurach. Maj odnowi fresk w miejscowym ko ciele. Przybysze wchodz w konflikt z band chuliganow
03:20
 
Kabaretowe naj
Miko ajki. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
03:40
 
Studio Kultura - niedziela z..
Rolami Ignacego Gogolewskiego. Mia by ksi dzem ale zrealizowa swoje marzenia o aktorstwie. Zwroci na siebie uwag rol Gustawa w pierwszych po wojnie Dziadach zrealizowanych przez Aleksandra Bardiniego w 1955 r. w Teatrze Polskim. Poczatki swojej kariery tak wspomina : Zaanga owany po studiach do Teatru Polskiego zetkn em si z ca plejad ludzi wybitnych i takich ktorych nazwiska mo e niczego by dzi nie mowi y. Wszyscy oni razem stanowili akademi umiej tno ci zawodowych praw i regu najcz ciej niepisanych lecz bez tych regu dzisiejszy teatr nie ruszy by z miejsca...Stworzy wiele niezapomnianych rol filmowych i teatralnych. W Niedzieli z... wspominamy wspanialego aktora Ignacego Gogolewskiego
04:30
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30
 
Tamara z Olsztyna
Tamara Bo dak - Janowska to polska pisarka tworz ca proz poezj i eseistyk . Wa nym elementem jej to samo ci zarowno jako autorki jak i cz owieka jest prawos awie. Jest osob praktykuj c uczestnicz c w yciu liturgicznymi nabo e stwach w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bo ej w Olsztynie. To tak e my licielka ktora w teologiiprawos awnej znajduje przestrze intelektualnych poszukiwa a w wierze - duchowe schronienie. Swoje rozwa ania na ten temat publikowa a mi dzy innymi w pi mie spo eczno - kulturalnym Czasopis. Program b dzie opowie ci o bohaterce i zarazem prob odpowiedzi na pytania: co dla niej i dla jej tworczo ci oznacza prawos awie Czy intelektualista i artysta mo e czu si wolny w swoich poszukiwaniach je li przyjmuje dogmaty Ktory z aspektow prawos awnej teologii jest jej najbli szy
06:50
 
Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Trzy razy ziemniaki. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30
 
Barwy szcz cia
2664Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Anna Gornostaj El bieta Romanowska Hubert Wiatrowski Jakub Wieczorek Natalia przechodzi w szpitalu operacj ca y czas wspierana przez bliskich. Irena z Tolkiem znow si spieraj bosenior balowa przez po nocy. A po niej ukochana Koszyka umawia si na obiad ze swoim adoratorem Budrewiczem przez co Tolek kolejny raz wybucha zazdro ci . Tymczasem Aldona wychodzi w ko cu ze szpitala i od razu zaczyna naciska na Borysa w sprawie dziecka. A poza tym Grzelakowie odkrywaj e Kuczma nadal jest w Borkach opiekuj c si gospodarstwem Wileckiego. Niestety bez zgody w a ciciela ziemi
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Stulecie Winnych
Mania bardzo t skni za Ry kiem. Zaczyna w tpi w to czy kiedykolwiek si zobacz . Basia awansuje zostaje ordynatorem oddzia u w szpitalu. Sfrustrowany Tomek obwinia on o swoje niepowodzenia. Poza tym wszystko zaczyna si uk ada . Julian rusza z programem leczenia niep odno ci a Kasia dostaje g own rol . Gdy Komornicki grozi Ma gosi Czerwiec nakazuje mu trzyma si z dala od rodziny. I nagle wszystko zaczyna si sypa . Julian traci lecznic a Kasia rol w teatrze. Okazuje si e kto donosi na Winnych. Czy to zemsta Komornickiego Serial historyczny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
Dzie wnuczka. Wizyta komendanta Morusa w sandomierskim komisariacie pozostawia inspektora Mo ejk w kiepskim nastroju. Naczelnik nie tylko wypomina mu brak zadowalaj cych wynikow w pracy ale rownie u wiadamia mu e jeden z sandomierskich recydywistow o pseudonimie Bebzon spokojnie prowadzi kana w internecie na ktorym uczy z odziejskiego rzemios a. Znacznie pilniejsz spraw ni medialna kariera Bebzona wydaje si jednak przetaczaj ca si przez Sandomierz fala wy udze na wnuczka ktorej ofiarami padaj starsze panie. Wszystkie czy fakt e maj solidneoszcz dno ci w banku. Kiedy oszu ci wykr caj rownie numer Natalii ojciec Mateusz zaczyna podejrzewa kto mo e sta za wszystkimi wy udzeniami. Policjanci w tym czasie sprawdzaj inny trop ktory prowadzi ich do niezwyk ego odkrycia na temat sposobow zarobkowych m odych m czyzn z Sandomierza. Serial kryminalny obyczajowy
14:00
 
Wirtuozi V4+. Mi dzynarodowy talent show
W gierski talent show dla m odych wykonawcow muzyki klasycznej. Na scenie zobaczymy najzdolniejsz m odzie z krajow Grupy Wyszehradzkiej: Polski Czech W gier i S owacji a tak e go cinnie z Chorwacji. Celem programu jest promocja muzyki klasycznej i dzielenie si muzycznymi tradycjami krajow Europy rodkowej
16:00
 
Le niczowka
Bogdan nadal milczy nie reaguje nawet na zaczepki Kacpra. Wieczorem spotyka si z ksi dzem i jemu wyznaje ca prawd . Informuje go te o swoich planach. Zibi i Adrian postanawiaj zako czy swoj spor i wybieraj zak ad. Ten ktorego potrawy znajd wi ksze uznanie u mieszka cow Le niczowki b dzie decydowa o tym jakie produkty pojawi si w kuchni Borowika. Zibi nie gra uczciwie. Nadchodzi wieczor niezwykle wa ny dla Krzysztofa. W czasie uroczystej kolacji zamierza prosi Ew o r k . Niestety kto go ubiega. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2664Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Anna Gornostaj El bieta Romanowska Hubert Wiatrowski Jakub Wieczorek Natalia przechodzi w szpitalu operacj ca y czas wspierana przez bliskich. Irena z Tolkiem znow si spieraj bosenior balowa przez po nocy. A po niej ukochana Koszyka umawia si na obiad ze swoim adoratorem Budrewiczem przez co Tolek kolejny raz wybucha zazdro ci . Tymczasem Aldona wychodzi w ko cu ze szpitala i od razu zaczyna naciska na Borysa w sprawie dziecka. A poza tym Grzelakowie odkrywaj e Kuczma nadal jest w Borkach opiekuj c si gospodarstwem Wileckiego. Niestety bez zgody w a ciciela ziemi
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
18:15
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Ludzie i bogowie
Pierwszy wyrok. Dagerowi i Wadze udaje si wyci gn matk z Pawiaka. Dager nie przestaje wymierza sprawiedliwo ci na w asn r k . W sklepie Tylko dla Niemcow zabija szupowca ktory wsadzi jego matk do Pawiaka. Po niej wybiera si do domu Szama y i zabija szmalcownika. Na miejscu spotyka ydowk Ro i decyduje si jej pomoc. Za samowolne zabijanie Niemcow Dager zostaje skazany przez Wydzia Bezpiecze stwa i Kontrwywiadu na kar mierci. Ze wzgl du na wojn wykonanie wyroku zostaje jednak zawieszone. Dager ma szans si zrehabilitowa . Zostaje powo any patrol specjalny do likwidacji agentow i zdrajcow kryptonim Pazur. Oprocz Dagera do patrolu nale y Onyks. Ich pierwszym zadaniem jest likwidacja konfidentow Kulawca i Kmicica. Serial historyczny
TVPOLONIA
20:40
 
Ludzie i bogowie
Operacja Klosz. 3 Cz ste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazuj e grypsy z Pawiaka s przechwytywane przez Niemcow. W adze podziemne odkrywaj e na Pawiaku od jakiego czasu dzia a nieznany im kana dostarczania grypsow. Nara aj c swoje ycie Dager dostaje si na Pawiak i skutecznie identyfikuje sk ad nowej komorki przekazuj cej grypsy. S siad Jadwigi pisze donos w ktorym ujawnia e rodzina Komanow ukrywa ydowk . Na szcz cie donos nie dociera na Szucha - wpada wcze niej w r ce braci Korzeniewskich. Serial historyczny wojenny 44 min Polska 2020Re yseria: Bodo KoxScenariusz: Wenanty Nosul Krzysztof W glarzAktorzy: Dawid Dziarkowski Jacek Feliks Knap Adam Wietrzy ski Edyta Olszowka Patryk Szwichtenberg Marianna Zydek Dorota Landowska Jakub Kamie ski Maja Rybnicka Aleksandra Justa Marek Kossakowski Stefan Weinert Wiktoria Wola ska Krzysztof Szekalski Maciej Rad
21:30
 
Apetyt na mi o
Pod nieobecno Joanny Ika przyjmuje nieoczekiwanego go cia. Jest nim ona Paw a Kroenke i matka jego trojki dzieci. Kobieta ostrzega Joann przed notorycznym uwodzicielem. Do Iki przyje d a jej m odszy brat Micha - muzyk amator. Radek pomieszkuje u Marcina. Zasadzka ktor Marcin przygotowa z Walick nie sprawdza si . Ekspose Krupisko sk ada doniesienie na policji. Marcin Stefcio i kuzynka Magdy Kristin zostaja aresztowani pod zarzutem proby wymuszenia. Ika dzwoni do ojca po pomoc. Joanna i Micha wspolnie uk adaj piosenk . Tymczasem Ika z o ci si na brata e ten nie uczy si ani nie pracuje. Serial obyczajowy
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Tele-Echo - pan Rzecki wspomina. Wydanie specjalne
W tym odcinku rozmowa Ireny Dziedzic z odtworcami g ownych rol w filmie Wojciecha Hassa pt. Lalka: Tadeuszem Fijewskim Beat Tyszkiewicz Andrzejem Nardellim Mariuszem Glink Mariuszem Dmochowskim Wies awem Go asem Kalin J drusik Janem Machulskim i Andrzejem apickim
23:45
 
Le niczowka
Bogdan nadal milczy nie reaguje nawet na zaczepki Kacpra. Wieczorem spotyka si z ksi dzem i jemu wyznaje ca prawd . Informuje go te o swoich planach. Zibi i Adrian postanawiaj zako czy swoj spor i wybieraj zak ad. Ten ktorego potrawy znajd wi ksze uznanie u mieszka cow Le niczowki b dzie decydowa o tym jakie produkty pojawi si w kuchni Borowika. Zibi nie gra uczciwie. Nadchodzi wieczor niezwykle wa ny dla Krzysztofa. W czasie uroczystej kolacji zamierza prosi Ew o r k . Niestety kto go ubiega. Telenowela
Activate Live-Chat