OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Midnight News
00:45
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Apetyt na mi o
Pod nieobecno Joanny Ika przyjmuje nieoczekiwanego go cia. Jest nim ona Paw a Kroenke i matka jego trojki dzieci. Kobieta ostrzega Joann przed notorycznym uwodzicielem. Do Iki przyje d a jej m odszy brat Micha - muzyk amator. Radek pomieszkuje u Marcina. Zasadzka ktor Marcin przygotowa z Walick nie sprawdza si . Ekspose Krupisko sk ada doniesienie na policji. Marcin Stefcio i kuzynka Magdy Kristin zostaja aresztowani pod zarzutem proby wymuszenia. Ika dzwoni do ojca po pomoc. Joanna i Micha wspolnie uk adaj piosenk . Tymczasem Ika z o ci si na brata e ten nie uczy si ani nie pracuje. Serial obyczajowy
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Dzie wnuczka. Wizyta komendanta Morusa w sandomierskim komisariacie pozostawia inspektora Mo ejk w kiepskim nastroju. Naczelnik nie tylko wypomina mu brak zadowalaj cych wynikow w pracy ale rownie u wiadamia mu e jeden z sandomierskich recydywistow o pseudonimie Bebzon spokojnie prowadzi kana w internecie na ktorym uczy z odziejskiego rzemios a. Znacznie pilniejsz spraw ni medialna kariera Bebzona wydaje si jednak przetaczaj ca si przez Sandomierz fala wy udze na wnuczka ktorej ofiarami padaj starsze panie. Wszystkie czy fakt e maj solidneoszcz dno ci w banku. Kiedy oszu ci wykr caj rownie numer Natalii ojciec Mateusz zaczyna podejrzewa kto mo e sta za wszystkimi wy udzeniami. Policjanci w tym czasie sprawdzaj inny trop ktory prowadzi ich do niezwyk ego odkrycia na temat sposobow zarobkowych m odych m czyzn z Sandomierza. Serial kryminalny obyczajowy
03:30
 
S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15
 
Barwy szcz cia
2664Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Maria Dejmek Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Anna Gornostaj El bieta Romanowska Hubert Wiatrowski Jakub Wieczorek Natalia przechodzi w szpitalu operacj ca y czas wspierana przez bliskich. Irena z Tolkiem znow si spieraj bosenior balowa przez po nocy. A po niej ukochana Koszyka umawia si na obiad ze swoim adoratorem Budrewiczem przez co Tolek kolejny raz wybucha zazdro ci . Tymczasem Aldona wychodzi w ko cu ze szpitala i od razu zaczyna naciska na Borysa w sprawie dziecka. A poza tym Grzelakowie odkrywaj e Kuczma nadal jest w Borkach opiekuj c si gospodarstwem Wileckiego. Niestety bez zgody w a ciciela ziemi
04:40
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:45
 
S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30
 
Barwy szcz cia
Natalia po operacji wci przebywa w szpitalu. Wilk proponuje Ma gorzacie nowy wspolny biznes i przy okazji wypytuje seniork o urlop jej corki. Malwina martwi si problemami Emilki w szkole
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ludzie i bogowie
Pierwszy wyrok. Dagerowi i Wadze udaje si wyci gn matk z Pawiaka. Dager nie przestaje wymierza sprawiedliwo ci na w asn r k . W sklepie Tylko dla Niemcow zabija szupowca ktory wsadzi jego matk do Pawiaka. Po niej wybiera si do domu Szama y i zabija szmalcownika. Na miejscu spotyka ydowk Ro i decyduje si jej pomoc. Za samowolne zabijanie Niemcow Dager zostaje skazany przez Wydzia Bezpiecze stwa i Kontrwywiadu na kar mierci. Ze wzgl du na wojn wykonanie wyroku zostaje jednak zawieszone. Dager ma szans si zrehabilitowa . Zostaje powo any patrol specjalny do likwidacji agentow i zdrajcow kryptonim Pazur. Oprocz Dagera do patrolu nale y Onyks. Ich pierwszym zadaniem jest likwidacja konfidentow Kulawca i Kmicica. Serial historyczny
13:05
 
Ludzie i bogowie
Operacja Klosz. 3 Cz ste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazuj e grypsy z Pawiaka s przechwytywane przez Niemcow. W adze podziemne odkrywaj e na Pawiaku od jakiego czasu dzia a nieznany im kana dostarczania grypsow. Nara aj c swoje ycie Dager dostaje si na Pawiak i skutecznie identyfikuje sk ad nowej komorki przekazuj cej grypsy. S siad Jadwigi pisze donos w ktorym ujawnia e rodzina Komanow ukrywa ydowk . Na szcz cie donos nie dociera na Szucha - wpada wcze niej w r ce braci Korzeniewskich. Serial historyczny wojenny 44 min Polska 2020Re yseria: Bodo KoxScenariusz: Wenanty Nosul Krzysztof W glarzAktorzy: Dawid Dziarkowski Jacek Feliks Knap Adam Wietrzy ski Edyta Olszowka Patryk Szwichtenberg Marianna Zydek Dorota Landowska Jakub Kamie ski Maja Rybnicka Aleksandra Justa Marek Kossakowski Stefan Weinert Wiktoria Wola ska Krzysztof Szekalski Maciej Rad
14:05
 
Giganci historii
Jan Zamoyski -. Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow. Teleturniej w ktorym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiow epoki niuansow ciekawostek faktow. Dla zawodnikow to rywalizacja dla widzow pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Przystanek historia
Os dzeni i nieos dzeni zbrodniarze niemieccy. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Pu apka na tygrysa. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:50
 
Ale talent
Stemple z plasteliny. Talentula chce dzi stemplowa listy jak na poczcie. Potrzebne s jej do tego specjalne piecz tki. Wykorzysta do nich nakr tki od s oikow oraz kolorow plastelin i farbki. Stemplowanie mo e by bardzo inspiruj c zabaw
16:00
 
Le niczowka
Oskar mowi Jackowi e jest mu bardzo wdzi czny jednak nie chce by zajmowa si on jego synem. Kurek zjawia si w Zio owym Raju. Informuje Lidi e ma piln spraw do Janusza. Do Karczpolu przysz o zawiadomienie o kontroli skarbowej. Jerzy planuje romantyczn randk ale Hania nie jest tego wiadoma i zaprasza go ci
16:30
 
Barwy szcz cia
Natalia po operacji wci przebywa w szpitalu. Wilk proponuje Ma gorzacie nowy wspolny biznes i przy okazji wypytuje seniork o urlop jej corki. Malwina martwi si problemami Emilki w szkole
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
 
Ojciec Mateusz
Pogubieni. odc. 166W domu pa stwa Kwiatkowskich dochodzi do w amania. M ody ch opak pl druje szuflady w kolejnych pomieszczeniach. Nagle potyka si o nieprzytomnego Marka Kwiatkowskiego. Kradnie mu portfel i ucieka. Po chwili z domu dobiega przera liwy krzyk kobiety. Wezwani policjanci zdejmuj odciski palcow. Przes uchuj on m czyzny i cork Monik . Marek Kwiatkowski walczy w szpitalu o ycie. Monika ucieka z domu. Policja podejrzewa e pasierbica Marka wpu ci a sprawc do domu. Na odnalezionym potfelu zabezpieczono te same lady co w domu Kwiatkowskich. Zabezpieczono te wideo z kamerki bankomatowej. Na nagraniu wida twarz m odego ch opaka. Gibalski i Marczak robi nalot na melin lokalnych punow. W parku dochodzi do kolejnych zuchwa ych napa ci na mieszka cow. Serial kryminalny obyczajowy
TVPOLONIA
20:40
 
Ojciec Mateusz
Diabelski miech. Na bocznicy kolejowej policja znajduje nieprzytomn cork wp ywowego biznesmena Malwin S deck . Podejrzenie pada na koleg dziewczyny Paw a oraz jego niestroni cego od alkoholu ojca
21:30
 
Apetyt na mi o
Wypuszczony z aresztu Marcin zgadza si wspo pracowa z policj w charakterze przyn ty. Nagrywa rozmow z podejrzanym o korupcj pos em Krupisko. Joanna jest w depresji. Zrazi a si do Paw a Kroenke. Martwi si rownie z powodu wstrzymania wyp at pensji przez schronisko. ukasz zaprasza j do prowadzonego przez siebie domu kultury na Teofilowie. Prosi eby zabra a ze sob Radka ch opca ktorego kuratorem jest Marcin. W adys aw Halberg dodaje Joannie odwagi przed jej pierwszym wyst pem w lokalu pana Gugu adze. Do wyst pu jednak nie dochodzi. Okazuje si e w lokalu wyst puj tylko rozebrane artystki. Nabrzmiewa konflikt mi dzy Ik i Piotrkiem. Ika nie chce przeprowadza si na wie . Piotrek wyje d a wi c sam. Serial obyczajowy
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Spotkanie z Krystianem Zimermanem
Wywiad z Krystianem Zimermanem na temat najnowszych osi gni artystycznych. W rod nagrodzonych presti ow nagrod nazywan zwyczajowo Noblem w dziedzinie sztuki - Praemium Imperiale Award 2022 przyznan przez cesarza Japonii znalaz si wybitny polski pianista mieszkaj cy od ponad 40 lat za granic Krystian Zimerman. 30 wrze nia 2022 roku ukaza a si na rynku d ugo wyczekiwana p yta CD z utworami Karola Szymanowskiego nagranymi przez Krystiana Zimermana dla Deutsche Gramophon. Rozmowa Violetty Rotter - Kozery z Krystianem Zimermanem zarejestrowana w Alzacji w Eguisheim dotyczy nie tylko tych niezwykle wa nych wydarze ale tak e ca ej drogi yciowej i tworczej wybitnego polskiego artysty
23:30
 
Le niczowka
Oskar mowi Jackowi e jest mu bardzo wdzi czny jednak nie chce by zajmowa si on jego synem. Kurek zjawia si w Zio owym Raju. Informuje Lidi e ma piln spraw do Janusza. Do Karczpolu przysz o zawiadomienie o kontroli skarbowej. Jerzy planuje romantyczn randk ale Hania nie jest tego wiadoma i zaprasza go ci
Activate Live-Chat