OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45
 
Apetyt na mi o
Wypuszczony z aresztu Marcin zgadza si wspo pracowa z policj w charakterze przyn ty. Nagrywa rozmow z podejrzanym o korupcj pos em Krupisko. Joanna jest w depresji. Zrazi a si do Paw a Kroenke. Martwi si rownie z powodu wstrzymania wyp at pensji przez schronisko. ukasz zaprasza j do prowadzonego przez siebie domu kultury na Teofilowie. Prosi eby zabra a ze sob Radka ch opca ktorego kuratorem jest Marcin. W adys aw Halberg dodaje Joannie odwagi przed jej pierwszym wyst pem w lokalu pana Gugu adze. Do wyst pu jednak nie dochodzi. Okazuje si e w lokalu wyst puj tylko rozebrane artystki. Nabrzmiewa konflikt mi dzy Ik i Piotrkiem. Ika nie chce przeprowadza si na wie . Piotrek wyje d a wi c sam. Serial obyczajowy
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Gdy los ci opu ci. 853Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Piotr SubbotkoAktorzy: Monika Kale ska Wiktor Trojan Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Marek Kalita Joanna Jarmo owicz Anna Samusionek Asia odkrywa e Piotr Gawry o kontaktuje si po kryjomu z Kub i w ko cu sama rownie ma okazj porozmawia z zaginionym m em. Tymczasem Hania ma coraz wi cej w tpliwo ci zwi zanych ze swoim powrotem do Micha a. W pracy na drodze doktora Wilczewskiego znow staje prokurator Siekierski tym razem jako pacjent z silnym bolem brzucha. Okazuje si e wymaga natychmiastowej operacji. Na SOR w Le nej Gorze trafia tak e kobieta ktora spad a z mostu do rzeki razem z m czyzn ktory j uratowa . Gdy ranna mimo powa nych obra e wewn trznych wypisuje si ze szpitala wbrew zaleceniom lekarzy Asia robi wszystko by j odnale
03:35
 
Stulecie Winnych
Mania bardzo t skni za Ry kiem. Zaczyna w tpi w to czy kiedykolwiek si zobacz . Basia awansuje zostaje ordynatorem oddzia u w szpitalu. Sfrustrowany Tomek obwinia on o swoje niepowodzenia. Poza tym wszystko zaczyna si uk ada . Julian rusza z programem leczenia niep odno ci a Kasia dostaje g own rol . Gdy Komornicki grozi Ma gosi Czerwiec nakazuje mu trzyma si z dala od rodziny. I nagle wszystko zaczyna si sypa . Julian traci lecznic a Kasia rol w teatrze. Okazuje si e kto donosi na Winnych. Czy to zemsta Komornickiego Serial historyczny obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
Natalia po operacji wci przebywa w szpitalu. Wilk proponuje Ma gorzacie nowy wspolny biznes i przy okazji wypytuje seniork o urlop jej corki. Malwina martwi si problemami Emilki w szkole
04:50
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:55
 
Zakochaj si w Polsce
ladami Marii Konopnickiej. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Poland in Undiscovered
Wejherowo. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:45
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:15
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
2666Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Wojciech KlimalaScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Joanna Gle Jessica Frankiewicz Iga Czechowicz Jakub Krawczyk Micha Rolnicki Piotr Ligienza Katarzyna Glinka Tomasz Nosi ski Marek Siudym Krystyna TkaczEmilka znow ma w szkole problemy tym razem przez now kole ank Alin - z ktor wdaje si w bojk . Ojciec Aliny wybucha od razu w ciek o ci i grozi Malwinie zg oszeniem sprawy na policj . ukasz kolejny raz ciera si w redakcji z Modrzyckim a po niej postanawia po m sku porozmawia z Igorem gdy ten ponownie umawia si z Kasi na wspinaczk . Tolek nadal jest zazdrosny o Budrewicza i ko cu proponuje rywalowi pojedynek w pokera o Irenk
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Pogubieni. odc. 166W domu pa stwa Kwiatkowskich dochodzi do w amania. M ody ch opak pl druje szuflady w kolejnych pomieszczeniach. Nagle potyka si o nieprzytomnego Marka Kwiatkowskiego. Kradnie mu portfel i ucieka. Po chwili z domu dobiega przera liwy krzyk kobiety. Wezwani policjanci zdejmuj odciski palcow. Przes uchuj on m czyzny i cork Monik . Marek Kwiatkowski walczy w szpitalu o ycie. Monika ucieka z domu. Policja podejrzewa e pasierbica Marka wpu ci a sprawc do domu. Na odnalezionym potfelu zabezpieczono te same lady co w domu Kwiatkowskich. Zabezpieczono te wideo z kamerki bankomatowej. Na nagraniu wida twarz m odego ch opaka. Gibalski i Marczak robi nalot na melin lokalnych punow. W parku dochodzi do kolejnych zuchwa ych napa ci na mieszka cow. Serial kryminalny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
Diabelski miech. Na bocznicy kolejowej policja znajduje nieprzytomn cork wp ywowego biznesmena Malwin S deck . Podejrzenie pada na koleg dziewczyny Paw a oraz jego niestroni cego od alkoholu ojca
14:00
 
Sterk - znaczy silny
Film dokumentalny o polskich m czyznach yj cych na emigracji w Norwegii. Ide filmu jest przekazanie g osu najwi kszej grupie imigrantow w Norwegii ktorych g os do tej pory nie by s yszany. Celem filmu jest przedstawienie do wiadcze i trudow emigracji na podstawie historii pi ciu Polakow mieszkaj cych na sta e w Norwegii
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Rodzina Treflikow
Ksi yc. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25
 
Agi Bagi
Stos odpadkow. Serial Agi Bagi opowiada o przygodach mieszka cow planety ktora ma dwie strony: Agi oraz Bagi. Pokazuje wzajemne relacje mi dzy mieszka cami tej planety - Agingami i Bagingami. Ka dy odcinek serii dotyczy kwestii zwi zanej ze rodowiskiem i ekologi oraz pokazuje jak y w zgodzie z natur . Odc. 4. Agingi nagromadzi y spory stos mieci z ktorymi nie wiedz co zrobi . Wodz ma same niezbyt m dre pomys y ale sprytne Agingi zabieraj si do segregowania. Wodz - niezdara przypadkiem rozsypuje mieci na drug stron planetki. Co mo na zrobi z odpadkami All
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Kto sypia na krze lodowej. Nie wszyscy mieszka cy Antarktydy zamieszkuj jej l dy. Niektore zwierz ta uwielbiaj korzysta z ogromnych lodowych tratw unosz cych si na morzu. Nela wyrusza na poszukiwania i obserwacje tych zwierz t
16:00
 
Le niczowka
W rodku nocy do Le niczowki wraca Ma gosia. T umaczy zdziwionej ciotce e nie wiedzia a co ma ze sob zrobi . Aniela znajduje siostrzenicy prac . Aplikacja ktor wdra a firma Krzysztofadzia a cuda - zmusza nawet Hani do przemy lenia swojego zachowania. Tymczasem Robert dostaje niemoraln propozycj . Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2666Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Wojciech KlimalaScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Joanna Gle Jessica Frankiewicz Iga Czechowicz Jakub Krawczyk Micha Rolnicki Piotr Ligienza Katarzyna Glinka Tomasz Nosi ski Marek Siudym Krystyna TkaczEmilka znow ma w szkole problemy tym razem przez now kole ank Alin - z ktor wdaje si w bojk . Ojciec Aliny wybucha od razu w ciek o ci i grozi Malwinie zg oszeniem sprawy na policj . ukasz kolejny raz ciera si w redakcji z Modrzyckim a po niej postanawia po m sku porozmawia z Igorem gdy ten ponownie umawia si z Kasi na wspinaczk . Tolek nadal jest zazdrosny o Budrewicza i ko cu proponuje rywalowi pojedynek w pokera o Irenk
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Polki w Gruzji
17:55
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Serial obyczajowy 45 min Polska 2017Re yseria: Adek Drabi skiScenariusz: Anna JanyskaAktorzy: Milena Walenta Alicja Cichowicz Eryk Cichowicz Joanna Brodzik Olga Frycz Joanna Fertacz Sylwia Juszczak Anna Czartoryska - Niemczycka Irena Telesz - Burczyk Jerzy Schejbal Antoni Krolikowski Piotr Grabowski Laura Breszka Miko aj Krawczyk Mateusz JanickiMa gosia sp dza coraz wi cej czasu z Adamem ktoremu zwierza si ze swoich problemow. Marysia z niepokojem zauwa a ich coraz bli sze kontakty. Podczas zbierania zio w lesie Ro a amie r k . W zwi zku z tym Mirka przejmuje obowi zki gospodyni na plebanii. Tomasz wyprowadza si z le niczowki i zamieszkuje w pensjonacie. S awek z Kub rozkr caj meblowy interes. W stajni Laura poznaje Krzysztofa ktorym jest zauroczona. Mirka z Maciejem rozpoczynaj prac w Domu Kultury. Tam poznaj ma dziewczynk Jowit . Do pensjonatu przyje d a zespo Perfect. Ma gosia jest przera ona ich wizyt
21:10
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Ma gosia i Konrad szukaj Romanika na w asn r k . Po pewnym czasie udaje im si z nim spotka . Romanik o wiadcza e sprzeda weksel firmie windykacyjnej. Mama Pauli przyje d a z Pary a. Jej relacje z cork s napi te. Mirka i Maciek staraj si o dziecko. Postanawiaj skorzysta z pomocy specjalisty. Kuba spotyka si z mened erem Wroblem i podpisuje du y kontrakt na produkcj mebli. W porcie Ma gosia zauwa a Romanika w towarzystwie Adama
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ewa Demarczyk - koncert w Poznaniu
Recital Ewy Demarczyk w Poznaniu z 1980 roku
23:30
 
Le niczowka
W rodku nocy do Le niczowki wraca Ma gosia. T umaczy zdziwionej ciotce e nie wiedzia a co ma ze sob zrobi . Aniela znajduje siostrzenicy prac . Aplikacja ktor wdra a firma Krzysztofadzia a cuda - zmusza nawet Hani do przemy lenia swojego zachowania. Tymczasem Robert dostaje niemoraln propozycj . Telenowela
Activate Live-Chat