OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Komisarz Alex
A po grob. Kaja Pniewska pok oci a si z ojcem i nie wroci a do domu. Trwa akcja poszukiwawcza. Adam Wilczak i Alex zostaj wezwani do podmiejskiego lasku gdzie znaleziono zw oki dziewczyny
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
Sta scy niecierpliwi si e ledztwo w sprawie Zaborskiego utkn o w miejscu i policja jest bezradna. Podkomisarz Kodur wyznaje jednak Brunowi e ma pewien plan. Tymczasem ma y Dobromir syn Karoliny i Rafa a trafia nagle do szpitala z urazem g owy. Lilly zaprasza Justina na niadanie i przeprasza za swoje zachowanie ostatniej nocy gdy nagle go poca owa a. Reszt poranka ch opak sp dza za to z Agat i oboje wietnie si razem bawi . Wangel probuje namowi cork na wspoln psychoterapi gdy tylko Weronika odzyskuje w szpitalu przytomno . Dziewczyn odwiedza tak e Modrzycki tym razem szczerze przepraszaj c za intrygi ktorych pad a ofiar . Jest tak e Sadowski ktory probuje przekona m od dziennikark by wroci a do pracy
04:40

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30

Barwy szcz cia
Bo ena wspiera w szpitalu roztrz sion Karolin ktora ca y czas udaje na pro b policji e jej synek walczy o ycie by zwabi na miejsce Rafa a. Kacper wygrywa razem z Hani konkurs na uczelni i wchodzi do zespo u ktory ma zbudowa bolid wy cigowy na studenckie zawody. Niestety razem z Krysiakiem ktory wci jest jego wrogiem. Klara udziela w radiu wywiadu na ywo podczas ktorego dziennikarka oskar a j o to e jej ksi ka przyczyni a si do samobojstwa m odej kobiety. Pisarka przerywa w ko cu audycj i ucieka ze studia. Laura ktora jestza t plotk odpowiedzialna kolejny raz atakuje Pyrk tym razem wspierana tak e przez Modrzyckiego
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M ody Pi sudski
Synowie rewolucji. Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Jozefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Jozefa Wincentego Pi sudskiego ktory podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Jozef mia pi siostr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
13:10

M ody Pi sudski
Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Jozefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Jozefa Wincentego Pi sudskiego ktory podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Jozef mia pi siostr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
14:05

Giganci historii
Major Henryk Dobrza ski Hubal. ycie i dzia alno. Wywodzi si ze starej polskiej arystokracji jako niepe noletni ch opak s u y w Legionach Pi sudskiego po niej walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Major Henryk Dobrza ski Hubal b dzie bohaterem teleturnieju
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Alfabet Andrzeja Dobosza
Kardyna Stefan Wyszy ski. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach b dzie Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek: Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Andrzej Dobosz przypomina wielk posta Ko cio a katolickiego w Polsce ks. Stefana Kardyna a Wyszy skiego. Nast pca Kardyna a Hlonda prowadzi polski Ko cio przez burzliwe czasy stalinowskiego re ymu gomu kowskiej odwil y gierkowskiej gospodarki na kredyt do trudnych czasow genera a Jaruzelskiego. Archiwalne zdj cia z internowania w Koma czy d ugo wyczekiwanego wyjazdu do Rzymu po kardynalski kapelusz i wreszcie wspolne zdj cia z Papie em Polakiem oddaj zarowno atmosfer czasow jak i przybli aj posta Kardyna a
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Tygrys Pietrek. W po o onym w pi knym ogrodzie domku mieszkaj Mi - asuch ciekawska Margolcia u u - pasjonat literek Talentula - niezwyk a artystka oraz Bzyk - jej wierny asystent i wielbiciel encyklopedii. Dziupl najwi kszego drzewa w ogrodzie zajmuje Wiktor wyj tkowo sprawny fizycznie wiewior. Nad przyjacio mi czuwa lubi cy majsterkowa Dziadek Eugeniusz nazywaj c ich czule ancymonami. W ogrodzie mieszkaj te urocze Mroweczki ktore s wietnymi obserwatorami i komentatorami przygod tej zgranej paczki
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Robaczywe jab ko. Lipiec 1401. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) marzy o koronie. Podekscytowana czeka na Ulryka (Szymon Nygard). Nie wie e Zakon chce obali Witolda (Micha Chorosi ski) a na jego miejscu posadzi widrygie (Micha Chru ciel) ktory za nic ma powi zania rodzinne. Chce w adzy podobnie jak Ulryk von Jungingen. A na Wawelu wszyscy pytaj kiedy lub. Jagie o (Sebastian Skocze ) nie chce takiej narzeczonej. Niech wraca do Cylii albo zamknijcie j w klasztorze. Serial historyczny
16:30

Barwy szcz cia
Bo ena wspiera w szpitalu roztrz sion Karolin ktora ca y czas udaje na pro b policji e jej synek walczy o ycie by zwabi na miejsce Rafa a. Kacper wygrywa razem z Hani konkurs na uczelni i wchodzi do zespo u ktory ma zbudowa bolid wy cigowy na studenckie zawody. Niestety razem z Krysiakiem ktory wci jest jego wrogiem. Klara udziela w radiu wywiadu na ywo podczas ktorego dziennikarka oskar a j o to e jej ksi ka przyczyni a si do samobojstwa m odej kobiety. Pisarka przerywa w ko cu audycj i ucieka ze studia. Laura ktora jestza t plotk odpowiedzialna kolejny raz atakuje Pyrk tym razem wspierana tak e przez Modrzyckiego
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Przemiana. Ojciec Mateusz i aspirant Nocul s na poczcie gdy dochodzi do napadu. Nocul rozpoznaje z odzieja - to Jerzy Jarecki. Na miejscu zdarzenia zjawia si policja. Nieoczekiwanie przest pca traci przytomno . Trafia do szpitala. Okazuje si e dopiero wyszed z wi zienia gdzie odsiadywa kar za napad. Tymczasem Nocul odbiera telefon z zawiadomieniem e w fabryce karmy dla zwierz t znaleziono zw oki dyrektora. Policja zabezpiecza otwarty sejf i przes uchuje ochroniarza ktory znalaz cia o
21:10

Ojciec Mateusz
Weryfikacja. odc. 190 Naczelnik Morus (Redbad Klijnstera) wysy a Mo ejk na zaleg y urlop. wiadkiem jest dziennikarz z lokalnej gazety Mirek Burski (Szymon Rz ca). Justyna zabrania mu zajmowa si tematem komendy. Mo ejko podejrzewa e naczelnik szuka na niego haka. Morus przes uchuje policjantow na komendzie. Mateusz przypadkowo zostaje obrzucony jajkami pod kancelari adwokack Bogus awa K odnickiego (Zbigniew Suszy ski). Kiedy wraca z azienki s yszy krzyk Joanny corki Bogus awa dobiegaj cy z gabinetu. Reanimacja K odnickiego nie udaje si . Morus ustala e denat by na li cie p ac jednego z najwi kszych narkotykowych przemytnikow w kraju
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Napisane ycie. Wis awa Szymborska
Reporta o wybitnej Polce s ynnej poetce laureatce Nagrody Nobla. W programie zostan przedstawione wiersze Szymborskiej czytane w taki sposob by przemawia y w imieniu autorki. W filmie wyst puj Tadeusz Nyczek Bronis aw Maj Teresa Walas Joanna Szcz sna i Micha Rusinek
23:35

Le niczowka
Dzi ki Paulinie Konrad odnajduje pud o z dokumentami dotycz cymi sporow Antoniego z Karczami. Przegl da je razem z Kasi . Kinga zmusza Ryszarda aby poszed na terapi . Pierwsza sesja nie nale y do udanych. Po kolejnej k otni z Danielem Beata rezygnuje z pracy w Borowiku. Postanawia wroci do s u b le nych
Activate Live-Chat