OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:05

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Plan B
Komediodramat. Bohaterow filmu jest czworo a widz poznaje ich na krotko przed walentynkami. Kilkana cie dni przed wi tem zakochanych ycie tej czworki zmienia si diametralnie ka dy z bohaterow d wigaj cy swoj w asny baga do wiadcze i niepowodze prze yje co zupe nie nieoczekiwanego i wyj tkowego. Znajd si w nowych dla nich sytuacjach z ktorymi b d musieli si zmierzy i ktore poprowadz do zaskakuj cych rozwi za a przede wszystkim do yciowych zmian i by mo e do nawi zania bliskich wi zi odkrycia prawdziwych mi osnych uczu ktorych ka dy z nas tak bardzo potrzebuje. A przy okazji staje si oczywiste e zawsze warto mie w zanadrzu swoj w asny plan B
04:25

Barwy szcz cia
Bo ena wspiera w szpitalu roztrz sion Karolin ktora ca y czas udaje na pro b policji e jej synek walczy o ycie by zwabi na miejsce Rafa a. Kacper wygrywa razem z Hani konkurs na uczelni i wchodzi do zespo u ktory ma zbudowa bolid wy cigowy na studenckie zawody. Niestety razem z Krysiakiem ktory wci jest jego wrogiem. Klara udziela w radiu wywiadu na ywo podczas ktorego dziennikarka oskar a j o to e jej ksi ka przyczyni a si do samobojstwa m odej kobiety. Pisarka przerywa w ko cu audycj i ucieka ze studia. Laura ktora jestza t plotk odpowiedzialna kolejny raz atakuje Pyrk tym razem wspierana tak e przez Modrzyckiego
04:55

Wojownicy czasu
Twierdza Boyen czyli Tannenberg 1914. Najwi kszy konflikt zbrojny w Europie od czasu wojen napoleo skich rozpocz si 28 lipca 1914 roku kiedy to Austro - W gry po udanym zamachu na swego nast pc tronu w Sarajewie wypowiedzia y Serbii wojn . System zawartych wcze niej mi dzynarodowych sojuszy uruchomi wowczas zasad domina. Do konfliktu zacz y do cza kolejne pa stwa. Ju w trzy tygodnie po niej w Prusach Wschodnich naprzeciwko siebie stan y pot ne si y pruskie i rosyjskie. W tym odcinku programu poznamy rekonstruktorow odtwarzaj cych jedn z wa niejszych bitew I wojny wiatowej i jedn z najwi kszych na ziemiach polskich - pod Tannenbergiem czyli pod Sztymbarkiem
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Polacy na ratunek ydom
Rodzina Tkaczykow. Rodzina Tkaczykow przechowa a w podlubelskim Garbowie m odego yda. By on synem garbowskiego piekarza lubianego i szanowanego zamordowanego wraz z pozosta ymi cz onkami rodziny przez granatowego policjanta. Pokazujemy miejsce ukrycia ktore przetrwa o do dzi histori opowiada nauczycielka historii z miejscowego gimnazjum. Ukrywanym ydem by Salomon Morel po niejszy kat aparatu bezpiecze stwa. Jego powojenne losy opowiada dr hab. Marcin Kruszy ski z lubelskiego IPN zwracaj c uwag na fakt e rodzina Tkaczykow zrobi a co niezwyk ego uratowa a ycie ludzkie w wyj tkowotrudnych warunkach. Morel z danej mu przez ycie szansy nie skorzysta . W materiale wykorzystano dzi ki uprzejmo ci Muzeum Miasta Jaworzna zdj cia obozu w Jaworznie oraz przedwojenne fotografie z Garbowa z albumu wydanego przez Towarzystwo Mi o nikow Garbowa
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie. Magazyn kulinarny
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Agata ma dla swojego zespo u nowe wyzwanie bo sprzeda jednego z ich produktow jest poni ej oczekiwa firmy. Po pracy dziewczyna kolejny raz spotyka si z Justinem ktorego zaprasza na urodziny sekretarki Dagmary. Klara obawia si jak k amstwa rozsiewane przez Laur wp yn na ycie jej i ca ej rodziny a zw aszcza Marysi. Pisarka zwraca si o pomoc do mecenas Paszkowskiej ale na Modrzyckim rozmowa z prawniczk nie robi wra eniai dziennikarz wcale nie zamierza wycofa si ze swoich oskar e nawet po interwencji Huberta. Marcin przes uchuje Rafa a a ten na nowo robi wszystko by zaszkodzi Brunowi. Bo ena mimo aresztowania bandyty wci czuje niepokoj i namawia m a by na jaki czas wyjechali. Tymczasem Karolina jest gotowa odej z hotelu ale Sta scy zatrzymuj j dzi kuj c za pomoc w sprawie Zaborskiego. Wyznaj przy tym e w pe ni odzyska aich zaufanie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Przemiana. Ojciec Mateusz i aspirant Nocul s na poczcie gdy dochodzi do napadu. Nocul rozpoznaje z odzieja - to Jerzy Jarecki. Na miejscu zdarzenia zjawia si policja. Nieoczekiwanie przest pca traci przytomno . Trafia do szpitala. Okazuje si e dopiero wyszed z wi zienia gdzie odsiadywa kar za napad. Tymczasem Nocul odbiera telefon z zawiadomieniem e w fabryce karmy dla zwierz t znaleziono zw oki dyrektora. Policja zabezpiecza otwarty sejf i przes uchuje ochroniarza ktory znalaz cia o
13:05

Ojciec Mateusz
Weryfikacja. odc. 190 Naczelnik Morus (Redbad Klijnstera) wysy a Mo ejk na zaleg y urlop. wiadkiem jest dziennikarz z lokalnej gazety Mirek Burski (Szymon Rz ca). Justyna zabrania mu zajmowa si tematem komendy. Mo ejko podejrzewa e naczelnik szuka na niego haka. Morus przes uchuje policjantow na komendzie. Mateusz przypadkowo zostaje obrzucony jajkami pod kancelari adwokack Bogus awa K odnickiego (Zbigniew Suszy ski). Kiedy wraca z azienki s yszy krzyk Joanny corki Bogus awa dobiegaj cy z gabinetu. Reanimacja K odnickiego nie udaje si . Morus ustala e denat by na li cie p ac jednego z najwi kszych narkotykowych przemytnikow w kraju
13:55

Napisane ycie. Wis awa Szymborska
Reporta o wybitnej Polce s ynnej poetce laureatce Nagrody Nobla. W programie zostan przedstawione wiersze Szymborskiej czytane w taki sposob by przemawia y w imieniu autorki. W filmie wyst puj Tadeusz Nyczek Bronis aw Maj Teresa Walas Joanna Szcz sna i Micha Rusinek
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Agatka
Agatka i ufoludek. Agatka ma w swoim pokoju now lampk nocn ktora obraca si i wy wietla na cianach gwiazdy i planety. Agatka jest zachwycona a chomik Cyryl ma pretensje e nie mo e spa bo jest zbyt jasno
15:30

Mami Fatale
Mega Prosilla. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce ktorej towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa rownie dla doros ych
15:40

Nela - ma a reporterka
Jezioro Inle. Nela przedstawia Inle - jedno najwi kszych jezior Birmy. Ma a reporterka pozna rybakow ktorzy wios uj nogami oraz odwiedzi wi tyni kotow burmskich. Rasa ta by a hodowana w wi tyniach buddyjskich i na birma skim dworze krolewskim przez setki lat
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Moj brat Kain. Rok 1401. Anna Cylejska (Milena Staszuk) zamkni ta w klasztorze klarysek uczy si j zyka polskiego i ma ju do . Bo nie mo e st d wyj zanim nie wyjdzie za m . Ale pewnego dnia z Femk ( aneta Homa) wymykaj si do miasta. Chodz mi dzy straganami jedz jab ka i chowaj si przed Janem T czy skim (Marek Lis - Or owski). Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) ktorej marzy si korona robi wszystko aby przed u y rod. A do tego potrzebnyjest syn. I pokonanie widrygie y. Jagie o (Sebastian Skocze ) po powrocie z Wilna dowiaduje si e wyznaczono ju dat lubu. Ale czy przysz apanna m oda umie chocia kilka s ow po polskuSerial historyczny
16:30

Barwy szcz cia
Agata ma dla swojego zespo u nowe wyzwanie bo sprzeda jednego z ich produktow jest poni ej oczekiwa firmy. Po pracy dziewczyna kolejny raz spotyka si z Justinem ktorego zaprasza na urodziny sekretarki Dagmary. Klara obawia si jak k amstwa rozsiewane przez Laur wp yn na ycie jej i ca ej rodziny a zw aszcza Marysi. Pisarka zwraca si o pomoc do mecenas Paszkowskiej ale na Modrzyckim rozmowa z prawniczk nie robi wra eniai dziennikarz wcale nie zamierza wycofa si ze swoich oskar e nawet po interwencji Huberta. Marcin przes uchuje Rafa a a ten na nowo robi wszystko by zaszkodzi Brunowi. Bo ena mimo aresztowania bandyty wci czuje niepokoj i namawia m a by na jaki czas wyjechali. Tymczasem Karolina jest gotowa odej z hotelu ale Sta scy zatrzymuj j dzi kuj c za pomoc w sprawie Zaborskiego. Wyznaj przy tym e w pe ni odzyska aich zaufanie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Aleksandra Kurzak. Portret gwiazdy
Aleksandra Kurzak sopran koloraturowy. Jej oryginalna barwa g osu sprawia e piewaczka jest idealn odtworczyni francuskiego i niemieckiego repertuaru operowego
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Ka dy musi mie co do kochania. Zwi zek Sylwii i Marcina przechodzi powa ny kryzys. Doktor Jan Fus wyje d a do Australii. Marcin przywozi matk do Majakow. Sylwia usi uje za agodzi spor pomi dzy Manejem i Augu cikiem
21:10

Blondynka
To co zdarzy si jutro. Bella probuje dowiedzie si wi cej na temat przesz o ci Leo. Napi cie mi dzy Marcinem a Sylwi narasta. Augu cikowa ko czy prace przy ekohoteliku. Bondyra wystawia nerk na licytacj
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
W czasie kolejnej sesji z Dagmar Nowacki u wiadamia sobie e rzecz ktora w yciu najbardziej go stresuje jest jego praca. Przezi biona Pola wraca wcze niej do mieszkania Daniela i zastaje tam gospodarza w niedwuznacznej sytuacji z jak dziewczyn . Beatka probuje przeprosi Adriana za zawod jaki mu sprawi a. Ci g wydarze ktory po niej nast puje sk ania Jedynak do wniosku i jej relacja z Makiem nie ma przysz o ci. Telenowela
Activate Live-Chat