OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Mi o silniejsza ni mier. Alina zauwa a e Tretter le si czuje. Borys martwi si o wspo pracownika. Ratownicy przywo na SOR ofiary wypadku profesor zamierza operowa . Hania zmusza Paw a aby poda jej adres Mi osza
03:35

Wojenne dziewczyny
Margarethe zamierza napisa list do znajomego admira a w celu przeniesienia Schneidera po jego kompromituj cym przeszukaniu Z oczewic. A Schneider nakazuje Odrow owi zdoby dowody na obecno ydow w pa acu w zamian za darowanie ycia. Magda nalega by Chaim przenios si gdzie indziej ale on chce zosta z rodzin w pa acu. Tymczasem Ewa i So ka udaj si na zwiady. Ich celem jest warsztat naprawczy z ktorego maj by przewiezione do Radomia tokarki z fabryki Mausera. B d one niezb dne do produkcji stenow. Akcja przej cia tokarek ko czy si powodzeniem. W tym samym czasie dotar nowy szyfrunek z Londynu. Badania Lunda s zbyt cenne by je przerywa . Dowodztwo chce je przej
04:25

Barwy szcz cia
Agata ma dla swojego zespo u nowe wyzwanie bo sprzeda jednego z ich produktow jest poni ej oczekiwa firmy. Po pracy dziewczyna kolejny raz spotyka si z Justinem ktorego zaprasza na urodziny sekretarki Dagmary. Klara obawia si jak k amstwa rozsiewane przez Laur wp yn na ycie jej i ca ej rodziny a zw aszcza Marysi. Pisarka zwraca si o pomoc do mecenas Paszkowskiej ale na Modrzyckim rozmowa z prawniczk nie robi wra eniai dziennikarz wcale nie zamierza wycofa si ze swoich oskar e nawet po interwencji Huberta. Marcin przes uchuje Rafa a a ten na nowo robi wszystko by zaszkodzi Brunowi. Bo ena mimo aresztowania bandyty wci czuje niepokoj i namawia m a by na jaki czas wyjechali. Tymczasem Karolina jest gotowa odej z hotelu ale Sta scy zatrzymuj j dzi kuj c za pomoc w sprawie Zaborskiego. Wyznaj przy tym e w pe ni odzyska aich zaufanie
04:55

Aleksandra Kurzak. Portret gwiazdy
Aleksandra Kurzak sopran koloraturowy. Jej oryginalna barwa g osu sprawia e piewaczka jest idealn odtworczyni francuskiego i niemieckiego repertuaru operowego
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Kacper przechodzi test na torze kartingowym i razem z Krysiakiem zostaje jednym z dwoch kierowcow budowanego na uczelni bolidu co cieszy Jerzego ale martwi Malwin ktora niepokoi si o jego bezpiecze stwo. Justin musi si wyt umaczy przed Brunem ktory ma w tpliwo ci czy powinien powierzy mu zarz dzanie hotelem w czasie swojego urlopu. Z kolei Modrzycki probuje namowi Sta skiego na wyst p w jego programie a gdy biznesmen odmawia na nowo bierze go na cel informuj c internautow o jego przyja ni z Sadowskim i podwa aj c tym samym wiarygodno Szoku. O poranku Agata budzi si u boku Justina w hotelu Sta skich. Obydwoje zdaj sobie spraw e z poprzedniego wieczoru w a ciwie nic nie pami taj . A gdy w hotelu zauwa a ich Oliwka nie wygl da na zachwycon . Pyrka ma poza tym problemy w pracy bo po imprezie opuszcza wa ne zebranie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Blondynka
Ka dy musi mie co do kochania. Zwi zek Sylwii i Marcina przechodzi powa ny kryzys. Doktor Jan Fus wyje d a do Australii. Marcin przywozi matk do Majakow. Sylwia usi uje za agodzi spor pomi dzy Manejem i Augu cikiem
13:05

Blondynka
To co zdarzy si jutro. Bella probuje dowiedzie si wi cej na temat przesz o ci Leo. Napi cie mi dzy Marcinem a Sylwi narasta. Augu cikowa ko czy prace przy ekohoteliku. Bondyra wystawia nerk na licytacj
14:00

Autoportret za mg . Olga Bozna ska
Filmowy portret Olgi Bozna skiej - jako artystki i kobiety. Osadzenie w kontek cie historycznym miejsce kobiety w wiecie malarskim psychologiczne przemiany wybory yciowe i artystyczne. Film dokumentalny Autoportret za mg . Olga Bozna ska opowiada o yciu i etapach tworczo ci znanej polskiej malarki portrecistki. Konieczno kszta cenia za granic pobyty w Monachium i Pary u spotkania ze wiatowymitworcami realizowanie indywidualnej drogi artystycznej i jednocze nie trudne yciowe wybory osobiste tragedie. Od dzieci stwa przez dojrzewanie - do schy ku ycia. O Oldze Bozna skiej opowiadaj historycy sztuki znawcy jej tworczo ci
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Mi Uszatek
Przeprowadzka. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio : Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne... Tym razem przygoda Misia Uszatka z ciekawsk wron .
15:30

Mi Uszatek
Motorek. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio - Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne... W tym odcinku przygoda Misia Uszatka na motorku..
15:40

Tajemnica szyfru Marabuta
Osaczeni. Serial animowany dla dzieci.Zabawne perypetie dwojki detektywow i ich przyjacio prze ladowanych przez gro nego przest pc - kameleona Super. Kameleon Super rozsiewa w rod wczasowiczow pog osk o zarazie
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Jagie o: ycie po Jadwidze Jogai a by Wielkim Ksi ciem Litewskim synem Olgierda i wnukiem Giedymina. W 1386 roku zosta polskim krolem jako m polskiego krola - Jadwigi Andegawe skiej. Dwa trony i dwoch w adcow maj cych pe ni w adzy. Kiedy w 1399 roku Jadwiga zmar a najwa niejsi polscy mo ni za potwierdzenie praw Jagie y do korony chcieli wi cej wp ywow na w adz a wowczas W adys aw Jagie o postanowi zrzec si tronu i wroci na Litw . Zacz y si rozmowy i negocjacje. Obu stronom zale a o eby krol pozosta krolem. Mo ni zaproponowali Jagielle kandydatk na now on czyli Ann Cylejsk . Dziewczyna by a wnuczk Kazimierza Wielkiego wi c uznano j za prawowit dziedziczk polskiego tronu czym mia a wzmacnia rol Jagie y. Przeprowadzono powtorn elekcj i ustanowiono warunki wspo pracy z Litw
16:30

Barwy szcz cia
Kacper przechodzi test na torze kartingowym i razem z Krysiakiem zostaje jednym z dwoch kierowcow budowanego na uczelni bolidu co cieszy Jerzego ale martwi Malwin ktora niepokoi si o jego bezpiecze stwo. Justin musi si wyt umaczy przed Brunem ktory ma w tpliwo ci czy powinien powierzy mu zarz dzanie hotelem w czasie swojego urlopu. Z kolei Modrzycki probuje namowi Sta skiego na wyst p w jego programie a gdy biznesmen odmawia na nowo bierze go na cel informuj c internautow o jego przyja ni z Sadowskim i podwa aj c tym samym wiarygodno Szoku. O poranku Agata budzi si u boku Justina w hotelu Sta skich. Obydwoje zdaj sobie spraw e z poprzedniego wieczoru w a ciwie nic nie pami taj . A gdy w hotelu zauwa a ich Oliwka nie wygl da na zachwycon . Pyrka ma poza tym problemy w pracy bo po imprezie opuszcza wa ne zebranie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Polacy wiatu
Kazimierz Funk. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Oficerowie
Druga strona lustra. Aldona Sznajder i Alicja analizuj informacje mog ce rozja ni spraw zabojstwa Bogdanowicza. Aldona jest przekonana e kto musia pomaga mordercom. Podejrzenie pada na Sznajdera
21:10

Oficerowie
Wypo yczalnia ludzi. W dkarze wy awiaj z Zalewu Zegrzy skiego zw oki Mamaja jednego z dwoch bandytow ktorzy usi owali si w ama do domu Joachima Kondei. Zenon Kali ski spotyka si z Matejewskim
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Bucza 22
Film dokumentalny o wydarzeniach w ukrai skiej Buczy. Matwiej Czikmarow by najlepszym uczniem w klasie a jego m odszy brat Klim marzy by zosta pi karzem. Rodzice ch opcow Margarita i O eksandr mieszkali w malowniczej Buczy w obwodzie kijowskim dok d uciekli z ruskiego wiata w Donbasie. Ale tak e tutaj dosi g a ich wojna. 5 marca 2022 roku w dniu w ktorym Bucza znalaz a si pod pe n kontrol wojsk rosyjskich O eksandr i Margarita Czikmarowie postanowili uciec z miasta. Samochody nale ce do nich i s siadow zosta y ostrzelane. Zgin y dzieci Matwiej i Klim oraz ich matka Margarita. O eksandr ledwo uszed z yciem zosta bez nogi. Dzi ki wiadkom zdarze uda o si zdoby dowody na obecno na miejscu strzelaniny wskazanego konkretnie oddzia u wojsk rosyjskich. Film opowiada o poszukiwaniach i identyfikacji rosyjskich wojskowych lotniczych jednostek bojowych oraz o nieudanych probach ukrycia zbrodni wojennych przez okupanta
23:30

Le niczowka
Mimo zastrze e Edytki Artur zaczyna monta kabiny prysznicowej. Skutki s op akane. Janusz umawia si na spotkanie z Nowackim. W czasie rozmowy na le nym parkingu Karcz oferuje policjantowi wystawienie Lidii. Ksi dz Wiktor ma powa ne problemy z kr gos upem ale nie chce i do specjalisty. Anna wzywa na pomoc Czes aw
Activate Live-Chat