OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Program katolicki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Przemiana. Ojciec Mateusz i aspirant Nocul s na poczcie gdy dochodzi do napadu. Nocul rozpoznaje z odzieja - to Jerzy Jarecki. Na miejscu zdarzenia zjawia si policja. Nieoczekiwanie przest pca traci przytomno . Trafia do szpitala. Okazuje si e dopiero wyszed z wi zienia gdzie odsiadywa kar za napad. Tymczasem Nocul odbiera telefon z zawiadomieniem e w fabryce karmy dla zwierz t znaleziono zw oki dyrektora. Policja zabezpiecza otwarty sejf i przes uchuje ochroniarza ktory znalaz cia o
03:30

Ojciec Mateusz
Weryfikacja. odc. 190 Naczelnik Morus (Redbad Klijnstera) wysy a Mo ejk na zaleg y urlop. wiadkiem jest dziennikarz z lokalnej gazety Mirek Burski (Szymon Rz ca). Justyna zabrania mu zajmowa si tematem komendy. Mo ejko podejrzewa e naczelnik szuka na niego haka. Morus przes uchuje policjantow na komendzie. Mateusz przypadkowo zostaje obrzucony jajkami pod kancelari adwokack Bogus awa K odnickiego (Zbigniew Suszy ski). Kiedy wraca z azienki s yszy krzyk Joanny corki Bogus awa dobiegaj cy z gabinetu. Reanimacja K odnickiego nie udaje si . Morus ustala e denat by na li cie p ac jednego z najwi kszych narkotykowych przemytnikow w kraju
04:25

Barwy szcz cia
Kacper przechodzi test na torze kartingowym i razem z Krysiakiem zostaje jednym z dwoch kierowcow budowanego na uczelni bolidu co cieszy Jerzego ale martwi Malwin ktora niepokoi si o jego bezpiecze stwo. Justin musi si wyt umaczy przed Brunem ktory ma w tpliwo ci czy powinien powierzy mu zarz dzanie hotelem w czasie swojego urlopu. Z kolei Modrzycki probuje namowi Sta skiego na wyst p w jego programie a gdy biznesmen odmawia na nowo bierze go na cel informuj c internautow o jego przyja ni z Sadowskim i podwa aj c tym samym wiarygodno Szoku. O poranku Agata budzi si u boku Justina w hotelu Sta skich. Obydwoje zdaj sobie spraw e z poprzedniego wieczoru w a ciwie nic nie pami taj . A gdy w hotelu zauwa a ich Oliwka nie wygl da na zachwycon . Pyrka ma poza tym problemy w pracy bo po imprezie opuszcza wa ne zebranie
04:55

Per y Ba tyku
Morze z lotu ptaka.
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Gryfice. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
U brzegow Sahary. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Ja to mam szcz cie
Joanna zarz dza generalne porz dki. Jerzy dostaje bezdechu na sam my l o rozstaniu si z ukochanymi pami tkami. Ela wraca po weekendzie sp dzonym u ojca. Jest rozczarowana. Joanna musi odbudowa wizerunek ojca mimo e my li tak samo. Do pomocy wkracza Tadeusz. Kole anka Eli ju to zrobi a. Joanna w panice stara si wyt umaczy corce podstawy edukacji seksualnej... Jerzy i by y m Joanny organizuj konkurs: Kto lepiej zna Joann ... Przyjaciel Jerzego znalaz nowy sposob na zarobienie pieni dzy. Chce zosta re yserem gagow i wysy a je do telewizji. Polakowie i Iwona staj si g ownymi bohaterami i ofiarami tego przedsi wzi cia... Jutro wyjazd na wakacje. Mimo ogolnego braku entuzjazmu ca a rodzina pakuje baga e. Czy uda im si wyjecha Serial komediowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
Damian buntuje si i ucieka z domu gdy matka postanawia zabra go do USA na spotkanie z ojcem ktory nigdy wcze niej nie interesowa si synem. Sandra ok amuje ch opaka e chodzi jedynie o krotk wizyt i e jego ojciec jest miertelnie chory. Nastolatek zmienia w ko cu zdanie i zgadza si polecie do Ameryki. Franka zagl da na chwil do bistro gdzie hucznie witaj j przyjaciele z pracy i bliscy na czele z King oraz Gutowskim. Po niejZdu ska ma konsultacj u Olka a ten uprzedza dziewczyn e mo e j czeka kolejna operacja. Tymczasem Ethan na nowo probuje zastraszy Lilk informuj c ukochan przez telefon e odnalaz na statku Mateusza. Gdy dziewczyna wpada w panik Aneta radzi jej by zaszanta owa a bandyt gro c e ujawni dowody wykradzione z jego laptopa ktorych tak naprawd wcale nie ma
13:05

M jak mi o
Aneta wyznaje Olkowi e po ci y ma kompleksy i czuje si jak s o a reakcja ukochanego tylko jeszcze bardziej j przygn bia i doprowadza do kolejnej ma e skiej k otni. Iza z o ci si w redakcji na Radka ktory wyra nie zaniedbuje prac . Gdy dziennikarz wyznaje e zmar a jego matka Chodakowska od razu jednak okazuje mu serce i jedzie nawet pecjalnie do szpitala by ch opaka wesprze . Tymczasem Marcin odkrywa e Alicja nie jest w stanie pracowa w terenie bo cierpi na traum z powodu brutalnego ataku na ni podczas s u by w policji. Jako szef agencji zmusza dziewczyn by w ko cu podda a si terapii. Jakub jest ju po przeszczepie szpiku i z ka dym dniem odzyskuje si y co potwierdzaj wyniki jego bada
14:00

Giganci nauki
Uk ad S oneczny. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Olimpiada Bolka i Lolka
Zawody ucznicze. Tytu owi bohaterowie to para sympatycznych ch opakow prze ywaj cych weso e przygody. W cyklu olimpijskim Bolek i Lolek poznaj ciekawe dyscypliny sportowe i probuj je uprawia . Bolek i Lolek pod wp ywem ogl danego programu telewizyjnego kupuj sobie uki i rozpoczynaj trening. wicz c wytrwale osi gaj znakomite efekty i wygrywaj zawody
15:30

Olimpiada Bolka i Lolka
Gol. Bolek i Lolek graj w pi k no n . Odnosz nawetspore sukcesy
15:45

Mi Fantazy
Ksi ycowa kraina. Mi Fantazy zbiera jagody. Nawo ywania czarodzieja budz tajemniczy kwiat Lunarisa na Dzikiej Wyspie. Gro ny ob ok dolatuje do S onecznej Krainy. Wpada w niego mi i pogr a si we nie o Lunarisie w adcy Ksi ycowej Krainy. Jedynym sposobem aby obudzi Fantazego jest zdobycie przez jego przyjacio Lotosu Przebudzenia. Wyruszaj wi c oni na wypraw do Tajemniczego Lasu. W tym czasie Fantazy b dzi po Ksi ycowej Krainie. Przyjacio omudaje si zdoby lotos i szybko wracaj do u pionego misia. wiat o lotosu dociera do Ksi ycowej Krainy i uwalnia misia ze snu o Lunarisie
16:10

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Szamotu y. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10

Magazyn polonijny
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:40

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:00

Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu-154 do ktorej dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie - 96 osob w rod nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystow dowodcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
20:50

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:55

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
21:05

Na dobre i na z e
Prawdziwy ziom. Tretter wci ma ataki paniki. W ko cu zg asza si na badania do Begera. Alina by zadba o zdrowie seniora wprasza si do niego na noc. Beger molestuje Oliwi . Dziewczyna rani go w r k skalpelem
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Korona krolow. Jagiellonowie
Anna z Cylii. Lipiec 1400 - lipiec 1401. W Cylii nie wszystkie rozmowy s atwe. Anna (Milena Staszuk) nie chce wyj za m ale stryj Herman (Dariusz Kordek) wie jak j przekona . Konrad (Krzysztof Olchawa) - Wielki Mistrz Krzy acki chce spokoju a jego brat Ulryk (Szymon Nygard) - wojny. Jana Isnera ( ukasz Lewandowski) ktory mia kierowa wydzia em teologii na Uniwersytecie Krakowskim skusi o krzy ackie z oto. Jednak Sambor (Kacper M ynarkiewicz) Zyndram (Maciej Raniszewski) i Miko aj Tr ba (Rados aw Pazura)przekonali go by zosta w Krakowie. Hrabianka Anna z Cylii (Milena Staszuk) przyje d a na Wawel i.
23:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Robaczywe jab ko. Lipiec 1401. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) marzy o koronie. Podekscytowana czeka na Ulryka (Szymon Nygard). Nie wie e Zakon chce obali Witolda (Micha Chorosi ski) a na jego miejscu posadzi widrygie (Micha Chru ciel) ktory za nic ma powi zania rodzinne. Chce w adzy podobnie jak Ulryk von Jungingen. A na Wawelu wszyscy pytaj kiedy lub. Jagie o (Sebastian Skocze ) nie chce takiej narzeczonej. Niech wraca do Cylii albo zamknijcie j w klasztorze. Serial historyczny
23:30

Korona krolow. Jagiellonowie
Moj brat Kain. Rok 1401. Anna Cylejska (Milena Staszuk) zamkni ta w klasztorze klarysek uczy si j zyka polskiego i ma ju do . Bo nie mo e st d wyj zanim nie wyjdzie za m . Ale pewnego dnia z Femk ( aneta Homa) wymykaj si do miasta. Chodz mi dzy straganami jedz jab ka i chowaj si przed Janem T czy skim (Marek Lis - Or owski). Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) ktorej marzy si korona robi wszystko aby przed u y rod. A do tego potrzebnyjest syn. I pokonanie widrygie y. Jagie o (Sebastian Skocze ) po powrocie z Wilna dowiaduje si e wyznaczono ju dat lubu. Ale czy przysz apanna m oda umie chocia kilka s ow po polskuSerial historyczny
Activate Live-Chat